AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
KONSTİTUSİYASI-na aid Testlər və Cavabları

 

Düzgün cavablar qırmizi rəngdə göstərilib.

 

1.Aşağıda göstərilən məsələlərdən hansı yalnız referendum yolu ilə həll olunur?

A) Vergilər və dövlət büdcəsi
B) Azəbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi
C)Aministiya və əf etmə
D)Konstitusiya qanunlarının qəbul edilməsi

 

2.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədidir?

A) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin qorunması
B) Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyatının inkışafi
C) İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadliqlarının,Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi
D) Mülkiyyət hüququnun qorunması

 

3.Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı kimdir?

A) Milli Məclisin sədri
B)Baş Nazir
C)Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
D)Prezident

 

4.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə hansı hərəkət xalqa qarşı ən ağır cinayət sayılır?

A) Dövlətə qarsı qiyam
B) Dövlət cevrilişinə cəhd
C) Hakimiyyətin mənimsənilməsi
D) Vergilərdən yayinma

 

5.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nəvaxt qəbul edilib?

A)12 dekabr 1994-cü il
B)12 noyabr 1995-ci il
C)15 noyabr 1995-ci il
D)12 sentyabr 1995-ci il

 

6.AzərbaycanRespulikasının Konstitusiyasına görə dovlətçiliyinin varisliyini kim təmin edir?

A)Milli Məclis
B)Azərbaycan Respublikası
C)Prezident
D)Konstitusiya Məhkəməsi

 

7.Hansı normativ hüquqi akt Azərbaycan Respublikasında ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir

A)Qanunlar
B)Fərman
C)Sərəncam
D)Konstitusiya

 

8.Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hansı prinsiplər əsasında qurur

A)BMT-nin nizmnaməsinə əsasən
B) Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən
C)Hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında
D)Azərbaycan Respublikasının dövlətlər arası müqavilələriylə

 

9. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növləri vardır?
1. dövlət
2. paylı
3. bələdiyyə
4. birgə
5. Xüsusi

A)1,3,4
B)1,3,5
C)2,3,5
D)1,4,5

 

10. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı mülkiyyətin hansı növünə əsaslanır?

A)Bazar iqtisadiyatına əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir
B)Sosial yönümlü iqtisadiyyata əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir
C)müxtəlif mülkiyyət növünə əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir
D)Kapitalist iqtisadiyyata əsaslanaraq xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir

 

11. Valideynlərin uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək borcunun yerinə yetirilməsinə

A)Xalq nəzarət edir
B)Prezident nəzarət edir
C)Dövlət nəzarət edir
D)Məhkəmə nəzarət edir

 

12. Azərbaycan Respublikasında dövlət təhsil sistemi necə xarakter daşıyır?

A)Dünyəvi
B)Hüquqi
C)Müasir
D)Beynəlxalq

 

13. Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini kim həyata keçirir?

A)Hakimlər
B)Məhkəmələr
C)Prokurorlar
D)Deputatlar

 

14. Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi rədd edir:

A)Sülhü
B)Danışıqları
C)Müharibəni
D)Müttəfiqliyi

 

15. Azərbaycan Respublikası hansı məqsədlərlə Silahlı Qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr yaradır?

A).Hücum etmək məqsədilə
B)Müharibə etmək məqsədilə
C)Təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədilə
D)Sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak etmək məqsədilə

 

16. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisi

A)ayrılmazdır,toxunulmazdır,parcalanmazdır
B)vahiddir,toxunulmazdır,bölünməzdir
C)parçalanmazdır,bölünməzdir,ayrılmazdır
D)dagilmazdir,bölünməzdir,vahiddir

 

17. Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri:

A)Əlaqəli fəaliyyat göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində asılıdırlar
B)Müstəqil fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində əlaqlidirlər
C)Sərbəst fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər
D)Qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər

 

18. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyət kim tərəfindən müdafiə olunur?

A)Məhkəmə
B)Xalq
C)Dövlət
D)Milli Məclis

 

19. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ kimə mənsubdur?

A)Milli Məclisə
B)Mərkəzi Banka
C)Nazirlər Kabinetinə
D)Maliyyə Nazirliyinə

 

20. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin musiqisi və mətni hansı normativ hüquqi aktla müəyyən edilir?

A)Qanunla
B)Fərmanla
C)Referendumla
D)Konstitusiya qanunu ilə

 

21. Hər kəsin toxunulmaz, ayrılmaz və pozulmaz hüquqları və azadlıqları var:

A)Doğulduğu andan
B)Seçildiyi andan
C)Tutulduğu andan
D)İşlədiyi andan

 

22. Dövlət ehtiyacları üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə hansı şərtlərlə yol verilir?

A)Vətəndaşa məlumat verməklə
B)Məhkəmə qərarı əsasında
C)Qabaqcada onun dəyəri ödənilməklə
D)Yerli icra hakimiyyətinin iştirakı ilə

 

23. Nikah hansı əsasla bağlanılır?

A)Razilaşma əsasında
B)Könüllü razılıq əsasında
C)Məhkəmə yolu ilə
D)Seçkilə

 

24. Əmək müqaviləsi necə bağlanılır?

A)Müqaviləylə
B)Məhkəməylə
C)Sərbəst
D)Asılı

 

25. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növünə üstünlük verilir?

A)Dövlət mülkiyyətinə
B)Xüsusi mülkiyyətə
C)Bələdiyyə mülkiyyətinə
D)Heçbir növünə

 

26. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən mətbuatda qadağandır:

A)Dövlət senzurası
B)İnformasiya açıqlığı
C)Məlumat yaymaq
D)Xəbər vermək

 

27. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hansı halda Azərbaycan Respublikasından qovula və ya xarici dövlətə verilə bilər?

A)Heç bir halda
B)Cinayət törətdikdə
C)Əsgərlikdən qaçdıqda
D)Qanunu pozduqda

 

28. Vətəndaşlar dövlət orqanına hansı qaydada müraciət edə bilərlər?

A)Valideynləri vasitəsilə
B)Məhkəmə youl ilə müraciət etmək, habelə kollektiv yazılı müraciətlər göndərmək hüququ vardır
C) Şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi və kollektiv yazılı müraciətlər göndərmək
D)Bilavasitə, habelə nümayəndələri vasitəsilə

 

29. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının tutduğu, həbsə aldığı və cinayət törədilməsində ittiham etdiyi hər bir şəxsə onun hüquqları hansı müddət ərzində bildirilir?
A)Həmin andan
B)Məhkum olunduğu andan
C)Cəza kəsildiyi andan
D)Hökm oxunduğu andan

 

30. Hər kəsin müdafiəçinin köməyindən istifadə etmək hüququ nə vaxt yaranır?
1. bu haqda məhkəmədə qərar qəbul edildiyi andan
2. dövlət orqanları tərəfindən tutulduğu andan
3. həbsə alındığı andan
4. cinayət törədilməsində ittiham olunduğu andan
5.məhkum olunduqdan sonra

A)2,3,4
B)2,3,5
C)1,2,3
D)1,3,4

 

31. Kimlərə qarşı ifadə verməyə məcbur edilməyə yol verilmir?

1. şəxsin özünə
2. əmiyə (dayıya)
3. valideynlərə
4. xalaya (bibiyə)
5. qardaşa (bacıya)
6. ərə (arvada

A)1,3,4,5
B)1,3,5,6
C)3,4,5,6
D)2,4,5,6

 

32. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar yaranan mübahisələri hansı orqan həll edir?

A)Prokurorlar
B)Baş Nazir
C)Milli Məclis
D)Məhkəmələr

 

33. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə kimlərin başqa dövlətə verilməsinə yol verilmir?

1. başqa dövlətin ərazisində cinayət törədib Azərbaycan
Respublikasında həbs edilən şəxslərin
2. siyasi əqidəsinə görə təqib edilən şəxslərin
3. başqa dövlətin ərazisində törətdiyi cinayətə görə Azərbaycan Respublikasında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan şəxslərin
4. başqa dövlətin ərazisində törətdiyi cinayətə görə Azərbaycan Respublikasında məhkum olunan və məhkumluğu ödənilməyən və ya götürülməyən şəxslərin
5. Azərbaycan Respublikasında cinayət sayılmayan əmələ görə təqib edilən şəxslərin

A)1,2
B)2,4,5
C)1,3,5
D)2,5

 

34. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hansı hallarda şəxs təqsirsiz sayılır?

1. şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr yoxdursa
2. şəxsin təqsirli olması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa
3. şəxsin təqsiri qanunla nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetirilməyibsə
4. şəxs cinayət başında yaxalanmayıbsa

A)1,4
B)2,4
C)3,4
D)2,3

 

35. Qanunu bilməmək

A)Şəxsi məsuliyyətdən azad edir
B)Şəxsi məsuliyyətdən azad etmir
C)Şəxsə qarşı məhkəmənin hökmü olur
D)Məsuliyyətə səbəb olur

 

36. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinat yolu ilə qanunvericilik, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında işləyən, Azərbaycan Respublikasına sadiq qalacağına and içmiş şəxslər hansı halda həmin vəzifədən getmiş sayılır və bir daha bu vəzifəni tuta bilməz?

A)Dövlətə qarşı cinayətdə, o cümlədən dövlətə qarşı qiyamda və ya dövlət çevrilişində ittiham edilibsə və bu ittiham əsasında məhkum olunubsa
B)Dövlətə qarşı cinayətdə, o cümlədən dövlətə qarşı qiyamda və ya dövlət çevrilişində ittiham edilmiyibsə və bu ittiham əsasında məhkum olunubsa
C)Dövlətə qarşı hücumun qarşısını alibsa, o cümlədən dövlətə qarşı qiyamda və ya dövlət çevrilişində ittiham olunmuyubsa və bu ittiham əsasında məhkum olunmuyubsa
D)Dövlətə qarşı cinayətdə, o cümlədən dövlətə qarşı qiyamda və ya dövlət çevrilişində ittiham edilibsə və bu ittiham əsasında məhkum olunmuyuubsa

 

37. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin nəticələrini düzgünlüyünü yoxlayır və təsdiq edir:
A)Prezident
B)Ali Məhkəmə
C)Konstitusiya Məhkəməsi
D)Məhkəmə-Hüquq Şurası

 

38. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin iş qaydasını kim müəyyən edir?

A)Prezident
B)Milli Məclis
C)Konstitusiya Məkəməsi
D)Nazirlər Kabineti

 

39. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyəti mənsubdur:

A)Milli Məclisə
B)Ali Məhkəməyə
C)Ədliyyə Nazirliyinə
D)Prezidentə

 

40. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin say tərkibi neçə deputatdan ibarətdir?

A)135
B)115
C)125
D)145

 

41. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatları hansı seçki sistemi əsasında seçilir?

A)Ümumi
B)Birbaşa
C)Majoritar
D)Proporsional

 

42. Aşağıda göstərilən tələblərdən hansı Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatlığına namizədlərə aiddir?
1. yaşı 25-dən aşağı olmayan
2. ikili vətəndaşlığı olan
3. yaşı 30-dan aşağı olmayan
4. başqa dövlət qarşısında öhdəliyi olmayan
5. hər hansı ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan

A)1,2
B)3,4
C)1,4
D)2,5

 

43. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin ilk iclasının başlanması üçün Milli Məclisin neçə deputatının səlahiyyəti təsdiq olunmalıdır?

A)95
B)83
C)63
D)42

 

44. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı aktlardan hansını qəbul edir?
1. qanun
2. sərəncam
3. qərar
4. konstitusiya
5. fərman
6. konstitusiya qanunu

A)1,3,6
B)2,3,6
C)1,5,6
D)2,3,4

 

45. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edir?
1. fiziki və hüquqi şəxslərin statusu
2. referendum təyin edilməsi
3. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
4. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi
5. dövlət qulluğu
6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili
7. amnistiya
8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasının təsdiqi

A)1,3,5
B)1,4,5
C)4,6,8
D)2,7,8

 

46. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edir?
1. inzibati ərazi bölgüsü
2. ərazi quruluşu
3. referendum
4. amnistiya
5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi
6. fövqəladə vəziyyət rejimi
7. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
8. cinayətlərin və başqa hüquq pozuntularının müəyyən edilməsi, onların törədilməsinə görə məsuliyyətin təyin edilməsi

A)2,3,6,8
B)1,4,6,8
C)3,5,7,8
D)1,4,5,6

 

47. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edir?
1. rabitə və nəqliyyat işi
2. referendum təyin edilməsi
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi
4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili
5. müdafiə və hərbi qulluq
6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
7. dövlət sərhədi rejimi
8. inzibati ərazi bölgüsü

A)2,4,6,8
B)1,4,5,7
C)3,4,6,7
D)1,5,6,7

 

48. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?
1. bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu
2. referendum
3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili
4. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
6. məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu
7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri

A)2,5,7
B)3,6,7
C)1,4,7
D)4,5,6

 

49. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?
1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
2. bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət
4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər
5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasının təsdiqi
6. referendum
7. inzibati ərazi bölgüsü
8. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi

A)1,5,6,7
B)2,3,6
C)1,4,6
D)1,3,5,6

 

50. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul etmir?
1. ailə münasibətləri
2. referendum
3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
5. məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu
6. bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu
7. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər

A)2,3,4,7
B)1,5,6
C)1,4,5,7
D)2,5,7

 

51. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul etmir?
1. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər
2. gömrük işi
3. ticarət işi və birja fəaliyyəti
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
5. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi
6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
7. bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin status

A)2,3,5,7
B)1,4,6,7
C)2,3,4,6
D)3,4,5,6

 

52. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?
1. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi
2. inzibati ərazi bölgüsü
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müraciətinə əsasən müharibə elan edilməsinə və sülh bağlanmasına razılıq verilməsi
4. bələdiyyələrə seçkilər
5. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
6. müdafiə və hərbi qulluq
7. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər
8. referendum təyin edilməsi
9. nümayəndəlik və vərəsəlik

A)1,4,6,9
B)2,3,5,7
C)1,4,5,7
D)3,4,6,9

 

53. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?
1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili
2. məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu
3. referendum təyin edilməsi
4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
5. maliyyə fəaliyyətinin əsasları
6. referendum
7. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
8. bələdiyyələrin status

A)1,4,6
B)2,5,7,8
C)3,4,5,7
D)2,5,8

 

54. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?
1. fövqəladə vəziyyət rejimi
2. referendum
3. inzibati ərazi bölgüsü
4. mülki hüquq obyektləri
5. amnistiya
6. dövlət sərhədi rejimi
7. dövlətlərarasi müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi

A)1,4,5
B)2,3,4
C)1,4,6
D)3,6,7

 

55. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul etmir?
1. rabitə və nəqliyyat işi
2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
3. dövlət qulluğu
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
5. əmək münasibətləri və sosial təminat
6. referendum
7. ailə münasibətləri

A)2,4,6,7
B)1,3,5,7
C)3,4,5,6
D)2,5,6,7

 

56. Aşağıdakı məsələlərdən hansıların həlli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə aiddir?
1. inzibati ərazi bölgüsü
2. dövlət qulluğu
3. xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndələrinin etimadnamə və övdətnamələrini qəbul edir
4. siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərini həll edir
5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili
6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
7. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi
8. maliyyə fəaliyyətinin əsasları
9. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi

A)1,3,4,5,6,
B)2,3,6,7,8
C)1,4,5,7,8
D)2,5,6,7,9

 

57. Aşağıdakı məsələlərdən hansıların həlli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə aiddir?
1. təhlükəsizliyin əsasları
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi
5. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müraciətinə əsasən müharibə elan edilməsinə və sülh bağlanmasına razılıq verilməsi
7. bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu
8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət

A)4,5,6,8
B)3,4,5,7
C)1,3,6,8
D)5,6,7,8

 

58. Aşağıdakı məsələlərdən hansıların həlli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə aiddir?
1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqdimatına əsasən hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması
2. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarından və azadlıqlarından istifadə, bu hüquqların və azadlıqların dövlət təminatı
3. cinayətlərin və başqa hüquq pozuntularının müəyyən edilməsi, onların törədilməsinə görə məsuliyyətin təyin edilməsi
4. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
5. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər
6. məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu; prokurorluq; vəkillik və notariat
7. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili
8. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi

A)1,5,6,8
B)2,4,7,8
C)1,4,7,8
D)3,4,6,7

 

59. Aşağıdakı məsələlərdən hansıların həlli Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətlərinə aid deyil?
1. inzibati ərazi bölgüsü
2. referendum
3. məhkəmə quruluşu
4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasının təsdiqi
5. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi
6. amnistiya
7. bələdiyyələrin statusu
8. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işinin təşkili

A)1,3,4,7
B)2,3,6,8
C)3,5,7,8
D)2,3,5,7

 

60. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi səlahiyyətlərinə aid məsələlərdən hansıların həllinə dair 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?
1. referendum təyin edilməsi
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasının təsdiqi
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət
4. inzibati ərazi bölgüsü
5. məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu
6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin işinin təşkili
7. əmək münasibətləri və sosial təminat
8. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının status

A)3,4,6
B)1,5,7,8
C)1,2,4
D)1,5,7,8

 

61. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi səlahiyyətlərinə aid məsələlərdən hansıların həllinə dair 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müraciətinə əsasən müharibə elan edilməsinə və sülh bağlanmasına razılıq verilməsi
4. dövlətlərarası müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərinin təsis edilməsi
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət
7. inzibati ərazi bölgüsü
8. beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi
9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin icrasına cəlb edilməsinə razılıq verilməsi

A)1,3,6,8,
B)4,5,6,7
C)2,4,5,9
D)3,6,7,8

 

62. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi səlahiyyətlərinə aid məsələlərdən hansıların həllinə dair qərarlar qəbul edir?
1. referendum təyin edilməsi
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin təyin edilməsi
3. ailə münasibətləri
4. dövlətlərarası müqavilələrin ləğv edilməsi
5. amnistiya
6. inzibati ərazi bölgüsü
7. hərbi vəziyyət rejimi
8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət

A)1,5,7
B)6,7,8
C)4,6,8
D)1,3,5

 

63. Aşağıdakılardan hansılar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığına namizədlərə aid tələb kimi müəyyən edilmişdir?
1. namizədin yaşı iyirmi beşdən aşağı olmamalı
2. namizəd 10 ildən artıq Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamalı
3. namizəd ali təhsilli olmalı
4. namizəd cinayət törətməyə görə məhkum olunmamalı
5. namizəd din xadimi olmamalı
6. namizəd icra və məhkəmə hakimiyyəti sistemində qulluq etməməli
7. namizədin başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmalı

A)1,3,7
B)1,5,6
C)3,4,6
D)5,6,7

64. Aşağıdakılardan hansılar Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Milli Məclisin deputatlığına namizədlərə aid tələb kimi müəyyən edilməmişdir?
1. namizədin ikili vətəndaşlığı olmamalı
2. namizədin fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməməli
3. namizəd inzibati məsuliyyətə cəlb edilməməli
4. namizədin başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmalı
5. namizədin yaşı iyirmi beşdən aşağı olmamalı
6. namizəd din xadimi olmamalı
7. namizəd Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalı

A)1,5,7
B)1,2,6
C)2,5,6
D)3,4,7

 

65. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının səlahiyyətləri nə vaxt bitir?

A)Milli Məclisə seçkilərin ilk günü
B)Milli Məclisin yeni çağırışının ilk iclas günü
C)Milli Məclisin payız sessiyasından sonra
D)Seçkilərin nəticələri elan olunduqdan sonra

 

66. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın onunadək onun 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə,

A)Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi müəyyən edir
B) Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti müəyyən edir
C) Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi müəyyən edir
D) Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə-Hüquq Şurası müəyyən edir

 

67. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyaları kim tərəfindən çağırılır?

A)Prezident
B)Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
C)Baş Nazir
D)Milli Məclisin sədri

 

68. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri hansı əsaslarla Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyalarını çağırır?
1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin tələbi əsasında
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin tələbi əsasında
3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 42 deputatının tələbi əsasında
4. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun tələbi əsasında
5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin tələbi əsasında
6. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 40 deputatının tələbi əsasında

A)1,3
B)2,6
C)2,3
D)3,5

 

69. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı hansı hallarda mandatdan məhrum edilir?
1. seçkilər zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunduqda
2. pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduqda
3. cinayət başında yaxalandıqda
4. elmi fəaliyyətlə məşğul olduqda
5. din xadimi olduqda
6. dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda
7. əvvəllər azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildikdə

A)1,2,4
B)1,5,6
C)3,4,7
D)2,3,5

 

70. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı hansı hallarda mandatdan məhrum edilmir?
1. cinayət başında yaxalandıqda
2. dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda
3. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda
4. yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda
5. başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə
6. elmi fəaliyyətlə məşğul olduqda
7. din xadimi olduqda

A)1,4,6
B)2,4,5
C)3,6,7
D)2,3,7

 

71. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Azərbaycan Respublikasının Baş naziri istefa verdikdə, səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini tamamilə itirdikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini kim icra edir?

A)Milli Məclisin sədri
B)Ədliyyə Naziri
C)Ali Məhkəmənin sədri
D)Konstitusiya Məhkəməsinin sədri

 

72. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi barədə fərman qəbul etdikdə, həmin fərmanı 24 saat ərzində hansı orqanın təsdiqinə verir?

A)Nazirlər Kabineti
B)Ali Məhkəmə
C)Milli Məclis
D)Konstitusiya Məhkəməsi

 

73. Azərbaycan Respublikası ərazisinin müəyyən hissəsi faktik işğal olunduqda Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya ayrı-ayrı yerlərində hərbi vəziyyət elan edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

A)Sərəncam imzalayır
B)Fərman imzalayır
C)Qərar verir
D)Əmr verir

 

74. Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti kimə mənsubdur?

A)NR Ali Məclisinə
B)Baş Nazirə
C)Bakı Şəhər icra başçısına
D)Prezidentə

 

75. Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizədlər üçün hansı yaş tələbi müəyyən edilmişdir?

A)Heç biri
B)30-yaş
C)25-yaş
D)40-yaş

 

76. Azərbaycan Respublikasında əfv etmək kimin səlahiyyətinə aiddir?

A)Milli Məclisin sədrin
B)Ədliyyə Nazirinə
C)Prezidentə
D)Ali Məhkəmənin sədrinə

 

77. Azərbaycan Respublikasında ümumi və qismən səfərbərlik kim tərəfindən elan edilir?

A)Müdafiə Nazir
B)Daxili İşlər Naziri
C)Baş Nazir
D)Prezident

 

78. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları:

A)Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti fərmanlar, başqa məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edir
B) Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərarlar, başqa məsələlər üzrə sərəncamlar qəbul edir
C) Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərarlar, başqa məsələlər üzrə fərmanlar qəbul edir
D) Ümumi qaydalar müəyyən etdikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərardadlar, başqa məsələlər üzrə əmrlər qəbul edir

 

79. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən yerlərdə icra hakimiyyəti başçılarını vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir:

A)Prezident
B)Baş Nazir
C)Prezident Administrasiyasının rəhbəri
D)Milli Məclisin sədri

 

80. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə namizədlik haqqında təklif kim tərəfindən təqdim edilir?

A)Milli Məclisin deputatları
B)Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
C)Prezident
D)Nazirlər Kabinet

 

81. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilərində namizədlərdən heç biri tələb olunan səs çoxluğunu toplamadıqda, səsvermənin ikinci dövrəsi nə zaman keçirilir?

A)səsvermə günündən sonra üçüncü bazar günü səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir
B) səsvermə günündən sonra dördüncü bazar günü səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir
C) səsvermə günündən bir ay sonra səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir
D) səsvermə günündən sonra ikinci bazar günü səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir

 

82. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti hansı gündən başlayaraq öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamış sayılır?

A)And içdiyi gündən
B) And içdiyi gündən 3-gün sonra
C) And içdiyi gündən 14- gün sonra
D) And içdiyi gündən 1-ay sonra

 

83. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini tamamilə itirdiyi barədə qərarı hakimlərin neçə səs çoxluğu ilə qəbul edir?

A)9
B)7
C)6
D)12

 

84. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qəbul etdiyi aktlar hansılardır?
1. qanun
2. fərman
3. qərar
4. konstitusiya qanunu
5. sərəncam

A)2,4
B)2,5
C)2,4,5
D)1,3

 

85. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hansı məqsədlə yaradılır?

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini yaradır
B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini yaradır
C) Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə-Hüquq Şurası səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini yaradır
D) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetini yaradır

 

86. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hansı aktları qəbul edir?

1. qanun
2. fərman
3. qərar
4. konstitusiya qanunu
5. sərəncam

A)1,3
B)3,5
C)2,3,5
D4,5

 

87. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları səsvermə günündən sonra neçə gün ərzində elan edilir?

A)səsvermə günündən sonra 14 gün ərzində
B) səsvermə günündən sonra 30 gün ərzində
C) səsvermə günündən sonra 3 gün ərzində
D) səsvermə günündən sonra 7 gün ərzində

 

88. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə kim təqdim edir?

A) Azərbaycan Respublikası Baş Naziri
B) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Naziri
C) Azərbaycan Respublikası Prezidenti

D) Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Naziri

 

89. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını kim ləğv edir?

A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
B) Azərbaycan Respublikası Prezidenti
C) Azərbaycan Respublikası Baş Naziri
D) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi

 

90. Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlıq məsələlərini kim həll edir?

A)Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
B) Azərbaycan Respublikası Baş Naziri
C) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
D) Azərbaycan Respublikası Prezidenti

 

91. Azərbaycan Respublikasında fövqəladə vəziyyəti kim elan edir?

A)Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
B) Azərbaycan Respublikası Prezidenti
C) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
D) Azərbaycan Respublikası Baş Naziri

 

92. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini kim təyin edir?

A)Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
B) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
C) Azərbaycan Respublikası Prezidenti
D) Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri

 

93. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini cinayət başında yaxalayaraq tutan orqan bu barədə dərhal kimə xəbər verməlidir?

A)Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna
B) Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinə
C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə
D) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədrinə

 

94. Aşağıdakılardan hansılar qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malikdir?

1. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları
4. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu
5. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
6. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

A)1,3,6
B)2,4,5
C)1,5,6
D)1,2,4

 

95. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxs neçə gün ərzində and içir?

A) 14 gün ərzində
B) 7 gün ərzində
C) 3 gün ərzində
D) 30 gün ərzində

 

96. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə hansı müddət ərzində növbədənkənar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkiləri keçirilir?

A) 1 ay ərzində
B) 3 ay ərzində
C) 14 gün ərzində
D) 56 gün ərzində

 

97. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hansı aktlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmadıqda qüvvəyə minmir?

A)Konstitusiya qanunları
B)Qanunlar
C)Qərarlar
D)Məhkəmələrin qərarları

 

98. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qanunlar Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmadıqda , hansı səs çoxluğu ilə yenidən qəbul edilərsə, təkrar səsvermədən sonra qüvvəyə minir?

A)63 səs çoxluğu
B) 83 səs çoxluğu
C) 105 səs çoxluğu
D) 95 səs çoxluğu

 

99. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 63 səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qanunlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmadıqda , hansı səs çoxluğu ilə yenidən qəbul edilərsə, təkrar səsvermədən sonra qüvvəyə minir?

A)63 səs çoxluğu
B) 83 səs çoxluğu
C) 105 səs çoxluğu
D) 95 səs çoxluğu

 

100. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin üzvlərini vəzifəyə kim təyin edir?

A)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
B) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
C) Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
D) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri

 

101. Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu vəzifəyə kim təyin edir?

A) Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
B) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
D) Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

 

102. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti qanunları ona təqdim olunmuş gündən başlayaraq neçə gün ərzində imzalayır?

A)20 gün ərzində
B) 14 gün ərzində
C) 56 gün ərzində
D) 60 gün ərzində

 

103. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aiddir?

A) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimat verir
B) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin icrasına cəlb edilməsinə razılıq verilməsi
C) Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir
D) Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin icrasını və maliyyə-kredit və pul siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir

 

104. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə cinayət məhkəmə icraatında aşağıdakılardan hansılar iştirak edir?
1. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu
2. iddiaçı tərəf
3. cavabdeh tərəf
4. müdafiə tərəfi

A)1,4
B)3,4
C)2,3
D)1,3

 

105. Ədalət mühakiməsi vətəndaşların

A) Qanun və prezident qarşısında bərabərliyi əsasında həyata keçirilir.
B) Qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi əsasında həyata keçirilir.
C)Prokurorluq və məhkəmə qarşısında bərabərliyi əsasında həyata keçirilir.
D) Milli Məclis və məhkəmə qarşısında bərabərliyi əsasında həyata keçirilir.

 

106. Azərbaycan Respublikasında məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar kimin adından çıxarılır?

A)Konstitusiyanın adından çıxarılır
B) Dövlətin adından çıxarılır
C)Məhkəmənin adından çıxarılır
D) Respublikanın adından çıxarılır

 

107. Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul olunur?

A)63 səs çoxluğu
B)83 səs çoxluğu
C)93 səs çoxluğu
D)95 səs çoxluğu

 

108. Azərbaycan Respublikasının ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrinin hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində neçə səs çoxluğu ilə qəbul olunur?

A)83 səs çoxluğu
B)63 səs çoxluğu
C)42 səs çoxluğu
D)95 səs çoxluğu

 

109. Azərbaycan Respublikasında hakimliyə namizədlərin aşağı yaş həddi neçədir?

A)35-dan aşağı olmayan
B)25-dan aşağı olmayan
C)40-dan aşağı olmayan
D)30-dan aşağı olmayan

 

110. Azərbaycan Respublikasında hakimlər kimə tabedirlər?

A)Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və qanunlarına tabedirlər
B)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və fərmanlarına tabedirlər
C)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasıya məhkəməsinə və qanunlarına tabedirlər
D)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına tabedirlər

 

111. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi öz səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərə dair qəbul edir:

A)Fərmanlar
B)Sərənvamlar
C)Qərarlar
D)Əmrlər

 

112. Hakimlər cinayət törətdikdə onların vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünün irəli sürülməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sorğusundan sonra ilə Ali Məhkəmə hansı müddətdə rəy təqdim edir?

A)30 gün müddətində
B)60 gün müddətində
C)40 gün müddətində
D)14 gün müddətində

 

113. Ərazi prokurorları vəzifəyə hansı qaydada təyin olunur?

A)Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
B)Azərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsini razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
C)Azərbaycan Respublikası Ali məhkəməsinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
D)Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru

 

114. Azərbaycan Respublikasının qanunlarını kim şərh edir?

A)Azərbaycan RespublikasınınAli Məhkəməsi
B)Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
C)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
D)Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru

 

115. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi həll etdiyi məsələlərə dair

A)qanunlar qəbul edir
B)sərəncamlar qəbul edir
C)qərarlar qəbul edir
D)konstitusiya qanunları qəbul edir

 

116. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin təsdiqi haqqında

A)Sərəncamlar qəbul edir
B)qanunlar qəbul edir
C)əmrlər qəbul edir
D)qərarlar qəbul edir

 

117. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi kimdir?

A)Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri
B)Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş naziri
C)Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokuroru
D)Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri

 

118. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi neçə üzvdən ibarətdir?

A)65
B)45
C)125
D)95

 

119. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu

A)Azərbaycan Respublikasının tərkibində müstəqil dövlətdir
B)Azərbaycan Respublikasının tərkibində ayrı dövlətdir
C)Azərbaycan Respublikasının tərkibində federativ dövlətdir
D)Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir

 

120. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları hansı qaydada vəzifəyə təyin edilir?

A)Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təyin edir
B)Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təyin edir
C)Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin raziliğiyla Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədri təyin edir
D)Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təyin edir

 

121. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş nazirini kim vəzifəyə təyin edir?

A)Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidenti
B)Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi
C)Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
D)Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidenti

 

122. Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları

A)Konstitusiya qanunuyla müəyyən edilir
B)Fərmanla müəyyən edilir
C)Qanunla müəyyən edilir
D)Beynəlxalq hüquqla müəyyən edilir

 

123. Azərbaycanda yerli özünüidarəni kim həyata keçirir?

A)Yerli icra hakimiyyətləri həyata keçirir
B)Bələdiyyələr həyata keçirir
C)Nazirliklər həyata keçirir
D)Deputatlar həyata keçirir

 

124. Bələdiyyələr yaradılır:

A)Seçkilər əsasında
B)Qanun əsasında
C)Fərman əsasında
D)Beynəlxalq müqavilələr əsasında

 

125. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktların hüquqi qüvvəsinə görə ardıcıllığı aşağıda göstərilən bəndlərin hansında pozulmamışdır?
1. Konstitusiya
2. referendumla qəbul edilən aktlar
3. qanunlar
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları
5. fərmanlar
6. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları

A)2,3
B)4,5
C)1,2
D)3,6

 

126. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hansı tarixdə qüvvəyə minmişdir?

A)27 yanvar 1996-cı il
B)27 noyabr 1995-ci il
C)17 oktyabr 1997-ci il
D)12 dekabr 1995-ci il

 

Dostlarla Paylaş ↓