*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Category – Azərbaycan Dili

Əməli Yazı Nümunələri -Nərgiz Həsonaova

Əməli Yazı Nümunələri  – Nərgiz Həsonaova   Ərizə, tərcümeyi-hal, izahat, elan, bildiriş, reklam, anons, afişa, arayış, protokol, rəy, teleqram, annotasiya, akt, məktub, vəkalətnamə, əmr, etiket, hesabat, referat əməli yazı nümunələri sayılır.   1.   Ərizə                Nümunə:   Yuklə Ərəbcə «ərz» sözündən olub müraciət, ərz etmək mənasını verir. Bəzən rəsmi şəkildə […]

DÖVLƏT QULLUĞU-Azərbaycan Dili 3 Sınaq Testləri və Cavabları2-BB

Dövlət Qulluğu Azərbaycan Dili üzrə 3 ədəd Sınaq Testləri və Cavabları2 (Nərgiz Həsənova)     Sınaq 1 1. ”Adam var ki, çörək tapmaz dünyada” verilmiş cümlədə çörək sözü ismin hansı halındadır? A) Yiyəlik B) Adlıq C)Təsirlik D)Yönlük E)Çıxışlıq 2. “Onlar yüksək səylə çalışırdılar” cümlədəki feil haqqında hansı fikir səhvdir? A)təsirsiz feildir B) qurluşca sadədir C) […]

DÖVLƏT QULLUĞU-Azərbaycan Dili 3 Sınaq Testləri və Cavabları-BB

Dövlət Qulluğu Azərbaycan Dili üzrə 3 ədəd Sınaq Testləri və Cavabları (Nərgiz Həsənova)   Sınaq 1 1.Orfoepiyası səhv olan söz hansıdır? A)çeviklik-[çevix’lix’] B)çələng-[çələnk] C)dastan-[dasdan] D)dalğınlıq-[dalğınlıx] E) fenomen-[fenamen] 2.”Çaydan qaynayan kimi mənə xəbər elə” Verilmiş cümlədə quruluşca düzəltmə olan söz hansı nitq hissəsinə aiddir? A)isim B)sifət C)feil D)say E) əvəzlik 3.Hansı cümlədə azaltma dərəcəli sifət yoxdur […]

AZƏRBAYCAN DİLİ- Qızıl Qaydalar

AZƏRBAYCAN DİLİ- Qızıl Qaydalar   Fonetika 1. Fonetikada nə öyrənilir? – danışıq səsləri   2. Ahəng qanunu, heca və vurğu : – fonetikanın mövzularına daxildir.   3. Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər: -danışıq səsləri adlanır.   4. Danışıq səsləri iki yerə bölünür: 1. Saitlər 2. Samitlər   5.Saitlər: -Dilimizdə 9 sait var: a, e, ə, i, […]

Azərbaycan dilindən Fonetika bölməsinə aid – Qısa konspekt

Azərbaycan dili – Fonetika Qısa konspekt   1.Yazlı və şifahi nitq hansı Vahidlərdən ibarətdir? Səslər,hərflər,sözlər,cümlələr. 2.Dilin ən kiçik vahididir… Səs və hərf 3.Fonetika nəyi öyrənir? Danışıq səslərin 4.Fonetkanın mövzuları Hansılardır? Ahəng qanunu,heca,Vurğu,səs artımı,Səs düşmü. 5.Fonetika nə deməkdir? Fone(səs) tika elm. 6.Danışıq zamanı tələfüz etdiymiz səslər nə adlanır? Danışıq səsləri 7.Danşıq üzvələri hansılardır.?Neçə yerə bölnür? 2 […]

Azərbaycan Dilindən 40 Sualdan İbarət Test.Cavablari ilə

FONETKA BÖLMƏSİNƏ AİD TESTLƏR VƏ CAVABLARI   1.Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda q-ğ,k-y səs əvəzlənməsi baş vermir? A)çiçək,moruq  B)ələk,qapaq C)qapaq,külək  D)monoloq,şərik  E)kiçik,qatıq 2.Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda q-y,k-y səs əvəzlənməsi baş vermir? A)türk,şəfəq  B)qoruq,ürək C)çarlıq,Kəpənək  D)sümük,otaq  E)çiçək,yarpaq 3.Dilin üst damağa doğru qalxması və enməsinə görə saitlərin hansı növü var? A)qapalı,dodaqlanmayan B)qalın […]

ZƏRF VƏ MƏNA NÖVLƏRİ Haqqında

ZƏRF VƏ MƏNA NÖVLƏRİ Zərf — iş və hərəkətin icra tərzini, zamanını, yerini, miqdarını, əlamətini və s. bildir Sualları: necə? (nə cür?), nə zaman? (haçan?), nə vaxt? hara? nə qədər? nə üçün? niyə? necə? və s. Həm təsriflənən, həm də təsriflənməyən feillərə aid ola bilir: Dünən keçirilmiş tədbir əyləncəli idi. (burda “dünən” sözü zərfdir və feili […]

ÜSLUBİYYAT haqqında -Rəhimə Mürvətova

ÜSLUBİYYAT Üslub — dil vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə istifadə üsuludur. Üslubları öyrənən dilçilik bölməsi üslubiyyat (stilistika) adlanır. Üslübiyyat – dilçilik terminidir. Üslub – incəsənətdə, ədəbiyyatda işlənir və dəst-xət, yol mənasında işlənir. Üslub üslubiyyata nisbətən geniş anlayışdır. Dil vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə istifadə özünü 2 formada göstərir: funksional və fərdi üslub Fərdi üslub – xüsusi səciyyə daşıyır və […]

ƏMƏLİ YAZI NÜMUNƏLƏRİ-Rəhimə Mürvətova

ƏMƏLİ YAZI NÜMUNƏLƏRİ Əməli yazılar – Rəsmi və işgüzar sənədlər Rəsmi sənədlər – dövlətin konstitusiyası, fərmanları, sərəncamları, əmrlər və qanunlar İşgüzar sənədlər – afişa, annotasiya, anons, akt, arayış, bildiriş, elan, ərizə, izahat, məktub, reklam, rəy, teleqram, tərcümeyi-hal İşgüzar sənədlər – həcmcə kiçik, bəhs olunan məsələ barədə daha konkret məlumat verilir, mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmır. “Annotomik” sözündən […]

Köməkci Nitq Hissələri-Azərbycan Dili

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ   QOŞMA (məna növləri) Birgəlik və vasitə Bənzətmə Məsafə İstiqamət Zaman Aidlik Səbəb və məqsəd Fərqləndirmə İstinad ilə, (-la2), -ca kimi kimi tərəf qabaq dair üçün başqa görə qədər qədər doğru əvvəl aid görə savayı əsasən -tək -can2 Sarı sonra xas ötrü özgə -ca2 -dək qarşı öncə məxsus sarı qeyri təki bəri […]