Azərbaycan Dili Archives - www.YUSIF.az
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Category – Azərbaycan Dili

AZƏRBAYCAN DİLİ- Qızıl Qaydalar

AZƏRBAYCAN DİLİ- Qızıl Qaydalar   Fonetika 1. Fonetikada nə öyrənilir? – danışıq səsləri   2. Ahəng qanunu, heca və vurğu : – fonetikanın mövzularına daxildir.   3. Danışarkən tələffüz etdiyimiz səslər: -danışıq səsləri adlanır.   4. Danışıq səsləri iki yerə bölünür: 1. Saitlər 2. Samitlər   5.Saitlər: -Dilimizdə 9 sait var: a, e, ə, i, […]

Azərbaycan dilindən Fonetika bölməsinə aid – Qısa konspekt

Azərbaycan dili – Fonetika Qısa konspekt   1.Yazlı və şifahi nitq hansı Vahidlərdən ibarətdir? Səslər,hərflər,sözlər,cümlələr. 2.Dilin ən kiçik vahididir… Səs və hərf 3.Fonetika nəyi öyrənir? Danışıq səslərin 4.Fonetkanın mövzuları Hansılardır? Ahəng qanunu,heca,Vurğu,səs artımı,Səs düşmü. 5.Fonetika nə deməkdir? Fone(səs) tika elm. 6.Danışıq zamanı tələfüz etdiymiz səslər nə adlanır? Danışıq səsləri 7.Danşıq üzvələri hansılardır.?Neçə yerə bölnür? 2 […]

Azərbaycan Dilindən 40 Sualdan İbarət Test.Cavablari ilə

FONETKA BÖLMƏSİNƏ AİD TESTLƏR VƏ CAVABLARI   1.Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda q-ğ,k-y səs əvəzlənməsi baş vermir? A)çiçək,moruq  B)ələk,qapaq C)qapaq,külək  D)monoloq,şərik  E)kiçik,qatıq 2.Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda q-y,k-y səs əvəzlənməsi baş vermir? A)türk,şəfəq  B)qoruq,ürək C)çarlıq,Kəpənək  D)sümük,otaq  E)çiçək,yarpaq 3.Dilin üst damağa doğru qalxması və enməsinə görə saitlərin hansı növü var? A)qapalı,dodaqlanmayan B)qalın […]

ZƏRF VƏ MƏNA NÖVLƏRİ Haqqında

ZƏRF VƏ MƏNA NÖVLƏRİ Zərf — iş və hərəkətin icra tərzini, zamanını, yerini, miqdarını, əlamətini və s. bildir Sualları: necə? (nə cür?), nə zaman? (haçan?), nə vaxt? hara? nə qədər? nə üçün? niyə? necə? və s. Həm təsriflənən, həm də təsriflənməyən feillərə aid ola bilir: Dünən keçirilmiş tədbir əyləncəli idi. (burda “dünən” sözü zərfdir və feili […]

ÜSLUBİYYAT haqqında -Rəhimə Mürvətova

ÜSLUBİYYAT Üslub — dil vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə istifadə üsuludur. Üslubları öyrənən dilçilik bölməsi üslubiyyat (stilistika) adlanır. Üslübiyyat – dilçilik terminidir. Üslub – incəsənətdə, ədəbiyyatda işlənir və dəst-xət, yol mənasında işlənir. Üslub üslubiyyata nisbətən geniş anlayışdır. Dil vasitələrindən məqsədyönlü şəkildə istifadə özünü 2 formada göstərir: funksional və fərdi üslub Fərdi üslub – xüsusi səciyyə daşıyır və […]

ƏMƏLİ YAZI NÜMUNƏLƏRİ-Rəhimə Mürvətova

ƏMƏLİ YAZI NÜMUNƏLƏRİ Əməli yazılar – Rəsmi və işgüzar sənədlər Rəsmi sənədlər – dövlətin konstitusiyası, fərmanları, sərəncamları, əmrlər və qanunlar İşgüzar sənədlər – afişa, annotasiya, anons, akt, arayış, bildiriş, elan, ərizə, izahat, məktub, reklam, rəy, teleqram, tərcümeyi-hal İşgüzar sənədlər – həcmcə kiçik, bəhs olunan məsələ barədə daha konkret məlumat verilir, mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmır. “Annotomik” sözündən […]

Köməkci Nitq Hissələri-Azərbycan Dili

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ   QOŞMA (məna növləri) Birgəlik və vasitə Bənzətmə Məsafə İstiqamət Zaman Aidlik Səbəb və məqsəd Fərqləndirmə İstinad ilə, (-la2), -ca kimi kimi tərəf qabaq dair üçün başqa görə qədər qədər doğru əvvəl aid görə savayı əsasən -tək -can2 Sarı sonra xas ötrü özgə -ca2 -dək qarşı öncə məxsus sarı qeyri təki bəri […]

Say (Əsas qeydlər)-Rəhimə Mürvətova

Say (Əsas qeydlər)   Say — əşyanın sırasını və ya miqdarını bildirən əsas nitq hissəsidir. “Neçə?”, “nə qədər?”, “neçənci?” suallarından birinə cavab verir. Sayın əsas xüsusiyyətləri : Əşyaya aid olur, ondan əvvəl işlənir. Aid olduğu isimlə birgə işləndikdə heç bir şəkilçi qəbul etmir. Asılı olduğu isimdən ayrılıqda isimləşə bilir. Sayların əksəriyyəti millidir. Saylar, demək olar ki, başqa […]

Birinci hərfi böyük yazılan sözlər-Azərbaycan dili

Birinci hərfi böyük yazılan sözlər   1.Xüsusi isimlərin (yardımçı sözlərdən başqa) birinci hərfi böyük yazılır: Səməd Vurğun, Üzeyir bəy Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyli, Uzun Həsən, Süleyman Rüstəm, Süleyman Sani, Bəxtiyar Vahabzadə, İsgəndərlər, Mehdi Hüseynzadələr, Nizamilər, Hacı Qaralar…  2. Bədii əsərlərdə heyvanlar və cansız əşyalar surət kimi işlədildikdə onların adlarının birinci hərfi böyük yazılır: Qırat, Alapaça, Bozdar, […]

Fonetika Bölməsina aid Qeydlər

Fonetika bölməsina aid qeydlər : Fonetika – danışıq səslərini öyrənir. Fəal danışıq üzvləri – dil, dodaq, səs telləri Danışıq səsləri fərqli xüsusiyyətlərinə görə iki növə bölünür: saitlər, samitlər. Saitlər ağız boşluğunda sərbəst və maneəsiztələffüz olunur. Buna görə də onlar aydın şəkildə və avazlasəslənir. Saitlərin daha bir xüsusiyyəti heca əmələ gətirməsidir. Samitlərin tələffüzündə isə ağız boşluğunda […]