*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Köməkci Nitq Hissələri-Azərbycan Dili

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ

 

QOŞMA (məna növləri)

Birgəlik və vasitə Bənzətmə Məsafə İstiqamət Zaman Aidlik Səbəb və məqsəd Fərqləndirmə İstinad
ilə, (-la2), -ca kimi kimi tərəf qabaq dair üçün başqa görə
qədər qədər doğru əvvəl aid görə savayı əsasən
-tək -can2 Sarı sonra xas ötrü özgə
-ca2 -dək qarşı öncə məxsus sarı qeyri
təki bəri haqda üstündə əlavə
barədə uğrunda
naminə
Tabesizlik Tabelilik
Birləşdirmə Qarşılaşdırma Bölüşdürmə İştirak İnkarlıq Aydınlaşdırma Aydınlaşdırma Səbəb Güzəşt Şərt
və, ilə(-la2) amma ya həm yəni ki çünki hərçənd əgər
ancaq ya da həm də nə də yəni ki belə ki ona görə ki hərçənd ki hərgah
lakin ya da ki həm də ki nə də ki məsələn ondan ötrü ki madam
halbuki və ya o cümlədən o səbəbə ki madam ki
fəqət və yaxud o sıradan o səbəbdən ki indi ki
isə yaxud da nəinki bir halda ki
gah hətta
gah da habelə
istər həmçinin
istər sə də -da2

 

BAĞLAYICI

ƏDAT

Qüvvətləndirici Dəqiqləşdirici Məhdudlaşdırıcı Sual Əmr Təsdiq və inkar Arzu
axı elə yalnız bəs di bəli kaş
ən belə ancaq məgər qoy kaş ki
lap məhz tək yəni bax xeyr təki
daha əsl təkcə -mı4 gör yox barı
Qüvvətləndirici Məhdudlaşdırıcı Əmr Təsdiq və inkar Arzu
olduqca bir görün heç gərək
da bircə gəl
gəlin
ki gəlsənə
artıq -sana2
ha
necə
ha
-ca2
hətta

 

MODAL SÖZLƏR

Təsdiq Ehtimal və güman Nəticə Sıra və ardıcıllıq Bənzətmə və müqayisə Fikrin mənbəyi Təəssüf bildirən
əlbəttə bəlkə (də) axır ki əvvəla sanki məncə təəssüf ki
şəksiz güman (ki) deməli birincisi elə bil səncə heyif ki
şübhəsiz (ki) ehtimal (ki) ümumiyyətlə ikincisi elə bil ki fikrimizcə əfsus ki
doğrusu yəqin (ki) beləliklə bizcə
doğrudur deyəsən xülasə zənnimcə
doğrudan da görünür nəhayət mənə görə
həqiqətən olsun ki bir sözlə
düzü olmaya tutaq ki
sözsüz demək
nə isə
yaxşı
müxtəsər

 

NİDA

Şadlıq və sevinc Qorxu və narahatlıq Çağırış Nifrət və istehza Qəm və kədər
ura vay Ey tfu of
bəh-bəh ox Ya xa-xa-xa ah
oho of Hey xux ox
oxqay oy A xox oy
ay can uy Ehey eh
ah
Dostlarla Paylaş ↓