Vergi Qanunvericiliyinə aid Testlər

FƏSIL I

#1

Vergi ödəyicisinin əsas [vergini ödəmək] vəzifəsi hansı qanunvericilik sənədi ilə müəyyən edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

B) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

C) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

#2

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə

B) Vergi Məcəlləsi ilə

C) Mülki Məcəllə ilə

D) İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə

#3

Vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının vəzifələri, vergi nəzarətinin forma və metodları, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayət edilməsi qaydaları hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

C) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

D) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

#4

Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə

B) Bələdiyyələr haqqında qanunla

C) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə

#5

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən anlayışlar və qaydalar vergitutma məqsədi ilə müəyyən edilir və

A) müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi və onun əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar ilə tənzimlənən vergitutma və vergi nəzarəti ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq edilir

B) müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən vergitutma və vergi nəzarəti ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq edilir

C) müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi əsasında qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar ilə tənzimlənən yalnız vergitutma ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq edilir

D) müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi və onun əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar ilə tənzimlənən yalnız vergi nəzarəti ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq edilir

5-1

Vergi Məcəlləsinin vergitutmanın ümumi əsasları, vergilərin ödənilməsi qaydaları (ödənilməsi mənbələri istisna olmaqla), vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələri, vergi nəzarətinin forma və metodları, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydaları ilə bağlı müddəaları daha hansı münasibətdə də tətbiq olunur.”;

 1. Mülki hüquqi münasibətlərdə
 2. məcburi dövlət sosial sığorta haqqı və işsizlikdən sığorta haqqına münasibətdə
 3. əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan münasibətdə
 4. dövlət miqrasiya xidməti münasibətdə

#6

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi hansı qanunvericilik aktlarından ibarətdir?

A)Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi Məcəlləsindən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir

C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Vergi və Gömrük Məcəllələrindən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarından ibarətdir

#7

Vergi Məcəlləsinin əsasında və ya onun icrası məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar Vergi Məcəlləsinin müddəalarına

A) uyğun olmaya bilər

B) zidd ola bilər

C) zidd olmamalıdır

D) müvafiq olmalıdır

#8

Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında Vergi Məcəlləsinin 2.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda hansı qanunvericilik aktları tətbiq edilir?

A) digər sahə qanunvericilik aktları tətbiq edilir

B) vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilir

C) həm digər sahə qanunvericilik aktları, həm də vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilə bilər

D) bu vergi orqanının qərarından asılıdır

#9

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyindən başqa hansı digər qanunvericilik aktlarına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilər?

A) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə

B) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və Torpaq Məcəlləsinə

C) İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, Cinayət Məcəlləsinə, müflisləşmə və iflas haqqında qanunvericiliyə, büdcə qanunvericiliyinə, vergilər üzrə dövlət təminatlarının verilməsi ilə bağlı müddəalara, hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərdə nəzərdə tutulan müddəalara

D) Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və Veteranlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa

#10

Vergi azadolmalarının və güzəştlərinin verilməsi ilə bağlı müddəalar hansı qanunvericiliklə müəyyənləşdirilir.

 1. yalnız Vergi Məcəlləsi ilə
 2. Vergi Məcəlləsi və İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə
 3. Müflisləşmə və iflas haqqında qanunvericiliyə, büdcə qanunvericiliyi ilə
 4. Vergi Məcəlləsi və Torpaq Məcəlləsi ilə

#11

Vergi Məcəlləsindən başqa digər hansı normativ hüquqi aktlarda vergi azadolmaları və güzəştləri ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutula bilər?

 1. Digər normativ hüquqi aktlarda vergi azadolmaları və güzəştləri nəzərdə tutula bilməz
 2. İnzibati Xətalar və Cinayət Məcəlləsində vergi azadolmaları və güzəştləri nəzərdə tutula bilər
 3. Müflisləşmə və iflas haqqında qanunvericilikdə vergi azadolmaları və güzəştləri nəzərdə tutula bilər
 4. Büdcə qanunvericiliyində vergi azadolmaları və güzəştləri nəzərdə tutula bilər

#12

Aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla, vergi qanunvericiliyindən başqa digər qanunvericilik aktlarına vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilməz?

A) Əmək Məcəlləsi

B) Mülki Məcəllə

C) büdcə qanunvericiliyində vergilərlə bağlı müddəalar

D) Torpaq Məcəlləsi

#13

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir?

A) Mülki Məcəllənin müddəaları

B) Vergi Məcəlləsinin müddəaları

C) Beynəlxalq müqavilələrin müddəaları

D) Azərbaycan Respublikasının Mülki və Vergi Məcəllələrinin müddəaları

#14

Hansı hallarda Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları tətbiq edilmir?

A) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin qeyri-rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olan şəxs tərəfindən qeyd edilən güzəştlərin və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilirsə

B) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin qeyri-rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olmayan şəxs tərəfindən qeyd edilən güzəştlərin və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilirsə

C) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olan şəxs tərəfindən qeyd edilən güzəştlərin və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilirsə

D) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan dövlətin rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə və üstünlüklərinə münasibətdə, həmin müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olmayan şəxs tərəfindən qeyd edilən güzəştlərin və üstünlüklərin alınması üçün istifadə edilirsə

#15

Vergi Məcəlləsi qüvvəyə minənədək və ya o, qüvvəyə mindikdən sonra qanunla təsdiq edilmiş hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərdə və qanunlarda, o cümlədən neft və qaz haqqında, ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti və xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanunlarda Vergi Məcəlləsində və vergilər haqqında digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq edilir?

A) Yalnız sazişlərin müddəaları

B) Vergi Məcəlləsinin müddəaları

C) Sazişlərin və ya qanunların müddəaları

D) Yalnız qanunların müddəaları

16

Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi çərçivəsində vergi siyasəti, vergi inzibatçılığı və vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yarandıqda həmin qanun layihələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanına nə vaxt təqdim edilir.

A) cari ilin may ayının 31-dək

B) cari ilin may ayının 1-dək

C) cari ilin mart ayının 1-dək

D) cari ilin mart ayının 31-dək

#17

Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi çərçivəsində vergi siyasəti, vergi inzibatçılığı və vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi zərurəti yarandıqda həmin qanun layihələri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə hansı müddətədək təqdim edilir?

A) cari ilin may ayının 20-dən gec olmayaraq

B) cari ilin may ayının 15-dən gec olmayaraq

C) cari ilin aprel ayının 20-dən gec olmayaraq

D) cari ilin aprel ayının 15-dən gec olmayaraq

#18

Vergilər haqqında qanunvericilik vergitutmanın hansı prinsiplərinə əsaslanır?

A) ümumi, bərabər və ədalətli olmasına

B) yalnız ədalətli olmasına

C) yalnız bərabər olmasına

D) xüsusi, neytral və ədalətli olmasına

#19

Aşağıdakılardan hansı vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsaslarına aiddir?

A) mülkiyyət formasından, fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələri müəyyən edilməlidir

B) vergilər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır

C) mülkiyyət formasından asılı olaraq vergi dərəcələri müxtəlif olmalıdır

D) vergilər siyasi, ideoloji, etnik və digər xüsusiyyətlər əsas götürülməklə müəyyən edilməlidir

#20

Hansı vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilmir?

A) Hər kəsin Konstitusiya hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə maneçilik törədən vergilərin

B) Hər kəsin Konstitusiya hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə maneçilik törətməyən vergilərin

C) Dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin təmin olunmasında xüsusi çəkisi cüzi olan vergilərin

D) İqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsində əhəmiyyətli rol oynamayan vergilərin

#21

Hansı vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilmir?

A) Azərbaycan Respublikasının vahid iqtisadi məkanını pozmayan [xüsusilə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların [işlərin, xidmətlərin] və pul vəsaitlərinin azad yerdəyişməsini bilavasitə və ya dolayısı ilə məhdudlaşdırmayan və ya digər yolla vergi ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətini məhdudlaşdırmayan, yaxud maneçilik törətməyən] vergilərin

B) Azərbaycan Respublikasının vahid iqtisadi məkanını pozan [xüsusilə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların [işlərin, xidmətlərin] və pul vəsaitlərinin azad yerdəyişməsini bilavasitə və ya dolayısı ilə məhdudlaşdıran və ya digər yolla vergi ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətini məhdudlaşdıran, yaxud maneçilik törədən] vergilərin

C) Azərbaycan Respublikasının vahid coğrafi məkanını pozan vergilərin

D) Azərbaycan Respublikasının vahid gömrük məkanını pozan [xüsusilə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların [işlərin, xidmətlərin] və pul vəsaitlərinin azad yerdəyişməsini bilavasitə və ya dolayısı ilə məhdudlaşdıran və ya digər yolla vergi ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətini məhdudlaşdıran, yaxud maneçilik törədən] vergilərin

#22

Eyni növ vergi bir vergitutma obyektindən neçə dəfə tutula bilər?

A) bir dəfədən çox olmamaqla

B) iki dəfədən çox olmamaqla

C) üç dəfədən çox olmamaqla

D) istənilən qədər

#23

Mülkiyyət formasına, fiziki şəxslərin vətəndaşlığına və kapitalın yerinə görə vergi dərəcələri necə müəyyən edilir?

A) kapitalın yerinə görə müxtəlif dərəcələrlə

B) eyni dərəcə ilə

C) fiziki şəxslərin vətəndaşlığına görə müxtəlif dərəcələrlə

D) mülkiyyət formasına görə müxtəlif dərəcələrlə

#24

Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallar üçün hansı amil nəzərə alınmaqla və hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq müxtəlif gömrük rüsumu dərəcələrinin müəyyən edilməsi mümkündür?

A) həmin malların hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olmayaraq gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq

B) həmin malların hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olaraq yalnız vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq

C) həmin malların hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olaraq Vergi Məcəlləsinə və gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq

D) həmin malların hansı ölkədən gətirilməsindən asılı olmayaraq Vergi Məcəlləsinə və gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq

#25

Azərbaycan Respublikasının vergiləri hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

B) İnzibati Xətalar Məcəlləsi

C) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

D) Mülki Məcəllə

#26

Azərbaycan Respublikasında vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?

A) Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən

B) Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi yolu ilə

C) Beynəlxalq valyuta fondunun tövsiyələrinə əsasən

D) Heç bir halda dəyişdirilə bilməz

#27

Heç bir şəxsin üzərinə …………vergilər ödəmək vəzifəsi qoyula bilməz

A) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik olmayan və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilməyən, yaxud Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydalardan fərqli olaraq müəyyən edilən

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən, yaxud Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydalardan fərqli olmayaraq müəyyən edilən

C) Vergi və Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən, yaxud Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydalardan fərqli olmayaraq müəyyən edilən

D) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik olan və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilməyən, yaxud Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydalardan fərqli olaraq müəyyən edilən

#28

Vergilər haqqında qanunvericilik hansı tərzdə formalaşdırılmalıdır?

A) hər kəs yalnız hansı vergiləri, nə vaxt və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsin

B) hər kəs yalnız hansı vergiləri, hansı qaydada, nə vaxt ödəməli olduğunu dəqiq bilsin

C) hər kəs hansı vergiləri, hansı qaydada, nə vaxt və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsin

D) hər kəs yalnız hansı vergiləri və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsin

#29

Vergi sistemi

A) Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidir

B) Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməməlidir

C) Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini məhdudlaşdırmalıdır

D) Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətinin təşviqinə həvəsləndirməlidir

#30

Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları kimin xeyrinə şərh edilməlidir?

A) Vergi orqanlarının

B) Şərh edilmir

C) Vergi ödəyicisinin

D) Heç kimin

#31

Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla

A) tanış olmaq imkanı məhdudlaşdırılmalıdır

B) azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidir

C) azad tanış olmaq imkanı təmin edilməməlidir

D) tanış olmaq imkanı məhdudlaşdırılmamalıdır

#32

Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir?

A) dövlət vergiləri, yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]

B) dövlət vergiləri, muxtar respublika vergiləri və yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]

C) muxtar respublika və yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]

D) dövlət vergiləri və muxtar respublika vergiləri

#33

Dövlət vergiləri dedikdə hansı vergilər nəzərdə tutulur?

A) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində ödənilməli olan vergilər

B) Bələdiyyə vergiləri

C) Naxçıvan MR-da tətbiq olunan vergilər

D) fiziki şəxslərin torpaq və əmlak vergiləri

#34

Muxtar respublika vergiləri dedikdə hansı vergilər nəzərdə tutulur?

A) Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan tutulan vergilər

B) Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və Naxçıvan Muxtar Respublikasında ödənilən vergilər

C) Yalnız yol vergisi

D) ƏDV və yol vergisi

#35

Yerli vergilər dedikdə hansı vergilər başa düşülür?

A) Vergi Məcəlləsi və müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur

B) Bələdiyyələr haqqında müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur

C) Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

D) Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

#36

Bələdiyyələr öz ərazilərində vergitutmanın hansı məsələləri barədə qərar qəbul edə bilərlər?

A) vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcələrini azaltmaq barədə

B) yalnız vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən azad etmək barədə

C) yalnız vergi dərəcələrini azaltmaq barədə

D) vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını bütün vergilərdən tam və ya qismən azad etmək, vergi dərəcələrini azaltmaq barədə

#37

Xüsusi vergi rejimi dedikdə, nə nəzərdə tutulur ?

A) müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin xüsusi qaydası

B) müəyyən dövr ərzində vergilərin ödənilməsinin xüsusi qaydası

C) müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanmasının xüsusi qaydası

D) müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin təxirə salınması

#38

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergitutmanın formaları sayılır?

A) mənbədən, könüllü və bildiriş üzrə

B) məcburi, könüllü və bəyanetmə üzrə

C) bəyannamə üzrə, bildiriş üzrə və bilavasitə mənbədən

D) bəyanetmə üzrə, bildiriş üzrə və könüllü

#39

Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?

A) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

B) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması

C) Verginin tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməsi

D) Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

#40

Vergi məbləğlərinin bilavasitə mənbədən tutulması dedikdə nə başa düşülür?

A) Verginin tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməsi

B) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması

C) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

D) Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

#41

Vergi məbləğlərinin bildiriş üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?

A) Vergi məbləğlərinin vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməsi

B) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

C) Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

D) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması

#42

Hansı vergi dövlət vergilərinə aid deyildir?

A) yol vergisi

B) fiziki şəxslərin gəlir vergisi

C) fiziki şəxslərin əmlak vergisi

D) aksizlər

#43

Vergi Məcəlləsi ilə bütün dövlət vergilərinin dərəcələrinin hansı həddi müəyyən edilir?

A) aşağı hədləri müəyyən edilir

B) optimal hədləri müəyyən edilir

C) ən yüksək hədləri müəyyən edilir

D) yüksək olmayan hədləri müəyyən edilir

#44

Dövlət vergilərinin dərəcələrinin müəyyən edilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?

A) dövlət vergilərinin hər il üçün tətbiq olunan dərəcələri Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən dərəcələrdən yüksək ola bilməz və hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanun qəbul edilən zaman həmin dərəcələrə yenidən baxıla bilər

B) dövlət vergilərinin hər il üçün tətbiq olunan dərəcələri Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir və lazım gəldikdə il ərzində həmin dərəcələrə yenidən baxıla bilər

C) dövlət vergilərinin hər il üçün tətbiq olunan dərəcələri Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir və il ərzində istənilən vaxt həmin dərəcələrə yenidən baxıla bilər

D) dövlət vergilərinin hər il üçün tətbiq olunan dərəcələri Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən dərəcələrdən yüksək olmamaqla, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir və həmin dərəcələrə yenidən baxıla bilər

#45

Dövlət vergiləri ilə Muxtar Respublika vergiləri arasındakı fərq hansı vergi növü ilə müəyyən edilir?

A) Mədən vergisi

B) Torpaq vergisi

C) Yol vergisi

D) Heç biri ilə müəyyən edilmir, hər ikisi eynidir.

#46

Hansı vergi Muxtar respublika vergilərinə aid deyildir?

A) mədən vergisi

B) hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

C) əlavə dəyər vergisi

D) fiziki şəxslərin əmlak vergisi

#47

Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir?

A) hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

B) fiziki şəxslərin əmlak vergisi

C) fiziki şəxslərin torpaq vergisi

D) yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

#48

Azərbaycan Respublikası ərazisində vergilər hansı pul vahidi ilə hesablanır və ödənilir?

A) istənilən pul vahidi ilə

B) Azərbaycan Respublikasının pul vahidi – manatla

C) ABŞ dolları ilə

D) şərti pul vahidi ilə

#49

Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənən münasibətlərin iştirakçılarına aid deyil?

A) vergi ödəyicisi hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər

B) vergi agenti hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər

C) Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

#50

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində vergi anlayışına verilən tərifdə onun səciyyəvi əlamətləri hansılardır?

A) məcburilik; fərdilik; ekvivalentlik

B) məcburilik; fərdilik; əvəzsizlik

C) könüllülük; fərdilik; əvəzsizlik

D) məcburilik; fərdilik; dolayısı ilə əvəzi ödənilmək

#51

Vergi məbləğinin hesablanması üçün vergi dərəcəsi aşağıdakılardan hansına tətbiq olunur?

A) vergitutma obyektinə

B) vergitutma bazasına

C) vergi dövrünün davametmə müddətinə

D) vergi güzəştləri məbləğinə

#52

Vergilərin müəyyən edilməsi dedikdə, nə başa düşülür?

A) yalnız vergitutmanın əsas elementlərinin müəyyən edilməsi

B) vergi ödəyicilərinin və vergitutma elementlərinin müəyyən edilməsi

C) vergitutma elementlərinin bir hissəsinin müəyyən edilməsi

D) vergi növlərinin müəyyən edilməsi

#53

Aşağıdakılardan hansı vergitutma elementlərinə aid deyil?

A) vergitutma bazası

B) vergi dərəcəsi

C) verginin ödənilməsi qaydası və müddəti

D) verginin inikası

#54

Vergi müəyyən edildikdə hansı əsaslarla vergi güzəştləri müəyyənləşdirilə bilər?

A) Vergi Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər sahə qanunvericilik aktları ilə ilə nəzərdə tutulan əsaslarla

B) Vergi Məcəlləsi və Gömrük Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan əsaslarla

C) Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmayan əsaslarla

D)Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan əsaslarla

#55

Aşağıdakılardan hansı vergitutma obyektlərinə aid deyil?

A) gəlir

B) təqdim edilmiş malların [işin, xidmətin] dəyəri ticarət əlavəsi

C) xeyriyyəçilik fəaliyyəti

D) torpaq, faydalı qazıntılar

#56

Vergitutma bazası nədir?

A) vergi ödəyicisinin əmlakı

B) vergi ödəyicisinin pul vəsaiti

C) vergi ödəyicisinin əmlakı və pul vəsaiti

D) vergitutma obyektinin vergi tutulan hissəsinin kəmiyyətcə ifadəsi

#57

Vergi Məcəlləsində istifadə olunan mülki, ailə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik sahələrinin anlayışları, Vergi Məcəlləsində digər məna nəzərdə tutulmadığı hallarda necə tətbiq edilir?

A) həmin qanunvericilik sahələrində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir

B) Vergi Məcəlləsində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilir

C) Vergi Məcəlləsində digər məna nəzərdə tutulmadığı hallarda bu anlayışlar tətbiq edilmir

D) həmin qanunvericilik sahələrində qəbul edilmiş mənada tətbiq edilmir

#58

Vergitutma məqsədləri üçün şəxs dedikdə, kim nəzərdə tutulur?

A) istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi

B) yalnız fiziki şəxs

C) yalnız Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsi

D) yalnız qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi

#59

Vergitutma məqsədləri üçün hüquqi şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?

A) Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə və təşkilatlar

B) Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlar

C) Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış istənilən şəxs

D) yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlar

#60

Vergitutma məqsədləri üçün fiziki şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?

A) yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı

B) yalnız əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs

C) istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs

D) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs

#61

Vergitutma məqsədləri üçün vergi ödəyicisi dedikdə kim nəzərdə tutulur?

A) Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan yalnız rezident hüquqi şəxs

B) Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan yalnız qeyri-rezident fiziki şəxs

C) Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan yalnız əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs

D) Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən şəxs

#62

Aşağıdakı hansı tələblərdən birinə cavab verən istənilən şəxs Azərbaycan Respublikasının rezidenti hesab olunur?

1. təqvim ilində üst-üstə 182 gündən artıq vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan

2. təqvim ili içərisində, yaxud bir təqvim ili ərzində xarici ölkədə Azərbaycan Respublikasının dövlət xidmətində olan

3. heç bir meyar nəzərə alınmadan təqvim ilində üst-üstə 182 gündən az vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan

4. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı

5. təqvim ilində və növbəti vergi ilində Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə [hər hansı birində] fiziki şəxsin olma müddəti 182 gündən artıq olduqda

A) 1, 3, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 4 D) 3, 4, 5

#63

Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə [hər hansı birində] fiziki şəxsin olma müddəti 182 gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs hansı meyarlarla Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır?

1. daim yaşayış yeri

2. adətən yaşadığı yer

3. xarici dövlətin vətəndaşlığı

4. həyati mənafelərinin mərkəzi

A) 1, 2, 4 B) 1 ,2, 3 C) 2, 3, 4 D) 1, 3 ,4

#64

Fiziki şəxs vergi ilində Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı son gündən etibarən bu vergi ilinin sonunadək olan dövr ərzində hansı şərtlə Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti sayılır?

A) həmin şəxs bilavasitə növbəti vergi ilində Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti olsun

B) həmin şəxs bilavasitə cari vergi ilində Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti olsun

C) həmin şəxs bilavasitə növbəti vergi ilində Azərbaycan Respublikasının rezidenti olsun

D) həmin şəxs bilavasitə növbəti vergi ilində Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidenti olmasın

#65

Qeyri-rezident dedikdə kim nəzərdə tutulur?

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olmayan şəxs və onun ailə üzvləri

2. məqsədi yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisindən bir xarici dövlətdən digər xarici dövlətə keçmək olan şəxs

3. rezident anlayışı ilə əhatə edilən digər şəxslər

4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş beynəlxalq təşkilatın əməkdaşı və ya Azərbaycan Respublikasında xarici ölkənin dövlət xidmətini həyata keçirən şəxs və onların ailə üzvləri

5. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik imtiyazları və immunitetləri olan diplomatik nümayəndəliklər, konsulluq idarələri və xarici ölkələrin digər rəsmi nümayəndəlikləri, beynəlxalq təşkilatlar və onların nümayəndəlikləri, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan xarici təşkilatların və firmaların nümayəndəlikləri

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 2, 4, 5 D) 1, 3, 5

#66

Vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1. ər-arvadlar, bacı və qardaş övladları

2. ər-arvadların bacıları, qardaşları və valideynləri

3. bacıların ərlərinin və qardaşların arvadlarının valideynləri

4. valideynlərin bacılarının [qardaşlarının] övladları

5. bacıların ərləri və qardaşların arvadları

A) 1, 2, 5 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 1, 3, 5

66-1

Aşağıdakılardan hansılar vergi ödəyicisinin ailə üzvlərinə aiddir:

 1. övladlığa götürmüş və övladlığa götürülmüş şəxslər, babalar və nənələr
 2. qonşuların övladları
 3. qonşuların bacı və qardaşları
 4. bacıların ərlərinin və qardaşların arvadlarının baba və nənələri

#67

Vergitutma məqsədləri üçün mal dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

A) hər hansı maddi və qeyri-maddi əmlak

B) yalnız maddi əmlak və pul vəsaitləri

C) satışda və anbarda olan mallar

D) yalnız maddi əmlak

#68

Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-maddi aktivlər dedikdə nə nəzərdə tutulmur?

A) intellektual, o cümlədən ticarət nişanları

B) digər sənaye mülkiyyəti obyektləri

C) müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vergi ödəyicisinin mülkiyyət hüququnun obyekti kimi tanınan digər analoji hüquqlar

D) satışdankənar gəlirlər

#69

Vergitutma məqsədləri üçün malların təqdim edilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

1. mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi

2. malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməsi,

3. əmək haqqı ödənilməsi

4. girov qoyulmuş mallar üzrə mülkiyyət hüququnun girov saxlayana və ya digər şəxsə keçməsi

5. malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət

A) 1, 2, 5 B) 2, 3 ,4 C) 1, 2, 4 D) 2, 3, 5

#70

Vergitutma məqsədləri üçün xidmət [iş] dedikdə nə başa düşülür ?

A) malların təqdim edilməsi sayılan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət

B) malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət

C) malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb etməyən fəaliyyət

D) malların təqdim edilməsi sayılan, nəticələri maddi ifadə kəsb etməyən fəaliyyət

#71

ƏDV-nin məqsədləri üçün aşağıdakı xidmətlərdən [işlərdən] hansılar istisna olunur?

1. pul vəsaitinə mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi

2. daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi

3. torpağa mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi

4. daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsi

5. işəgötürənə muzdlu işçi kimi xidmət göstərilməsi

A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 5 C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 5

#72

Xidmətlərin göstərilməsi [işlərin görülməsi] zamanı istifadə olunan mallar ayrıca təqdim edilmirsə və ya xidmətin [işin] dəyərinə daxil edilməyən kompensasiyalı xərclər müqavilədə və ya ödəniş sənədlərində ayrıca göstərilmirsə, bu zaman

A) həmin mallar və ya xərclər xidmətin [işin] ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilmir

B) müstəsna hallarda həmin mallar və ya xərclər xidmətin [işin] ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilməyə bilər

C) həmin mallar və ya xərclər xidmətin [işin] ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir

D) vəziyyətdən asılı olaraq həmin malların və ya xərclərin dəyərinin bir hissəsi xidmətin [işin] tərkib hissəsi hesab edilə bilər

#73

Gəlir dedikdə nə nəzərdə tutulur

 1. malların (işlərin və xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı əməliyyatların ümumi dəyərindən xərclər çıxıldıqan sonra qalan dəyəri
 2. Satışdankənar gəlirlər onunla bağlı xərclər çıxıldiqdan sonra qalan dəyəri
 3. malların (işlərin və xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı əməliyyatların bazar dəyəri xərclər çəxılmaqla
 4. malların (işlərin və xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı əməliyyatların ümumi dəyəri, habelə satışdankənar gəlir

#74

Vergitutma məqsədləri üçün satışdankənar gəlirlər dedikdə nə nəzərdə tutulur?

1. digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan gəlir, müəssisəyə məxsus səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər

2. mal və xidmət [iş] istehsalı və satışı ilə bilavasitə bağlı olmayan əməliyyatdan götürülən digər gəlirlər

3. natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr

4. cərimə və zərərin ödənilməsi şəklində alınmış məbləğ, xarici valyuta əməliyyatları üzrə artan məzənnə fərqi, qanunvericiliyə müvafiq iddia müddəti keçmiş kreditor və deponent borc məbləğləri

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

#75

Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidmətlərinə aid deyildir?

A) müştərilərin depozitlərinin və hesablarının idarə edilməsi, köçürmələr, borc öhdəlikləri və tədiyyə vasitələri ilə bağlı əməliyyatlar

B) inkassasiya xidmətləri və ya banknotların, qiymətli kağızların və ya digər qiymətlilərin saxlanması və ya onların qorunmasının təmin edilməsi üzrə xidmətlər

C) səhmlərin, istiqraz vərəqələrinin, sertifikatların, veksellərin, çeklərin və digər qiymətli kağızların tədavülü ilə bağlı əməliyyatlar

D) qanuni tədiyyə vasitələri olan valyutanın, pul vəsaitlərinin və əskinazların [numizmatika əşyalarından başqa] tədavülü ilə bağlı əməliyyatlar

#76

Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidməti sayılmır?

A) müəssisələrin depozitlərinin və hesablarının idarə edilməsi, tədiyyələr, köçürmələr, borc öhdəlikləri və tədiyyə vasitələri ilə bağlı əməliyyatlar

B) törəmə maliyyə vasitələri ilə əqdlərə, forvard müqavilələrinə, opsionlara və analoji sazişlərə aid əməliyyatlar

C) sığorta və təkrar sığorta əməliyyatları habelə bu əməliyyatlarla bağlı sığorta agenti və sığorta brokeri xidmətləri

D) inkassasiya xidmətləri və ya banknotların, qiymətli kağızların və digər qiymətlilərin saxlanması və ya onların qorunmasının təmin edilməsi üzrə xidmətlər

#77

Vergitutma məqsədləri üçün dividend dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

A) hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin [payçılarının] və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi o cümlədən hüquqi şəxs ləğv edilərkən xalis mənfəəti hesabına formalaşan əmlakın (aktivlərin) bölüşdürülməsi, habelə səhmlərin (payların) xalis mənfəət hesabına artırılan nominal dəyəri hüdudlarında geri alınması ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş

B) fiziki şəxsin xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş

C) səhmdarların yalnız hüquqi şəxsin xeyrinə xalis mənfəətin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş

D) hüquqi şəxsin öz təsisçilərinə [payçılarına] və yaxud səhmdarlarına natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər ödəmələr

#78

Aşağıdakılardan hansı dividend sayılmır?

1. hüquqi şəxsin ləğvi ilə bağlı əmlakın bölüşdürülməsi nəticəsində əldə edilən gəlir (bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına formalaşan əmlak istisna olmaqla),

2. səhmdarların səhmlərinin faiz nisbətini dəyişdirməyən səhmlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı edilən ödənişlər

3. səhmlərin [hissələrin, payların] nominal dəyəri (bölüşdürülməmiş mənfəət hesabına səhmlərin (payların) artan nominal dəyəri istisna olmaqla) hüdudlarında geri alınması ilə bağlı edilən ödənişlər

4. hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin [payçılarının] və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi , o cümlədən hüquqi şəxs ləğv edilərkən xalis mənfəəti hesabına formalaşan əmlakın (aktivlərin) bölüşdürülməsi, habelə səhmlərin (payların) xalis mənfəət hesabına artırılan nominal dəyəri hüdudlarında geri alınması ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş

A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 4

#79

Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan mənbəyindən gəlir sayılmır?

A) Azərbaycan Respublikasında muzdlu işdən gəlir

B) Azərbaycan Respublikasında istehsal edilmiş malların təqdim edilməsindən, iş görülməsindən və xidmət göstərilməsindən gəlir

C) vergi ödəyicisinin borclarının onun kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir

D) qeyri-rezident tərəfindən ödənilən pensiya

#80

Aşağıdakılardan hansı qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən gəlirinə aid deyil?

A) Azərbaycan Respublikasının ərazisindəki daimi nümayəndəliyə aid edilən sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir

B) daimi nümayəndəlik vasitəsilə təqdim edilmiş mallara [işlərə, xidmətlərə] aid edilə bilən eyni cinsli, yaxud bənzər [oxşar] malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsindən əldə edilmiş gəlir

C) daimi nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirilən fəaliyyətə aid edilə bilən fəaliyyətdən və ya ona oxşar fəaliyyətdən əldə edilmiş gəlir

D) Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi nümayəndəliyi və ya əmlakı olmayan şəxsdən alınan faizlər şəklində gəlir

#81

Aşağıdakı hansı gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilir?

1. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq gəlirə daxil edilmiş əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən gəlir

2. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərin Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq kompensasiya edilməsindən və ya ehtiyatların azalmasından gəlir

3. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi ödəyicisinin borclarının onun kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir

4. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənardakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi ödəyicisinin borclarının onun kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir

A) 1, 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 4

#82. Aşağıdakı hansı gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilir?

1. güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və   qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə  edilən ödənişlər

2. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərin Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq kompensasiya edilməsindən və ya ehtiyatların azalmasından gəlir

3. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi ödəyicisinin borclarının onun kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir

4. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənardakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi ödəyicisinin borclarının onun kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir

A) 1, 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2, 4

#83

Aşağıdakı hansı gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid deyildir?

1. rezidentlərdən alınan faizlər şəklində gəlir

2. qeyri-rezident hüquqi şəxsdən dividend şəklində əldə edilən gəlir

3. rezident tərəfindən ödənilən pensiya

4. qeyri-rezidentin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan əmlak təqdim edilməsindən əldə etdiyi digər gəlirlər

A) 1, 4 B) 3, 4 C) 1, 2 D) 2, 4

#84

Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi nümayəndəliyi və ya əmlakı olan şəxsdən alınan faizlər şəklində gəlir hansı halda Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilir?

A) həmin şəxsin bu faizlər üzrə borcu bu cür nümayəndəlik və ya əmlakla bağlı olduqda

B) həmin şəxsin bu faizlər üzrə borcu bu cür nümayəndəlik və ya əmlakla bağlı olmadıqda

C) heç bir halda aid edilmir

D) bütün hallarda aid edilir

#85

Aktivlərinin neçə faizdən çox olan hissəsi birbaşa və ya dolayısı ilə Azərbaycan Respublikasındakı daşınmaz əmlakdan ibarət olan müəssisənin səhmlərinin və ya iştirak payının təqdim edilməsindən gəlir Azərbaycan mənbəyindən gəlir sayılır?

A) 25 faizdən

B) 35 faizdən

C) 45 faizdən

D) 50 faizdən

#86

İdarəetmə və maliyyə xidmətlərinin göstərilməsindən əldə edilən gəlir aşağıdakı hansı hallarda Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilir?

1. bu gəlir rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilirsə

2. bu gəlir rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda yerləşən daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilirsə

3. bu gəlir heç bir halda Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilmir

4. bu gəlir müəssisə və ya onun daimi nümayəndəliyi ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən əldə edilmişdirsə

A) 1, 4 B) 3, 4 C) 1, 2 D) 2, 4

86-1

Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) şəxslərə, o cümlədən digər ölkələrdə olan filial və ya nümayəndəliklərinə, güzəştli vergi tutulan ölkələrdə olan bank hesablarına rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə edilən ödənişlər Azərbaycan mənbəyində gəlirlərə aid edilirmi?

 1. Digər ölkələrdə olan filial və ya nümayəndəliklərinə edilən ödənişlər aid edilmir
 2. Azərbaycan mənbəyində gəlir sayılmır
 3. Qeyri- rezidentlərə ödəmələr gəlir sayılmır
 4. Azərbaycan mənbəyində gəlir sayılır

#87

Maddi aktivlərin istifadə müddəti neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?

A) 1 ildən

B) 2 ildən

C) 3 ildən

D) 5 ildən

88

Maddi aktivlərin dəyəri neçə manatdan çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?

 1. 100 manatdan
 2. 200 manatdan
 3. 300 manatdan
 4. 500 manatdan

#89

Vergitutma məqsədləri üçün faizlər dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

A) borc öhdəlikləri ilə bağlı olan hər hansı ödəmə, o cümlədən kreditlərin [ssudaların] və ya depozitlərin [hesabların] verilməsi üçün ödəmə

B) krediti və ya təminatı təqdim etmiş şəxsin kreditləri və kredit təminatlarının idarə edilməsinə görə ödəmə

C) valyutanın, pul vəsaitlərinin və əskinasların [numizmatika əşyalarından başqa] tədavülü ilə bağlı ödəmə

D) istehsal edilmiş mallara görə ödəmə

#90

Vergitutma məqsədləri üçün xalis mənfəət dedikdə nə başa düşülür?

A) balans mənfəəti

B) mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət

C) mühasibat mənfəəti

D) dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət

#91

Vergitutma məqsədləri üçün iştirakçı dedikdə, nə başa düşülür?

A) səhmdar, payçı və ya müəssisənin mənfəətində digər iştirakçı

B) yalnız səhmdar və ya müəssisənin mənfəətində iştirakçı

C) müəssisənin səhmdarı olmayan şəxslər

D) vergi ödəyicisinin ailə üzvü

#92

Vergitutma məqsədləri üçün əmlak dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

A) yalnız daşınan əmlak

B) yalnız daşınmaz əmlak

C) hər hansı daşınan və daşınmaz əmlak, o cümlədən qeyri-maddi aktivlər, dövriyyə vəsaitləri və mülkiyyət hüququnun digər obyektləri

D) yalnız maddi əmlak və pul vəsaitləri

#93

Əmlakın qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

A) ilin sonuna əsas vəsaitlərin dəyəri

B) əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər azaldılan dəyəri

C) əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər artırılan dəyəri

D) əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri ilə həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiya məbləğinin ədədi ortası

#94

Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?

A) ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərləri, proqram təminatı üzərində hüquqların istifadə olunmasına görə ödənişlər

B) kinematoqrafik filmlər və digər qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifadə olunması, yaxud istifadə hüquqlarının verilməsinə görə alınan ödənişlər

C) istənilən patentə, ticarət markasına, dizayn, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə, sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə aid olan informasiyaya görə mükafat şəklində alınan ödənişlər

D) sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istehsalı, yaxud satışına görə alınan ödənişlər

#95

Vegitutma məqsədi ilə “nəzarət-kassa aparatı” dedikdə nə başa düşülür?

A) malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsi zamanı hesablaşmaların qeydiyyatında istifadə edilən, fiskal yaddaşa malik olan və ədliyyə orqanlarında müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçən elektron avadanlıq və ya kompüter sistemləri

B) malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsi zamanı hesablaşmaların qeydiyyatında istifadə edilən, fiskal yaddaşa malik olan və gömrük orqanlarında müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçən elektron avadanlıq və ya kompüter sistemləri

C) malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsi zamanı hesablaşmaların qeydiyyatında istifadə edilən, fiskal yaddaşa malik olan və maliyyə orqanlarında müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçən elektron avadanlıq və ya kompüter sistemləri

D) malların [işlərin, xidmətlərin] təqdim edilməsi zamanı hesablaşmaların qeydiyyatında istifadə edilən, fiskal yaddaşa malik olan və vergi orqanlarında müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçən elektron avadanlıq və ya kompüter sistemləri

#96

Vergitutma məqsədi ilə nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatı hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

A) vergi orqanları

B) maliyyə orqanları

C) ədliyyə orqanları

D) gömrük orqanları

#97

Forvard kontraktı nədir?

A) işçi ilə bağlanan müqavilə, kontraktdır

B) şəxsin qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən vaxtda və müəyyən şərtlərlə bu cür forvard kontraktının bağlandığı anda təsbit edilmiş qiymətlə əldə etməyə [satmağa] öhdəliyini təsdiq edən müqavilədir

C) şəxsin mallar və ya pul vəsaitini alınması məqsədi ilə bağlanan müqavilədir

D) şəxsin yalnız qiymətli kağızlar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən vaxtda və müəyyən şərtlərlə bu cür forvard kontraktının bağlandığı anda təsbit edilmiş qiymətlə əldə etməyə öhdəliyini təsdiq edən müqavilədir

#98

Opsion nədir?

A) qiymətli kağızların əldə edilməsi hüququnu təsdiq edən sənəddir

B) qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən şərtlərlə bu cür opsionun bağlanması anına və ya tərəflərin qərarına əsasən, bu cür əldə etmənin anına satış qiymətlərinin təsbit edilməsi ilə əldə etməyə [satmağa] hüququ təsdiq edən sənəddir

C) malgöndərənlərlə bağlanılan müqavilədir

D) şəxsin barter əməliyyatları ilə əlaqədar öhdəliyini təsdiq edən müqavilədir

#99

Qeyri-kommersiya fəaliyyəti dedikdə, hansı fəaliyyət nəzərdə tutulur?

A) məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan fəaliyyət

B) məqsədi gəlir götürmək olan və əldə etdiyi gəliri yalnız kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutan fəaliyyət

C) yalnız xeyriyyəçilik fəaliyyəti

D) əldə etdiyi gəliri qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzərdə tutmayan fəaliyyət

#100

Malların ixracı dedikdə nə başa düşülür?

A) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması

B) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

C) idxal malları hesab edilən malların xarici ölkənin gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması

D) vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması

#101

Malların təkrar ixracı nədir?

A) vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq, ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi

B) idxal malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə satması

C) idxal malları sayılan malları ixrac etmiş şəxsin həmin malları ixrac etməsi

D) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idxal olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etməsi

#102

Malların idxalı nədir?

A) vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

B) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

C) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması

D) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

#103

Malların təkrar idxalı nədir?

A) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmin malları idxal etməsi

B) vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmin malları idxal etməsi

C) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal etməsi

D) gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malların təqdim edilməsi

#104

Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit nədir?

A) gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki üç və daha çox məntəqə arasında xarici ölkə ərazisi ilə daşınmadır

B) gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki üç və daha çox məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşınmadır

C) gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında xarici ölkə ərazisi ilə daşınmadır

D) gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası sərhədindəki iki məntəqə arasında Azərbaycan Respublikası ərazisi ilə daşınmadır

#105

Beynəlxalq daşıma dedikdə nə başa düşülür?

A) yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikasında iki məntəqə arasında daşınması

B) yüklərin, sərnişinlərin, baqajın və poçtun daşıma sənədləri əsasında müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azərbaycan Respublikasında yerləşən göndərilmə (təyinat) məntəqəsi ilə digər dövlətdəki təyinat (göndərilmə) məntəqəsi arasında daşınmasıdır

C) yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə [Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən] digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınması

D) yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikasındakı məntəqə ilə digər dövlətlərin sərhədinədək daşınması

#106

Vergitutma məqsədləri üçün muzdla işləyən şəxs necə adlandırılır?

A) əməkdaş

B) kontraktçı

C) işçi

D) mütəxəssis

#107

Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən “xeyriyyəçilik fəaliyyəti” anlayışına aid deyil?

A) xeyriyyəçilik fəaliyyəti fiziki şəxs və ya xeyriyyə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilir

B) xeyriyyəçilik fəaliyyəti zamanı alınan vəsaitdən və ya əmlakdan məqsədli təyinatla istifadə olunmasına dair öhdəlikdən başqa, mülkiyyət və ya qeyri-mülkiyyət xarakterli öhdəlik də qəbul edilir

C) maddi və ya digər köməyə [yardıma] ehtiyacı olan fiziki şəxslərə və ya bilavasitə bu cür kömək [yardım] göstərən təşkilatlara, o cümlədən xeyriyyə təşkilatlarına, birbaşa bu cür təmənnasız kömək [yardım] göstərilir

D) əvəzsiz pul köçürməkdən ibarət olan fəaliyyət, yaxud Vergi Məcəlləsində digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, ictimai mənafelər naminə həyata keçirilən elmi, təhsil və ya başqa fəaliyyətlər göstərilir

#108

Vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakılardan hansı xeyriyyəçilik fəaliyyəti sayılır?

A) köməyi [yardımı] alan və köməyi [yardımı] göstərən şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılırlarsa

B) kömək [yardım] hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsə seçki kampaniyasında iştirak etmək üçün göstərilirsə

C) kömək [yardım] maddi və ya digər köməyə [yardıma] ehtiyacı olan fiziki şəxslərə və ya bilavasitə bu cür kömək [yardım] göstərən təşkilatlara göstərilirsə

D) köməyi [yardımı] alan şəxs köməyi [yardımı] göstərən şəxsin qarşısında mülkiyyət və ya qeyri-mülkiyyət xarakterli öhdəlik [alınan vəsaitdən və ya əmlakdan məqsədli təyinatla istifadə olunmasına dair öhdəlikdən başqa] qəbul edirsə

#109

Xeyriyyə təşkilatı nədir?

A) xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-kommersiya təşkilatı

B) xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən kommersiya təşkilatı

C) əsas məqsədi gəlir əldə etmək olan hüquqi şəxs

D) məqsədi gəlir əldə etmək olmayan qeyri-dövlət təşkilatı

#110

Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məqsədi nədir?

A) şəxsin vətənə xidmət göstərməsi ilə əlaqədar olan fəaliyyətidir

B) şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) götürülməsi olan fəaliyyətidir

C) şəxsin müstəqil surətdə, digər şəxslərlə müqavilələr bağladığı fəaliyyətdir

D) şəxsin gəlir əldə etməklə bağlı olmayan fəaliyyətidir

#111

Vergitutma məqsədləri üçün büdcə təşkilatını səciyyələndirən başlıca əlamətlər hansılardır?

A) büdcə smetası əsasında fəaliyyətinin tamamilə və ya qismən büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi, hesablaşma hesabının olmaması və qeyri-kommersiya təşkilatı olması

B) təsərrüfatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olması, gəlir əldə etməsi

C) büdcədənkənar vəsaitlərlə özünü maliyyələşdirməsi, hesablaşma hesabının olması

D) xərclərini öz vəsaiti hesabına maliyyələşdirməsi, gəlir götürmək məqsədinin olması

#112

Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün müəssisə dedikdə nə nəzərdə tutulur?

1. sahibkarlıq fæaliyyætini hæyata keçiræn væ bu cür fæaliyyæt üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər

2. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər

3. sahibkarlıq fæaliyyætini hæyata keçiræn væ bu cür fæaliyyæt üçün xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər [korporasiyalar, şirkətlər, firmalar və digər analoji qurumlar], habelə onların filialları və ya daimi nümayəndəlikləri

4. sahibkarlıq fæaliyyætini hæyata keçiræn væ bu cür fæaliyyæt üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və ya digər ayrıca bölmələri

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

#113

ƏDV-nin depozit hesabı dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) ƏDV-nin mədaxili, uçotu, hərəkəti və dövlət büdcəsinə məxarici ilə bağlı əməliyyatlar aparılan vahid xəzinə hesabı

B) vergi ödəyicilərinin özlərinin ƏDV ilə bağlı əməliyyatlarının uçotunun aparılması üçün banklarda açdıqları xüsusi depozit hesabı

C) vergi ödəyicilərinin özlərinin vergi öhdəlikləri ilə bağlı əməliyyatlarının uçotunun aparılması üçün banklarda açdıqları xüsusi hesablar

D) digər şəxslərlə aparılan təsərrüfat əməliyyatlarında hesablaşmaların uçotunu aparan hesab

#114

Kommersiya hüquqi şəxsi nədir?

A) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

B) “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanunla bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

C) Mülki Prosessual Məcəllə ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

#115

Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi nədir?

A) Mülki Prosessual Məcəllə ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

B) “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanunla bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

C) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə bu cür müəyyən edilmiş qurumdur

#116

İdman mərc oyunları dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) idman yarışlarının nəticələrinin və ya yarışlardakı hadisələrin əvvəlcədən proqnoz edilməsinə əsaslanmaqla oynanılan və iştirakcılar arasında ehtimalı ən tez tapanlara əvvəlcədən bəyan edilən meyarlar əsasında pul mukafatı (uduş) qazandırmayan, idman mərc oyunlarının operatoru tərəfindən kecirilən oyunlar

B) idman yarışlarının nəticələrinin və ya yarışlardakı hadisələrin əvvəlcədən proqnoz edilməsinə əsaslanmaqla oynanılan və iştirakcılar arasında doğru ehtimalı tapanlara əvvəlcədən bəyan edilən meyarlar əsasında pul mukafatı (uduş) qazandıran, idman mərc oyunlarının operatoru tərəfindən kecirilən oyunlar

C) idman yarışlarının nəticələrinin və ya yarışlardakı hadisələrin sonradan proqnoz edilməsinə əsaslanmaqla oynanılan və iştirakcılar arasında doğru ehtimalı tapanlara əvvəlcədən bəyan edilən meyarlar əsasında pul mukafatı (uduş) qazandıran, idman mərc oyunlarının operatoru tərəfindən kecirilən oyunlar

D) idman yarışlarının nəticələrinin və ya yarışlardakı hadisələrin əvvəlcədən proqnoz edilməsinə əsaslanmaqla oynanılan, idman mərc oyunlarının operatoru tərəfindən kecirilən oyunlar

#117

İdman mərc oyunlarının operatoru kimdir?

 1. idman mərc oyunlarının həyata kecirilməsi məqsədi ilə “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-1-ci maddəsi ilə muəyyən edilmiş qaydada akkreditasiya olunmamış huquqi şəxs.
 2. idman mərc oyunlarının həyata kecirilməsi məqsədi ilə “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-1-ci maddəsi ilə muəyyən edilmiş qaydada akkreditasiya olunmuş fiziki şəxs.

C) idman mərc oyunlarının həyata kecirilməsi məqsədi ilə “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”

AzərbaycanRespublikası Qanununun 53-1-ci maddəsi ilə muəyyən edilmiş qaydada akkreditasiya olunmuş fiziki şəxs.

 1. idman mərc oyunlarının həyata kecirilməsi məqsədi ilə “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 53-1-ci maddəsi ilə muəyyən edilmiş qaydada akkreditasiya olunmuş huquqi şəxs.

#118

İdman mərc oyunlarının satıcısı kimdir?

 1. idman mərc oyunları sahəsində fəaliyyət gostərən yalnız hüquqi şəxslər

B) idman mərc oyunlarının operatoru ilə bağlanmış muqaviləyə əsasən fəaliyyət gostərən və mərc oyununun iştirakcıları ilə idman mərc oyunlarının operatoru arasındakı butun əlaqələri mərkəzi mərc sisteminə bağlı olaraq təmin edən yalnız fiziki şəxslər

C) idman mərc oyunlarının operatoru ilə bağlanmış muqaviləyə əsasən fəaliyyət gostərən və mərc oyununun iştirakcıları ilə idman mərc oyunlarının operatoru arasındakı butun əlaqələri mərkəzi mərc sisteminə bağlı olaraq təmin edən şəxs

D) idman mərc oyununun iştirakcıları ilə idman mərc oyunlarının operatoru arasındakı butun əlaqələri mərkəzi mərc sisteminə bağlı olaraq təmin edən hüquqi şəxslər

#119

Üçuncu şəxs kimdir?

 1. vergi orqanı tərəfindən kameral və ya səyyar qaydada yoxlanılan, vergi odəyicisinin fəaliyyətində malların (işlərin, xidmətlərin) təqdimedilməsi ilə bilavasitə əlaqəli olan rezident və ya qeyri-rezident şəxs;
 2. vergi orqanı tərəfindən yalnız kameral qaydada yoxlanılan, vergi odəyicisinin fəaliyyətində malların (işlərin, xidmətlərin) təqdimedilməsi ilə bilavasitə əlaqəli olan rezident və ya qeyri-rezident fiziki şəxs;
 3. vergi orqanı tərəfindən kameral və ya səyyar qaydada yoxlanılan, vergi odəyicisinin fəaliyyətində malların (işlərin, xidmətlərin) təqdimedilməsi ilə bilavasitə əlaqəli olan yalnız rezident fiziki şəxs;
 4. vergi orqanı tərəfindən kameral və ya səyyar qaydada yoxlanılan, vergi odəyicisinin fəaliyyətində malların (işlərin, xidmətlərin) təqdimedilməsi ilə bilavasitə əlaqəli olan yalnız qeyri-rezident hüquqi şəxs;

#120

Vergi riskləri dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. vergi ohdəliklərinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində vergi odəyicisinin maliyyə itkilərinə məruz qalmasının mumkunluyu;
 2. vergi ohdəliklərinin hər hansı səbəbdən duzgun muəyyən edilməməsi nəticəsində vergi odəyicisinin qanunvericiliyin pozulmasının mumkunluyu;
 3. vergi ohdəliklərinin hər hansı səbəbdən duzgun muəyyən edilməməsi nəticəsində vergi odəyicisinin maliyyə itkilərinə məruz qalmasının mumkunluyu;
 4. vergi ohdəliklərinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində vergi odəyicisinin qanunvericiliyin pozulmasının mumkunluyu;

#121

Vergi risklərinin minimallaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

 1. vergi odəyicisinin vergi hesablamalarının tam və ya qismən yerinə yetirməsinə nəticəsində vergi odəyicisinin qanunvericiliyin pozulmasının mumkunluyu;
 2. vergi odəyicisinin vergi qanunvericiliyin pozulmasının təsirlərin azaldılması və ya aradan qaldırılması;
 3. vergi odəyicisinin vergi ohdəliklərinin yerinə yetirilməməsi nəticəsində vergi odəyicisinin qanunvericiliyin pozulmasına görə minimum məsuliyyət tədbirinin görülməsi;
 4. vergi odəyicisinin vergi hesablamalarının tam və ya qismən yerinə yetirməsinə mənfi təsirlərin azaldılması və ya aradan qaldırılması;

#122

Vergi partnyorluğu sazişi nədir?

 1. vergi orqanı ilə vergi odəyicisi arasında vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə konullu şəkildə bağlanmış niyyət razılaşması.
 2. vergi orqanı ilə vergi işçisi arasında vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə məcburi şəkildə bağlanmış niyyət razılaşması.
 3. vergi orqanı ilə vergi odəyicisi arasında vergi ödəmək məqsədi ilə konullu şəkildə bağlanmış niyyət razılaşması.
 4. vergi orqanı ilə vergi odəyicisi arasında vergi bəyannaməsi təqdim etmək məqsədi ilə konullu şəkildə bağlanmış niyyət razılaşması.

#123 Könüllü vergi açıqlaması nədir?

 1. səyyar vergi yoxlaması başa çatanadek vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan halların vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına könüllü olaraq bəyan edilməsi
 2. səyyar vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra yoxlama zamanı aşkar edilen halların vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına könüllü olaraq bəyan edilməsi
 3. səyyar vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra yoxlama zamanı aşkar edilməyən və vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan halların vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına könüllü olaraq bəyan edilməsi
 4. səyyar vergi yoxlaması başa çatanadek yoxlama zamanı aşkar edilən və vergi öhdəliyinin yaranmasına səbəb olmayan halların vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına könüllü olaraq bəyan edilməsi

#124

İri vergi odəyicisi (budcə təşkilatları istisna olmaqla) dedikdə hansı şəxslər nəzərdə tutulur?

1. əvvəlki 3 ilin hər birində mulkiyyətində olan əsas vəsaitlərinin ilin sonuna qalıq dəyəri 2.500.000 manatdan və əvvəlki 3 il uzrə orta illik dovriyyəsi (ƏDV-siz) 1.250.000 manatdan cox olduqda;

2. son 3 vergi ili ərzində bu Məcəllə ilə muəyyən edilmiş butun vergi və vergi olmayan digər odənişlərin hesablanmış məbləği hər il ucun 500.000 manatdan cox olduqda;

3. əvvəlki 3 ilin hər birində mulkiyyətində olan əsas vəsaitlərinin ilin sonuna qalıq dəyəri 1.000.000 manatdan və əvvəlki 3 il uzrə orta illik dovriyyəsi (ƏDV-siz) 500.000 manatdan cox olduqda;

4. son 3 vergi ili ərzində vergi odənişlərin məbləği hər il ucun 180.000 manatdan cox olduqda

5. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq təbii inhisarcılara və ya bazarda hokmran movqe tutan subyektlərə aid olunan vergi odəyiciləri, o cumlədən onların Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan torəmə

təsərrufat cəmiyyətləri.

 1. 1, 2, 3
 2. 1, 2, 5
 3. 1, 3, 4
 4. 2, 3,4

#125

Sənaye parkının rezidenti hansı şəxsdir?

 1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada sənaye parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini almış və sənaye parkında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs;
 2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada sənaye parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini almış yalnız hüquqi şəxslər
 3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada sənaye parkında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs;
 4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada sənaye parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini almış hüquqi şəxslərlə əlaqədə olan şəxslər

#126

Texnologiyalar parkının rezidenti hansı şəxsdir?

 1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada texnologiyalar parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini almış və texnologiyalar parkında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərlə qarşilıqlı əlaqədə olan üçüncü şəxslər
 2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada texnologiyalar parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini almış yalnız hüquqi şəxslər
 3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada texnologiyalar parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini almış və texnologiyalar parkında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs
 4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada texnologiyalar parkında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər

#127

Bina dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) yalnız insanların yaşaması, fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş qapalı həcm-fəza quruluşuna malik olan tikinti obyekti

B) insanların yaşaması, fəaliyyəti, təbiət təsirlərindən qorunması, onlara sosial, mədəni və məişət xidmətlərinin göstərilməsi, istehsalat sahələrinin yerləşdirilməsi, maddi dəyərlərin saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş qapalı həcm-fəza quruluşuna malik olan tikinti obyekti

C) istehsalat sahələrinin yerləşdirilməsi, maddi dəyərlərin saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş qapalı həcm-fəza quruluşuna malik olan tikinti obyekti

D) insanlara sosial, mədəni və məişət xidmətlərinin göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuş qapalı həcm-fəza quruluşuna malik olan tikinti obyekti

 

#128 Vergitutma baxımından ticarət fəaliyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur.

 1. istehsalçılar tərəfindən özlərinin istehsal etdiyi malların təqdim edilməsi
 2. istehsalçılar tərəfindən özlərinin istehsal etdiyi malların təqdim edilməsi istisna olmaqla, malların təqdim edilməsi ilə əlaqədar sahibkarlıq fəaliyyəti
 3. istehsalçılar tərəfindən özlərinin istehsal etdiyi xidmətlərin göstərilməsi
 4. istehsalçılar tərəfindən özlərinin istehsal etdiyi malların təqdim edilməsi istisna olmaqla, malların təqdim edilməsi ilə əlaqədar qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti

129

Vergitutma baxımından ictimai iaşə fəaliyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur

 1. istehsalçılar tərəfindən özlərinin istehsal etdiyi malların təqdim edilməsi
 2. fəaliyyət göstərdiyi xidmət obyektinin ərazisində və ya səyyar qaydada alıcıya istehlak məqsədilə hazırlanmış (bişirilmiş) qida (yeyinti) məhsullarının təqdim edilməsi ilə əlaqədar qeyri- sahibkarlıq fəaliyyəti
 3. fəaliyyət göstərdiyi xidmət obyektinin ərazisində və ya səyyar qaydada alıcıya istehlak məqsədilə hazırlanmış (bişirilmiş) qida (yeyinti) məhsullarının təqdim edilməsi ilə əlaqədar sahibkarlıq fəaliyyəti
 4. yalnız səyyar qaydada alıcıya istehlak məqsədilə hazırlanmış (bişirilmiş) qida (yeyinti) məhsullarının təqdim edilməsi

130.  İnvestisiya təşviqi sənədi dedikdə nə nəzərdə tutulur

A) investisiya fəaliyyətini həyata keçirən yalniz hüquqi şəxslərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq verilən, Vergi Məcəlləsinə və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş güzəştlərin əldə edilməsinə əsas verən sənəddir

B) investisiya fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq verilən, Vergi Məcəlləsinə və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş güzəştlərin əldə edilməsinə əsas verən sənəddir

C) investisiya fəaliyyətini həyata keçirən yalniz fərdi sahibkarlara müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq verilən, Vergi Məcəlləsinə və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş güzəştlərin əldə edilməsinə əsas verən sənəddir

D) investisiya fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq verilən və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş güzəştlərin əldə edilməsinə əsas verən sənəddir

131.

Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı dedikdə hansı orqan nəzərdə tutulur

 1. maliyyə bazarlarında tənzimləmə və nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə Nazirlər Kabinetinin yaratdığı qurum
 2. maliyyə bazarlarında tənzimləmə və nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə Maliyyə Nazirliyinin yaratdığı qurum
 3. maliyyə bazarlarında tənzimləmə və nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə AZərbaycan Preziinin yaratdığı qurum
 4. maliyyə bazarlarında tənzimləmə və nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə yaratdılmış sahibkarliq qurumu

 

132

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı dedikdə nə nəzərdə tutulur ?

 1. heyvanların və quşların yetişdirilməsi, bəslənməsi, diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların (ilkin formada, yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq yeni məhsula çevrilmədən, kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən, konservləşdirilməklə) əldə edilməsi
 2. sənaye üsulu (o cümlədən xüsusi broyler təsərrüfatları, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemləri və sair) da daxil olmaqla, heyvanların və quşların yetişdirilməsi, bəslənməsi, diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların (ilkin formada, yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq yeni məhsula çevrilməklə , kimyəvi tərkibi dəyişdirilməklə, konservləşdirilmədən) əldə edilməsi
 3. bitkiçilik məhsullarının becərilməsi onlarin kimyəvi tərkibi dəyişməklə və ya dəyişdirilmədən təbiətdə olduğu kimi istehsalı
 4. sənaye üsulu (o cümlədən xüsusi broyler təsərrüfatları, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemləri və sair) da daxil olmaqla, heyvanların və quşların yetişdirilməsi, bəslənməsi, diri şəkildə olarkən onlardan məhsulların (ilkin formada, yarımfabrikat kimi istifadə olunaraq yeni məhsula çevrilmədən, kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən, konservləşdirilmədən) əldə edilməsi, bitkiçilik məhsullarının becərilməsi

133 Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı dedikdə nə nəzərdə tutulur

 1. istehsal olunan (o cümlədən sənaye üsulu ilə, xüsusi broyler təsərrüfatlarında, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemlərində və digər yerlərdə) canlılar diri şəkildə, habelə onlardan diri şəkildə olarkən əldə edilmiş məhsullar ilkin formada, heç bir kimyəvi təsirə məruz qalmadan təqdim edilməlidir
 2. istehsal olunan (o cümlədən sənaye üsulu ilə, xüsusi broyler təsərrüfatlarında, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemlərində və digər yerlərdə) canlılar diri şəkildə, habelə onlardan diri şəkildə olarkən əldə edilmiş məhsullar ilkin formada, heç bir kimyəvi təsirə məruz qalmaqla təqdim edilməsi
 3. istehsal olunan (o cümlədən sənaye üsulu ilə, xüsusi broyler təsərrüfatlarında, avtomatlaşdırılmış tövlə sistemlərində və digər yerlərdə) canlılar yalniz diri şəkildə təqdim edilməsi
 4. istehsal olunan canlılar diri şəkildə, habelə onlardan diri şəkildə olarkən əldə edilmiş məhsullar ilkin formada konservləşdirilməklə heç bir kimyəvi təsirə məruz qalmadan təqdim edilməsi

134 Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı dedikdə nə nəzərdə tutulur

 1. bitkiçilik məhsulları və digər kənd təsərrüfatı məhsulları təqdim edilərkən təbiətdə olduğu ilkin formasını saxlamalı, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməklə teqdim edilməsi
 2. bitkiçilik məhsulları və digər kənd təsərrüfatı məhsulları təqdim edilərkən təbiətdə olduğu ilkin formasını dəyişdirməklə, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməməklə teqdim edilməsi
 3. bitkiçilik məhsulları və digər kənd təsərrüfatı məhsulları təqdim edilərkən təbiətdə olduğu ilkin formasını saxlamalı, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməməli, konservləşdirilməməlidir
 4. bitkiçilik məhsulları və digər kənd təsərrüfatı məhsulları təqdim edilərkən təbiətdə olduğu ilkin formasını dəyişdirməklə, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməməklə konservləşdirməklə teqdim edilməsi

135 . Pərakəndə satış dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin)  son istehlak məqsədi ilə və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki teqdim etmədən həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti
 2. malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin)  son istehlak məqsədi ilə və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki (sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin tələbi ilə elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası) təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti
 3. malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin)  onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki teqdim etmədən həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti
 4. malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin)  son istehlak məqsədi ilə və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki teqdim etmədən elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası) təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti

136. Topdansatış dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin)  son istehlak məqsədi ilə və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki teqdim etmədən həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti
 2. malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin)  son istehlak məqsədi ilə və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki (sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin tələbi ilə elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası) təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti
 3. malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin) onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada elektron-qaimə faktura və ya elektron vergi hesab-faktura təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti
 4. malların alıcıya satışının (təqdim edilməsinin) onun sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün və yalnız Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada qəbz və ya nəzarət-kassa aparatının çeki təqdim edilməklə həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti

137. Ticarət əlavəsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. malın ƏDV tətbiq edilməklə pərakəndə satış qiyməti (mallar əvəzsiz təqdim edildiyi və ya barter olunduğu halda bazar qiyməti) ilə malgöndərənə ödənilən alış qiyməti arasındakı fərq
 2. malın ƏDV tətbiq edilməklə bazar qiyməti (mallar əvəzsiz təqdim edildiyi və ya barter olunduğu halda bazar qiyməti) ilə malgöndərənə ödənilən alış qiyməti arasındakı fərq
 3. malın ƏDV tətbiq edilmədən topdan satış qiyməti (mallar əvəzsiz təqdim edildiyi və ya barter olunduğu halda bazar qiyməti) ilə malgöndərənə ödənilən alış qiyməti arasındakı fərq
 4. malın ƏDV tətbiq edilmədən pərakəndə satış qiyməti (mallar əvəzsiz təqdim edildiyi və ya barter olunduğu halda bazar qiyməti) ilə malgöndərənə ödənilən alış qiyməti arasındakı fərq

138. Transfer qiymət nədir

 1. transfer qiyməti müstəqil şəxslər arasında aparılan əməliyyatlar zamanı təşəkkül tapan qiymət
 2. transfer qiyməti – transfer qiymətin tərəfi olan şəxslər arasında aparılan əməliyyatlar zamanı müəyyən edilən və müstəqil şəxslər arasında eyni şərtlər daxilində həyata keçirilən, müqayisə edilə bilən əməliyyatlarda təsbit olunan qiymətlərə uyğun olmalı qiymət
 3. transfer qiyməti – transfer qiymətin tərəfi olan şəxslər arasında aparılan əməliyyatlar zamanı müəyyən edilən qiymət
 4. transfer qiyməti – transfer qiymətin tərəfi olan şəxslər arasında aparılan əməliyyatlar zamanı müəyyən edilən qiymətlə müstəqil şəxslər arasında eyni şərtlər daxilində həyata keçirilən, müqayisə edilə bilən əməliyyatlarda təsbit olunan orta qiymət

139. Maliyyə institutu dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. Bank fəaliyyəti
 2. Təhsil xidmətlərinin göstərilməsi
 3. investorların portfellərinin idarə edilməsi fəaliyyəti
 4. depozitar fəaliyyəti
 5. malların pərakəndə satışı
 6. 1.2.3. B)2.3.4 C) 1.3.4 D)2.3.5

140. Depozitar dedikdə nə nəzərdə tutulur ?

 1. fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsini öz maliyyə aktivlərinin saxlanılmasını təşkil edən hüquqi şəxs
 2. fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsini öz maliyyə aktivlərinin saxlanılmasını təşkil edən fiziki şəxs
 3. fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsini digər şəxslər üçün maliyyə aktivlərinin saxlanılmasını təşkil edən fiziki şəxs
 4. fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsini digər şəxslər üçün maliyyə aktivlərinin saxlanılmasını təşkil edən hüquqi şəxs

141. Elektron audit nedir

 1. vergi ödəyicisinin elektron formatda saxlanılan maliyyə (mühasibat) məlumatlarına xüsusi proqram təminatı vasitəsilə birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanı yaradılmaqla aparılan vergi yoxlaması
 2. vergi ödəyicisinin kağız daşıyıcılarda saxlanılan maliyyə (mühasibat) məlumatlarına xüsusi proqram təminatı vasitəsilə birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanı yaradılmaqla aparılan vergi yoxlaması
 3. vergi ödəyicisinin elektron formatda saxlanılan maliyyə (mühasibat) məlumatlarına xüsusi proqram təminatı vasitəsilə yalnız birbaşa çıxış imkanı yaradılmaqla aparılan kameral vergi yoxlaması
 4. vergi ödəyicisinin elektron formatda saxlanılan maliyyə (mühasibat) məlumatlarına xüsusi proqram təminatı vasitəsilə yalnız birbaşa çıxış imkanı yaradılmaqla aparılan operativ vergi nəzarəti

142. Vergi üstünlüyü dedikdə nə nəzərdə tutulur ?

 1. vergi tutulan əməliyyatın faktiki iqtisadi göstəriciləri dəyişdirməklə, vergilərin Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş müddətlərdə və məbləğdə ödənilməsindən yayınma
 2. vergi tutulan əməliyyatın faktiki iqtisadi göstəriciləri dəyişmədən, vergilərin Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş müddətlərdə və məbləğdə ödənilməsindən yayınma
 3. vergi tutulan əməliyyatın faktiki iqtisadi göstəriciləri dəyişdirməklə, vergilərin Gömrük Məcəlləsində müəyyən edilmiş müddətlərdə və məbləğdə ödənilməsindən yayınma
 4. vergi tutulan əməliyyatın faktiki iqtisadi göstəriciləri dəyişmədən, vergilərin Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş müddətlərdə və məbləğdə artiq ödənilməsi

143. Vergi tutulan əməliyyatın faktiki iqtisadi göstəricisinə aşağıdakılardan hansılar aiddir

 1. Vergi tutulan əməliyyatın məbləği,
 2. Vergitutma obyekti
 3. Vergi tutulan əməliyyatın həcmi (mal partiyasının həcmi)
 4. Vergitutma bazası
 5. İcra müddəti və şərtləri
 6. 1.2.3. B) 3.4.5 C) 1.3.5 D) 2.4.5

143-1

Ektron kabinet nədir?

 1. elektron kabinet – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında bağlanmış müqaviləyəəsasən məlumat mübadiləsini təmin edən fərdi elektron səhifə
 2. elektron kabinet – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada gömrük i orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında bağlanmış müqaviləyəəsasən gömrük orqanı tərəfindən verilən kod-parol ilə daxil olmağa imkan verən, vergi ödəyicisi ilə vergi orqanı arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsini təmin edən fərdi elektron səhifə
 3. elektron kabinet – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında bağlanmış müqaviləyəəsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) informasiya sistemində yaradılan, vergi orqanı tərəfindən verilən kod-parol ilə daxil olmağa imkan verən, vergi ödəyicisi ilə vergi orqanı arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsini təmin edən fərdi elektron səhifə
 4. elektron kabinet – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada maliyyə orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında bağlanmış müqaviləyəəsasən gömrük orqanı tərəfindən verilən kod-parol ilə daxil olmağa imkan verən, vergi ödəyicisi ilə vergi orqanı arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsini təmin edən fərdi elektron səhifə

143-2

İqtisadi maraqlar mərkəzi aşağıdakılardan hansında düzgün göstərilmişdir

 1. iqtisadi maraqlar mərkəzi – vergi ödəyicisinin əsas nəzarət orqanlarının yerləşdiyi yerdən asılı olaraq, digər təsərrüfat subyektləri (obyektləri), o cümlədən istehsal sahələri ilə müqayisədə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə gəlirlərinin formalaşmasında daha az iştirak edən təsərrüfat subyektinin (obyektinin), o cümlədən istehsal sahəsinin yerləşdiyi yer
 2. iqtisadi maraqlar mərkəzi – vergi ödəyicisinin əsas nəzarət orqanlarının yerləşdiyi yerdən asılı olaraq, digər təsərrüfat subyektləri (obyektləri), o cümlədən istehsal sahələri ilə müqayisədə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə gəlirlərinin formalaşmasında daha çox iştirak edən təsərrüfat subyektinin (obyektinin) yerləşdiyi yer
 3. iqtisadi maraqlar mərkəzi – vergi ödəyicisinin əsas nəzarət orqanlarının yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, digər təsərrüfat subyektləri (obyektləri), o cümlədən istehsal sahələri ilə müqayisədə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə gəlirlərinin formalaşmasında daha çox iştirak edən təsərrüfat subyektinin (obyektinin), o cümlədən istehsal sahəsinin yerləşdiyi yer
 4. iqtisadi maraqlar mərkəzi – vergi ödəyicisinin əsas nəzarət orqanlarının yerləşdiyi yerdən asılı olaraq, vergi ödəyicisinin vergi orqanında uçota alındığı yer

143-3

Kapital dedikdə nə nəzərdə tutulur

 1. kapital – gəlirlərdən xərclər çıxıldıqdan sonra vergi ödəyicisinin xalis aktivlərinin dəyəri;
 2. kapital – aktivlərdən bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra vergi ödəyicisinin xalis aktivlərinin dəyəri;
 3. kapital – aktivlərdə gəlirlər çıxıldıqdan sonra vergi ödəyicisinin xalis aktivlərinin dəyəri;
 4. kapital – mənfəətdən mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan aktivin dəyəri

143-4

Məcburi nişanlama dedeikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. məcburi nişanlama – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş malların yalnız satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara tətbiq olunan məcburi nişanlama kodu və digər qoruyucu elementlər
 2. məcburi nişanlama – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş malların yalnız idxalı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara tətbiq olunan məcburi nişanlama kodu, sifrə, parol və digər qoruyucu elementlər
 3. məcburi nişanlama – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş malların idxalı, istehsalı, satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara tətbiq olunan məcburi nişanlama kodu və digər qoruyucu elementlər
 4. məcburi nişanlama – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş aksizli malların idxalı satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara tətbiq olunan məcburi nişanlama kodu, sifrə, parol və digər qoruyucu elementlər

143-5

Aksiz markası nədir?

 1. aksiz markası – məcburi nişanlanmalı malların idxalı, istehsalı, satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara kağız daşıyıcıda yapışdırılan nəzarət markası.”;
 2. aksiz markası – aksizli malların yalnız dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara kağız daşıyıcıda yapışdırılan nəzarət markası
 3. aksiz markası – aksizli malların idxalı, istehsalı, satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara elektron və kağız daşıyıcıda yapışdırılan nəzarət markası
 4. aksiz markası – aksizli malların idxalı, istehsalı, satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara kağız daşıyıcıda yapışdırılan nəzarət markası

143-6

Innovasiya fəaliyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. Itənilən növ gəlir əldə etmək üçün mal təqdim edilməsinə yönəldilmiş fəaliyyət
 2. iqtisadi və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə yerinə yetirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət
 3. elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri yerinə yetirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət
 4. iqtisadi və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri və onların nəticələrinin tətbiqi əsasında yeni və ya təkmilləşdirilmiş mal (iş, xidmət), texnoloji proses yaradılmasına və yerinə yetirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət

143-7

KOB klaster şirkəti dedikdə nə başa düşülür?

 1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə razılaşdırmaqla mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) KOB klaster şirkətinin şəhadətnaməsi verdiyi fiziki şəxs
 2. mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
 3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə razılaşdırmaqla mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) KOB klaster şirkətinin şəhadətnaməsi verdiyi hüquqi şəxs
 4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə razılaşdırmaqla mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) KOB klaster şirkətinin şəhadətnaməsi verdiyi fərdi sahibkar

143-8

Aşağıdakı şəxslərdən hansılar KOB klasterinin iştirakçısı sayılır?

 1. KOB klasterində fəaliyyət göstərmək üçün KOB klaster şirkəti ilə müqavilə bağlamış, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan və mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən KOB klasterinin iştirakçısı şəhadətnaməsi verilmiş hüquqi və ya fiziki şəxs
 2. mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan istənilən fiziki və hüquqi şəxslər
 3. KOB klaster şirkəti ilə müqavilə bağlamış, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan və mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən KOB klasterinin iştirakçısı şəhadətnaməsi verilmiş yalnız hüquqi şəxs
 4. KOB klaster şirkəti ilə müqavilə bağlamış, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti olan və mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən KOB klasterinin iştirakçısı şəhadətnaməsi verilmiş yalnız fiziki şəxs

143-9

Startap dedikdə nə başa düşülür?

 1. Startap – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən və mikro, kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti
 2. startap – innovativ təşəbbüsə əsaslanaraq həyata keçirilən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən və mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən “Startap” şəhadətnaməsi verilmiş şəxslərin həyata keçirdiyi sahibkarlıq fəaliyyəti
 3. startap -mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən “Startap” şəhadətnaməsi almamış şəxslərin həyata keçirdiyi sahibkarlıq fəaliyyəti
 4. startap – innovativ təşəbbüsə əsaslanaraq həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyəti

#144

Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

A) malın [işin, xidmətin] vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti

B) malın [işin, xidmətin] statistika orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti

C) malın [işin, xidmətin] gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti

D) malın [işin, xidmətin] tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti

#145

Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı halda həyata keçirilə bilməz?

A) barter [mal mübadiləsi], idxal-ixrac əməliyyatları aparıldıqda

B) təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə;

C) 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 faizdən çox [aşağı və yuxarı] dəyişdikdə

D) vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti tərəflərin əməliyyatda [əqddə] təsbit etdikləri qiymət qəbul edildikdə və bu hal sübuta yetirildikdə

#146

Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti kimi hansı qiymət qəbul edilir?

A) maya dəyəri və rentabellik norması nəzərə alınmaqla müəyyən edilən qiymət

B) statistik qiymət

C) bazar qiyməti

D) tərəflərin əməliyyatda [əqddə] təsbit etdikləri qiymət

#147

Məlum olduğu kimi, Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti tərəflərin əməliyyatda [əqddə] təsbit etdikləri qiymət qəbul edilir. Əks hal sübuta yetirilmirsə, bu qiymət bazar qiyməti kimi götürülə bilərmi?

A) götürülə bilər

B) müstəsna hallarda götürülə bilər

C) müstəsna hallarda götürülə bilməz

D) heç bir halda götürülə bilməz

#148

Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı hallarda həyata keçirilə bilər?

1. barter [mal mübadiləsi], idxal-ixrac əməliyyatları aparıldıqda

2. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 20 faizdən çox [aşağı, yuxarı] dəyişdikdə

3. təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə

4. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 faizdən çox [aşağı, yuxarı] dəyişdikdə

5. təsərrüfat əqdləri oxşar fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə

A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 2, 5 D) 2, 4, 5

#149

Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı hallarda həyata keçirilə bilər?

1. barter [mal mübadiləsi], idxal-ixrac əməliyyatları aparıldıqda

2. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 20 faizdən çox [aşağı, yuxarı] dəyişdikdə

3. təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə

4. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 10 faizdən çox [aşağı, yuxarı] dəyişdikdə

5. müəssisənin əmlakı qalıq dəyərindən artıq qiymətə sığortalandığı halda

A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 3, 5 D) 2, 4, 5

#150

Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı hallarda həyata keçirilə bilər?

1. daşınmaz əmlakın (sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan yaşayış fondu istisna olmaqla) vergitutma məqsədləri üçün aylıq icarə haqqının məbləğinin müəyyən edilməsi zərurəti yarandıqda

2. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 20 faizdən çox [aşağı, yuxarı] dəyişdikdə

3. təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə

4. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işə, xidmətə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 10 faizdən çox [aşağı, yuxarı] dəyişdikdə

5. müəssisənin əmlakı qalıq dəyərindən artıq qiymətə sığortalandığı halda

A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 3, 5 D) 2, 4, 5

#151

Neçə gün ərzində vergi ödəyicisinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işlərə, xidmətlərə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 %-dən çox dəyişdikdə, bazar qiyməti tətbiq edilir?

A) 10 gün

B) 25 gün

C) 30 gün

D) 45 gün

#152

Bazar qiyməti aşağıdakılardan hansılara əsasən müəyyənləşdirilir?

1. mal [iş, xidmət] satılan anadək, lakin malın [işin, xidmətin] təqdim edildiyi andan çoxu 30 gün keçənədək [əvvəl və ya sonra] ən yaxın tarixdə eyni [analoji] mal [iş, xidmət] üçün müvafiq əməliyyatlar zamanı təşəkkül tapan qiymətlərə əsasən

2. malın [işin, xidmətin] istehsalına və [və ya] təqdim edilməsinə çəkilən adi məsrəflər [alınma qiyməti və ya qalıq dəyəri], nəqletmə, saxlanma, sığorta və digər bu cür məsrəflər nəzərə alınmaqla

3. qarşılıqlı surətdə bağlı olmayan şəxslər arasında əməliyyatlar zamanı tələb və təkliflər amilinə əsasən əlavə yığım və güzəştlər nəzərə alınmaqla

4. vergitutma məqsədləri üçün tərəflərin əməliyyatda mallar [işlər, xidmətlər] üçün təsbit etdikləri qiymət nəzərə alınmaqla

A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

#153

Qiymətli kağızın bazar qiyməti necə müəyyənləşdirilir?

A) qiymətli kağızın təqdim edildiyi andan əvvəlki ən yaxın tarixdə həmin emitentin müxtəlif növlü qiymətli kağızları üçün fond birjasının kotirovkasına əsasən

B) qiymətli kağızın təqdim edildiyi andan əvvəlki bir həftə müddətində həmin emitentin eyni qiymətli kağızları üçün fond birjasının kotirovkasına əsasən

C) qiymətli kağızın təqdim edildiyi andan əvvəlki ən yaxın tarixdə həmin emitentin eyni qiymətli kağızları üçün fond birjasının kotirovkasına əsasən

D) qiymətli kağızlar üçün bazar qiyməti müəyyənləşdirilmir

#154

Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyat hansı halda nəzərə alına bilər?

A) bütün hallarda nəzərə alınır

B) yalnız o halda nəzərə alına bilər ki, onların münasibətləri həmin əməliyyatın nəticəsinə təsir göstərmiş olsun

C) heç bir halda nəzərə alına bilməz

D) yalnız o halda nəzərə alına bilər ki, onların münasibətləri həmin əməliyyatın nəticəsinə təsir göstərməmiş olsun

#155

Bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən aşağıdakı hansı amillər [göstəricilər] nəzərə alınır?

1. adətən qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında əməliyyatlar zamanı tələb və təklif amilinə əsasən müəyyən edilən əlavə yığım və güzəştlər

2. malın [işin, xidmətin] istehsalına və [və ya] təqdim edilməsinə çəkilən adi məsrəflər [alınma qiyməti və ya qalıq dəyəri]

3. nəqletmə, saxlanma, sığorta və digər bu cür məsrəflər

4. adətən qarşılıqlı surətdə bağlı olmayan şəxslər arasında əməliyyatlar zamanı tələb və təkliflər amilinə əsasən əlavə yığım və güzəştlər

5. bir-biri ilə ailə üzvü münasibətində olan şəxslər arasında əməliyyatlar zamanı tələb və təklif amilinə əsasən müəyyən edilən əlavə yığım və güzəştlər

A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 2, 5 D) 2, 4, 5

#156

Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir edən amillər hansıdır?

1. göndərilmiş malların [görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin] həcmi [əmtəə partiyasının həcmi]

2. öhdəliklərin icra olunması müddəti, ödəniş şərtləri

3. malların alınma qiymətləri və digər istehsal göstəricilərinin səviyyəsi

4. malların mənşə ölkəsi, alındığı və ya təqdim edildiyi yer

5. mallara [işlərə, xidmətlərə] tələb və təklifin dəyişməməsi

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 5 C) 1, 2, 4 D) 1, 4, 5

#157

Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir etməyən amil hansıdır?

A) malların mənşə ölkəsi, alındığı və ya təqdim olunduğu yer

B) göndərilmiş malların həcmi

C) malların sahibinin vətəndaşlığı

D) mallara [işlərə, xidmətlərə] tələb və təklifin dəyişməsi

#158

İşlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, o cümlədən təmir, tikinti, quraşdırma işləri, nəqliyyat, icarə, təhsil, tibb xidmətləri və digər sahələr üzrə bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən hansı amillər nəzərə alınır?

1. işlərin görüldüyü, xidmətlərin göstərildiyi ərazi

2. istehlakçıların tanış olması məqsədilə əmtəə nümunələrinin təqdim edilməsi

3. mallara [işlərə, xidmətlərə] tələb və təklifin dəyişməməsi

4. işlərin görüldüyü, xidmətlərin göstərildiyi ərazinin keyfiyyət göstəriciləri

5. qiymətlərə təsir edə bilən digər şərtlər

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 5 C) 1, 2, 5 D) 1, 4, 5

#159

Eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallarla [işlərlə, xidmətlərlə] müvafiq əmtəə [iş, xidmət] bazarında heç bir əməliyyat aparılmadıqda, rəsmi və açıq mənbələrdən bu malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri haqqında məlumat toplamaq mümkün olmadıqda, hansı qiymətləndirmə üsullarından istifadə edilə bilər?

1. sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən

2. dəyərin toplanması üsuluna əsasən

3. dəyərin çıxılması üsuluna əsasən

4. malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini Vergi Məcəlləsində göstərilən üsullardan biri ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda, bazar qiymətləri müqavilə əsasında cəlb edilmiş ekspert tərəfindən müəyyənləşdirilməklə

5. əvvəlki satış qiymətinə əsasən

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 4 C) 1, 3, 5 D) 1, 4, 5

#160

Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?

A) maya dəyərinə rentabellik normasını əlavə etməklə

B) tətbiq olunmuş əlavələri sonrakı satış qiyməti ilə toplamaqla

C) sonrakı satış qiymətindən tətbiq olunmuş əlavələr çıxılmaqla

D) belə bir qayda müəyyənləşdirilməmişdir

#161

Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti dəyərin toplanması üsuluna əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?

A) malları [işləri, xidmətləri] təqdim edənin əsaslandırılmış xərclərindən mənfəəti çıxmaqla

B) belə bir qayda müəyyənləşdirilməmişdir

C) malların [işlərin, xidmətlərin] sonrakı satış qiymətindən tətbiq olunmuş əlavələr çıxılmaqla

D) malları [işləri, xidmətləri] təqdim edənin əsaslandırılmış xərclərini və mənfəətini toplamaqla

#162

Hansı halda bazar qiymətləri müqavilə əsasında cəlb edilmiş ekspert tərəfindən müəyyənləşdirilir?

A) malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini sonrakı [təkrar] satış qiyməti və dəyərin toplanması üsullarından biri ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

B) malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini yalnız dəyərin toplanması üsulu ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

C) malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini yalnız sonrakı [təkrar] satış qiyməti ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

D) heç bir halda

#163

Müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

A) satış məqsədləri üçün

B) vergitutma məqsədləri üçün

C) uçota alınma məqsədləri üçün

D) qalıq dəyərinin müəyyən edilməsi məqsədləri üçün

#164

Müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən ancaq vergitutma məqsədləri üçün istifadə edilir və

A) mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada alış qiyməti ilə uçota alınır

B) mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bazar qiyməti ilə uçota alınır

C) mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada faktiki satış qiyməti ilə uçota alınır

D) mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada orta statistik qiymətlə uçota alınır

#165

Malların bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən, mallar hansı qiymətlərlə uçota alınır?

A) faktiki satış qiyməti ilə

B) faktiki alış qiyməti ilə

C) maya dəyəri ilə

D) topdansatış qiyməti ilə

#166

Alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] alış qiyməti bazar qiymətindən 30 faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə, aşağıdakı hansı hallarda həmin malların [işlərin, xidmətlərin] dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?

1. alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] faktiki alış dəyərinin əsaslı olaraq artırılması aşkar edildiyi halda

2. alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] faktiki alış dəyərinin əsassız artırılması aşkar edildiyi halda

3. malgöndərəni [iş görəni, xidmət göstərəni] müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

4. malgöndərəni [iş görəni, xidmət göstərəni] müəyyənləşdirmək mümkün olduqda

A) 1, 3 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 2, 4

#167

Alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] alış qiyməti bazar qiymətlərindən neçə faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hallarda həmin malların [işlərin, xidmətlərin] dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?

A) 20%-dən

B) 30%-dən

C) 15%-dən

D) 35%-dən

#168

Vergi ödəyicilərinin təqdim olunan mallara [işlərə, xidmətlərə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi Vergi Məcəlləsinə əsasən müəyyənləşdirilən bazar qiymətlərindən neçə faizdən çox aşağı olduqda, vergilər bazar qiymətləri əsasında, yuxarı olduqda isə faktiki təqdim olunma qiymətləri ilə hesablanır?

A) 40%-dən

B) 20%-dən

C) 50%-dən

D) 30%-dən

#169

Vergi ödəyicilərinin təqdim olunan mallara [işlərə, xidmətlərə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi Vergi Məcəlləsinə əsasən müəyyənləşdirilən bazar qiymətlərindən 30 faizdən çox aşağı və ya yuxarı olduqda, vergilər malların hansı qiymətlərinə əsasən hesablanır?

A) çox aşağı olduqda, vergilər bazar qiymətləri əsasında, yuxarı olduqda isə faktiki təqdim olunma qiymətləri ilə hesablanır

B) çox aşağı olduqda, vergilər malların qalıq dəyəri əsasında, yuxarı olduqda isə faktiki bazar qiymətləri ilə hesablanır

C) çox aşağı olduqda, vergilər malların faktiki satış qiyməti əsasında, yuxarı olduqda isə faktiki alış qiymətləri ilə hesablanır

D) çox aşağı olduqda, vergilər malların yığım və güzəştlər nəzərə alınmaqla maya dəyəri əsasında, yuxarı olduqda isə faktiki təqdim olunma qiymətləri ilə hesablanır

#170

Malın [işin, xidmətin] bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən və təsbit olunarkən hansı məlumatlardan istifadə edilir?

1. malın [işin, xidmətin] bazar qiymətləri və birja kotirovkaları haqqında rəsmi məlumat mənbələrindən

2. dövlət və yerli hakimiyyət orqanlarının məlumat bazalarından yaxud reklam mənbələrinin məlumatından və digər müvafiq məlumatlardan

3. malın ixrac olunduğu ölkədəki bazar qiymətləri haqqında məlumat mənbələrindən

4. vergi ödəyicilərinin dövlət vergi orqanlarına verdikləri məlumatdan

A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4,

#171

Qiymətləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən tənzimlənən mallar [işlər, xidmətlər] təqdim olunarkən [ixrac istisna olmaqla] və alınarkən vergitutma məqsədləri üçün hansı qiymətlər əsas götürülür?

A) malların [işlərin, xidmətlərin] faktiki təqdim olunma qiymətləri

B) malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti

C) malların [işlərin, xidmətlərin] malların yığım və güzəştlər nəzərə alınmaqla maya dəyəri

D) malların [işlərin, xidmətlərin] müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən qiymətləri

172. Transfer qiyməti aşağıdakı hansı üsullardan biri əsasında müəyyənləşdirilir:

 1. faktiki iqtisadi göstericilərə əsasən
 2. rentabellilik üsuluna əsasən
 3. bazaar qiymətinə əsasən
 4. mənfəətin bölgüsü üsuluna əsasən
 5. sonrakı (təkrar) satış qiymətinə əsasən
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 1.3.5 D) 2.4.5

173. Rentabellilik üsuluna əsasən transfer qiymət necə müəyyənləşdirilir

 1. əməliyyatın tərəfi olan şəxsin əldə etdiyi mənfəətin, onun ümumi xərclərində və ya gəlirlərində və ya aktivlərinin ümumi dəyərində xüsusi çəkisinin asili olan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında aparılan müqayisə oluna bilən əməliyyat çərçivəsində formalaşan qiymət göstəricisi ilə müqayisəsi əsasında
 2. əməliyyatın tərəfi olmayan şəxsin əldə etdiyi mənfəətin, onun ümumi xərclərində və ya gəlirlərində və ya aktivlərinin ümumi dəyərində xüsusi çəkisinin asili olan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında aparılan müqayisə oluna bilən əməliyyat çərçivəsində formalaşan qiymət göstəricisi ilə müqayisəsi əsasında
 3. əməliyyatın tərəfi olmayan şəxsin əldə etdiyi əsas vəsaitlərin, onun ümumi xərclərində və ya gəlirlərində və ya aktivlərinin ümumi dəyərində xüsusi çəkisinin asili olan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında aparılan müqayisə oluna bilən əməliyyat çərçivəsində formalaşan qiymət göstəricisi ilə müqayisəsi əsasında
 4. əməliyyatın tərəfi olan şəxsin əldə etdiyi əsas vəsaitlərin, onun ümumi xərclərində və ya gəlirlərində və ya aktivlərinin ümumi dəyərində xüsusi çəkisinin asili olan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında aparılan müqayisə oluna bilən əməliyyat çərçivəsində formalaşan qiymət göstəricisi ilə müqayisəsi əsasında

174. Mənfəətin bölgüsü üsuluna əsasən transfer qiymət necə müəyyənləşdirilir

 1. eyni müəssisə qrupunun üzvü olan fiziki şəxslər arasında əməliyyatlar aparıldığı zaman tərəflərdən hər birinin həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi gəlirin qrupun həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi məcmu gəlirdəki xüsusi çəkisinin asılı olmayan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında aparılan müqayisə oluna bilən əməliyyatlar çərçivəsində formalaşan eyni göstərici ilə müqayisəsi əsasında
 2. eyni müəssisə qrupunun üzvü olan asılı şəxslər arasında əməliyyatlar aparıldığı zaman tərəflərdən hər birinin həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi mənfəətin qrupun həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi məcmu mənfəətindəki xüsusi çəkisinin asılı olmayan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında aparılan müqayisə oluna bilən əməliyyatlar çərçivəsində formalaşan eyni göstərici ilə müqayisəsi əsasında
 3. müxtəlif müəssisə qrupunun üzvü olan fiziki şəxslər arasında əməliyyatlar aparıldığı zaman tərəflərdən hər birinin həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi gəlirin qrupun həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi məcmu gəlirdəki xüsusi çəkisinin asılı olmayan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında aparılan müqayisə oluna bilən əməliyyatlar çərçivəsində formalaşan eyni göstərici ilə müqayisəsi əsasında
 4. müxtəlif müəssisə qrupunun üzvü olan asılı şəxslər arasında əməliyyatlar aparıldığı zaman tərəflərdən hər birinin həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi mənfəətin qrupun həmin əməliyyatlardan əldə etdiyi məcmu mənfəətindəki xüsusi çəkisinin asılı olmayan şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında aparılan müqayisə oluna bilən əməliyyatlar çərçivəsində formalaşan eyni göstərici ilə müqayisəsi əsasında

175. Transfer qiyməti əsas götürülməklə vergilər aşağıdakı hansi şəxslər arasında həyata keçirilən əməliyyatlardan hesablana bilər

 1. Azərbaycan Respublikasının rezidenti ilə onunla qarşılıqlı surətdə asılı olan qeyri-rezident şəxslər  arasında
 2. Azərbaycan Respublikasının rezidenti ilə qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi arasında
 3. qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi ilə həmin qeyri-rezidentin özü və ya onun başqa dövlətlərdə yerləşən hər hansı nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi həmin qeyri-rezidentlə qarşılıqlı asılı olan və başqa dövlətdə yerləşən hər hansı digər şəxs arasında
 4. Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan fiziki şəxs ilə Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan hüquqi şəxs arasinda
 5. Azərbaycan Respublikasının rezidenti və (və ya) qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi ilə güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlər arasında
 6. 1.2.3 B) 3.4.5 C) 1.3.5 D) 1.3.4

176. Transfer qiymətləri yalnız hansi həddən yuxarı olan əməliyyatlara tətbiq edilir

 1. 500 B) 5000 C) 50000 D) 500000

177. Transfer qiymətlərinin müəyyən edilməsi və tətbiqi qaydası hansı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir

 1. Maliyyə Nazirliyi
 2. Vergilər Nazirliyi
 3. İqtisadiyyat Nazirliyi
 4. Nazirlər Kabineti

Fəsil II

#178

Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə münasibətdə qanunvericiliyə əməl etmədikdə, vergi ödəyicisinə hansı hüquq verilir?

A) daxili işlər orqanlarına şikayət etmək

B) vergi orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən vergi ödəyicisinə münasibətdə vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını tələb etmək

C) vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərini vergi ödəyicisinin obyektinə daxil olmağa icazə verməmək

D) vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını hüquq-mühafizə orqanlarından tələb etmək

#179

Vergi orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərdə kommersiya sirri ilə bağlı vergi ödəyicisinin hansı hüququ var?

A) ümumi razılığa əsasən kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasını tapşırmaq

B) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasına nəzarət etmək

C) şifahi razılaşmalarla müəyyən edilmiş qaydada kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasını tələb etmək

D) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasını tələb etmək

#180

Xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin və ya satış dövriyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar vergi ödəyicisinin hansı hüququ vardır?

A) xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanından tələb etmək

B) bu barədə vergi orqanına məlumat vermək

C) xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanından xahiş etmək

D) xronometraj metodu ilə özü tərəfindən yeni müşahidə aparmaq və nəticəsi barədə vergi orqanına məlumat vermək

#181

Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicilərinin hüquqlarına aiddir?

A) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etmək
C) vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş vermək

D) vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini [VÖEN] almaq

#182

Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicilərinin hüquqlarına aiddir?

A) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etmək
C) vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə “Vergi partnyorluğu sazişi” bağlamaq ucun muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyən etdiyi formada ərizə ilə vergi orqanlarına muraciət etmək

D) vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini [VÖEN] almaq

#183

Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?

A) vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş vermək

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək

C) vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılmasını, habelə vergi ödəyicisi auditor tərəfindən yoxlanılmalı olduğu halda auditor rəyini tələb etmək

D) müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək

184 Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicilərinin hüquqlarına aiddir?

 1. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq
 2. vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məsələlərinə dair yazılı izahatlar almaq
 3. vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək
 4. artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək
 5. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etmək
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.3.5

185. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicilərinin hüquqlarına aiddir?

 1. vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini almaq
 2. vergi yoxlaması ilə bağlı tərtib edilən aktların (protokolların) və vergi orqanlarının qərarlarının surətini almaq
 3. ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satışı həyata keçirmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada ərizə ilə vergi orqanlarına müraciət etmək
 4. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etmək
 5. vergi yoxlamalarının aktları və digər materialları ilə tanış olmaq, vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə vergilərin hesablanması və ödənilməsi, habelə keçirilən vergi yoxlamalarının aktları üzrə öz rəyini bildirmək
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 2.3.5

#186

Vergi ödəyicisinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının təmin olunmaması və ya lazımınca təmin olunmaması nəyə səbəb olur?

A) vergi daxilolmalarının azalmasına

B) vergi ödəyiciləri arasında narazılığa

C) sahibkarlıq fəaliyyətinin zəifləməsinə

D) qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə

#187

Vergi ödəyicisinin hüquqları və qanuni maraqları hansı formada təmin edilir?

A) vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri ilə

B) dövlət gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri ilə

C) vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti ilə

D) vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərarları ilə

#188

Vergi ödəyicisi vergi münasibətlərində bilavasitə və Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, hansı formada iştirak edə bilər?

A) öz qanuni və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsi ilə

B) yalnız özü iştirak etməlidir

C) özünün istənilən əməkdaşı vasitəsi ilə

D) özünün ailə üzvlərinin vasitəsi ilə

189

Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid deyildir?

A) qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək

B) vergi orqanlarından VÖEN almaq

C) vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək

D) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] uçotunu aparmaq

#190

Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmir?

A) qanunla müəyyən edilmiş vergiləri habelə bu Məcəllə ilə muəyyən edilmiş qaydada hesablanmış faizləri, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını və digər məcburi odənişləri ödəmək

B) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq

C) vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri habelə muhasibat ucotu

elektron formatda aparıldığı halda, ozunun və filiallarının elektron daşıyıcılarında olan məlumatlara birbaşa və ya məsafədən cıxış imkanı yaratmaqla, həmin məlumatları vergi orqanının tələbi ilə təqdim etmək

D) vergilərə dair normativ aktları almaq

#191

Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid deyildir?

A) qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək

B) vergi orqanlarından VÖEN almaq

C) vergi münasibətlərində bilavasitə və ya öz nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak etmək

D) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] uçotunu aparmaq

191-1

Vergi ödəyicisi vergidən azad edilən gəlirlərinin ( xərclərinin) uçotunu aparmağa borcludurmu?

 1. Vergi orqanı tələb edərsə borcludur
 2. Borclu deyildir
 3. Gəlirlərin uçotunu aparsada xərclərin uçotunu aparmaya bilər
 4. Gəlirlərin və xərclərinin uçotunu aparmağa borcludur

#192

Hesabat ilinin mənfəət (gəlir) bəyannaməsini təqdim edən müddətədək təqvim ili ərzində transfer qiymətin tətbiqi ilə əlaqədar hər bir şəxs üzrə ümumi dəyəri 500.000 manatdan artıq olan əməliyyatlara dair hansı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada arayışı vergi orqanina teqdim edir

 1. Maliyyə Nazirliyi
 2. Vergilər Nazirliyi
 3. İqtisadiyyat Nazirliyi
 4. Nazirlər Kabineti

193. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin hüquqlarına aid deyildir?

A) vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək

B) vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən şikayət etmək

C) bəzi fəaliyyət növlərini “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almaqla həyata keçirmək

D) vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə “Vergi partnyorluğu sazişi” bağlamaq ucun muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyən etdiyi formada ərizə ilə vergi orqanlarına muraciət etmək

194. Aşağıdakı hansı fəaliyyət növləri istisna olmaqla, pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmalarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmuş nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilməlidir

 1. Şüşə qablar və dəmir tullantılarının qəbul məntəqələrinin fəaliyyəti
 2. qəzet və jurnalların satışı (belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda)
 3. kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı
 4. qiymətli kağızların və lotereya biletlərinin satışı
 5. İşçilərin sayı bir nəfər olan aptekdə dərman satışı
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.3.5

195. Aşağıdakı hansı fəaliyyət növləri istisna olmaqla, pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmalarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elektron informasiya sisteminə real vaxt rejimində qoşulmuş nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirilməlidir

 1. Şüşə qablar və dəmir tullantılarının qəbul məntəqələrinin fəaliyyəti
 2. qəzet və jurnalların satışı (belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda)
 3. səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti
 4. elektrik enerjisi, qaz, su, isti su təchizatı və mərkəzi qızdırma sistemi obyektlərinin fəaliyyəti
 5. rabitə xidmətlərinin gösterilməsi
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.3.5

196. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin hüquqlarına aid deyildir?

 1. vergi orqanının tələbinə əsasən maliyyə institutlarında vergi monitorinqinin aparılması ilə bağlı vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən həyata keçirilən maliyyə əməliyyatları barədə sənədləri və məlumatları vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə təqdim etmək
 2. vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən şikayət etmək
 3. vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə əmlakın siyahıya alınmasına, həmin əmlakın məsul saxlamaya qoyulması üçün götürülməsinə zəruri şərait yaratmaq, habelə onların bu sahədə qanuni fəaliyyətlərinə maneçilik törətməmək
 4. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura vermək
 5. vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.3.4

197. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin hüquqlarına aid deyildir?

 1. vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən şikayət etmək
 2. pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti zamanı malların (işlərin, xidmətlərin) alıcılarına onların tələbinə əsasən nəzarət-kassa aparatının çeki ilə yanaşı, qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi        hesab-faktura təqdim etmək
 3. qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməsini təmin etmək
 4. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura vermək
 5. vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.3.4

198. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aiddir?

 1. Vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri, habelə mühasibat uçotu elektron formatda aparıldığı halda, özünün və filiallarının elektron daşıyıcılarında olan məlumatlara birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanı yaratmaqla, həmin məlumatları vergi orqanının tələbi ilə təqdim etmək
 2. vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək
 3. vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə “Vergi partnyorluğu sazişi” bağlamaq ucun muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyən etdiyi formada ərizə ilə vergi orqanlarına muraciət etmək
 4. vergi orqanının tələbinə əsasən maliyyə institutlarında vergi monitorinqinin aparılması ilə bağlı vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən həyata keçirilən maliyyə əməliyyatları barədə sənədləri və məlumatları vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə təqdim etmək
 5. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.4.5

199. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aiddir?

 1. vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək
 2. pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti zamanı malların (işlərin, xidmətlərin) alıcılarına onların tələbinə əsasən nəzarət-kassa aparatının çeki ilə yanaşı, qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi        hesab-faktura təqdim etmək
 3. qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməsini təmin etmək;
 4. vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən şikayət etmək
 5. vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə əmlakın siyahıya alınmasına, həmin əmlakın məsul saxlamaya qoyulması üçün götürülməsinə zəruri şərait yaratmaq, habelə onların bu sahədə qanuni fəaliyyətlərinə maneçilik törətməmək
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 2.3.5. D) 1.3.4

#200

İstismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombu pozulduqda və ya başqa nasazlıqlar yarandıqda nəzarət-kassa aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal hansı dövlət orqanına məlumat verilməlidir?

A) Nəzarət-kassa aparatları üzrə sahələrarası ekspert komissiyasına

B) Vergi orqanlarına

C) Nəzarət-kassa aparatlarının satıcılarına

D) Servis-texniki xidmət mərkəzlərinə

#201

İstismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombu pozulduqda və ya başqa nasazlıqlar yarandıqda vergi ödəyicisi hansı tədbiri görməlidir?

A) Nəzarət-kassa aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal vergi orqanına məlumat verilməlidir

B) Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Nəzarət-kassa aparatlarının satıcılarına məlumat verilməlidir

C) Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Servis-texniki xidmət mərkəzlərinə məlumat verilməlidir

D) Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Nəzarət-kassa aparatları üzrə sahələrarası ekspert komissiyasına məlumat verilməlidir

201-1

Vergi ödəyiciləri nəzarət kassa aparatında yaranmış nasazlıqları hansı müddətda aradan qaldırılmasını təmin etməlidir

 1. 1 iş günündən gec olmayaraq
 2. 2 iş günündən gec olmayaraq
 3. 3 iş günündən gec olmayaraq
 4. 5 iş günündən gec olmayaraq

201-2

Aşağıda göstərilən hansı şəxslər malların (işlərin,xidmətlərin) alıcısına elektron qaimə faktura təqdim etmirlər?

 1. bank əməliyyatlarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən müştərilərin hesabları üzrə xidmətlərin göstərilməsi;
 2. dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və büdcə təşkilatları tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi
 3. mülki hüquqi müqavilələr üzrə işləri (xidmətləri) göstərən hüquqi şəxslər
 4. xüsusi notariuslar tərəfindən (notariat hərəkətlərinin aparılmasına və notariat hərəkətləri iləəlaqədar) xidmətlərin göstərilməs
 5. malları təqdim edilməsi, (işləri,xidmətləri) göstərən sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri
 6. 1.2.5 B) 2.3.4 C) 2.4.5 D) 1.2. 4

#202

Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aiddir?

A) artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək

B) sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında hesabların açılması üçün vergi orqanlarından alınmış şəhadətnamə-dublikatların bildiriş hissəsində müvafiq qeydlər etməklə bu hesablar üzrə əməliyyatlar aparıldığı tarixədək vergi orqanına təqdim etmək

C) xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin və satış dövriyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanlarından tələb etmək

D) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasını tələb etmək

203

Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aiddir?

A) artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək

B) İstehlakcıların huquqlarının mudafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq nağdsız odənişlərin aparılması ucun POS-terminalların quraşdırılmasını və istifadəsini təmin etmək

C) xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin və satış dövriyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanlarından tələb etmək

D) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasını tələb etmək

204

Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aiddir?

A) artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək

B) vergi orqanı tərəfindən kameral və səyyar vergi yoxlamaları zamanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilər, faizlər, habelə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarından verilmiş şikayətə məhkəmədə baxıldığı dovrdə və həmin şikayət uzrə məhkəmənin cıxardığı qərar qanuni quvvəyə minənədək (vergi odəyicisinin həmin vəsaitləri oz razılığı ilə odədiyi hallar istisna olmaqla) əlavə hesablanmış məbləğin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin milli və ya xarici valyutada cari və digər hesablarında məxaric əməliyyatları uzrə dondurulmasını təmin etmək

C) xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin və satış dövriyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanlarından tələb etmək

D) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasını tələb etmək

204-1

Aşağıdakılardan hansılar vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aiddir?

 1. məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların satış dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydalara nəzarət etmək
 2. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəştlərindən istifadə etmək
 3. məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malları məcburi nişanlama ilə nişanlanmaqla almaq, idxal etmək, satış məqsədi ilə saxlamaq və ya satmaq, habeləhəmin malların dövriyyəsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydaya riayət etmək
 4. vergi münasibətlərində nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak etmək

#205

Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda o, vergi orqanına nə təqdim etməlidir?

A) Vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq arayış təqdim edir

B) Vergi hesabatını boş göstərməklə təqdim edir

C) Vergi hesabatını təqdim etmir

D) Fəaliyyətinin dayandırıldığı gündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq arayış təqdim edir

#206

Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, bu barədə vergi orqanına təqdim edilən müvafiq arayışda hansı müddət göstərilməlidir?

A) yalnız sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması gününü

B) yalnız vergi tutulan əməliyyatların dayandırılması tarixini

C) sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti

D) sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılmasınadək keçən müddəti

#207

Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı üçün vergi hesabatı əvəzinə arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və [və ya] torpağı olduqda

A) yalnız torpaq vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada vergi orqanına təqdim edilir

B) əmlak və [və ya] torpaq vergisinin hesabatları əvəzinə də arayış təqdim edilir

C) əmlak və ya torpaq vergisinin hesabatları Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir

D) yalnız əmlak vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir

#208

Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda, vergi hesabatının əvəzinə vergi orqanına təqdim etdiyi arayış nə vaxt qüvvəsini itirir?

A) vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 3 gün sonra

B) arayışın təqdim edildiyi gündən

C) vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandığı gündən

D) vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik başa çatdığı gündən

#209

Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, vergi orqanına göndərilən müvafiq arayış nə vaxtdan qüvvəsini itirir?

A) vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandığı gündən

B) vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik başa çatdığı gündən

C) vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 3 gün sonra

D) arayışın təqdim edildiyi gündən

209-1

Sığortaçılar və təkrarsığortaçılar tərəfindən hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər barədə məlumat müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada hansı müddətdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilir

 1. Təqvim ayı bitdikdən sonra növbəti ayın 20-dək
 2. Təqvim ayı bitdikdən sonra növbəti ayın 10-dək
 3. Rüb bitdikdən sonra növbəti ayın 20-dək
 4. Rüb bitdikdən sonra növbəti ayın 10-dək

#210

Kimlər vergi agenti hesab olunur?

A) vergi ödəyicisinin kommersiya sirrini bilən şəxslər

B) vergi ödəyicisinin ailə üzvləri

C) vergi ödəyicisinin vergisini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxslər

D) vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini izləyən xüsusi şəxslər

#211

Hansı şəxslər vergi agenti ola bilərlər?

A) həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər

B) yalnız hüquqi şəxslər

C) yalnız fiziki şəxslər

D) yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və yaşı 18-dən yuxarı olan istənilən şəxs

#212

Vergi agentinin hüquqları ilə vergi ödəyicisinin hüquqları arasında hansı fərq vardır?

A) onların hüquqları əhəmiyyətli şəkildə bir-birindən fərqlənir

B) vergi agenti daha geniş hüquqlara malikdir

C) vergi ödəyicisinin hüquqları daha genişdir

D) Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, eyni hüquqları vardır

#213

Vergi agenti aşağıdakı hansı vəzifələri yerinə yetirməyə borcludur?

1. müvafiq vergiləri düzgün və vaxtında hesablamağa, onları vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə

2. vergilərin hesablanmasının, tutulmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünə nəzarət etmək üçün zəruri sənədləri dövlət vergi orqanlarına verməyə

3. vergi ödəyicilərindən sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verməyi tələb etməyə

4. vergi ödəyicilərinə ödənilən gəlirlərin, onlardan tutulan və təyinatı üzrə köçürülən vergilərin, o cümlədən, hər vergi ödəyicisi üzrə ayrıca uçotunu aparmağa

A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 4

#214

Verginin tutulması mümkün olmadığı halda neçə gün müddətində vergi agenti bu barədə vergi orqanına yazılı məlumat verməlidir?

A) 30 gün

B) 20 gün

C) 15 gün

D) 10 gün

215. Qeyri-rezident tərəfindən təyin olunan vergi agenti təyin olunduqdan sonra necə gün ərzində vergi orqanlarına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada arayış təqdim edir

 1. 5 gün B) 10gün C) 20 gün D) 30 gün

#216

Qanunla ona həvalə olunmuş vəzifələri yerinə yetirməməyə və ya lazımınca yerinə yetirməməyə görə vergi agenti hansı qaydada məsuliyyət daşıyır?

A) yalnız İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada

B) Vergi Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada

C) Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş qaydada

D) heç bir məsuliyyət daşımır

#217

Vergi agenti tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla tabe olduğu şəxsin təqsiri üzündən ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə Vergi Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada kim [hansı şəxs] məsuliyyət daşıyır?

A) həm vergi agenti, həm də onun bilavasitə və ya dolayısı ilə tabe olduğu şəxs

B) vergi agentinin bilavasitə və ya dolayısı ilə tabe olduğu şəxs

C) yalnız vergi agentinin özü

D) heç kim məsuliyyət daşımır

#218

Vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər kimlərdir?

A) aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə dolayısı təsir göstərə bilən fiziki şəxslər və [və yA) hüquqi şəxslər

B) aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə bilən fiziki şəxslər və [və yA) hüquqi şəxslər

C) aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin ümumi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə bilməyən fiziki şəxslər və [və yA) hüquqi şəxslər

D) aralarındakı münasibətlər fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərə bilən yalnız fiziki şəxslər

#219

Vergitutma məqsədləri üçün bir şəxsin digər şəxsin əmlakında (nizamnamə kapitalında) bilavasitə və ya dolayısı iştirak payı və ya səs hüququ neçə faizdən az olmadıqda, bu şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılırlar?

A) 20 faiz

B) 15 faiz

C) 10 faiz

D) 5 faiz

#220

Vergitutma məqsədləri üçün aşağıdakı hansı şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılırlar?

1. bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 20 faizdirsə

2. bir şəxs özünün xidməti vəziyyətinə görə digər şəxsə tabedir və ya bir şəxs digər şəxsin bilavasitə və ya dolayısı ilə nəzarətindədir

3. şəxslər üçüncü şəxsin birbaşa və ya dolayısı ilə nəzarətindədirlər

4. bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 15 faizdirsə

A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4, D) 1, 3, 4

221. Bir şəxs digər şəxsə hansı halda nəzarət etmiş hesab olunur

 1. Həmin şəxs digərşəxsin iqtisadi fəaliyyətini yoxlamaq imkanına malikdir
 2. həmin şəxs digər şəxsin fəaliyyətinə maliyyə və vergi nəzarəti etmək imkanına malikdir
 3. həmin şəxs digər şəxsin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və ya istiqamətləndirmək imkanına malikdir
 4. həmin şəxs digər şəxsin fəaliyyətinə audit nəzarəti etmək imkanına malikdir

#222

Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyəti üst-üstə neçə gündən az olmadıqda daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılır?

A) 183 gündən

B) 90 gündən

C) 60 gündən

D) 30 gündən

#223

Aşağıda göstərilən fəaliyyət növlərindən hansı daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılır?

A) qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus malların və məmulatların müstəsna olaraq saxlanması və ya nümayiş etdirilməsi

B) məsləhət xidməti göstərməsi

C) qeyri-rezident müəssisəsinin özü üçün hər hansı hazırlıq və ya yardımçı xarakterli fəaliyyət göstərməsi

D) qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus olan malların və məmulatların ehtiyatlarının digər şəxs tərəfindən emal və sonradan Azərbaycan Respublikasından ixrac edilməsi məqsədi ilə saxlanması

#224

Aşağıdakılardan hansılar daimi nümayəndəliyi əhatə edir?

1. tikinti və təmir meydançaları, quraşdırma və ya yığma obyektləri, həmçinin bu cür obyektlərlə bağlı nəzarət fəaliyyət göstərilməsini

2. rezident şəxs tərəfindən Azərbaycan Respublikası ərazisində digər sahibkarlıq növlərinin həyata keçirildiyi istənilən hər hansı iş yerlərini

3. müxtəlif məsləhət xidməti üzrə yerlərini

4. filialı və agentliyi

5. rezident fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə etdiyi bazanı [yeri]

A) 2, 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

#225

Hansı fəaliyyət növü qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılmır?

A) qeyri-rezidentin apardığı tikinti və təmir işləri

B) qeyri-rezident müəssisənin özü üçün malların alınması

C) məsləhət xidməti

D) təbii ehtiyatların kəşfiyyatı

#226

Daimi nümayəndəlik aşağıdakılardan hansını əhatə etmir?

A) filialı və agentliyi

B) bölməni

C) qeyri-rezident müəssisəsinin özü üçün hər hansı hazırlıq və ya yardımçı xarakterli fəaliyyət göstərməsini

D) qeyri-rezident fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə etdiyi bazanı [yeri]

#227

Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisəsinin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin istənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az müddətdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmadıqda, bu halda Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlirdən hansı qaydada vergi tutulur?

A) bu gəlirlərdən vergi tutulmur

B) Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bəyannamə üzrə vergiyə cəlb olunur

C) Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəsna hallarda bu gəlirlər vergiyə cəlb olunur

D) Vergi Məcəlləsinə əsasən ödəniş mənbəyində vergiyə cəlb edilir

Fəsil III

#228

Azərbaycan Respublikasında dövlət vergi orqanlarını hansı orqanlar təşkil edir?

A) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və bilavasitə ona tabe olan vergi orqanları

B) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və maliyyə orqanları

C) yalnız vergi orqanları

D) yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanları

#229

Azərbaycan Respublikasında vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirirlər?

A) icra hakimiyyəti orqanlarının

B) maliyyə institutlarının

C) auditorların

D) hüquq mühafizə orqanlarının

#230

Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidirmi?

A) məcburi deyil

B) məcburidir

C) yalnız məhkəmənin qərarı ilə təsdiq edildiyi halda

D) qəbul edilən qərarlar yalnız hüquqi şəxslər üçün məcburidir

#231

Vergi orqanları öz fəaliyyətlərini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına münasibətdə hansı formada həyata keçirirlər?

A) bəzi hallarda öz fəaliyyətlərini onlarla razılaşdırırlar

B) öz fəaliyyətlərini onlardan asılı olmayaraq müstəqil həyata keçirirlər

C) bütün hallarda öz fəaliyyətlərini onlarla razılaşdırırlar

D) öz fəaliyyətlərini onlardan asılı olaraq həyata keçirirlər

#232

Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumunu hansı miqdarda ödəyirlər?

A) iddia məbləğinin 10%-i məbləğində

B) iddia məbləğinin 15%-i məbləğində

C) iddia məbləğinin 20%-i məbləğində

D) dövlət rüsumunu ödəməkdən azaddırlar

#233

Dövlət vergi orqanlarının başlıca təyinatı nədən ibarətdir?

A) bütün növ vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər

B) yol vergisindən, yerli vergilərdən [bələdiyyə vergilərindən] başqa, digər vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər

C) yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri], habelə tutulması dövlət gömrük orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş yol vergisi, ƏDV və aksiz istisna olmaqla, vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər

D) yerli vergilərdən [bələdiyyə vergilərindən] başqa, bütün vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər

#234

İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı vergilərin tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?

A) Maliyyə Nazirliyi

B) Vergilər Nazirliyi

C) Dövlət Gömrük Komitəsi

D) Nazirlər Kabineti

#235

Vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını hansı qanunvericilik aktları təşkil edir?

A) yalnız Vergi Məcəlləsi

B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Vergi Məcəlləsi və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik aktları

C) yalnız Vergi Məcəlləsi və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş qanunvericilik aktları

D) ancaq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qəbul edilmiş qanunvericilik aktları

#236

Dövlət vergi orqanlarının işçilərinin icbari qaydada sığorta olunmaları hansı vəsait hesabına həyata keçirilir?

A) vergi orqanı işçilərinin öz vəsaitləri hesabına

B) vergi orqanlarında yaradılmış xüsusi fond hesabına

C) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına

D) vergi orqanlarının işçiləri sığorta olunmurlar

#237

Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?

A) vəzifə maaşı ilə pensiyası arasındakı fərq

B) yalnız vəzifə maaşı

C) adi qaydada pensiya hesablanır

D) birdəfəlik 500 min manat pul vəsaiti ödənilir

#238

Xidməti fəaliyyətlə əlaqədar vergi orqanının işçisinin və ya onun ailə üzvlərinin əmlakına dəymiş zərər hansı vəsait hesabına ödənilir?

A) sonradan təqsirkar şəxsdən tutulmaqla tam həcmdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına

B) vergi orqanlarının büdcədənkənar fondunun vəsaiti hesabına

C) həmkarlar təşkilatının vəsaitləri hesabına

D) yerli [bələdiyyə] büdcəsinin vəsaiti hesabına

#239

Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi məqsədi ilə büdcədənkənar fondu hansı qaydada yaradılır?

A) vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin 50 faizi hesabına

B) vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin 10 faizi hesabına [dövlət büdcəsindən vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 50 faizindən çox olmamaqla]

C) vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimə məbləğinin 5 faizi hesabına [dövlət büdcəsindən vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 30 faizindən çox olmamaqla]

D) vergi orqanları tərəfindən dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin, maliyyə sanksiyaları məbləğinin 5 faizi hesabına [dövlət büdcəsindən vergi orqanlarının saxlanılması üçün ayrılan vəsaitin 30 faizindən çox olmamaqla]

239-1

Məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların satışından əldə edilən vəsaitin məbləğindən hansı həcmdə ayırmalar edilir?

 1. 10faiz
 2. 20faiz
 3. 40faiz
 4. 50faiz

239-2

Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və həmin Qanunun 19-cu maddəsində nəzərdə tutulan fonda daxil olan maliyyə sanksiyası məbləğinin neçə faizi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanların (qurumların) maddi-texniki bazasını və işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanların (qurumların) hesablarına köçürülür.

 1. 10 faizi
 2. 20 faizi
 3. 40 faizi
 4. 50 faizi

#240

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir?

1. müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək

2. “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada vətəndaşların vergi məsələləri ilə bağlı sorğusunu həyata keçirtmək

3. vergi ödəyicisinin audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək

4. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək

5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq

A) 1; 2; 4 B) 1; 2; 5 C) 2; 3; 4 D) 3; 4; 5

#241

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir?

1. məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış , habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmayan və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək

2. Vergi Məcəllə si ilə müəyyən edilmiş qaydada mütəxəssisləri, ekspertləri, tərcüməçiləri, müşahidəçiləri cəlb etmək

3. vergi ödəyicisinin audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək

4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada təhqiqat aparmaq

5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq

A) 1; 2; 4 B) 1; 2; 5 C) 2; 3; 4 D)3; 4; 5

242

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir?

1. məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmayan və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək

2. muhasibat ucotu elektron formatda aparıldığı halda elektron auditin məqsədləri ucun vergi odəyicisinin və onun filiallarının elektron daşıyıcılarındakı məlumatlarının verilməsini, həmin məlumatlara birbaşa və ya məsafədən cıxış imkanının yaradılmasını tələb etmək

3. vergi ödəyicisinin audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək

4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada təhqiqat aparmaq

5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq

A) 1; 2; 4 B) 1; 2; 5 C) 2; 3; 4 D)3; 4; 5

243

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir?

1. hesablanmış vergilər uzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dovlət budcəsinə alınması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq

2. muhasibat ucotu elektron formatda aparıldığı halda elektron auditin məqsədləri ucun vergi odəyicisinin və onun filiallarının elektron daşıyıcılarındakı məlumatlarının verilməsini, həmin məlumatlara birbaşa və ya məsafədən cıxış imkanının yaradılmasını tələb etmək

3. vergi ödəyicisinin audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək

4. vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə vergi odəyiciləri ilə muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyən etdiyi qaydada və formada “Vergi partnyorluğu sazişi” bağlamaq

5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq

A) 1; 2; 4 B) 1; 2; 5 C) 2; 3; 4 D)3; 4; 5

244. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir?

 1. vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən şəxslərdən həmin müqavilənin tələblərindən irəli gələn sənədləri və məlumatları elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda tələb etmək
 2. hüquqi və fiziki şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq
 3. səyyar vergi yoxlamaları zamanı əsas məqsədi vergi üstünlüyü əldə etmək olan vergidən yayınma sxemi aşkar etdikdə faktiki iqtisadi göstərici əsas götürülməklə vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin hesablanmasını təmin etmək
 4. aksiz markaları ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan qaydaların tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət etmək;
 5. bəzi fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” vermək
 6. 1.2.3 B) 1.3.4 C) 3.4.5 D) 2.4.5

#245

“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada vətəndaşların vergi məsələləri ilə bağlı sorğusunun həyata keçirilməsi vergi orqanlarının hüquqlarına aiddirmi?

A) aiddir

B) yalnız yuxarı orqanların tələbi olduğu halda

C) ancaq məhkəmənin qərarı olduğu halda

D) aid deyil

246

Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəllə ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə, hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üsulu kimi vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması üçün məhkəməyə müraciət etmək vergi orqanlarının hüquqlarına aiddirmi?

A) aiddir

B) yalnız yuxarı orqanların tələbi olduğu halda

C) ancaq məhkəmənin qərarı olduğu halda

D) aid deyil

247

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir?

1. hesablanmış vergilər uzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dovlət budcəsinə alınması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq

2. aksiz markaları ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan qaydaların tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət etmək

3. vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə vergi odəyiciləri ilə muvafiq icra hakimiyyəti orqanının muəyyən etdiyi qaydada və formada “Vergi partnyorluğu sazişi” bağlamaq

4. vergi ödəyicisinin audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək

5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq

A) 1; 2; 4 B) 1; 2; 3 C) 2; 3; 4 D)3; 4; 5

248. Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir?

1. müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək

2. vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən şəxslərdən həmin müqavilənin tələblərindən irəli gələn sənədləri və məlumatları elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda tələb etmək;

3. səyyar vergi yoxlamaları zamanı əsas məqsədi vergi üstünlüyü əldə etmək olan vergidən yayınma sxemi aşkar etdikdə faktiki iqtisadi göstərici əsas götürülməklə vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin hesablanmasını təmin etmək

4. vergi ödəyicilərinin gəlirlərin və xərclərinin uçotunu aparmağa kömək etmək

5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq

A) 1; 2; 3 B) 1; 2; 5 C) 2; 3; 4 D) 3; 4; 5

249. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir?

1. məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış , habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmayan və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək

2. ərizə ilə müraciət etmiş vergi ödəyicilərinin həmin ərizədə göstərilən əməliyyatı ilə bağlı vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar qəbul etmək

3. bəzi fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” vermək

4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada təhqiqat aparmaq

5. ticarət festivalları dövründə ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada vergi ödəyicilərinin qeydiyyatını aparmağa, satıcı kimi qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin müraciəti əsasında onları müvafiq proqram təminatı və texniki avadanlıqla təchiz etmək

A) 1; 2; 4 B) 1; 2; 5 C) 2; 3; 5 D)3; 4; 5

#250

Yuxarı vergi orqanları tabeliyində olan vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv edə bilərlərmi?

A) ləğv edə bilməzlər

B) ləğv edə bilərlər

C) qeyri-qanuni aktı və qərarı qəbul etmiş vəzifəli şəxsi cəzalandıra bilər, lakin akt və qərarı ləğv edə bilməz

D) yalnız qismən ləğv edə bilər

#251

Vergi ödəyicisinin hüquqları və qanuni maraqları kim tərəfindən təmin edilir?

A) maliyyə orqanları tərəfindən

B) gömrük orqanları tərəfindən

C) vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri ilə təmin edilir

D) vergi ödəyicisinin özü tərəfindən

#252

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir?

1. vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etmək; vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etmək

2. dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək

3. vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər təsərrüfat subyektlərinin [obyektlərinin], habelə nəzarət-kassa aparatlarının uçotunu aparmaq

4. fiziki şəxslərin yaşayış sahələrinə daxil olmaq və əmlakın inventarizasiyasını aparmaq

5. vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini gözləmək və müdafiə etmək

A) 1; 2; 4 B) 1; 2; 5 C) 1; 3; 5 D)3; 4; 5

252-1

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanının vəzifələrinə aiddir?

 1. aksiz markaları ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan qaydaların tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət etmək
 2. məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmayan və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək
 3. vergi orqanı tərəfindən siyahıya alınmış aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan lakin nişanlanmamış və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların müsadirə edilməsi ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırmaq
 4. aksiz markası ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların, habelə dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və video materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat materialların markalanmadan satışının həyata keçirilməsi aşkar edildikdə, həmin malları siyahıya almaq və vergi ödəyicisində və ya onun razılığı ilə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən müəyyən edilən yerlərdə məsul saxlamaya qoymaq

253

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir?

1. vergi odəyicilərinin vergidən yayınması və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə şəxslərdən muraciət daxil olduqda, muraciətdə qeyd edilən faktları həmin vergi odəyicilərində keciriləcək novbəti operativ vergi nəzarəti tədbiri və ya novbəti səyyar vergi yoxlaması zamanı araşdırmağa və vergi nəzarəti başa

catdıqdan sonra nəticələri barədə muraciət edən şəxslərə məlumat vermək

2. dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək

3. vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər təsərrüfat subyektlərinin [obyektlərinin], habelə nəzarət-kassa aparatlarının uçotunu aparmaq

4. fiziki şəxslərin yaşayış sahələrinə daxil olmaq və əmlakın inventarizasiyasını aparmaq

5. vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini gözləmək və müdafiə etmək

A) 1; 2; 4 B) 1; 2; 5 C) 1; 3; 5 D)3; 4; 5

#254

Hesablanmış və təyinatı üzrə daxil olmuş vergilərin uçotunu aparmaq və bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat vermək vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddirmi?

A) aiddir

B) aid deyil

C) ancaq məhkəmənin qərarı olduğu halda

D) yalnız yuxarı orqanlardan tələb olunduğu halda

#255

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir?

1. vergi odəyicilərinin vergidən yayınması və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları barədə şəxslərdən muraciət daxil olduqda, muraciətdə qeyd edilən faktları həmin vergi odəyicilərində keciriləcək novbəti operativ vergi nəzarəti tədbiri və ya novbəti səyyar vergi yoxlaması zamanı araşdırmağa və vergi nəzarəti başa

catdıqdan sonra nəticələri barədə muraciət edən şəxslərə məlumat vermək

2. vergi qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər barədə vergi ödəyicilərinə kütləvi informasiya vasitələri ilə və ya fərdi qaydada əvəzsiz olaraq məlumat vermək, müəyyən edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etmək, vergilərin hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar vermək, vergi ödəyicilərinə onların hüquq və vəzifələrini izah etmək;

3. iri vergi ödəyicilərinin nizamnamə fondunun artmasına və azalmasına nəzarət etmək;

4. kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmaq və bununla bağlı məlumatları (kommersiya huquqi şəxslərin təsisciləri (iştirakcıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək;

5.dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək;

A) 1; 2; 3 B) 2; 4; 5 C) 1; 3; 5 D) 1; 2; 4

#256

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir?

1. Vergi Məcəlləsində və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada vergi ödəyiciləri haqqında məlumatın, o cümlədən vergi və kommersiya sirrinin qorunması qaydalarına riayət etmək və onu təmin etmək;

2. İctimai və siyasi təşkilatların kənar audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək;

3. Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi ödəyicilərinin sosial – inkişaf fondlarına yönəldilmiş vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət etmək;

4. kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmağa və bununla bağlı məlumatları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək;

5. vergi ödəyicilərinə vergi yoxlamalarının nəticələri haqqında aktın, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda vergi orqanının qərarının surətini vermək;

A) 1; 2; 3 B) 2; 4; 5 C) 1; 3; 4 D) 1; 4; 5

257

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir?

1. Vergi Məcəlləsində və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada vergi ödəyiciləri haqqında məlumatın, o cümlədən vergi və kommersiya sirrinin qorunması qaydalarına riayət etmək və onu təmin etmək;

2. İctimai və siyasi təşkilatların kənar audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək;

3. Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi ödəyicilərinin sosial – inkişaf fondlarına yönəldilmiş vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət etmək;

4. vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılmasına səbəb olmuş əsaslar aradan qalxdıqdan sonra həmin məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə qərar qəbul etmək

5. vergi ödəyicilərinə vergi yoxlamalarının nəticələri haqqında aktın, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda vergi orqanının qərarının surətini vermək;

A) 1; 2; 3 B) 2; 4; 5 C) 1; 3; 4 D) 1; 4; 5

258 Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddir?

 1. ərizə ilə müraciət etmiş vergi ödəyicilərinin həmin ərizədə göstərilən əməliyyatı ilə bağlı vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar qəbul etməyə
 2. Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq vergi ödəyicilərinin sosial – inkişaf fondlarına yönəldilmiş vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət etməyə
 3. vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılmasına səbəb olmuş əsaslar aradan qalxdıqdan sonra dərhal həmin məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə qərar qəbul etməyə
 4. dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirməyə
 5. ticarət festivalları dövründə ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada vergi ödəyicilərinin qeydiyyatını aparmağa, satıcı kimi qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin müraciəti əsasında onları müvafiq proqram təminatı ilə təchiz etməyə
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 1.3.5 D) 2.4.5

259

Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılmasına səbəb olmuş əsaslar aradan qalxdıqdan sonra həmin məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə neçə iş günü ərzindəaradan qaldırır.

 1. 1 iş günü
 2. Dərhal
 3. 2 iş günü
 4. 3 iş günü

#260

Kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini aparmağa və bununla bağlı məlumatları (kommersiya huquqi şəxslərin təsisciləri (iştirakcıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına göndərmək vergi orqanlarının vəzifələrinə aiddirmi?

A) aid deyil

B) aiddir

C) Ədliyyə orqanlarının vəzifələrinə aiddir

D) Məhkəmə orqanlarının müvafiq qərarı olduqda aiddir

#261

Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində hansı hüquq və vəzifələri yerinə yetirirlər?

A) yalnız Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri

B) heç bir hüquq və vəzifə yerinə yetirmirlər

C) yalnız Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri

D) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, Gömrük Məcəlləsi və digər qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri

#262

Vergi orqanları öz vəzifələrini hansı orqanlar ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirirlər?

A) yalnız mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə

B) mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquq-mühafizə, maliyyə və digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə

C) yalnız maliyyə orqanları ilə

D) ancaq hüquq mühafizə orqanları ilə

#263

Dövlət hakimiyyəti orqanları vergi orqanlarına hansı hallarda kömək etmək və zəruri hallarda müəyyən edilmiş qaydada onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlar?

A) vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olduqda

B) bütün hallarda

C) yalnız məhkəmənin qərarı olduqda

D) belə bir hal nəzərdə tutulmayıb

263-1

Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) onun informasiya resurslarında olan məlumatları hansı müddətdə qanunla və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş hədlərdə elektron formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edir.

 1. Ay bitdikdən sonra növbəti ayın sonunadək
 2. Ay bitdikdən sonra növbəti ayın 20 – dək
 3. Rüb bitdikdən sonra növbəti rübün birinci ayının 20 – dək
 4. Rüb bitdikdən sonra növbəti rübün birinci ayının sonunadək

#264

Gömrük orqanları vergitutma ilə əlaqədar onlarda olan məlumatı hansı orqana verməlidirlər?

A) Vergilər Nazirliyinə

B) Maliyyə Nazirliyinə

C) Dövlət Statistika Komitəsinə

D) Nazirlər Kabinetinə

#265

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin aşağıda göstərilən fəaliyyət növlərindən hansı ilə məşğul olmağa ixtiyarı yoxdur?

A) pedaqoji

B) elmi

C) məsləhətçi

D) yaradıcılıq

#266

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə xüsusi rütbələr hansı meyarlar əsasında verilir?

A) işgüzarlığına, ixtisasına və iş stajına görə

B) yalnız ixtisasına və iş stajına görə

C) yalnız vəzifəsinə və ixtisasına görə

D) vəzifəsinə, ixtisasına və iş stajına görə

#267

Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?

A) həmin şəxslərlə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər ailə üzvlərinin münasibətləri olduqda

B) həmin şəxslərlə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər dostluq münasibətləri olmadıqda

C) həmin şəxslərlə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər şəxsi tanışlıq xarakteri daşımadıqda

D) vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində maliyyə marağı olmadıqda

#268

Hansı halda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicilərinə münasibətdə öz xidməti vəzifələrini həyata keçirmək yolverilməzdir?

A) vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və ya onların ailə üzvlərinin bilavasitə və ya dolayısı ilə vergi ödəyicisində [onun fəaliyyətində] maliyyə marağı olduqda

B) həmin şəxslərlə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər dostluq münasibətləri olduqda

C) həmin şəxslərlə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər şəxsi tanışlıq xarakteri daşımadıqda

D) vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində maliyyə marağı olmadıqda

#269

Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi ödəyiciləri haqqında əldə etdikləri və ya onlara etibar edilən hər hansı məlumatın məxfiliyini hansı dövr ərzində qorumağa borcludurlar?

A) yalnız vergi orqanında işlədikləri dövrdə

B) vergi orqanında işlədikləri dövrdə və ya işdən çıxdıqdan sonra

C) vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri kommersiya [vergi] sirrini qorumağa borclu deyildirlər

D) yalnız vergi orqanından işdən çıxdıqdan sonra

#270

Aşağıdakı hansı məlumatlar istisna olmaqla vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən istənilən məlumat kommersiya [vergi] sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab olunur?

1. vergi ödəyicisinin razılığı olmadan aşkar edilən

2. vergi orqanının məqbul hesab etdiyi istənilən məlumat

3. vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən

4. vergi ödənişləri üzrə borclar

5. vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında

A) 2, 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 3

#271

Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindəki məlumatlar (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) kommersiya sirri hesab olunurmu?

A) hesab olunur

B) hesab olunmur

C) bunu vergi orqanı müəyyənləşdirir

D) bunu hüquqi şəxs müəyyənləşdirir

#272

Kommersiya [vergi] sirri vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı hallarda açıla bilər?

A) vergi orqanları və onların vəzifəli şəxslərinin məqbul hesab etdiyi müstəsna hallarda

B) heç bir halda

C) vergi orqanları və onların vəzifəli şəxslərinin məqbul hesab etdiyi bütün hallarda

D) qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda

#273

Kommersiya [vergi] sirrinin açılmasına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1. vergi yoxlaması zamanı vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə bəlli olmuş vergi ödəyicisinin kommersiya[vergi] sirrinin istifadə edilməsi

2. vergi yoxlaması zamanı vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə bəlli olmuş vergi ödəyicisinin kommersiya[vergi] sirrinin başqa şəxsə verilməsi

3. vergi yoxlaması zamanı cəlb edilmiş mütəxəssisə və ya ekspertə bəlli olmuş vergi ödəyicisinin kommersiya[vergi] sirrinin istifadə edilməsi və ya başqa şəxsə verilməsi

4. vergi yoxlaması zamanı cəlb edilmiş müşahidəçilərə bəlli olmuş vergi ödəyicisinin kommersiya [vergi] sirrinin başqa şəxsə verilməsi

A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

#274

Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyiciləri haqqında məlumatı aşağıdakı hansı hallarda digər orqanlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verə bilərlər?

1. vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə vergi orqanlarının vəzifələrinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə

2. vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədləri üçün Milli Məclisə

3. gömrük qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məqsədləri üçün gömrük orqanlarına

4. sosial müdafiə haqqında qanunların yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan hədlərdə dövlət sosial müdafiə və tibbi sığorta fondlarına

A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

275

Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyiciləri haqqında məlumatı aşağıdakı hansı hallarda digər orqanlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verə bilərlər?

1 vergi qanunvericiliyinin cinayət tərkibli pozuntuları ilə əlaqədar onların qarşısının alınması və istintaq aparılması üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına

2. vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədləri üçün Milli Məclisə

3. ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə müvafiq məhkəmələrə

4. sosial müdafiə haqqında qanunların yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan hədlərdə dövlət sosial müdafiə və tibbi sığorta fondlarına

A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

276

Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyiciləri haqqında məlumatı aşağıdakı hansı hallarda digər orqanlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verə bilərlər?

1 vergi qanunvericiliyinin cinayət tərkibli pozuntuları ilə əlaqədar onların qarşısının alınması və istintaq aparılması üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına

2. vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədləri üçün Milli Məclisə

3. inzibati xətalar və ya vergi qanunvericiliyinin cinayət tərkibli pozuntuları ilə bağlı işlərə baxılma ilə əlaqədar müvafiq məhkəmələrə

4. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə maliyyə monitorinqi orqanına

A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

277

Vergi ödəyicisinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə məlumatların maliyyə monitorinqi orqanına verilməsi kommersiya (vergi) sirrinin yayılması sayılırmı?

 1. Sayılır
 2. Sayılmır
 3. yalnız məhkəmənin qərarı olduqda sayılmır
 4. yalnız yuxarı vergi orqanının qərarı olduqda sayılmır

277-1

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi ödəyiciləri haqqında məlumatı digər orqanlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verə bilərlər?

 1. ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə müvafiq məhkəmələrə;
 2. büdcə sistemi haqqında qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məqsədləri üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma);
 3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi bankına
 4. “Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.1ci və 6.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün kredit bürolarına
 5. Dövlət Neft fonduna və Əmanətlərin sığortalanması fonduna

A) 1.2.3 B) 1.2.4 C) 2.4.5 D) 2.3.5

#278

Dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri onlara verilən kommersiya [vergi] sirrini təşkil edən məlumatları əks etdirən sənədləri istifadə etdikdən sonra hara təqdim etməlidirlər?

A) həmin sənədlərdə cinayət tərkibi olduğu təqdirdə müvafiq hüquq-mühafizə orqanına

B) həmin sənədləri onlara təqdim etmiş vergi orqanlarına

C) həmin sənədləri özlərində saxlamalıdırlar

D) dövlət arxivinə təhvil verilməlidir

#279

Vergi ödəyicisinə aid məlumat hansı halda digər şəxsə verilə bilər?

A) heç bir halda verilə bilməz

B) bütün hallarda verilə bilər

C) vergi ödəyicisinin yazılı icazəsi ilə

D) vergi orqanının qərarı ilə

#280

Aşağıda göstərilən vəzifələrdən hansılar vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələrinə aiddir?

1. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada vergi ödəyicilərinin gəlirlərinin [xərclərinin] uçotunu aparmaq

2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və digər qanunlarına ciddi riayət etmək

3. vergi orqanlarının hüquq və vəzifələrini öz səlahiyyətləri daxilində yerinə yetirmək

4. vergi ödəyicilərinə, onların nümayəndələrinə və vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarına diqqət və nəzakətlə yanaşmaq

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

Fəsil IV

#281

Vergi nəzarəti hansı məqsədlə həyata keçirilir?

A) vergi ödəyicilərini məsuliyyətə cəlb etmək

B) vergi ödəyicisinin obyektinin fəaliyyətini dayandırmaq

C) vergilərin tam və vaxtında yığılmasını təmin etmək

D) vergi ödəyicisinin digər təsərrüfat subyektləri ilə qarşılıqlı əlaqəsini müəyyən etmək

#282

Vergi nəzarətini hansı dövlət orqanları həyata keçirir?

A) yalnız Vergilər Nazirliyi

B) Dövlət Gömrük Komitəsi və Maliyyə Nazirliyi

C) Daxili İşlər Nazirliyi və Vergilər Nazirliyi

D) Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi

#283

Yerli vergilərin hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

A) bələdiyyə ərazisindəki vergi orqanı

B) bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı

C) bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyyə orqanı

D) bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyyə və vergi orqanı

#284

Vergi orqanları vergi nəzarətini hansı formalarda həyata keçirirlər:

1. vergi ödəyicilərinin və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaqla

2. uçot və hesabat məlumatlarını yoxlamaqla

3. dövlət orqanlarının həyata keçirdikləri nəzarət məlumatlarından istifadə etməklə

4. vergi ödəyiciləri və digər şəxslər arasında sorğu aparmaqla

5. mənbəyi bəlli olmayan məlumatlardan istifadə etməklə

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 4 D) 2, 3, 5

#285

Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər harada uçota alınırlar?

A) vergi ödəyicisinin faktiki fəaliyyət yeri üzrə

B) olduqları yer [dövlət qeydiyyatı haqqında sənədlərdə qeyd olunmuş hüquqi ünvan]üzrə

C) vergi ödəyicisinin istədiyi yer üzrə

D)vergi orqanının müəyyən etdiyi yer üzrə

#286

Vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər harada uçota alınırlar?

A) Azərbaycan mənbəyindən gəlirin alındığı yer üzrə uçota alınırlar

B) uçota alınmırlar

C) istənilən vergi orqanında uçota alınırlar

D) ancaq rezidenti olduğu ölkədə uçota alınırlar

#287

Bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər harada uçota alınırlar?

A) gəlirin əldə edildiyi yer üzrə uçota alınırlar

B) uçota alınmırlar

C) istənilən vergi orqanında uçota alınırlar

D) yaşadıqları yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınırlar

288

Xüsusi notariuslar hansı vergi orqanlarında uçota alınır?

 1. gəlirin əldə edildiyi yer üzrə uçota alınırlar
 2. uçota alınmırlar
 3. fəaliyyət göstərdiyi yer üzrə
 4. yaşadıqları yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınırlar

#289

Kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları nə zaman vergi uçotuna alınmış hesab olunurlar?

A) qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman onlara vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verilir və həmin andan onlar vergi uçotuna alınmış hesab olunurlar.

B) vergi öhdəliyinin yarandığı andan onlar vergi uçotuna alınmış hesab olunurlar.

C) eyniləşdirmə nömrəsi almaq üçün ərizə verdiyi andan onlar vergi uçotuna alınmış hesab olunurlar.

D) Ədliyyə orqanlarında dövlət qeydiyyatına alındığı andan onlar vergi uçotuna alınmış hesab olunurlar.

#290

Kommersiya hüquqi şəxslərinə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filiallarına nə zaman vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verilir?

A) ədliyyə orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman

B) vergi orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman

C) vergi öhdəliyi yarandığı zaman

D) həmin şəxslərinə istədiyi vaxt

#291

Kommersiya hüquqi şəxslərinə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filiallarına qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman hansı sənəd [kod] verilir?

A) vergi ödəyicisinə qeydiyyata alınma tarixi göstərilməklə müvafiq arayış verilir

B) vergi ödəyicisinə heç bir sənəd verilmir

C) vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verilir

D) vergi ödəyicisinin statistik kodu verilir

#292

Kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları hansı dövlət orqanında qeydiyyata alınırlar?

A) Maliyyə Nazirliyində

B) Vergilər Nazirliyində

C) Ədliyyə Nazirliyində

D) Dövlət Gömrük Komitəsində

#293

Vergi ödəyicisinin filialı, nümayəndəliyi və ya digər təsərrüfat subyekti [obyekti] olduqda vergi ödəyicisi necə uçota alınır?

A) gəlirin əldə edildiyi yer üzrə uçota alınır

B) fəaliyyət göstərdiyi ünvanda uçota alınır

C) istənilən vergi orqanında uçota alınır

D) həm özünün olduğu yer üzrə, həm də onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin [obyektinin] olduğu yer üzrə uçota alınır

#294

Azərbaycan Respublikasının büdcə və qeyri-kommersiya təşkilatlarının olduğu yerdən kənarda yerləşən və onların funksiyalarının həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılan bölmələri ayrıca uçota alına və onlara VÖEN verilə bilərmi?

A) ayrıca uçota alına və onlara VÖEN verilə bilər

B) yalnız xüsusi hallarda uçota alına və onlara VÖEN verilə bilər

C) uçota alına və onlara VÖEN verilə bilməz

D) uçota alına bilər, ancaq VÖEN verilə bilməz

#295

Vergi ödəyicisinin onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin [obyektinin] olduğu yer üzrə uçota alınması hansı qaydada həyata keçirilir?

A) Mülki Məsəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir

C) Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir

D) vergi orqanının rəhbərinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir

#296

Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış filialları və daimi nümayəndəlikləri necə uçota alınır?

A) rezidenti olduğu dövlətdə uçota alınır

B) uçota alınmır

C) ayrıca uçota alınır və onlara VÖEN verilir

D) uçota alınır, lakin onlara VÖEN verilmir

#297

Vergi nəzarətini həyata keçirməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəlikləri, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri hansı orqanda uçota alına bilərlər?

A) yerli [bələdiyyə] orqanında

B) vergi orqanında

C) maliyyə orqanında

D) gömrük orqanında

#298

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəlikləri, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri hansı qaydada uçota alınırlar?

A) onların yalnız müstəsna hallarda uçota alınması nəzərdə tutulmuşdur

B) Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq həmin şəxslər vergi orqanlarında uçota alınmırlar

C) həmin şəxslərin qanunvericilikdə uçota alınması nəzərdə tutulmamışdır

D) Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq ümumi qaydada vergi orqanında uçota alına bilərlər

299

Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini fiziki şəxs kimi həyata keçirmək istəyən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər hansı sənəd əsasında vergi orqanlarında vergi ödəyicisi kimi uçota alınırlar

 1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən vəsiqə ilə
 2. xarici ölkədəki öz pasportu ilə
 3. əcnəbilərin gəldiyi ölkənin vergi orqanının arayışı ilə
 4. əcnəbilərin gəldiyi ölkənin miqrasiya orqanının arayışı ilə

#300

Dövlət qeydiyyatını həyata keçirən Ədliyyə Nazirliyi hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması barəsində onlara qeydiyyat sənədləri ilə birlikdə daha hansı sənədi verməlidir?

A) qəbz verməlidir

B) protokoldan çıxarış verməlidir

C) həmin sənədlərin verilməsi tarixini əks etdirən arayış verməlidir

D) heç nə verməli deyil

#301

Daimi nümayəndəliyin vergi orqanlarında uçota alınması hansı qaydada həyata keçirilir?

A) daimi nümayəndəlik yaradan qeyri-rezidentin rezidenti olduğu dövlətin qanunlarına uyğun qaydada həyata keçirilir

B) vergi orqanı özü müəyyənləşdirdiyi qaydada həyata keçirir

C) Azərbaycan Respublikasının və qeyri-rezidentin rezidenti olduğu dövlətin qanunlarına uyğun qaydada həyata keçirilir

D) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri üçün müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir

#302

Ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə tutulmayan [tutulması mümkün olmayan] gəlirləri olan və ya royaltidən gəliri olan fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidir?

A) 30 gün müddətində

B) istənilən vaxt

C) gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq

D) sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək

#303

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidir?

A) 30 gün müddətində

B) istənilən vaxt

C) gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq

D) sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək

#304

Qeyri kommersiya hüquqi şəxslər dövlət qeydiyyatına alındığı gündən sonra neçə gün müddətində vergi orqanında uçota alınmaq üçün ərizə verməlidirlər?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 30 gün

D) 45 gün

#305

Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidirlər?

A) 30 gün müddətində

B) istənilən vaxt

C) gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq

D) sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək

#306

Vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınması yerinin müəyyən edilməsi ilə bağlı çətinliklər ortaya çıxdıqda hansı orqan tərəfindən qərar qəbul edilir?

A) təqdim olunmuş məlumatlar əsasında məhkəmə tərəfindən

B) təqdim olunmuş məlumatlar əsasında yuxarı vergi orqanı tərəfindən

C) təqdim olunmuş məlumatlar əsasında yerli vergi orqanları tərəfindən

D) təqdim olunmuş məlumatlar əsasında bələdiyyə orqanları tərəfindən

#307

Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış şəxslər sonradan iri vergi ödəyicilərinə və ya xüsusi vergi rejimli müəssisələrə aid edildikdə:

A) əvvəlki eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar

B) onlara yeni eyniləşdirmə nömrələri verilir

C) VÖEN ilə yanaşı əlavə kod verilir

D) əvvəlki VÖEN saxlanılmaqla yeni VÖEN verilir

#308

Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış şəxslər sonradan iri vergi ödəyicilərinə və ya xüsusi vergi rejimli müəssisələrə aid edildikdə, onlar hansı eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar?

A) əvvəlki eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar

B) əvvəlki ləğv edilməklə yeni verilmiş eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar

C) əvvəlki saxlanılmaqla yeni verilmiş eyniləşdirmə nömrələri ilə mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar

D) eyniləşdirmə nömrələri olmadan mərkəzləşdirilmiş uçota alınırlar

#309

Mərkəzləşdirilmiş uçota alınmış iri vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər təsərrüfat subyektlərinin [obyektlərinin] vergi uçotu hansı normativ sənədlə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir?

A) Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir

C) Vergilər Nazirliyinin əmri ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir

D) yerli vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilən qaydada həyata keçirilir

#310

Olduqları yer üzrə vergi uçotuna alınmış hüquqi şəxslər xüsusi vergi rejimi üzrə fəaliyyətə başladığı gündən sonra neçə gün müddətində mərkəzləşdirilmiş uçota alınmaq üçün vergi ödəyicilərinin mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına müraciət etməyə borcludurlar?

A) 5 gün

B) 10 gün

C) 15 gün

D) 20 gün

#311

Xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması, onların xüsusi vergi rejimində fəaliyyətə başlaması və ya həmin fəaliyyəti dayandırması barədə onların mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həyata keçirilməlidir?

A) 5 gün

B) 10 gün

C) 15 gün

D) 20 gün

#312

İri vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin olduqları yer üzrə uçotdan çıxarılaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş uçotdan çıxarılması barədə Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi vergi orqanı tərəfindən nə vaxtadək qərar qəbul edilir?

A) hər il may ayının 1-dək

B) hər il may ayının 15-dək

C) hər il iyun ayının 10-dək

D) hər il iyun ayının 30-dək

#313

İri vergi ödəyicilərinə aid edilən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş uçota alınması nə vaxt həyata keçirilir?

A) onların mərkəzləşdirilmiş uçota alınması barədə qərar qəbul edildiyi vergi ilinin sonundan

B) onların mərkəzləşdirilmiş uçota alınması barədə qərar qəbul edildiyi vergi ilindən sonrakı ilin yanvar ayında

C) onların mərkəzləşdirilmiş uçota alınması barədə qərar qəbul edildiyi vaxt

D) onların mərkəzləşdirilmiş uçota alınması barədə qərar qəbul edildiyi vergi ilinin sonunadək

#314

Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələr Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətə başladıqdan neçə gün müddətində olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?

A) fəaliyyətə başladığı günədək

B) gəlir əldə etmək hüququnun yarandığı gündən gec olmayaraq

C) 20 gün

D) 30 gün

#315

Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələr Azərbaycan Respublikasında hansı müddətdə olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?

A) fəaliyyətə başladıqdan 5 gün müddətində

B) fəaliyyətə başladıqdan 10 gün müddətində

C) fəaliyyətə başladıqdan 20 gün müddətində

D) fəaliyyətə başladıqdan 30 gün müddətində

#316

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasında hansı müddətdə olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?

A) idarəetmə yerinə görə rezident sayıldıqları vaxtdan 10 gün müddətində

B) idarəetmə yerinə görə rezident sayıldıqları vaxtdan 30 gün müddətində

C) fəaliyyətə başladığı günədək

D) gəlir əldə etmək hüququnun yarandığı gündən gec olmayaraq

#317

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına əsasən idarəetmə yerinə görə rezident sayıldıqları vaxtdan neçə gün müddətində olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?

A) 30 gün

B) 20 gün

C) 10 gün

D) 5 gün

#318

Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələrin, habelə idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin vergi uçotuna alınması üçün verilən ərizə kim tərəfindən imzalanmalıdır?

A) xarici hüquqi şəxs və ya onun müvəkkil etdiyi şəxs tərəfindən

B) xarici hüquqi şəxsin uçotda olduğu vergi orqanı tərəfindən

C) ancaq xarici hüquqi şəxs tərəfindən

D) ancaq xarici hüquqi şəxsin müvəkkil etdiyi şəxs tərəfindən

#319

Xarici dövlətin rezidentinin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələrinin uçota alınması barədə verilən ərizəyə aşağıdakı göstərilən sənədlərdən hansıları əlavə edilməlidir:

1. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat [inkorporasiyA) sənədi və onun təsisçisi (təsisçiləri) olan xarici hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalında birbaşa və ya dolayı yolla paya malik fiziki şəxslər barədə məlumatın da daxil olduğu ticarət reyestrindən çıxarış

2. xarici dövlətin rezidentinin səlahiyyətli orqanının Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin yaradılması haqqında qərar və təsis sənədləri

3. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdə əldə etdiyi gəlirlər barədə məlumatlar

4. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdəki rəhbərlərinin [təmsilçilərinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti

5. Azərbaycan Respublikasında hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd [icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər] və bölmənin rəhbərinin [təmsilçisinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

A) 1, 2, 3 B) 3, 4, 5 C) 1, 3, 5 D) 1, 2, 5

#320

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxs tərəfindən uçota alınma barədə verdiyi ərizəyə aşağıdakı sənədlərdən hansıları əlavə edilməlidir?

1. qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat [inkorporasiyA) sənədi və ticarət reyestrindən çıxarış və onun təsisçisi (təsisçiləri) olan xarici hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalında birbaşa və ya dolayı yolla paya malik fiziki şəxslər barədə məlumatın da daxil olduğu ticarət reyestrindən çıxarış

2. Azərbaycan Respublikasında hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd [icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər] və hüquqi şəxsin rəhbərinin [təmsilçinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti

3. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdəki rəhbərlərinin [təmsilçilərinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti

4. Azərbaycan Respublikasında və digər ölkələrdə bilavasitə və ya dolayısı yolla nəzarətində olan qurumlar və gəlir mənbələri haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən forma üzrə məlumat

5. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdəki fəaliyyət növləri barədə məlumat

A) 1, 2, 3 B) 3, 4, 5 C) 1, 2, 4 D) 2, 4, 5

#321

Xarici dövlətin rezidentinin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin vergi uçotundan çıxarılması və VÖEN-in ləğv edilməsi aşağıdakı hansı hallarda həyata keçirilir?

1. xarici dövlətin rezidenti olan şəxs və ya daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmə ləğv edildikdə

2. daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmənin fəaliyyəti daimi nümayəndəlik yaratdıqda

3. daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdıqda

4. daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmənin rəhbəri [təmsilçisi] köçdükdə

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 2,4

#322

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin vergi uçotundan çıxarılması və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin ləğv edilməsi aşağıdakı hansı hallarda həyata keçirilir?

1.idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı [inkorporasiya] dövlətdə ləğv edildikdə

2.idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxsin rezidentliyi dəyişildikdə

3.idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxs fəaliyyətini müvəqqəti dayandırdıqda

4.idarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxs zərərə düşdükdə

A) 1,3 B) 2,4 C) 1,2 D) 3,4

#323

Yerli vergilərin [bələdiyyə vergilərinin] ödəyicilərinin uçotu hansı orqan tərəfindən aparılır?

A) yerli icra nümayəndəlikləri tərəfindən

B) dövlət vergi xidməti orqanları tərəfindən

C) bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı tərəfindən aparılır

D) dövlət vergi xidməti orqanları ilə bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı tərəfindən birgə aparılır

323-1

Vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi ödəyicilərini uçota aldıqdan sonra necə iş günü müddətində bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) elektron formada məlumat verir

 1. 1 iş günü
 2. 2 iş günü
 3. 3 iş günü
 4. 5 iş günü

#324

Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər, onların filial və nümayəndəlikləri [kommersiya hüquqi şəxsləri habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla] uçota alınmaq üçün ərizə ilə birgə vergi orqanına aşağıdakı hansı sənədlərin müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş bir nüsxədə surətlərini təqdim etməlidir?

1. dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin, nizamnaməsinin [və ya əsasnaməsinin]

2. Dövlət Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondunda uçota alınması barədə şəhadətnamənin

3. rəhbərin təyin olunmasını və hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədlərin,

4. rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

#325

Vergi ödəyiciləri olan hüquqi şəxslər [kommersiya hüquqi şəxsləri habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla] nə vaxt uçota alınırlar?

A) istənilən vaxt

B) onların yuxarı təşkilatlarına VÖEN verildikdən sonra

C) onların səhmdarlarına VÖEN verildikdən sonra

D) müstəsna hallarda həmin şəxslər onların yuxarı təşkilatlarına VÖEN verilmədən də uçota alına bilərlər

#326

Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər uçota alındıqda onların şəxsi məlumatlarına aşağıdakı hansı məlumatlar daxil edilir?

1. onların adı, doğulduğu tarix və yer

2. cinsi və yaşadığı ünvan

3. ailə vəziyyəti barədə məlumat

4. şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatları və vətəndaşlığı

5. siyasi mənsubiyyəti

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3

#327

Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən ərizə kim tərəfindən doldurulur?

A) vergi orqanının «Vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsi»nin əməkdaşları tərəfindən

B) yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən

C) yalnız vergi ödəyicisinin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən

D) vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən

#328

Vergi ödəyicisi olan fərdi sahibkar uçota alınması üçün ərizə ilə birgə vergi orqanına nə təqdim edir?

A) uçota alınmaq üçün bank idarəsinə köçürdüyü pulun qəbzini

B) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surətini

C) uçota alınmaq haqqında öz qərarının surətini

D) yaşadığı yer haqqında məlumatı

329

Vergi orqanları tərəfindən fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması hansı formatda aparılır.

 1. elektron və (və ya) kağız formatda
 2. dövlət qeydiyyatında olduğu kimi
 3. yalnız elektron formatda
 4. yalnız kağız formatda

#330

Uçota alınmaq üçün ərizənin forması hansı orqan tərəfindən təsdiq olunur?

A) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən

B) Vergilər Nazirliyi tərəfindən

C) Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi tərəfindən

D) təsdiq olunmur

#331

Vergi orqanı vergi ödəyicisinə uçota alınması barədə nə təqdim edir?

A) vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə vergi orqanının əmrindən çıxarış təqdim edir

B) vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə arayış təqdim edir

C) heç nə təqdim etmir

D) şəhadətnamə təqdim edir

#332

Vergi orqanı vergi ödəyicisinin uçota alınmasını vergi uçotuna alınması haqqında ərizə və Vergi Məcəlləsində göstərilən digər sənədlər daxil olduğu gündən sonrakı neçə gün müddətində həyata keçirir və həmin müddətdə də vergi ödəyicisinə müvafiq şəhadətnaməni elektron formada göndərir?

A) 1 gün

B) 2 gün

C) 3 gün

D) 5 gün

#333

Vergi ödəyicisinin uçotda olmasını təsdiq edən Şəhadətnamə itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında hansı sənəd verilir?

A) Şəhadətnamənin yeni nüsxəsi

B) Şəhadətnamə-dublikat

C) Şəhadətnamənin surəti

D) heç bir sənəd verilmir

#334

Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində ərizə verilməlidir?

A) 5 gün

B) 10 gün

C) 40 gün

D) 20 gün

#335

Vergi ödəyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin və ya yaşadığı yerin dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata keçirməlidir?

A) 5 gün

B) 10 gün

C) 15 gün

D) 20 gün

#336

Vergi ödəyicisinin vergi orqanında uçota alınmaq üçün verdiyi ərizə formasında olan məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdikdə, dəyişiklik baş verən gündən neçə gün müddətində vergi orqanına məlumat verməlidir?

A) 5 gün

B) 10 gün

C) 40 gün

D) 20 gün

336-1

Vergi ödəyicisinin bir təsərrüfat subyekti (obyekti) olduqda və həmin təsərrüfat subyekti (obyekti) vergi ödəyicisinin olduğu yerdən kənarda olduqda vergi ödəyicisi necə uçota alınır.

 1. Öz olduğu yerdə uçota alınması kifayət edir
 2. təsərrüfat subyekti (obyekti) vergi ödəyicisinin olduğu yerdən kənarda olduqda uçota alınmır
 3. həmin təsərrüfat subyektinin (obyektinin) olduğu ünvan üzrə yenidən alınır.
 4. Mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınır

 

336-2

Vergi ödəyicisinin iki və daha çox təsərrüfat subyekti (obyekti) olduqda həmin vergi ödəyicisi necə uçota alınır.

 1. iqtisadi maraqlar mərkəzinin yerləşdiyi ünvan üzrə yenidən uçota alınır
 2. təsərrüfat subyekti (obyekti) vergi ödəyicisinin olduğu yerdən kənarda olduqda uçota alınmır
 3. Mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınır
 4. vergi ödəyicisinin ilk dəfə uçota alındığı yerdə uçota alınması kifayət edir

#337

Uçota alınma, yenidən uçota alınma, uçotdan çıxarılma zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən nə qədər ödəniş aparılır?

A) 3 manat miqdarında

B) Ödənişsiz həyata keçirilir

C) Şərti maliyyə vahidinin 5 misli miqdarında

D) Şərti maliyyə vahidinin 8 misli miqdarında

#338

Eyni vergi ödəyicisinə neçə VÖEN verilə bilər?

A) 2 VÖEN verilə bilər

B) məhdudiyyət qoyulmur

C) 1 VÖEN verilə bilər

D) 4 VÖEN verilə bilər

#339

Vergi ödəyicilərinin hər hansı tədiyyə, bank və gömrük sənədində VÖEN göstərilmədikdə …

A) ödənişi aparan müvafiq bank idarələri həmin sənədləri icra üçün qəbul edə bilər

B) vergi və gömrük orqanları tərəfindən bu sənədlərin icra üçün qəbul edilməsinə müstəsna hallarda yol verilə bilər

C) müvafiq bank idarələri həmin sənədləri icra üçün qəbul edə bilər, lakin vergi və gömrük orqanları tərəfindən bu sənədlərin icra üçün qəbul edilməsinə yol verilmir

D) ödənişi aparan müvafiq bank idarələri, vergi və gömrük orqanları tərəfindən bu sənədlərin icra üçün qəbul edilməsinə yol verilmir

#340

Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarında dəyişikliklər hansı sənəd əsasında aparılır?

A) Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş forma üzrə təqdim etdikləri ərizə əsasında

B) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş forma üzrə təqdim etdikləri ərizə əsasında

C) vergi ödəyicisinin telefon məlumatı əsasında

D) vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən rəsmi məktub əsasında

340-1

Vergi nəzarəti tədbiri zamanı vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarından fərqli məlumatlar əldə olunarsa, bu barədə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilir.Bildiriş göndərildikdən necə iş günü müddətində vergi ödəyicisi dəyişikliklərə dair ərizə təqdim etməlidir

 1. 1 iş günü
 2. 2 iş günü
 3. 3 iş günü
 4. 5 iş günü

340-2

Vergi nəzarəti tədbiri zamanı vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarından fərqli məlumatlar əldə olunarsa, bu barədə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilir. Bildirişdə göstərilən müddətdə ərizə təqdim etməzsə, uçot məlumatlarında dəyişikliklər kim tərəfindən aparılır və bu barədə necə iş günü gün müddətində vergi ödəyicisinə məlumat verilir

 1. vergi orqanı tərəfindən aparılır və 3 iş günü müddətində vergi ödəyicisinə məlumat verilir
 2. vergi orqanı tərəfindən aparılır və 5 iş günü müddətində vergi ödəyicisinə məlumat verilir
 3. maliyyə orqanı tərəfindən aparılır və 3 iş günü müddətində vergi ödəyicisinə məlumat verilir
 4. bələdiyyə orqanı tərəfindən aparılır və 5 iş günü müddətində vergi ödəyicisinə məlumat verilir

#341

Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçotdan çıxarılması hansı hallarda mümkündür?

A) yalnız fəaliyyətinə xitam verildikdə

B) yalnız məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ölmüş, itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda

C) yalnız vəfat etdikdə

D) fəaliyyətinə xitam verildikdə, məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ölmüş, itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayıldıqda, vəfat etdikdə

#342

Vergi ödəyicisi uçotdan çıxarıldıqda o, vergi orqanına nəyi təhvil verməlidir?

A) mühasibat sənədlərini

B) onun uçota alınmasını təsdiq edən şəhadətnaməni

C) möhür və ştampları

D) heç nəyi

#343

Vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrini hansı dövlət orqanı aparır?

A) Maliyyə Nazirliyi

B) Ədliyyə Nazirliyi

C) Nazirlər Kabineti

D) Vergilər Nazirliyi

#344

Vergi ödəyiciləri vahid dövlət reyestrinə daxil edilərkən hansı məlumatlardan istifadə olunur?

A) mənbəyi bəlli olan istənilən məlumatdan

B) onların uçota alınması haqqında vergi orqanına təqdim etdikləri ərizədəki məlumatlardan

C) dövlət qeydiyyatını həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həmin şəxsin dövlət qeydiyyatından keçməsi barədə verilən arayışın məlumatlarından

D) vergi ödəyicisinin dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamənin, yaxud nizamnaməsinin [əsasnaməsinin] məlumatlarından

#345

Vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrinin aparılması aşağıdakı göstərilənlərin hansılarından ibarətdir?

1. xronoloji qaydada vergi ödəyicilərinin reyestr jurnalının aparılması və ləğv edilmiş vergi ödəyicilərinin reyestr jurnalının aparılması

2. uçota alınmış vergi ödəyicilərinin reyestr məlumatlarında dəyişikliklərlə bağlı dəqiqləşdirmələrin aparılması

3. uçota alınmış vergi ödəyicilərinin ödədikləri vergilərin uçotunun aparılması

4. uçota alınmış vergi ödəyicilərinə müvafiq məlumatın verilməsi

5. vergi ödəyicilərinə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının uçotunun aparılması

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 4 D) 3, 4, 5

#346

Vergi ödəyiciləri haqqında məlumatlar hansı müddətdən sonra vergi sirrini təşkil edir?

A) onlar dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra

B) vergi ödəyicisi barədə məlumatlar vergi sirrini təşkil edə bilməz

C) onların vergi uçotuna alınması anından

D) onlar fəaliyyətə başladıqdan sonra

#347

Bank hesabının açılması məqsədi ilə hansı halda vergi ödəyicisinə müəyyən edilmiş müddətdə şəhadətnamə-dublikat verilmir?

A) vergi orqanının istəyi olduqda

B) vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduqda

C) vergi ödəyicisi sənədləri təqdim etmədikdə

D) vergi ödəyicisi nəzarət-kassa aparatını qeydiyyatdan keçirmədikdə

#348

Bank hesabının açılması məqsədi ilə şəhadətnamə-dublikat vergi ödəyicisinə nə vaxt verilmir?

A) büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduqda

B) vergi ödəyicisi bəyannamə təqdim etmədiyi halda

C) istənilən halda verilir

D) vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmadıqda

#349

Vergi ödəyicisi uçota alınması haqqında şəhadətnamə aldıqdan sonra vergi orqanı tərəfindən ona bank idarəsində hesab açmaq üçün neçə gün müddətində şəhadətnamə-dublikat verir?

A) 3 gündən gec olmayaraq

B) 2 gündən gec olmayaraq

C) 6 gündən gec olmayaraq

D) 5 gündən gec olmayaraq

#350

VÖEN neçə rəqəmdən ibarətdir?

A) 10

B) 9

C) 11

D) 7

#351

Bir vergi ödəyicisinə neçə şəhadətnamə-dublikat verilə bilər?

A) 3

B) 5

C) 1

D) şəhadətnamə-dublikatın sayı məhdudlaşdırılmır

#352

Şəhadətnamə-dublikatın və onun alınması üçün vergi ödəyicisi tərəfindən verilən ərizənin forması hansı dövlət orqanı tərəfindən təsdiq olunur?

A) Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi

B) Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi

C) Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Maliyyə Nazirliyi

D) Vergilər Nazirliyi

#353

Bank hesabının açılması məqsədi ilə şəhadətnamə-dublikat hansı hallarda vergi ödəyicisinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə verilməyə bilər?

A) vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduqda

B) vergi orqanının məqbul hesab etdiyi istənilən halda

C) vergi hesabatlarını Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim etmədikdə

D) vergi ödəyicisi Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada mənfəət vergisi üzrə vergi hesabatının müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciət etdikdə

#354

Dövlət qeydiyyatı vergi orqanları tərəfindən aparılan hüquqi şəxslər, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları bank idarəsində hesab açmaq üçün nə vaxt vergi orqanına ərizə verir?

A) dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə ilə birlikdə və ya qeydiyyata alındıqdan sonra istənilən vaxt

B) yalnız dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə ilə birlikdə 3 gün müddətində

C) dövlət qeydiyyatına alınması haqqında ərizə ilə birlikdə və ya qeydiyyata alındıqdan sonra yalnız 10 gün müddətində

D) dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra yalnız 1 ay müddətində

#355

Vergi orqanı şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra neçə gün müddətinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna] məlumatı göndərir?

A) 1 gün müddətinə

B) 10 gün müddətinə

C) 3 gün müddətinə

D) 15 gün müddətinə

#356

Vergi orqanı şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna] məlumatı hansı qaydada göndərir?

A) yalnız elektron daşıyıcı vasitəsilə

B) elektron və [və ya] kağız daşıyıcılar vasitəsilə

C) istənilən qaydada

D) bu barədə məlumat göndərilmir

#357

Banklar hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə, fərdi sahibkarlara nə vaxt bank hesabları açırlar [qeyri rezident üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olmayan hesabların açılması halları istisna olmaqla]?

A) istənilən vaxt

B) vergi ödəyicisi yalnız VÖEN aldıqdan sonra

C) vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat və digər zəruri sənədlər banka təqdim etdikdən sonra

D) yalnız ərizə ilə müraciət etdikdə

#358

Şəhadətnamə-dublikat alındığı tarixdən neçə gün müddətində hesabın açılması üçün istifadə olunmadıqda qüvvədən düşmüş hesab edilir?

A) 15 gün

B) 20 gün

C) 10 gün

D) 5 gün

#359

Şəhadətnamə-dublikat neçə hissədən ibarətdir?

A) 4 hissədən

B) 1 hissədən

C) 3 hissədən

D) 2 hissədən

#360

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq şəhadətnamə-dublikatın iki hissədən ibarət olması məlumdur. Vergi ödəyicisi tərəfindən bank hesabı açılarkən həmin hissələr necə istifadə olunur?

A) onun bir hissəsi vergi ödəyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan digər hissəsini isə bank idarəsi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra onu vermiş vergi orqanına göndərir.

B) onun bir hissəsi vergi ödəyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan digər hissəsini isə bank idarəsi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra müvafiq maliyyə orqanına göndərir.

C) onun bir hissəsi vergi ödəyicisində qalır, bildiriş adlanan digər hissəsini isə bank idarəsi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra onu vermiş vergi orqanına göndərir.

D) onun bir hissəsi vergi ödəyicisinin hesab açdığı bankda qalır, bildiriş adlanan digər hissəsini isə vergi ödəyicisi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra onu vermiş vergi orqanına göndərir.

#361

Bank idarəsi müvafiq qeydləri apardıqdan sonra Şəhadətnamə-dublikatın hansı hissəsini onu vermiş vergi orqanına göndərir?

A) bildiriş adlanan digər hissəsini

B) hər iki hissəsini

C) birinsi hissəsini

D) göndərmir

#362

Vergi orqanı bank idarəsindən bildirişi aldıqdan və bildirişdə göstərilən məlumatları vergi uçotu məlumatlarına daxil etdikdən sonra neçə gün müddətinə həmin məlumatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna] elektron və [və ya] kağız daşıyıcılar vasitəsilə göndərir?

A) 5 gün müddətinə

B) 1 gün müddətinə

C) 10 gün müddətinə

D) 15 gün müddətinə

#363

Eyni Şəhadətnamə-dublikatla neçə bankda hesab açmaq olar?

A) 2 bankda

B) yalnız şəhadətnamə-dublikatda göstərilmiş bankda [bankın filialında]

C) istənilən 1 bankda [bankın filialında]

D) məhdudiyyət qoyulmur

#364

Şəhadətnamə-dublikat neçə gün ərzində istifadə olunmadıqda, vergi ödəyicisinə verilmiş şəhadətnamə-dublikat geri alınır və hesabın açılmaması barədə bankdan alınmış rəsmi məlumata əsasən onun etibarsız olması haqqında vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarında müvafiq qeydlər edilir?

A) 10 gün

B) 20 gün

C) 15 gün

D) 5 gün

#365

Şəhadətnamə dublikatın bildiriş hissəsi neçə gün müddətində bank idarəsi tərəfindən qaytarılmadıqda, vergi orqanı onun səbəblərini dəqiqləşdirməyə başlayır?

A) 3 gün

B) 5 gün

C) 15 gün

D) 10 gün

#366

Vergi orqanları tərəfindən keçirilən vergi yoxlamaları hansı formalarda ola bilər?

A) səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti

B) operativ vergi nəzarəti və kameral vergi yoxlaması

C) səyyar və kameral vergi yoxlamaları, operativ vergi nəzarəti

D) səyyar və kameral vergi yoxlamaları

#367

Vergi yoxlamaları keçirildikdə, vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri düzgün qərar qəbul edilməsi üçün hansı halları aydınlaşdırmalıdırlar?

A) əhəmiyyətli olan bütün halları, o cümlədən vergi orqanı üçün əlverişli olan halları

B)əhəmiyyətli olan bütün halları, o cümlədən vergi ödəyicisi üçün əlverişli olan halları

C) vergi ödəyicisinin ödənişlərini maksimallaşdıran bütün əhəmiyyətli halları

D) vergi ödənişlərinin məbləğini minimallaşdıran bütün əhəmiyyətli halları

#368

Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə son 3 təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?

A) mənfəət vergisi, ƏDV, yol vergisi və əmlak vergisi

B) mənfəət vergisi, gəlir vergisi, əmlak vergisi və torpaq vergisi

C) torpaq vergisi, aksiz, mənfəət vergisi və mədən vergisi

D) sadələşdirilmiş vergi, ƏDV, əmlak vergisi və gəlir vergisi

#369

Vergi ödəyicisinin hansı vergilər üzrə həmin yoxlamanın keçirildiyi il də daxil olmaqla son 3 ildən çox olmayan fəaliyyəti üzrə səyyar vergi yoxlaması aparılır?

A) mənfəət vergisi, ƏDV, mədən vergisi və əmlak vergisi

B) mənfəət vergisi, gəlir vergisi, əmlak vergisi və torpaq vergisi

C) ƏDV, aksiz, sadələşdirilmiş vergi yol vergisi və mədən vergisi

D) sadələşdirilmiş vergi, ƏDV, əmlak vergisi və gəlir vergisi

#370

Vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanının vergi ödəyicisinin üçüncü şəxslərlə əlaqədar fəaliyyəti barədə vergi yoxlamalarının predmetinə aid olan məlumat alması üçün sənədlərlə təsdiq edilmiş zərurət yarandığı halda …

A) vergi orqanının həmin şəxslərdən yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər almaq hüququ yoxdur

B) vergi orqanı yalnız məhkəmənin qərarı əsasında həmin şəxslərdən yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər ala bilər

C) vergi orqanı özünün əsaslandırılmış qərarı əsasında həmin şəxslərdən yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər ala bilər

D) vergi orqanı özünün əsaslandırılmış qərarı əsasında həmin şəxslərdən yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər ala bilməz

371

Tələb yönəldilən üçüncü şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq sənədləri və ya məlumatları təsdiq edərək, tələbnaməni aldığı gündən neçə iş günü müddətində vergi orqanına təqdim etməyə borcludur.

 1. 5 iş günü
 2. 10 iş günü
 3. 15 iş günü
 4. 20 iş günü

#372

Aşağıdakı hansı halda vergi orqanı tərəfindən yoxlanılmış vergi dövrü üçün vergi ödəyicisinin ödədiyi və ya ödəməli olduğu vergilər üzrə səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi qadağan deyildir?

A) növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə

B) kameral vergi yoxlaması keçirildikdə

C) növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə

D) operativ vergi nəzarəti keçirildikdə

#373

Vergi orqanı tərəfindən yoxlanılmış vergi dövrü üçün vergi ödəyicisinin ödədiyi və ya ödəməli olduğu vergilər üzrə səyyar vergi yoxlamalarının keçirilməsi hansı hallarda qadağan deyildir?

A) qadağa müəyyənləşdirən hal nəzərdə tutulmamışdır, yəni istənilən halda

B) yalnız növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə

C) növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə

D) yoxlanılmış dövrün təkrar yoxlanılması qadağandır, yəni təkrar yoxlamaya yol verilmir.

#374

Vergi ödəyicilərinin vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi yoxlamaları üzrə hansı orqana müraciət etmək hüququ vardır?

A) Daxili İşlər Nazirliyinə

B) Maliyyə Nazirliyinə

C) Məhkəməyə

D) Ədliyyə Nazirliyinə

374-1

Maliyyə institutlarında vergi monitorinqi nə məqsədlə aparılır?

 1. Vergi qanunvericiliyinə nəzarət etmək üçün
 2. Maliyyə institutları tərəfindən vergidən yayınmaları aradan qaldırmaq üçün
 3. Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarına əməl edilməsi üçün
 4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl edilməsi üçün

#375

Kameral vergi yoxlaması hansı sənədlər əsasında və hansı orqan tərəfindən keçirilir?

A) vergilərin hesablanmasını və ödənilməsini özündə əks etdirən və vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında vergi orqanında olan sənədlər və mənbəyi məlum olan məlumatlar əsasında vergi orqanı tərəfindən

B) vergi ödəyicisinin təsərrüfat əməliyyatlarının rəsmiləşdirildiyi ilkin sənədləri əsasında vergi orqanları tərəfindən

C) digər vergi ödəyicilərinin məlumatları əsasında maliyyə orqanı tərəfindən

D) vergi ödəyicisinin təsərrüfat əməliyyatlarının rəsmiləşdirildiyi ilkin sənədləri əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən

#376

Kameral vergi yoxlaması harada keçirilir?

A) vergi ödəyicisinin obyektində

B) yerlərə getmədən vergi orqanında

C) banklar və ya kredit təşkilatlarından alınmış məlumatlar əsasında həmin təşkilatlarda

D) məlumat alındığı mənbədə

#377

Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə neçə iş günü müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada vergilərin hesablanmasına dair qərarı göndərilir?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 7 gün

D) 5 gün

#378

Kameral vergi yoxlaması hansı müddət ərzində həyata keçirilir?

A) vergi bəyannaməsinin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müddətdən sonra 20 iş günü müddətində

B) vergi bəyannaməsinin verilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müddətdən sonra 30 iş günü müddətində

C) sənədlərin vergi orqanına təqdim edildiyi gündən 20 iş günü müddətində

D) vergi bəyannaməsini vergi orqanına təqdim edildiyi gündən 30 iş günü müddətində

#379

Kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablanması və ödənilməsi üçün əsas olan sənədlərin vergi orqanına təqdim edildiyi gündən neçə iş günü müddətində keçirilir?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) 20 gün

D) 30 gün

#380

Kameral yoxlama başa çatdıqdan sonra vergi orqanı verginin hesablanması üçün əlavə sənəd və ya mənbəyi məlum olan digər məlumat aşkar etdikdə vergi orqanı hansı tədbirləri görə bilər?

A) dərhal növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirilməsinə başlanıla bilər

B) vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər

C) vergi ödəyicisindən vergi ödəyicisinə 5 iş günü müddətində dəqiqləşdirilmiş hesabatın təqdim edilməsi barədə bildiriş göndərir

D) heç bir tədbir görmək hüququ yoxdur

381

Kameral vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra vergi orqanı verginin hesablanması üçün əlavə sənəd və ya mənbəyi məlum olan digər məlumat aşkar etdikdə, vergi ödəyicisinə 5 iş günü müddətində dəqiqləşdirilmiş hesabatın neçə iş günü müddətində təqdim edilməsi barədə bildiriş göndərir.

 1. 3 iş günü
 2. 5 iş günü
 3. 10 iş günü
 4. 15 iş günü

382

Kameral vergi yoxlaması başa çatdıqdan sonra vergi orqanı verginin hesablanması üçün əlavə sənəd və ya mənbəyi məlum olan digər məlumat aşkar etdikdə, vergi ödəyicisinə neçə iş günü müddətində təqdim edilməsi barədə bildiriş göndərir.

 1. 3 iş günü
 2. 5 iş günü
 3. 10 iş günü
 4. 15 iş günü

#383

Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar edildikdə vergi orqanı tərəfindən hansı tədbirlər görülür?

A) vergilər üzrə artıq hesablama olduqda heç bir tədbir görülmür

B) vergilər üzrə əksik hesablama olduqda müvafiq düzəliş edilir

C) vergilər düzgün hesablanır və bu barədə vergi ödəyicisinə qərar göndərilir

D) vergilərin düzgün və ya səhv hesablanması ilə əlaqədar vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilir

#384

Kameral yoxlama zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə göndərilən Qərarda vergilərin hesablanmasına dair məlumatdan başqa daha hansı məlumatlar göstərilməlidir?

A) vergi ödəyicisinin və vergi orqanının hüquqları

B) yalnız vergi ödəyicisinin hüquqları

C) heç bir əlavə məlumat göstərilmir

D) hesablamanın səbəbləri və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinin şikayət etmək hüququ

#385

Kameral yoxlama aparmaq üçün zəruri olan vergi bəyannaməsi üzürlü əsas olmadan vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə vergi orqanı hansı tədbirləri görür?

A) heç bir tədbir görmədən vergi bəyannaməsinin təqdim olunmasını gözləyir

B) vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatlar əsasında vergi hesablayır

C) vergi ödəyicisinin banklarda və digər kredit təşkilatlarında olan hesablarına sərəncam verir

D) vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırır

#386

Hansı hallarda xronometraj metodu ilə sonuncu müşahidənin nəticələri vergilərin hesablanması üçün əsas götürülə bilər?

A) həmişə əsas götürülür

B) heç vaxt əsas götürülə bilməz

C) vergi ödəyicisindən xronometraj metodu ilə yeni müşahidə keçirilməsi barədə müraciət daxil olmadıqda

D) vergi ödəyicisindən xronometraj metodu ilə yeni müşahidə keçirilməsi barədə müraciət daxil olduqda

#387

Vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmədikdə, səyyar vergi yoxlaması keçirilən zaman yoxlamanın keçirildiyi vaxta qədər yol verdiyi və kameral yoxlama ilə müəyyən edilə bilən səhvlər üzrə vergi ödəyicisinə hansı məsuliyyət tədbirləri görülür?

A) vergi ödəyicisi bu cür səhvlərə görə maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir

B) faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla vergi ödəyicisi bu cür pozuntulara görə məsuliyyət daşımır

C) vergi ödəyicisinin xahişi olduqda məsuliyyətdən azad edilir.

D) faizlərin ödənilməsi də daxil olmaqla vergi ödəyicisi bu cür pozuntulara görə məsuliyyət daşımır

#388

Vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmədikdə, səyyar vergi yoxlaması keçirilən zaman yoxlamanın keçirildiyi vaxta qədər yol verdiyi və kameral yoxlama ilə müəyyən edilə bilən səhvləri vergi ödəyicisi hansı müddət ərzində düzəltmək hüququ vardır?

A) 10 gün

B) 20 gün

C) 30 gün

D) 45 gün

#389

Səyyar vergi yoxlamasının neçə forması vardır?

A) 1

B) 4

C) 2

D) 5

#390

Səyyar vergi yoxlaması hansı orqanın qərarı əsasında keçirilir?

A) maliyyə orqanlarının

B) vergi və maliyyə orqanlarının

C) dövlət xəzinədarlıq və statistika orqanlarının

D) vergi orqanının

#391

Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?

A) səyyar vergi yoxlaması ilə əlaqədar vergi orqanları tərəfindən göndərilən sorğulara cavabların alınma müddətləri cavab göndərən tərəfindən pozulduqda

B) yoxlama üçün zəruri olan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmədikdə

C) səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı aparılan inventarizasiyanın keçirilməsi müddəti uzadıldıqda

D) səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi yoxlamasını aparan vəzifəli şəxslər xəstələndikdə

#392

Növbəti səyyar vergi yoxlaması neçə gündən artıq davam edə bilməz?

A) 31 gün

B) 20 gün

C) məhdudiyyət yoxdur

D) 30 gün

#393

Vergi ödəyicisində növbəti səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi barədə bildirişdə hansı məlumatlar əks etdirilir?

A) yalnız vergi yoxlamasının əsası və tarixi

B) vergi yoxlamasının əsası və tarixi, habelə vergi ödəyicisinin və vergi orqanlarının hüquq və vəzifələri

C) yalnız vergi yoxlamasının keçirilməsi tarixi və vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri

D) yalnız vergi yoxlamasının keçirilməsi tarixi və vergi orqanının hüquq və vəzifələri

#394

Müstəsna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi müddəti neçə günə qədər artırıla bilər?

A) 60 günədək

B) 30 günədək

C) 31 günədək

D) 90 günə qədər

#395

Yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən müəyyən hallarda səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti neçə gündən çox olmayan müddətdə uzadıla bilər?

A) 60 gündən

B) 30 gündən

C) 20 gündən

D) 15 gündən

#396

Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə nələr göstərilməlidir?

1. vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri

2. vergi orqanının hüquq və vəzifələri

3. vergi ödəyicisinin hüquqi ünvanı və təsisçiləri

4. vergi yoxlamasının əsası və tarixi

5. vergi ödəyicisinin obyektlərinin sayı və hansı növ vergilərin ödəyicisi olması

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 4 C) 3, 4, 5 D) 2, 3, 5

#397

Aşağıda göstərilən hansı hallarda yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətdə uzadıla bilər:

1. yoxlama üçün zəruri olan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim olunmadıqda

2. nümunə kimi götürülən əşyaların tədqiqi, səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertizanın keçirilməsi və ya mütəxəssis tərəfindən rəy verilmə üçün müxtəlif bilik sahələrindən istifadə etməklə aparıldıqda

3. səyyar vergi yoxlaması ilə əlaqədar vergi orqanları tərəfindən göndərilən sorğulara cavabların alınma müddətləri cavab göndərən şəxslər tərəfindən pozulduqda

4. səyyar vergi yoxlaması keçirilən zaman aparılan inventarizasiyanın müddəti uzadıldıqda

A) 1, 3 B) 2, 4, C) 2, 3 D) 1, 4

398. Vergi ödəyicisi hansı hallarda növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsini tələb edə bilər?

A) heç bir halda bu mümkün deyildir

B) hər hansı bir əsas olub-olmadan istənilən halda

C) yuxarı vergi orqanının xahişi və vergi ödəyicisinin müraciəti olduqda

D) vergi ödəyicisi vergi yoxlamasının nəticəsi ilə razılaşmadıqda

399

Vergi yoxlamasının nəticələri ilə razılaşmayan vergi ödəyicilərinin tələbi əsasında keçirilən növbədənkənar vergi yoxlaması vergi orqanının əvvəlki yoxlamanı keçirən vəzifəli şəxsləri tərəfindən keçirilə bilərmi?

A) bütün hallarda keçirilə aparıla bilər

B) müstəsna hallarda keçirilə bilər

C) heç bir halda keçirilə bilməz

D) yalnız yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarı əsasında keçirilə bilər

400

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?

A) 10 gün

B) 15 gün

C) bildiriş göndərilmir

D) 5 gün

#401

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər:

1. verginin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan vergi hesabatı sənədləri müəyyən edilmiş müddətdə və bu barədə vergi orqanının xəbərdarlığından sonra da təqdim edilmədikdə;

2. digər vergi ödəyicilərindən daxil olmuş anonim məlumatlar olduqda

3. vergi yoxlamasının nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan və (və ya) təhrif olunmuş məlumatlar aşkar edildikdə.

4. ƏDV üzrə artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyası digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına və ya sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə

5. vergi ödəyicisi ödənilməli olan vergi məbləğlərini vaxtında və tam ödəmədikdə

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 2, 4, 5 D) 1, 3, 5

#402

Aşağıda göstərilən hallardan hansılar vergi orqanları tərəfindən növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi üçün əsas ola bilər?

1. vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlərin və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətlərinin vergi orqanının müraciətinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən 20 gün müddətində təqdim edilməməsi və yaxud təhrif olunmuş məlumatların təqdim edilməsi

2. verginin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan vergi hesabatı sənədləri müəyyən edilmiş müddətdə və bu barədə vergi orqanının xəbərdarlığından sonra da təqdim edilməməsi

3. artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması barədə vergi ödəyicisinin ərizəsinin daxil olması

4. vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlərin və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətlərinin vergi orqanının müraciətinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən 10 iş gün müddətində təqdim edilməməsi

5. vergi ödəyicisində 3 il ərzində səyyar vergi yoxlaması keçirilmədiyi halda

A) 1; 4; 5 B) 3; 4; 5 C) 2; 3; 4 D) 1; 2; 3

#403

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən hansı hallarda keçirilə bilər:

1. artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması barədə vergi ödəyicisinin ərizəsi daxil olduqda;

2. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin

gəlirlərinin və ya vergitutma obyektinin gizlədilməsinin (azaldılmasının) əlamətləri muəyyən edildikdə

3. cinayət prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmənin və ya hüquq-mühafizə orqanlarının vergi yoxlamalarının keçirilməsi barədə müvafiq qərarı olduqda

4. vergi ödəyicisinin banklarda və digər kredit təşkilatlarındakı hesablarına sərəncam verildikdən sonra da vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə

5. vergi ödəyicisinin əmlakını siyahıya aldıqdan sonra da ödənilməli olan vergilər ödənilmədikdə

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 5 C) 2, 4, 5 D) 1, 3, 4

404

Növbəti səyyar vergi yoxlaması ildə neçə dəfədən çox olmayaraq keçirilir?

A) 1 dəfədən

B) 3 dəfədən

C) 2 dəfədən

D) 2 ildən bir

#405

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər?

1. bir neçə təsisçisi olan hüquqi şəxsin təsisçilərindən biri vəfat etdikdə

2. ƏDV üzrə artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyası digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına və ya sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə. Bu halda növbədənkənar vergi yoxlaması yalnız vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatları üzrə aparıla bilər;

3. «Müflisləşmə və İflas haqqında» Qanuna əsasən müəssisə məhkəmənin qərarı ilə müflis elan etdikdə;

4. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma obyektinin gizlədilməsinin (azaldılmasının) əlamətləri muəyyən edildikdə;

5. vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, yenidən təşkil edilməsi və ya fiziki şəxsin hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə müraciəti olduqda.

A) 1; 2; 3 B) 2; 3; 5 C) 1; 3; 4 D) 2; 4; 5

#406

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər?

1. vergi yoxlamasının nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan və [və ya] təhrif olunmuş məlumatlar aşkar edildikdə;

2. ƏDV üzrə artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyası digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına və ya sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə. [Bu halda növbədənkənar vergi yoxlaması yalnız vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatları üzrə aparıla bilər];

3. vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, yenidən təşkil edilməsi və ya fiziki şəxsin hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə müraciəti olduqda.

4. Vergi ödəyicisində 3 il ərzində səyyar vergi yoxlaması keçirilmədiyi halda;

A) 1; 3; 4 B) 1; 2; 3 C) 1; 2; 4 D) 2; 3; 4

#407

Səyyar vergi yoxlaması günün hansı vaxtında həyata keçirilir?

A) iş günü və vergi ödəyicisinin iş vaxtı ərzində

B) yalnız iş günü ərzində

C) yalnız vergi ödəyicisinin iş vaxtı ərzində

D) günün istənilən vaxtı

#408

Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya hansı orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə aparılır?

A) məhkəmənin

B) prokurorluğun

C) vergi orqanının

D) maliyyə orqanının

#409

Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya aşağıda göstərilən hansı hallarda aparılır?

1. vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların miqdarı böyük həcmdə olduqda

2. vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alış sənədləri olmadıqda və ya bu malların fiziki şəxslərdən alınması müəyyən edildikdə

3. vergi ödəyicisində vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən bilərəkdən hesabat sənədlərinin aparılmaması aşkar edildikdə

4. vergi ödəyicisində sonuncu vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq hesabat sənədlərinin aparılmaması aşkar edildikdə və bununla əlaqədar vergi orqanının xəbərdarlığından sonra yol verilmiş dəqiqsizliklər aradan qaldırılmadıqda və hesabat müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq aparılmadıqda

5. vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlaması zamanı aksiz markaları ilə markalanmalı olan, ancaq markalanmamış, məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq nişanlanmamış mallar,mallar aşkar edildikdə

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5 C) 1, 3, 5 D) 3, 4, 5

410

Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya aşağıda göstərilən hansı hallarda aparılır?

1. vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların miqdarı böyük həcmdə olduqda

2. vergi ödəyicisinin sahibliyində olan malların alış sənədləri olmadıqda və ya bu malların fiziki şəxslərdən alınması müəyyən edildikdə

3. vergi ödəyicisində vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən bilərəkdən hesabat sənədlərinin aparılmaması aşkar edildikdə

4. vergi odəyicisində əmlak vergisinin hesablanmasının və odənilməsinin duzgunluyu yoxlanıldıqda

5. vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlaması zamanı aksiz markaları ilə markalanmalı olan, ancaq markalanmamış, məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, ancaq nişanlanmamış mallar aşkar edildikdə

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5 C) 1, 3, 5 D) 3, 4, 5

#411

Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiyanın aparılması qaydaları hansı orqan tərəfindən müəyyən edilmişdir?

A) Milli Məclis

B) Nazirlər Kabineti

C) Vergilər Nazirliyi

D) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

412

Yoxlama barədə qərar qəbul etmiş vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən növbəti və ya növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması neçə aydan çox olmamaqla dayandırılır (təxirə salınır)?

 1. 1 aydan çox olmamaqla
 2. 3 aydan çox olmamaqla
 3. 6 aydan çox olmamaqla
 4. 9 aydan çox olmamaqla

413

Yoxlama barədə qərar qəbul etmiş vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən növbəti və ya növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması aşağıda göstərilən hansı hallarda və müddətlərdə dayandırılır (təxirə salınır):

1. vergi ödəyicisində aparılan səyyar vergi yoxlaması zamanı şəxs vergi orqanında qeydiyyatda olan ünvanlarda olmadıqda və ya şəxsin olduğu yerin müəyyən edilməsi və digər səbəblərdən tapılması mümkün olmadıqda – həmin şəxsin olduğu yer müəyyən olunana qədər;

2. vergi orqanının yoxlamanı aparan işçisinin təşəbbüsü ilə istədiyi vaxt – rəhbərin qərarının qüvvədə olma müddətinədək

3. səyyar vergi yoxlaması aparılan vergi ödəyicisinin rəhbəri (onu əvəz edən şəxs və ya vergi və ya maliyyə məsələləri üzrə məsul şəxs) və ya fərdi sahibkar müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirdikdə – əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək;

4. vergi orqanının təşəbbüsü ilə mütəxəssis dəvət edildikdə və ya ekspertiza keçirildikdə – mütəxəssisin və ya ekspertin rəyi yoxlamaya təqdim edilənədək;

5. səyyar vergi yoxlaması aparılan vergi orqanının rəhbəri (onu əvəz edən şəxs) və ya vergi müfəttişi müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirdikdə – əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək

 1. 1,2,3 B) 2, 3, 4 C) 1,3,4 D) 3,4,5

414

Yoxlama barədə qərar qəbul etmiş vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən növbəti və ya növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması aşağıda göstərilən hansı hallarda və müddətlərdə dayandırılır (təxirə salınır):

1. vergi ödəyicisində aparılan səyyar vergi yoxlaması zamanı şəxs vergi orqanında qeydiyyatda olan ünvanlarda olmadıqda və ya şəxsin olduğu yerin müəyyən edilməsi və digər səbəblərdən tapılması mümkün olmadıqda – həmin şəxsin olduğu yer müəyyən olunana qədər;

2. vergi orqanının yoxlamanı aparan işçisinin təşəbbüsü ilə istədiyi vaxt –rəhbərin qərarının qüvvədə olma müddətinədək

3. səyyar vergi yoxlamasının obyektiv və dolğun keçirilməsi üçün zəruri olan sənədlər, o cümlədən vergi orqanının sorğusuna cavab xarici ölkədən alındıqda -xarici ölkədən cavab alınanadək

4. Vergi ödəyicisinin sənədləri və əşyaları vermədiyi halda həmin sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının əsaslandırılmış müraciətinə əsasən məhkəmənin qərarı ilə həyata keçirildikdə -məhkəmənin qərarı qanuni qüvvəyə minənədək

5. səyyar vergi yoxlaması aparılan vergi orqanının rəhbəri (onu əvəz edən şəxs və ya vergi və ya maliyyə məsələləri üzrə məsul şəxs) və ya vergi müfəttişi müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirdikdə – əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək

 1. 1,2,3 B) 2, 3, 4 C) 1,3,4 D) 3,4,5

415. Elektron auditin aparılması qaydaları hansı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir

 1. Nazirlər Kabineti
 2. Vergilər Nazirliyi
 3. Maliyyə Nazirliyi

D) İqtisadiyyat Nazirliyi

#416

Səyyar vergi yoxlamasının nəticələri hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

A) vergi yoxlaması aktı ilə

B) arayışla

C) bildirişlə

D) rəsmiləşdirilmir

#417

Səyyar vergi yoxlaması aktı kim tərəfindən tərtib edilir?

A) vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən

B) yoxlanılan vergi ödəyicisinin rəhbəri [onu əvəz edən şəxs] və ya fərdi sahibkar tərəfindən

C) vergi yoxlamasında iştirak edən mütəxəssis tərəfindən

D) vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən

#418

Səyyar vergi yoxlaması aktında aşağıdakı məlumatlardan hansılar göstərilməlidir?

1. aşkar olunmuş vergi qanunvericiliyinin pozulması halları

2. pozuntulara görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunların konkret maddələri

3. yoxlama zamanı aşkar olunmayan halların olma ehtimalı

4. vergi ödəyicisi tərəfindən qanunların mənimsənilmə dərəcəsi

5. qanunvericiliyin pozulması hallarının olmaması

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5 C) 1, 2, 5 D) 2, 3, 4

#419

Vergi yoxlaması aktının forması və onun tərtib edilməsinə dair tələblər hansı orqan tərəfindən müəyyən edilmişdir?

A) Maliyyə Nazirliyi

B) Nazirlər Kabineti

C) Vergilər Nazirliyi

D) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

#420

Vergi yoxlaması aktının bir nüsxəsi vergi ödəyicisinə [onun səlahiyyətli nümayəndəsinə] verilmə tarixini təsdiq edən üsulla aktın tərtib edildiyi tarixdən sonra neçə gündən gec olmayaraq verilir və ya göndərilir?

A) 10 gündən

B) 15 gündən

C) məhdudiyyət qoyulmur

D) 5 gündən

#421

Vergi yoxlaması aktının bir nüsxəsi vergi ödəyicisinə hansı üsulla verilir və ya göndərilir?

A) yalnız vergi ödəyicisinə şəxsən təqdim edilmə üsulu ilə

B) yalnız sifarişli bildirişli poçt vasitəsilə

C) yalnız elektron daşıyıcılar vasitəsilə

D) verilmə tarixini təsdiq edən istənilən üsulla

#422

Vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmadıqda, vergi yoxlaması aktının verilməsi günündən neçə gün müddətində müvafiq vergi orqanına aktı imzalamamasının səbəblərini izah edə, yaxud akta və ya onun ayrı-ayrı hissələrinə öz etirazını yazılı surətdə bildirə bilər?

A) 10gün

B) 30 gün

C) 20 gün

D) 15 gün

#423

Vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktı ilə və ya onun hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmadığı halda hansı hüquqları vardır?

A) vegi ödəyicisi yoxlama aktını imzalamaması və akta və ya onun hər hansı bir hissəsinə etiraz etməsi barədə öz yazılı izahatını vergi orqanına təqdim edə bilər

B) vergi ödəyicisi yoxlama aktını imzalamaması və akta və ya onun hər hansı bir hissəsinə etiraz etməsi barədə yalnız müvafiq təsdiqedici sənədləri vergi orqanına təqdim edə bilər

C) vergi ödəyicisi yoxlama aktını imzalamaması və akta və ya onun hər hansı bir hissəsinə etiraz etməsi barədə öz yazılı izahatına müvafiq təsdiqedici sənədlərin surətini əlavə edərək vergi orqanına təqdim edə bilər

D)heç bir hüququ yoxdur

#424

Vergi ödəyicisi yoxlama aktı ilə razılaşmadıqda, aktın verilməsi günündən müəyyən olunmuş 30 gün müddət bitdikdən sonra 15 gündən çox olmayan müddətdə vergi orqanının rəhbəri [onun müavini] hansı məsələlərə baxır?

1. vergi ödəyicisindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada götürülmüş, habelə vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə

2. vergi yoxlaması aktına, vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına və onların aradan qaldırılması

3. müvafiq sanksiyaların [cərimələrin] tətbiq edilməsi

4. qanunvericiliyin pozulması hallarının olub-olmamasından asılı olmayaraq məsuliyyət məsələsinə

5. heç bir məsələyə baxılmır

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 5 D) 2, 4, 5

#425

Hansı hallarda səyyar vergi yoxlaması materialları vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxslərinin və ya fərdi sahibkarın və [və ya] onların nümayəndələrinin iştirakı ilə baxılır?

A) vergi ödəyicisi hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etdikdə

B) vergi ödəyicisi tərəfindən yoxlama aktı üzrə yazılı izahatlar və ya etirazlar təqdim edildikdə

C) vergi ödəyicisi tərəfindən yoxlama aktı ilə əlaqədar yuxarı vergi orqanına şikayət etdikdə

D) vergi ödəyicisinin iştirakı aktın baxılması zamanı vacib sayılmır

#426

Vergi ödəyicisi ona əvvəlcədən məlumat verilməsinə baxmayaraq üzürlü səbəb olmadan gəlməyibsə, yoxlamanın materiallarına, vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən etirazlara, izahatlara, digər sənəd və materiallara onun iştirakı olmadan baxıla bilərmi?

A) heç bir hallarda baxıla bilməz

B) müstəsna hallarda yalnız yuxarı vergi orqanının qərarı əsasında baxıla bilər

C) yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında baxıla bilər

D) vergi ödəyicisinin iştirakı olmadan baxıla bilər

#427

Səyyar vergi yoxlaması keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazisinə və ya binasına [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] bilavasitə daxil olması hansı sənədləri təqdim etdikdən sonra həyata keçirilir?

A) həmin şəxslər tərəfindən öz xidməti vəsiqələrini və vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] həmin vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi haqqında qərarını və ya məhkəmənin qərarını

B) həmin şəxslər tərəfindən yalnız xidməti vəsiqələri

C) həmin şəxslər tərəfindən yalnız vergi orqanının və ya məhkəmənin qərarı

D) həmin şəxslər tərəfindən sənəd təqdim olunmasına ehtiyac yoxdur

#428

Vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin yaşayış binalarına [sahələrinə] orada yaşayan fiziki şəxslərin iradəsindən kənar və ya onların iradəsinə zidd olaraq daxil olmasına hansı hallarda yol verilir?

A) vergi orqanının rəhbərinin qərarından sonra

B) daxili işlər orqanlarının müdaxiləsindən sonra

C) vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri istənilən vaxt daxil ola bilərlər

D) heç bir halda yol verilmir

#429

Bilavasitə səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazilərə və ya binalara [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazə verilmədikdə, yoxlamanı keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı sənəd tərtib edilir?

A) akt tərtib edilir

B) vergi orqanının rəhbərinin adına məruzə hazırlanır

C) arayış tərtib edilir

D) protokol tərtib edilir

#430

Bilavasitə səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazilərə və ya binalara [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazə verilmədikdə, yoxlamanı keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən tərtib edilən akta əsasən vergi orqanının hansı hüquqları vardır?

A) ödənilməli olan vergi məbləğlərini Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən etmək

B) heç bir hüququ yoxdur

C) vergi ödəyicisini inzibati məsuliyyətə cəlb etmək

D) vergi ödəyicisini cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək

#431

Səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə keçirən vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazisinə və ya binasına [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] daxil olmasına qeyri-qanuni maneçilik nə hesab olunur?

A) cinayət əməli

B) vergi qanunvericiliyinin pozulması

C) gömrük qanunvericiliyinin pozulması

D) qanun pozuntusu hesab olunmur

#432

Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin yoxlamanın dolğun və obyektiv keçirilməsi üçün bütün halların ayırd edilməsi məqsədi ilə vergi yoxlaması keçirilən vergi ödəyicisinin ərazilərinin, binalarının, habelə sənədlərin və əşyaların baxışını hansı sənəd əsasında keçirmək hüququ vardır?

A) ətrafda yerləşən ticarət obyektləri sahiblərinin tələbləri əsasında

B) vergi orqanın əsaslandırılmış qərarı əsasında

C) vergi orqanının rəhbərinin göstərişi əsasında

D) maliyyə orqanının tələbi əsasında

#433

Hansı hallarda səyyar vergi yoxlaması keçirilmədən ərazilərin, binaların, sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsinə yol verilir?

A) sənədlər və əşyalar vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən əvvəl həyata keçirilmiş səyyar vergi yoxlaması zamanı əldə edilmişdirsə və ya həmin sənədlərin və əşyaların sahibinin razılığı olduqda

B) səyyar vergi yoxlaması keçirilmədən ərazilərin, binaların, sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsinə yol verilmir

C) sənədlər və əşyalar vergi orqanının vəzifəli şəxsinə kənar şəxs tərəfindən təqdim edildikdə

D) səyyar vergi yoxlaması keçirilmədən ərazilərin, binaların, sənədlərin və əşyaların baxışının keçirilməsinə istənilən halda yol verilir

#434

Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi yoxlamanın dolğun və obyektiv keçirilməsi üçün bütün halların ayırd edilməsi məqsədi ilə vergi yoxlaması keçirilən vergi ödəyicisinin ərazilərinin, binalarının, habelə sənədlərin və əşyaların baxışını kimlərin iştirakı ilə həyata keçirir?

A) müşahidəçilərin

B) digər vergi orqanının nümayəndəsinin

C) heç kim iştirak etmir

D) daxili işlər orqanı əməkdaşlarının

#435

Baxış keçirildiyi zaman müşahidəçilərdən başqa daha hansı şəxslərin baxışda iştirak etmək hüququ vardır?

A) vergi orqanının istənilən əməkdaşının

B) daxili işlər orqanı işçilərinin

C) vergi yoxlaması həyata keçirilən şəxsin və [və ya] onun nümayəndəsinin, habelə mütəxəssislərin

D) müşahidəçilərdən başqa heç kimin hüququ yoxdur

#436

Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən baxışın keçirilməsi barəsində hansı sənəd tərtib edilir?

A) protokol tərtib edilir

B) akt tərtib edilir

C) arayış tərtib edilir

D) vergi orqanının rəhbərinin adına məruzə hazırlanır

#437

Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi vergi yoxlaması keçirərkən vergi ödəyicisinə göndərdiyi bildirişlə birlikdə daha nəyi tələb edə bilər

 1. yoxlama üçün zəruri olan sənədləri, habelə elektron faylları
 2. yalnız elektron faylları
 3. sənədlərin notarial qaydada təsdiq edilmiş surətini
 4. yoxlama üçün zəruri olmayan sənədləri, habelə rəhbərin şəxsiyyət vərəqəsinin surətini

438

Sənədlərin və ya elektron faylların verilməsi barəsində tələb yönəldilən şəxs həmin sənədləri və ya elektron faylları necə iş günü müddətində vergi orqanına təqdim etməlidir.

A) 5 iş günü

B) 10 iş günü

C) 15 iş günü

D) 20 iş günü

439. Operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin keçirilməsi zamanı sənədlərin və ya elektron faylların verilməsi barədə tələb yönəldilən şəxs həmin sənədləri və ya elektron faylları neçə iş günü ərzində təqdim etməlidir

 1. 1 iş günü
 2. 3 iş günü
 3. 5 iş günü
 4. 15 iş günü

#440

Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi yoxlama üçün zəruri olan sənədləri vergi ödəyicisindən hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada tələb edə bilər?

A) Mülki Məcəllə ilə

B) Cinayət Məcəlləsi ilə

C) Gömrük Məcəlləsi ilə

D) Vergi Məcəlləsi ilə

#441

Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin tələbi əsasında yoxlama üçün zəruri olan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən hansı qaydada təqdim edilir?

A) sənədlərin lazımi qaydada təsdiq edilməmiş surətləri təqdim edilir

B) sənədlərin lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri təqdim edilir

C) sənədlərin əsli təqdim edilir

D) sənədlərin əsli ilə birgə surətləri təqdim edilir

#442

Səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə tələb olunan sənədlər və ya elektron fayllar vergi ödəyicisi tərəfindən qanunla müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə və ya həmin sənədlərin onda olmaması vergi ödəyicisi tərəfindən bildirildikdə, yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri və vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanan hansı sənəd tərtib edilir?

A) vergi orqanının rəhbərinin adına məruzə hazırlanır

B) akt tərtib edilir

C) arayış tərtib edilir

D) protokol tərtib edilir

#443

Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi sənədləri və nümunə kimi əşyaları vermədiyi halda, bu necə rəsmiləşdirilir?

A) imtina aktı tərtib edilir

B) arayış yazılır

C) protokol tərtib edilir

D) vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilir

#444

Səyyar vergi yoxlamasının keçirildiyi müddətdə tələb olunan sənədləri və ya surətlərini digər mənbələrdən əldə etmək mümkün olmadıqda vergi orqanının hansı hüquqları vardır?

A) heç bir hüququ yoxdur

B) tərtib olunan akta əsasən ödənilməli olan vergi məbləğlərini Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən etmək

C) tərtib olunan akta əsasən vergi ödəyicisini inzibati məsuliyyət cəlb etmək

D) tərtib olunan akta əsasən vergi ödəyicisini cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək

#445

Səyyar vergi yoxlaması üçün zəruri olan vergi orqanı tərəfindən tələb edilən sənədlərinvə ya elektron faylların vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanına verilməsindən imtina edildikdə, vergi orqanının səyyar vergi yoxlamasını keçirən vəzifəli şəxsi hansı tədbirləri həyata keçirə bilər?

A) vergi ödəyicisini inzibati məsuliyyətə cəlb edə bilər

B) ödənilməli olan vergi məbləğlərini Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən edə bilər

C) Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada sənədlərin götürülməsini həyata keçirə bilər

D) heç bir tədbir görmək hüququ yoxdur

#446

Vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən vergi ödəyicisi tərəfindən neçə gün müddətində təqdim edilməlidir?

A) 5 iş günü

B) 10 iş günü

C) 20 iş günü

D) 15 iş günü

#447

Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə hansı halda yol verilir?

A) yalnız kameral vergi yoxlaması keçirildikdə

B) istənilən vaxt

C) səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti keçirildikdə

D) heç bir halda yol verilmir

#448

Vergi ödəyicisi tərəfindən yoxlamanı bilavasitə həyata keçirən vəzifəli şəxsə verilən sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi hansı orqanının əsaslandırılmış qərarı ilə həyata keçirilir?

A) məhkəmənin

B) prokurorluğun

C) vergi orqanının

D) maliyyə orqanının

#449

Səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə hansı hallarda yoxlamanı bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq ona təqdim edilmiş sənədləri və nümunə kimi əşyaları götürə bilər?

1. vergi yoxlamasının predmetinə aid olan və vergilərin hesablanması üçün tələb olunan vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim olunan sənədlərin və əşyaların öyrənilməsinə əlavə vaxt tələb olunduqda

2.vergi yoxlamasının predmetinə aid olan və vergilərin hesablanması üçün tələb olunan vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim olunan əşyaların mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi tələb olunduqda

3. təqdim olunan sənədlərin Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun tərtib olunmaması müəyyən edildikdə

4. təqdim olunan sənədlərdə vergi qanunvericiliyinin pozulması müəyyən edildikdə

5. vergi qanunvericiliyinin pozulması halları əşyalarla bağlı olduqda

A) 3, 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 4, 5

#450

Səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kim əşyalar hansı məqsədlər üçün götürülür?

1. gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilən malların [işlərin, xidmətlərin] dəyərinin onların fiziki və keyfiyyət göstəriciləri, növü, mənbəyi və digər göstəricilərlə uyğunluğunun yoxlanılması;

2. malların istehsal mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi;

3.vergi qanunvericiliyinin pozulmasının, o cümlədən aksiz markası ilə markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə markalanmış , məcburi nişanlama ilə nişanlanmamış və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların, malların saxlanılmasının, satışının və idxal olunmasının sübut edilməsi

4. malların keyfiyyət göstəricilərinin dövlət standartlarına uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi

5. malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsi

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 5 C) 2, 3, 4 D) 2, 4, 5

#451

Səyyar vergi yoxlaması keçirildiyi zaman əşyaların nümunə kimi götürülməsinə görə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və məqsədlərlə yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi həmin gün vergi orqanının rəhbərinə və ya onun müavininə bu barədə nə təqdim etməlidir?

A) şifahi məlumat

B) arayış

C) akt

D) yazılı məlumat

#452

Səyyar vergi yoxlaması keçirildiyi zaman əşyaların nümunə kimi götürülməsinə görə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və məqsədlərlə yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi nə vaxt vergi orqanının rəhbərinə və ya onun müavininə yazılı məlumat verməlidir?

A) yoxlama başa çatdıqdan sonra

B) həmin gün

C) yoxlamaya başlanıldıqdan 3 gün sonra

D) məlumat verilmir

#453

Vergi orqanının səyyar vergi yoxlamasını həyata keçirən vəzifəli şəxsinin əşyaların nümunə kimi götürülməsi barədə əsaslandırılmış məlumatı əsasında hansı tədbirlər görülür?

A) bu məlumat vergi orqanını rəhbəri [rəhbərin müavini] tərəfindən araşdırılır və yalnız bundan sonra həmin əşyaların nümunə kimi götürülməsi barədə qərar qəbul edilir

B) heç bir araşdırma aparılmadan bu məlumat əsasında həmin əşyaların nümunə kimi götürülməsi barədə qərar qəbul edilir

C) bu məlumat əsasında dərhal həmin əşyaların nümunə kimi götürülməsi həyata keçirilir

D) heç bir tədbir görülmür

#454

Səyyar vergi yoxlaması zamanı əşyaların nümunə kimi götürülməsi haqqında qərarın forması hansı orqan tərəfindən təsdiq edilir?

A) Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən

B) Nazirlər Kabineti tərəfindən

C) Vergilər Nazirliyi tərəfindən

D) Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi tərəfindən

#455

Vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən səyyar vergi yoxlaması zamanı nümunə kimi götürülən əşyalar xüsusiyyətindən asılı olaraq qablaşdırıldıqdan sonra zəruri hallarda kim tərəfindən möhürlənir?

A) vergi ödəyicisi tərəfindən

B) müşahidəçilər tərəfindən

C) müşahidəçilərin və yoxlayıcıların iştirakı ilə vergi ödəyicisi tərəfindən

D) yoxlayıcı tərəfindən

#456

Əşyaların nümunə kimi götürülməsi həcmi, miqdarı, müddəti və götürülmə ilə əlaqədar digər şərtlər nəyə əsasən müəyyən edilir?

A) vergi ödəyicisi tərəfindən müəyyən edilən miqdara və ya həcmə əsasən

B) vergi orqanının səyyar vergi yoxlaması aparan vəzifəli şəxs tərəfindən müəyyən edilən miqdara və ya həcmə əsasən

C) Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən miqdara, həcmə və müddətə əsasən

D) Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan standartlara və normativlərə əsasən

#457

Nümunə kimi götürülmüş əşyalar, həmin əşyaların tədqiq edilməsi üçün zəruri olan vaxtı nəzərə almaqla neçə gündən artıq olmayan müddətə götürülə bilər?

A) 10 gündən

B) 20 gündən

C) 30 gündən

D) 15 gündən

#458

Nümunə kimi götürülmüş əşyaların saxlanılması və onların qorunması, qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış və fəaliyyət göstərən təşkilatlarda tədqiq edilməsi kimin hesabına həyata keçirilir?

A) vergi ödəyicisinin

B) vergi orqanının

C) maliyyə orqanının

D) bələdiyyənin

#459

Nümunə kimi götürülmüş əşyalar harada tədqiq edilir?

A) vergi ödəyicisinin ticarət obyektində

B) əşyanın istehsal olunduğu yerdə

C) istənilən yerdə

D) qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış və fəaliyyət göstərən təşkilatlarda

#460

Nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirmədiyi halda, həmin əşyalar kimə verilir?

A) vergi ödəyicisinə qaytarılır

B) vergi orqanı tərəfindən satılmaq üçün ticarət obyektlərinə verilir

C) qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət rüsumu alındıqdan sonra vergi ödəyicisinə qaytarılır

D) məhkəməyə göndərilir

#461

Nümunə kimi götürülmüş əşyalar istehlak xassələrini itirdikdə onların dəyəri kim tərəfindən ödənilir?

A) vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilir

B) ödənilmir

C) yerli maliyyə idarəsi tərəfindən ödənilir

D) vergi orqanı tərəfindən ödənilir

#462

Vergi ödəyicisindən sənədlərin kim tərəfindən təsdiq edilmiş surətləri götürülür?

A) vergi ödəyicisi tərəfindən

B) həmin sənədlər təsdiq edilmir

C) vergi orqanı tərəfindən

D) vergi orqanı ilə birlikdə vergi ödəyicisi tərəfindən

#463

Sənədlər və nümunə kimi əşyalar hansı müddət ərzində götürülür.

 1. Istənilən vaxt
 2. Gecə vaxtı (axşam saat 20-00 dan səhər saaat 8-00 dək) yol verilmir
 3. vergi ödəyicisinin iş vaxtı (faktiki iş vaxtı)
 4. vergi orqanının iş vaxtı (faktiki iş vaxtı)

#464

Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergilərin hesablanması üçün zəruri olmayan sənədlərin və nümunə kimi əşyaların hansı vaxtlarda götürülməsinə yol verilmir?

A) saat 13.00-dan saat 14.00-dək olan müddətə

B) gecə vaxtı [axşam saat 22.00-dan səhər saat 8.00-dək olan müddətə]

C) mühasib məşğul olduğu müddətdə

D) zəruri olmayan sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi qadağandır.

#465

Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi kimlərin iştirakı ilə həyata keçirilir?

A) sənədləri və əşyaları götürülən şəxslərin və [və ya] onların nümayəndələrinin

B) yalnız vergi orqanının yoxlamanı həyata keçirən vəzifəli şəxslərinin

C) vergi ödəyicisinin və yoxlamada iştirak edən mütəxəssislərin

D)müşahidəçi və mütəxəssislərin

#466

Vergi orqanının vəzifəli şəxsi sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə qədər hansı hərəkətləri edir?

A) yalnız götürülmə barədə vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] əsaslandırılmış qərarını təqdim edir

B) yalnız iştirak edən şəxslərə onların hüquq və vəzifələrini izah edir

C) götürülmə barədə vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] əsaslandırılmış qərarını təqdim edir və iştirak edən şəxslərə onların hüquq və vəzifələrini izah edir

D) vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin sənədlərin və nümunə kimi əşyaların verilməsi barədə şifahi göstərişini çatdırır

#467

Sənədlərin və əşyaların nümunə kimi götürülməsi barədə hansı sənəd tərtib olunur?

A) heç bir sənəd tərtib olunmur

B) akt

C) bildiriş

D) protokol

#468

Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi haqqında protokolun surəti kimə verilir?

A) müşahidəçilərə verilir

B) sənədləri və əşyaları götürülən şəxsə verilir

C) məhkəməyə göndərilir

D) vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə verilir

#469

Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi sənədləri və nümunə kimi əşyaları vermədiyi halda vergi orqanı tərəfindən hansı tədbirlər görülür?

A) vergi ödəyicisinin hesabları bağlanılır

B) vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alınır

C) imtina aktı tərtib edilir və vergi orqanının vəzifəli şəxsləri, yoxlamada iştirak edən şəxslər, habelə vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsi tərəfindən imzalanır

D) vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət olunur

#470

Vergi ödəyicisinin Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada sənədləri və əşyaları vermədiyi halda həmin sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının əsaslandırılmış müraciətinə əsasən hansı orqanın qərarı ilə həyata keçirilir?

A) məhkəmənin qərarı ilə

B) yuxarı vergi orqanının qərarı ilə

C) daxili işlər orqanının qərarı ilə

D) prokurorun qərarı ilə

#471

Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən hansı hallarda ekspertiza təyin edilir?

A) ortaya çıxan məsələlərin izah olunması üçün xüsusi biliklər tələb olunduğu hallarda

B) yoxlama aktının tərtibində çətinliklər yarandıqda

C) istənilən hallarda

D) səyyar vergi yoxlamasını vaxtında başa çatdırmaq mümkün olmadıqda

#472

Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspert hansı sənəd əsasında cəlb edilir?

A) göndəriş əsasında

B) məhkəmənin qərarı əsasında

C) müqavilə əsasında

D) ekspertin işlədiyi təşkilatın rəhbərinin tapşırığı əsasında

#473

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müqavilə əsasında ekspert cəlb edildikdə həmin müqavilədə hansı məlumatlar əks etdirilir?

1. müqavilə tərəflərinin vergi öhdəlikləri

2. müqavilə tərəflərinin hüquqları və vəzifələri

3. ekspert qarşısında qoyulan suallar

4. səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsinə görə ekspertin məsuliyyəti və mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər

5. səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsinə görə ekspertin məsuliyyəti və inzibati qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər

A) 3, 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 4, 5

#474

Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən ekspertiza hansı orqanın qərarı ilə təyin edilir?

A) məhkəmənin

B) yuxarı vergi orqanının

C) Nazirlər Kabinetinin

D) səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının

#475

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı ekspertizanın təyin edilməsi haqqında vergi orqanının qərarında aşağıdakı hansı məlumatlar göstərilir?

1. ekspertə təqdim olunan materiallar

2. ekspertin adı və ya ekspertiza keçirən təşkilatın adı

3. ekspertiza təyin edilən vergi ödəyicisi barədə məlumatlar

4. ekspetrizanın təyin edilməsi üçün əsaslar

5. ekspert qarşısında qoyulan məsələlər

A) 2, 3, 4, 5 B) 1, 2, 3, 4 C) 1, 3, 4, 5 D) 1, 2, 4, 5

#476

Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən cəlb edilmiş ekspertin hansı hüquqları vardır?

A) yoxlamanın predmetinə aid olan yoxlama materialları ilə tanış olmaq, ona əlavə materialların verilməsi barədə vəsatət qaldırmaq

B) yoxlama aktının tərtibində bilavasitə iştirak etmək

C) sənədləri və əşyaları nümunə kimi götürmək

D) ancaq ona təqdim edilən materiallarla işləməlidir

#477

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müqavilə əsasında cəlb edilən ekspert hansı hallarda rəy verilməsindən imtina edə bilər?

1. heç bir halda imtina edə bilməz

2. ekspert qarşısında qoyulan məsələlər onun xüsusi biliyi dairəsində olduqda

3. ekspertə təqdim edilmiş materiallar kifayət qədər olmadıqda

4. ekspertizanın keçirilməsi üçün ekspertin bilikləri kifayət qədər olmadıqda

A) 2, 4 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 1, 4

#478

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı ekspertiza keçirilməsi haqqında qərar çıxarmış vergi orqanı vergi ödəyicisinə münasibətdə aşağıdakı hansı tədbirləri görməlidir?

1. vergi ödəyicisini ekspertizanın keçirilməsi haqqında qərarla tanış etməlidir

2. ekspertin vergi ödəyicisi tərəfindən göstərilən şəxslərdən təyin olunmasına icazə verməməlidir

3. vergi ödəyicisi tərəfindən ekspertə əlavə sualların verilməsinin qarşısı alınmalıdır

4. həmin şəxsə ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hüquqlarını izah etməlidir

A) 2, 4 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 1, 4

#479

Səyyar yoxlaması aparılarkən ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı yoxlanılan şəxsin hansı hüquqları vardır:

1. ekspertə etiraz etmək

2. ekspertiza keçirilməsinə etiraz etmək

3. ekspertin rəyi ilə tanış olmaq

4. ekspertizanın təyin olunması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət etmək

5. ekspertin rəyinin alınması üçün əlavə suallar təqdim etmək

A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 5

#480

Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən cəlb edilmiş ekspert rəyi kimin adından verir?

A) mənsub olduğu təşkilatın adından

B) dövlətin adından

C) öz adından

D) vergi orqanının adından

#481

Səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza keçirildikdə ekspertin rəyində hansı məlumatlar əks etdirilir?

A) yalnız ekspert tərəfindən aparılan araşdırma

B) ekspert tərəfindən aparılan araşdırma, gəldiyi nəticələr və qoyulan suallara əsaslandırılmış cavablar

C) ekspertiza zamanı aşkar olunan və iş üçün əhəmiyyətli olan hallar və faktlar

D) yalnız ekspert tərəfindən qoyulan suallara əsaslandırılmış cavablar

#482

Səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza aparıldıqda barəsində onlara dair suallar qoyulmamış, iş üçün əhəmiyyətli olan halları müəyyən etdikdə …

A) yalnız müstəsna hallarda həmin hallar haqqında özünün rəyinə nəticələr daxil etmək hüququ yoxdur

B) ekspert tərəfindən aparılan araşdırma, gəldiyi nəticələr və qoyulan suallara əsaslandırılmış cavablar

C) həmin hallar haqqında özünün rəyinə nəticələr daxil etmək hüququ vardır

D) yalnız yuxarı vergi orqanının bu barədə qərarı əsasında həmin hallar haqqında özünün rəyinə nəticələr daxil etmək hüququ vardır

#483

Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən cəlb edilmiş ekspertin rəyinin surəti və ya onun rəy vermək imkanının olmaması barədə xəbər kimə verilir?

A) məhkəməyə

B) yoxlanılan şəxsə

C) mənsub olduğu təşkilata

D) vergi orqanına

#484

Səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza keçirilməsi üçün dəvət olunmuş ekspertin rəyinin surəti və ya onun rəy vermək imkanının olmaması barədə xəbər yoxlanılan şəxsə verildikdə, həmin şəxsin aşağıdakı hansı hüquqları vardır?

1. izahat vermək, öz etirazlarını bəyan etmək

2. ekspertə əlavə sualların qoyulmasını tələb etmək

3. ekspertin rəyi ilə tanış olmaqdan imtina etmək

4. bu halda heç bir hüququ yoxdur

5. əlavə, yaxud təkrar ekspertizanın təyin edilməsini tələb etmək

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 5 C) 3, 4, 5 D) 1, 4, 5

#485

Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən əlavə ekspertiza nə vaxt təyin edilir?

A) heç bir halda təyin edilmir

B) ekspert xəstələndikdə

C) yalnız vergi ödəyicisinin tələbi ilə

D) ekspertin rəyi kifayət qədər aydın və dolğun olmadığı hallarda

#486

Səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən təkrar ekspertiza nə vaxt təyin edilir?

A) ekspertin rəyi kifayət qədər aydın və dolğun olmadığı hallarda

B) ekspertin rəyi əsaslı olmadığı və onun düzgün olmasında şübhələrin olduğu hallarda

C) heç bir halda təyin edilmir

D) yalnız vergi ödəyicisinin tələbi ilə

#487

Səyyar vergi yoxlaması zamanı yoxlanılan şəxsin ekspertizanın aparılması ilə bağlı Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hüquqları ilə əlaqədar vəsatəti təmin edilmədikdə, vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] tərəfindən hansı tədbirlər görülür?

A) vəsatətin təmin edilməməsi səbəbləri barədə vergi ödəyicisinə məlumat göndərilir

B) bu barədə yuxarı vergi orqanına və vergi ödəyicisinə məlumat verilir

C) vəsatətin rədd edilməsi səbəbləri göstərilməklə əsaslandırılmış qərar çıxarılır və qərarın surəti yoxlanılan şəxsə təqdim edilir

D) heç bir tədbir görülməməsi barədə vergi ödəyicisinə məlumat verilir

#488

Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı hallarda mütəxəssis dəvət oluna bilər?

A) vergi ödəyicisinin tələbi ilə

B) məhkəmənin qərarı ilə

C) dəvət olunmur

D) səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı bilavasitə vergi orqanlarının fəaliyyət dairəsinə aid olmayan sahələr üzrə xüsusi bilik və təcrübə tələb olunduqda

#489

Səyyar vergi yoxlaması zamanı mütəxəssis hansı orqanın qərarı əsasında dəvət olunur?

A) məhkəmənin

B) yuxarı vergi orqanının

C) Nazirlər Kabinetinin

D) səyyar vergi yoxlamasını həyata keçirən vergi orqanının

#490

Səyyar vergi yoxlaması zamanı cəlb edilən mütəxəssisin xüsusi bilik və təcrübəsi olmaqla yanaşı, aşağıdakı hansı vəziyyətin olması məcburidir?

A) mütəxəssis vergi ödəyicisinin ailə üzvü olmalıdır

B) o, işin nəticələrində maraqlı olmamalıdır

C) o, işin nəticələrində maraqlı olmalıdır

D) o, müəyyən edilmiş qaydada vergi orqanında mütəxəssis kimi qeydiyyatdan keçməlidir

#491

Səyyar vergi yoxlaması zamanı cəlb edilən mütəxəssisin işin nəticələrində maraqlı olması aşkar edildikdə …

A) müstəsna hallarda mütəxəssisin rəyi vergi orqanları tərəfindən istifadə oluna bilməz

B) bütün hallarda mütəxəssisin rəyi vergi orqanları tərəfindən istifadə oluna bilər

C) heç bir halda mütəxəssisin rəyi vergi orqanları tərəfindən istifadə oluna bilməz

D) məhkəməyə müraciət edilməlidir

#492

Səyyar vergi yoxlaması zamanı mütəxəssis hansı sənəd əsasında cəlb edilir?

A) göndəriş əsasında

B) məhkəmənin qərarı əsasında

C) müqavilə əsasında

D) mütəxəssisin işlədiyi təşkilatın rəhbərinin tapşırığı əsasında

#493

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müqavilə əsasında mütəxəssis cəlb edildikdə həmin müqavilədə hansı məlumatlar əks etdirilir?

1. müqavilə tərəflərinin hüquqları və vəzifələri

2. müqavilə tərəflərinin vergi öhdəlikləri

3. səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsinə görə mütəxəssisin məsuliyyəti və inzibati qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər

4. səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsinə görə mütəxəssisin məsuliyyəti və mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər

5. mütəxəssis qarşısında qoyulan suallar

A) 3, 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 4, 5

#494

Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi vergi yoxlaması aktına əlavə olunmuş mütəxəssisin rəyi ilə razılaşmadıqda hansı tədbirləri görə bilər?

A) bu barədə öz etirazlarını yazılı şəkildə tərtib edərək yoxlama materiallarına əlavə edə bilər

B) bu barədə yoxlama aktında müvafiq qeydlər edə bilər

C) heç bir tədbir görə bilməz

D) bu halda yalnız yuxarı vergi orqanına müraciət edə bilər

#495

Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilmiş mütəxəssisin səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsi nəticəsində vergi orqanlarına və ya vergi ödəyicisinə dəyən zərərin ödənilməsi hansı qanunvericiliyə müvafiq olaraq tələb oluna bilər?

A) vergi qanunvericiliyinə

B) mülki qanunvericiliyə

C) gömrük qanunvericiliyinə

D) tələb oluna bilməz

#496

Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı hallarda tərcüməçi dəvət oluna bilər?

A) zəruri hallarda

B) istənilən hallarda

C) vergi ödəyicisinin tələbi ilə

D) yoxlayıcının tələbi ilə

#497

Səyyar vergi yoxlaması zamanı tərcüməçi kim olmalıdır?

A) işin nəticələrində marağı olan şəxs

B) vergi ödəyicisinin yaxın qohumu

C) əcnəbi vətəndaş

D) tərcümə üçün lazım olan dili bilən, işin nəticələrində marağı olmayan şəxs

#498

Səyyar vergi yoxlaması zamanı tərcüməçi hansı sənəd əsasında dəvət olunur?

A) müqavilə əsasında

B) məhkəmənin qərarı əsasında

C) göndəriş əsasında

D) tərcüməçinin işlədiyi təşkilatın rəhbərinin əmri əsasında

#499

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müqavilə əsasında tərcüməçi dəvət edildikdə həmin müqavilədə hansı məlumatlar əks etdirilir?

1. müqavilə tərəflərinin hüquqları və vəzifələri

2. müqavilə tərəflərinin vergi öhdəlikləri

3. bilərəkdən yalan tərcüməyə görə tərcüməçinin məsuliyyəti və inzibati qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər

4. bilərəkdən yalan tərcüməyə görə tərcüməçinin məsuliyyəti və mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər

A) 2, 4 B) 3, 4 C) 1, 3 D) 1, 4

#500

Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilən müşahidəçi ən azı neçə nəfər olmalıdır?

A) məhdudiyyət qoyulmur

B) 4 nəfər

C) 2 nəfər

D) 1 nəfər

#501

Səyyar vergi yoxlaması zamanı hansı fiziki şəxslər müşahidəçi qismində dəvət edilə bilərlər?

A) istənilən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxs

B) yoxlamanın nəticələrində maraqlı olan fiziki şəxslər

C) vergi ödəyicisinin ailə üzvü olan istənilən fiziki şəxs

D) yoxlamanın nəticələrində maraqlı olmayan fiziki şəxslər

#502

Səyyar vergi yoxlaması zamanı müşahidəçi kimi kimlərin iştirakına yol verilmir?

A) maliyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin

B) sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşların

C) hüquq-mühafizə orqanı işçilərinin

D) vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin

#503

Səyyar vergi yoxlaması zamanı dəvət edilən müşahidəçilər onların iştirakı ilə keçirilən hərəkətlərlə bağlı hansı məlumatları protokolda təsdiq etməyə borcludurlar?

A) ödənilməyən vergilər barədə məlumatları

B) hərəkətlərin faktı, məzmunu və nəticələri barədə məlumatları

C) ödənilən vergilər və vergi borcları barədə məlumatları

D) vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilə bilən məsuliyyət tədbirlərini

#504

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı dəvət edilən müşahidəçi həyata keçirilən hərəkətlərə dair aşağıdakı hansı tədbirləri görə bilərlər?

1. vergi ödəyicisinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması barədə müvafiq orqanlara müraciət edilməsi barədə təklif verə bilər

2. vergi orqanlarının yoxlamanı keçirən vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni hərəkətlərini protokola daxil edə bilər

3. keçirilən hərəkətlərə dair öz qeydlərini protokola daxil edə bilər

4. zərurət olduqda həmin hərəkətlərə dair öz izahatlarını verə bilər

A) 2, 4 B) 3, 4 C) 1, 3 D) 1, 4

#505

Vergi yoxlamaları zamanı eyni şəxs vergi orqanları tərəfindən vergi ili ərzində neçə dəfədən artıq müşahidəçi kimi dəvət oluna bilməz?

A) 3 dəfədən

B) 4 dəfədən

C) 2 dəfədən

D) 1 dəfədən

#506

Vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi üzrə hərəkətlərin icraatı zamanı tərtib edilən protokolda aşağıdakılardan hansılar göstərilir?

1. konkret hərəkətlərin həyata keçirilməsinin yeri və vaxtı

2. vergi ödəyicisinin əvvəlki yoxlamalarda məsuliyyətə cəlb edilib-edilməməsi

3. hərəkətin həyata keçirilməsində iştirak edən və ya onun həyata keçirilməsini müşahidə edən şəxsin adı, lazım olduqda onun ünvanı, vətəndaşlığı, azərbaycan dilində danışa bilib-bilməməsi

4. hərəkətin məzmunu, onun həyata keçirilməsinin ardıcıllığı

5. vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında borc öhdəliklərinin olub-olmaması

A) 2, 4, 5 B) 1, 3, 4 C) 1, 3 , 5 D) 1, 2, 4

#507

Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı tərtib edilən protokolda aşağıdakı məlumatlardan hansılar göstərilir?

1. vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında borc öhdəliklərinin məbləği

2. hərəkətin məzmunu, onun həyata keçirilməsinin ardıcıllığı

3. vergi ödəyicisinin vergitutma məqsədləri üçün hansı uçot metodundan istifadə etməsi

4. hərəkətlərin həyata keçirilməsi zamanı aşkar olunan və iş üçün əhəmiyyətli olan faktlar və hallar

5. Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq əşyalar nümunə kimi götürüldükdə həmin əşyaların miqdarı, həcmi və digər xüsusi əlamətləri

A) 2, 4, 5 B) 1, 3, 4 C) 1, 3 , 5 D) 1, 2, 4

#508

Vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi üzrə hərəkətlərin icraatı zamanı tərtib edilən protokolu imzalayan şəxslərin hansı hüququ vardır?

A) həmin şəxslərin protokolu imzalamaqdan başqa heç bir hüququ yoxdur

B) həmin şəxslərin yalnız protokola daxil edilməli olan qeydlər etmək hüququ vardır

C) həmin şəxslərin protokola daxil edilməli olan və ya işə tikilməli olan qeydlər etmək hüququ yoxdur

D) həmin şəxslərin protokola daxil edilməli olan və ya işə tikilməli olan qeydlər etmək hüququ vardır

#509

Vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi üzrə hərəkətlərin icraatı zamanı tərtib edilən protokol kimlər tərəfindən imzalanır?

A)vergi orqanının vəzifəli şəxsi və hərəkətin həyata keçirilməsində iştirak edən bütün şəxslər tərəfindən

B) vergi ödəyicisi və vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən

C) yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən

D) vergi orqanı tərəfindən dəvət edilmiş mütəxəssislər, tərcüməçilər və müşahidəçilər tərəfindən

#510

Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] neçə gün müddətində qərar çıxarır?

A) 10 gün

B) 5 gün

C) 15 gün

D) 20 gün

#511

Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] 10 gün müddətində hansı qərarı çıxarır?

A) vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında

B) vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması haqqında

C) xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması haqqında

D) operativ vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi haqqında

#512

Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] 10 gün müddətində hansı qərarı çıxara bilməz?

A) vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında

B) vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsindən imtina olunması haqqında

C) vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması haqqında

D) əlavə vergi yoxlaması tədbirlərinin keçirilməsi haqqında

#513

Vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə çıxarılması mümkün olan 3 qərardan eyni vaxtda neçəsini çıxara bilər?

A) 2-ni

B) 1-ni

C) 3-nü

D) heç birini

#514

Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] 10 gün müddətində aşağıda göstərilən qərarlardan hansıları çıxara bilər?

1. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi

2. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsindən imtina olunması

3. vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması

4. xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması

5. əlavə vergi yoxlaması tədbirlərinin keçirilməsi

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 5 D) 3, 4, 5

514-1

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə aşağıda göstərilən hansı qərarlar çıxarıla bilər?

 1. əvvəlki vergi yoxlamasının nəticəsi üzrə qəbul edilmiş qərarın qüvvədə saxlanılması
 2. əmlakın siyahıya alınması barədə yeni qərar qəbul edilməsi
 3. əvvəlki vergi yoxlamasının nəticəsi üzrə qəbul edilmiş qərarın tam və ya qismən ləğv edilməsi və ya qərara dəyişikliklər edilməsi
 4. yenidən təkrar səyyar vergi yoxlaması keçirilməsi
 5. yeni qərarın qəbul edilməsi
 6. 1.2.4 B) 1.3.5 C) 2.3.5 D) 2.3.4

#515

Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarda aşağıdakı hansı məlumatlar ona izah olunur?

1. vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında borc öhdəliklərinin vaxtında ödənilməsinin vacibliyi

2. vergi yoxlaması ilə müəyyən olunmuş vergi qanunvericiliyinin pozulması şəraiti, həmin şəraiti təsdiq edən sənədlər və digər məlumatlar

3. vergi ödəyicisinin özünün müdafiəsi üçün gətirdiyi dəlillər və bu dəlillərin yoxlanılmasının nəticələri

4. hərəkətlərin həyata keçirilməsi zamanı aşkar olunan və iş üçün əhəmiyyətli olan faktlar və hallar

5. vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə və tətbiq olunan məsuliyyət tədbirlərini nəzərdə tutan müvafiq qanunların maddələri göstərilməklə vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin konkret hansı tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunması

A) 1, 3, 5 B) 1, 3, 4 C) 2, 3 , 5 D) 1, 2, 4

#516

Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə çıxarılmış qərar əsasında 10 gündən gec olmayaraq vergi ödəyicisinə vergi borcunun, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin, inzibati cərimələrin, habelə aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması barədə hansı sənəd göndərilir?

A) arayış

B) protokol

C) tələbnamə

D) akt

#517

Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə çıxarılmış qərar əsasında 10 gündən gec olmayaraq vergi ödəyicisinə nə barədə tələbnamə göndərilir?

A) vergi borcunun və faizlərin ödənilməsi barədə

B) vergi borcunun, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin, inzibati cərimələrin, habelə aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması barədə

C) aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması barədə

D) inzibati cərimələrin, habelə aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması barədə

#518

Vergi ödəyicisi və ya onun nümayəndəsinin bilərəkdən hərəkətləri nəticəsində vergi orqanının qərarının surəti və [və ya] tələbnaməsi ona təqdim oluna bilinmirsə, bu sənədlər [sənəd] hansı vaxtdan təqdim edilmiş hesab edilir?

A) onların [onun] sifarişli məktubla alınması günündən

B) qərarın çıxarıldığı gündən

C) tələbnamədə göstərildiyi tarixdən

D) aktın yazıldığı gündən

#519

Vergi orqanı tərəfindən aşkar edilmiş vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisi inzibati məsuliyyətə cəlb edilməli olduqda, vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının səlahiyyətli vəzifəli şəxsi inzibati hüquq pozuntusu haqqında hansı sənədi tərtib edir?

A) inzibati hüquq pozuntusu barədə akt

B) inzibati hüquq pozuntusu haqqında arayış

C) inzibati hüquq pozuntusu haqqında bildiriş

D) inzibati hüquq pozuntusu haqqında protokol

#520

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərdə həyata keçirilən operativ vergi nəzarəti hansı məsələləri əhatə edir ?

1. müəyyən edilmiş qaydada və hallarda vergi orqanlarında uçota durmayan və ya «Fərqlənmə nişanı» almayan vergi ödəyicilərinin aşkar edilməsi

2. əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunması

3. vergi ödəyicilərinin vergilərinin düzgün hesablanması

4. xüsusi razılıq [lisenziya] tələb olunan fəaliyyət növləri ilə belə razılıq [lisenziya] olmadan məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi

5. vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunmalı olan bəyannamələrin vaxtında təqdim olunması

A) 1, 2, 3 B) 1, 2, 4 C) 3, 4, 5 D) 1, 3, 5

#521

Operativ vergi nəzarəti aşağıdakı hansı məsələləri əhatə edən vergi nəzarəti formasıdır?

1. “Fərqlənmə nişanı”nı almayan vergi ödəyicilərinin aşkar edilməsi

2. əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunması

3. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalar pozulmaqla valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsi faktlarının aşkar edilməsi

4. valyuta sərvətlərinin ticarət, iaşə və xidmət müəssisələrində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalarda istifadəsinə lisenziyanın verilməsini təmin edilməsi

5. xüsusi razılıq [lisenziya] tələb olunan fəaliyyət növləri ilə belə razılıq [lisenziya] olmadan məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi

A) 1; 2; 3; 5 B) 1; 2; 4 C) 2; 3; 4 D) 4; 5

522

Operativ vergi nəzarəti aşağıdakı hansı məsələləri əhatə edən vergi nəzarəti formasıdır?

1. “Fərqlənmə nişanı”nı almayan vergi ödəyicilərinin aşkar edilməsi

2. əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunması

3. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalar pozulmaqla valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsi faktlarının aşkar edilməsi

4. aksiz markaları ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydalara əməl olunmasına nəzarət edilməsi

5. xüsusi razılıq [lisenziya] tələb olunan fəaliyyət növləri ilə belə razılıq [lisenziya] olmadan məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi

A) 1; 2; 3; 4; 5 B) 1; 2; 4 C) 2; 3; 4 D) 4; 5

#523

Operativ vergi nəzarətinin həyata kecirilməsi ücün aşağıdakılardan hansılar əsas götürülə bilər?

1. vergi orqanı tərəfindən kecirilən səyyar vergi yoxlaması zamanı aşkar edilmiş faktlar

2. vergi orqanları tərəfindən mənbəyi bəlli mənbələrdən əldə edilən məlumatlar

3. vergi orqanları tərəfindən mənbəyinin bəlli olub olmamasından asılı olmayaraq əldə edilən məlumatlar

4. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan fiziki şəxslər tərəfindən qanunvericiliyin pozulması barədə məlumatlar

5. vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılması barədə vergi orqanlarının tələblərinin, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirilməməsi

A) 1; 3; 5 B) 1; 2; 5 C) 2; 3; 4 D) 1; 4; 5

#524

Operativ vergi nəzarətinin həyata kecirilməsi ücün vergi orqanının əsaslandırılmış qərarında aşağıdakı hansı məlumatlar göstərilməlidir?

1. vergi ödəyicisinin yerləşdiyi ərazi

2. operativ vergi nəzarəti ilə əhatə olunmalı olan məsələ [məsələlər]

3. operativ vergi nəzarətinin müddəti və operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin [şəxslərinin] adları

4. vergi orqanının vəzifəli şəxsinin [şəxslərinin] pasport məlumatları

5. vergi ödəyicilərinin yaşadığı ünvan

A) 1; 2; 3 B) 1; 3; 4 C) 2; 4; 5 D) 3; 5

525. Aşağıdakılardan hansilar operativ vergi nəzarəti əhate edən məsələlərdən düzgün olmayana aid deyildir

 1. vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunmalı olan bəyannamələrin vaxtında təqdim olunması
 2. Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almayan vergi ödəyicilərinin aşkar edilməsi
 3. nağdsız hesablaşmaların həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunla müəyyən olunmuş tələblərə əməl olunmasına nəzarət edilməsi
 4. valyuta sərvətlərinin ticarət, iaşə və xidmət müəssisələrində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalarda istifadəsinə lisenziyanın verilməsini təmin edilməsi
 5. pul vəsaitinin uçotdan gizlədilməsi və ya uçota alınmaması hallarına nəzarət edilməsi
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 2.3.5 D) 1.3.5

526. Aşağıdakılardan hansilar operativ vergi nəzarəti əhate edən məsələlərdən düzgün olmayana aid deyildir

 1. malların Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura əsasında alınmasına nəzarət edilməsi
 2. valyuta sərvətlərinin ticarət, iaşə və xidmət müəssisələrində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalarda istifadəsinə lisenziyanın verilməsini təmin edilməsi
 3. pul vəsaitinin uçotdan gizlədilməsi və ya uçota alınmaması hallarına nəzarət edilməsi
 4. əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunması
 5. vergi ödəyicilərinin vergilərinin düzgün hesablanması
 6. 1.2.3 B) 1.3.4 C) 3.4.5 D) 2.3.4

#527

Operativ vergi nəzarəti hansı qaydada başlanır və nə vaxt həyata keçirilir?

A) vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilməklə başlanır və vergi ödəyicisinin iş vaxtı həyata keçirilir

B) vergi ödəyicisinə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən başlanır və vergi ödəyicisinin iş vaxtı həyata keçirilir

C) vergi ödəyicisinə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən başlanır və səhər 9.00-dan axşam 20.00-dək həyata keçirilir

D) vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilməklə başlanır və səhər 9.00-dan axşam 20.00-dək həyata keçirilir

#528

Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində aşağıdakı hansı məsələlər Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada aparılır?

1. vergi ödəyicilərinin ərazilərinə və ya binalarına [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] daxil olması

2. vergi ödəyicilərinin ərazilərinə, binalarına [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla], habelə sənədlərinə və əşyalarına baxış keçirilməsi

3. sənədlərin tələb edilməsi, sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi

4. ekspert cəlb edilməsi, mütəxəssis, tərcüməçi və müşahidəçi dəvət edilməsi

5. aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə markalanmış habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan nişanlanmamış və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların siyahıya alınması

A)yalnız 1, 3, 5 B) yalnız 1, 3, 4, 5 C) 1, 2, 3, 4, 5 D)yalnız 1, 2, 4

#529

Nəzarət-kassa aparatının çekində aşağıdakı hansı məlumatlar olmalıdır?

1. vergi ödəyicisinin adı

2. vergi ödəyicisinin VÖEN-i

3. vergi ödəyicisinin elektron imzası

4. vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü

5. təsərrüfat subyektinin (obyektinin) adı, vergi orqanındakı uçot kodu və yerləşdiyi ünvan

A) 1; 2; 3 B) 1; 3; 4 C) 1; 2; 5 D) 1; 4; 5

#530

Nəzarət-kassa aparatının çekində aşağıdakı hansı məlumatlar olmalıdır?

1. nəzarət-kassa aparatının inventar nömrəsi

2. gün ərzində vurulmuş çeklərin sayı və nömrəsi

3. nəzarət-kassa aparatının markası və zavod nömrəsi

4. vergi ödəyicisinin telefon və ya faks nömrəsi

5. nəzarət-kassa aparatının fiskal rejiminin nişanı (əlaməti)

A) 1; 3; 4 B) 2; 3; 5 C) 1; 2; 5 D) 1; 2; 3

531

Nəzarət-kassa aparatının çekində aşağıdakı hansı məlumatlar olmalıdır?

1. nəzarət-kassa aparatının inventar nömrəsi

2. gün ərzində vurulmuş çeklərin sayı və nömrəsi

3. nəzarət-kassa aparatının markası və zavod nömrəsi

4. vergi ödəyicisinin telefon və ya faks nömrəsi

5. ƏDV-nin və ya sadələşdirilmiş verginin məbləği

A) 1; 3; 4 B) 2; 3; 5 C) 1; 2; 5 D) 1; 2; 3

531-1

Nəzarət-kassa aparatının çekində aşağıdakı hansı məlumatlar olmalıdır?

1. nəzarət-kassa aparatının inventar nömrəsi

2. çekin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın

(qurumun) elektron informasiya sisteminə ötürülüb-ötürülməməsinə dair qeyd

3. malın sürətli məlumat kodu (Quick Reponse Code)

4. vergi ödəyicisinin telefon və ya faks nömrəsi

5. ƏDV-nin və ya sadələşdirilmiş verginin məbləği

A) 1; 3; 4 B) 2; 3; 5 C) 1; 2; 5 D) 1; 2; 3

532

Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılmasının məqsədi nədən ibarətdir?

A) Vergi ödəyicilərini uçota almaqdan və bank hesabları barədə məlumat almaqdan

B) Vergi ödəyicilərinin obyektlərində istehsal həcminin və malların [işlərin, xidmətlərin] satış dövriyyəsinin həcmini müəyyənləşdirmək və dəqiqləşdirmək

C) Vergi ödəyicilərinin uçotu haqqında vergi orqanlarında olan məlumatları dəqiqləşdirməkdən

D) Vergitutma obyektinin yerini müəyyənləşdirməkdən

#533

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanları tərəfindən xronometraj metodu ilə müşahidə aparıla bilər:

1) vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi vergi bəyannamələrində vergi tutulan dövriyyə əvvəlki hesabat dövriyyələri ilə müqayisədə 30 faizdən çox azaldıqda

2) vergi orqanlarında vergi ödəyiciləri barəsində olan uçot məlumatlarını dəqiqləşdirmək zərurəti yarandıqda;

3) vergi ödəyicilərinin vergitutma obyektlərinin yerinin müəyyən olunması zərurəti yarandıqda;

4) əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının təkrar pozulması faktları aşkar olunduqda

5). vergi ödəyicisi yeni xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilməsi haqqında vergi orqanına tələb irəli sürdükdə

 

A) 1,3,5 B) 2,3,4 C) 3,4,5 D) 1,4,5

534

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanları tərəfindən xronometraj metodu ilə müşahidə aparıla bilər:

 1. vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi vergi bəyannamələrində vergi tutulan dövriyyə əvvəlki hesabat dövriyyələri ilə müqayisədə 30 faizdən çox azaldıqda,
 2. vergi orqanlarında vergi ödəyiciləri barəsində olan uçot məlumatlarını dəqiqləşdirmək zərurəti yarandıqda
 3. dövriyyə məbləğlərinin vergi ödəyicisinin fəaliyyəti barədə iqtisadi göstəricilərinə, işçilərinin sayına, əmtəə-material ehtiyatlarının həcminə, satış qiymətlərinə və aktivlərinin dəyərinə uyğun olmaması barədə vergi orqanında mənbəyi bəlli məlumatlar olduqda ;
 4. vergi ödəyicilərinin vergitutma obyektlərinin yerinin və fəaliyyət növünün müəyyən olunması zərurəti yarandıqda
 5. əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının təkrar pozulması faktları aşkar olunduqda;
 6. 1,2 3 B) 2,4,5 C) 1,3,5 D) 2,3,4

535

Xronometraj metodu ilə müşahidə başlamamışdan neçə gün əvvəl vergi ödəyicisinə xəbərdarlıq göndərilir ?

A) Müşahidədən əvvəl 5 gün müddətində

B) Müşahidədən əvvəl 15 gün müddətində

C) Müşahidədən əvvəl 20 gün müddətində

D) Vergi ödəyicisinə xəbərdarlıq göndərilmir

#536

Xronometraj metodu ilə müşahidənin aparılması kimin qərarına əsasən həyata keçirilir?

A) Vergi orqanlarının rəhbərinin

B) Vergilər nazirinin

C) Vergi ödəyicisinin rəhbərinin

D) Qərar qəbul edilmir

537

Xronometraj metodu ilə müşahidə sutkanın hansı vaxtında aparılır?

A) Vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin iş vaxtı ərzində

B) Vergi ödəyicisinin iş vaxtı ərzində

C) Vergi ödəyicisi ilə vergi orqanının razılaşdığı vaxt ərzində

D) Vergi orqanının müəyyən etdiyi vaxt ərzində

538

Vergi ödəyicisi yeni xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilməsi haqqında birinci dəfə vergi orqanına hansı müddət ərzində tələb irəli sürə bilər?

 1. sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 1 ay keçdikdən sonra
 2. sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 3 ay keçdikdən sonra
 3. sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 6 ay keçdikdən sonra
 4. sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 9 ay keçdikdən sonra

539

Vergi ödəyicisi yeni xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilməsi haqqında növbəti dəfə vergi orqanına hansı müddət ərzində tələb irəli sürə bilər?

 1. sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 1 ay keçdikdən sonra
 2. sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 2 ay keçdikdən sonra

C) sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 3 ay keçdikdən sonra

D) sonuncu xronometraj metodu ilə müşahidədən ən azı 6 ay keçdikdən sonra

#540

Xronometraj metodu ilə müşahidə hansı müddət ərzində aparıla bilər?

A) 15 iş günündən çox olmayan müddətdə

B) 7 iş günündən çox olmayan müddətdə

C) Vergi ödəyicisinin xahişi ilə göstərilən müddətdə

D) Müşahidənin aparılması müddəti məhdudlaşdırılmır

#541

Müşahidəyə başlamazdan əvvəl müşahidə aparılmalı olan obyektdə nə məqsədlə nəzarət qaydasında mal alqısı həyata keçirilir?

A) Malin (işin,xidmətin) qiymətini müəyyənləşdirmək üçün

B) Əvvəlki dövrlərdə ödənilməli olan vergiləri hesablamaq üçün

C) Malların (işlərin, xidmətlərin) bazar qiymətini müəyyənləşdirmək üçün

D) Nəzarət qaydasında mal alqısına icazə verilmir

#542

Xronometraj metodu ilə müşahidə keçirilən zaman müxtəlif vergi ödəyicilərinin tətbiq etdikləri qiymətlərin nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən 30 faizdən çox (aşağı və ya yuxarı) fərqlənməsi faktları aşkar edildikdə, istehsal həcmi və ya satış dövriyyəsi necə hesablanır?

 1. nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən çox olanda artıq olan qiymətlə
 2. nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlər nəzərə alınmaqla
 3. nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən az olduqda aşağı olan qiymətlə
 4. vergi ödəyicisinin ilkin uçot sənədlərində və ya alış aktlarında göstərdiyi qiymətlə

543

Müşahidə zamani müəyyən edilmiş göstəricilər hansı qaydada rəsmiləşdirilir?

A) Hər iş gününün sonunda müvafiq aktla rəsmiləşdirilir

B) 3 iş günündə bir dəfə günün sonunda aktla rəsmiləşdirilir

C) 5 iş günündə bir dəfə günün sonunda aktla rəsmiləşdirilir

D) Müşahidə müddətinin sonunda bir dəfə aktla rəsmiləşdirilir

#544

Xronometraj metodu ilə aparılan müşahidənin nəticələri hansı qaydada ümumiləşdirilir?

A) Gündəlik göstəricilər kifayət edir

B) Müəyyən edilmiş gündəlik göstəricilər əsasında orta günlük göstərici hesablanmaqla

C) Vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi məlumat əsasında ümumiləşdirilir

D) Nəticələr ümumiləşdirilmir

#545

Vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi ödəyicisinə və ya onun sahibliyində, istifadəsində və sərəncamında olan əmlaka hansı məbləğdə qanunsuz olaraq zərər vurulmasına yol verilir?

A) 50 manat

B) 100 manat

C) yol verilmir

D) 150 manat

#546

Vergi orqanlarının və ya onların vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri ilə vergi yoxlaması keçirildikdə

A) buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] də daxil olmaqla vurulan ziyan qismən vergi ödəyicisinə ödənilməlidir

B) buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] də daxil olmaqla vurulan ziyan tam həcmdə vergi ödəyicisinə ödənilməlidir

C) buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] istisna olmaqla vurulan ziyan tam həcmdə vergi ödəyicisinə ödənilməlidir

D) buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] istisna olmaqla vurulan ziyan qismən vergi ödəyicisinə ödənilməlidir

#547

Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə qanunsuz hərəkətləri nəticəsində vurduqları ziyana görə …

A) heç bir məsuliyyət daşımırlar

B) yalnız inzibati qaydada məsuliyyət daşıyırlar

C) qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar

D) müstəsna hallarda cinayət məsuliyyəti daşıyırlar

#548

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni hərəkətləri nəticəsində vergi ödəyicisinə vurulan ziyan hansı qaydada ödənilir?

A) heç bir halda ödənilmir

B) bütün hallarda ödənilir

C) qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, ödənilir

D) qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, ödənilmir

#549

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicisinin məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında qərarın çıxarılmasından sonra müvafiq vergi orqanı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxsdən müəyyən edilən maliyyə sanksiyalarını hansı qaydada alır?

A) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydada və ya məhkəmə qaydasında

B) yalnız məhkəmə qaydasında

C) yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən qaydada

D) vergi orqanının müəyyən etdiyi istənilən qaydada

Fəsil V və VI

#550

Vergi orqanları tərəfindən maliyyə sanksiyalarının alınması barədə iddialarına hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq baxılır?

A) İnzibati Xətalar Məcəlləsinə

B) Vergi Məcəlləsinə

C) Mülki-Prosessual Məcəlləyə

D) Mülki Məcəlləyə

#551

Vergi ödəyiciləri, vergi agentləri və onların nümayəndələri, vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə hansı qanunvericilik aktlarına əsasən məsuliyyət daşıyırlar?

A) İnzibati Xətalar Məcəlləsi

B) Vergi Məcəlləsi

C) İnzibati Xətalar və Vergi Məcəlləsi

D) İnzibati Xətalar, Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi  və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları ilə

#552

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə və vergi agentlərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hansı məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilir?

A) maliyyə sanksiyaları, faizlər və inzibati cərimələr

B) maliyyə sanksiyaları və faizlər

C) faizlər və inzibati cərimələr

D) yalnız maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr

#553

Vergi ödəyicisi vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hərəkətə [hərəkətsizliyə] görə təkrarən neçə dəfə məsuliyyətə cəlb oluna bilər?

A) 2 dəfə

B) təkrarən cəlb oluna bilməz

C) 1 dəfə

D) istənilən sayda

#554

Hansı hallarda vergi ödəyicisi vergi qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirsiz hesab edilir?

A) yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə təqsiri sübut edilməyənədək

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə təqsiri sübut edildikdən sonra

C) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə təqsiri sübut edilməyənədək

D) yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada təqsiri sübut edilməyənədək

#555

Vergi ödəyicisinin və vergi agentinin hansı sahələrdə yol verdiyi səhvləri müstəqil düzəltmək hüququ vardır?

1. istənilən səhvləri

2. vergitutma obyektinin uçotunda

3. vergilərin ödənilməsində

4. vergilərin hesablanmasında

5. yol verilən səhvlərin müstəqil düzəldilməsi qadağandır

A) 1, 3, 5 B) 3, 4, 5 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 4

#556

Vergi qanunvericiliyinin pozulması faktını təsdiq edən halların və vergi ödəyicisinin təqsirinin sübut edilməsi hansı orqanın üzərinə qoyulur?

A) maliyyə orqanlarının

B) icra hakimiyyəti orqanlarının

C) hüquq-mühafizə orqanlarının

D) vergi orqanlarının

#557

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasına aradan qaldırılmaz şübhələr olduqda, onlar kimin xeyrinə şərh olunur?

A) Vergi orqanlarının

B) Məhkəmə orqanlarının

C) Gömrük orqanlarının

D) Vergi ödəyicisinin

#558

Vergi qanunvericiliyinin pozulması halları nəzərdən keçirildikdə aşağıdakı hansı məsələlər müəyyən edilməlidir?

1. onun bilərəkdən və ya ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilməsi

2. inzibati məsuliyyətin tətbiq edilməsi üçün təqsirkar şəxsin müəyyən yaşa çatması

3. vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin sağlamlıq vəziyyəti

4. yüngülləşdirici və ya ağırlaşdırıcı hallar

5. qanun pozuntusunun qanunvericilikdə ziddiyyətli məqamların olması səbəbindən törədilməsi

A) 1, 3, 5 B) 3, 4, 5 C) 2, 3, 4 D) 1, 2, 4

#559

Vergi qanunvericiliyinin pozulması malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi ilə bağlı olduqda, həmin işlərə hansı Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır?

A) Gömrük Məcəlləsi

B) Vergi Məcəlləsi

C) Mülki-Prosessual Məcəlləsi

D) Cinayət Məcəlləsi

#560

Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları necə tətbiq edilir?

A) Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş ən yüksək maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

B) hər pozuntuya münasibətdə ayrıca tətbiq edilir

C) Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş ən aşağı maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

D) pozuntunun yüksək məbləği götürülür və ona uyğun maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

#561

Vergi ödəyicisinin və ya vergi agentinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi, onları vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən azad edirmi?

A) azad edir

B) qismən azad edir

C) azad edilib-edilməməsi vergi orqanının rəhbəri tərəfindən həll edilir

D) azad etmir

#562

Vergi ödəyicisinin və ya vergi agentinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi onları aşağıdakı hansı məsələlərdən azad etmir?

1. yalnız hesablanmış faizlərin ödənilməsindən

2. vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən

3. vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni tələblərinin yerinə yetirilməsindən

4. yalnız tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarından

A) 1, 3 B) 3, 4 C) 2, 3 D) 1, 2

#563

Aşağıdakı hallardan hansı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edən hallara aid deyil?

A) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusu hadisəsinin olmaması

B) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunda şəxsin təqsirinin olmaması

C) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsi

D) Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb etmə müddətinin qurtarması

#564

Hansı hal vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edir?

A) vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

B) vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunda şəxsin təqsirinin olmaması

C) vergi orqanının vəzifəli şəxsinin təşəbbüsü olduqda

D) vergi ödəyicisi fəaliyyət ünvanını dəyişdikdə

565

Aşağıdakı hallardan hansı vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallara aid deyil?

A) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun təbii fəlakət, yaxud digər fövqəladə və qarşısıalınmaz hadisələr nəticəsində törədilməsi

B) vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərara əsaslanmaqla və ya onun icrası nəticəsində törədilməsi

C) Vergi orqanlarının qərarlarına yenidən baxıldıqda vergi ödəyicisinin hərəkətləri üçün hüquqi əsaslar olmasının aşkar edilməsi

D) Vergi hesabatının əsas olmadan müəyyən edilmiş vaxtda təqdim edilməməsi

#566

Aşağıdakı hallardan hansı vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallara aid deyil?

A) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun təbii fəlakət, yaxud digər fövqəladə və qarşısıalınmaz hadisələr nəticəsində törədilməsi

B) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun vergi ödəyicisi-fiziki şəxs tərəfindən xəstə halı ilə əlaqədar olaraq öz hərəkətlərinə nəzarət [özünə hesabat verməyi] və rəhbərlik etməyi bacarmadığı vəziyyətdə törədilməsi

C) Vergi orqanlarının qərarlarına yenidən baxıldıqda vergi ödəyicisinin hərəkətləri üçün hüquqi əsaslar olmasının aşkar edilməsi

D) Vergi hesabatının əsas olmadan müəyyən edilmiş vaxtda təqdim edilməməsi

#567

Aşağıdakılardan hansılar vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallara aiddir?

1. vergi ödəyicisi və ya vergi agenti tərəfindən vergi orqanının və ya digər səlahiyyətli dövlət orqanının, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətləri daxilində verdikləri yazılı göstərişlərinin və ya izahatlarının yerinə yetirilməsi

2. vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun qarşısı alına bilən hadisələr nəticəsində törədilməsi

3. hər hansı vergilər, o cümlədən vergi agentləri tərəfindən ödənilən vergilər üzrə artıq ödənilmiş məbləğlərin hesabına digər vergilər üzrə borcların nəzərə alınması

4. vergilərin düzgün hesablanmaması və vergi öhdəliklərinin düzgün yerinə yetirilməməsi ilə bağlı vergi qanunvericiliyinin pozulmasının vergi orqanının yoxlamasına qədərki dövrdə vergi ödəyicisinin özü tərəfindən aradan qaldırılması

A) 1, 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 1, 2,4

#568

Hansı hal vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edir?

A) vergi orqanının vəzifəli şəxsinin təşəbbüsü olduqda

B) vergi ödəyicisi fəaliyyət ünvanını dəyişdikdə

C) vergi orqanlarının qərarlarına yenidən baxıldıqda vergi ödəyicisinin hərəkətləri üçün hüquqi əsasların olması aşkar edildikdə

D) vergi ödəyicisinin müraciəti olduqda

#569

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən şəxsin təqsirini istisna edən hallar olduqda, şəxs vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusuna görə məsuliyyət daşıyırmı?

A) heç bir halda məsuliyyət daşımır

B) bütün hallarda məsuliyyət daşıyır

C) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən maliyyə sanksiyalarının və faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla məsuliyyət daşımır

D) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla məsuliyyət daşımır

#570

Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçdikdə şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?

A) 3 il

B) 1 il

C) 2 il

D) 4 il

#571

Vergi hesabatını və ya hesabatın əvəzinə nəzərdə tutulmuş arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] qərarına əsasən hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 25 manat

B) 40 manat

C) 50 manat

D) 75 manat

571-1

Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərə və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli ailə üzvlərinə “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinin ikinci hissəsinin dördüncü və beşinci abzaslarında nəzərdə tutulan hesabatı və arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməməyə görə təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verdikdə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq eilir?

 1. minimum aylıq əmək haqqının 3 faizi
 2. minimum aylıq əmək haqqının 6 faizi
 3. ölkə üzrə yaşayış minumunun 3 faizi
 4. ölkə üzrə yaşayış minumunun 3 faizi

571-2

Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərə və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli ailə üzvlərinə “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinin ikinci hissəsinin dördüncü və beşinci abzaslarında nəzərdə tutulan hesabatı və arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməməyə görə təqvim ili ərzində belə hallara iki və daha çox dəfə yol verdikdə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq eilir?

 1. minimum aylıq əmək haqqının 3 faizi
 2. minimum aylıq əmək haqqının 6 faizi
 3. ölkə üzrə yaşayış minumunun 3 faizi
 4. ölkə üzrə yaşayış minumunun 3 faizi

#572

Vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanının tələbinə əsasən aktivləri barədə məlumatı 10 gün ərzində təqdim edilmədiyinə görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 200 manat

B) 100 manat

C) 40 manat

D) 50 manat

#573

Vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanının tələbinə əsasən aktivləri barədə məlumatı neçə gün ərzində vergi orqanına təqdim etməlidir?

A) 10 gün

B) 5 gün

C) 15 gün

D) 20 gün

574

Yoxlama zamanı sənədlərin (o cümlədən elektron formatda məlumatların) müəyyən edilmiş müddətlərdə təqdim edilməməsinə və ya bilərəkdən təhrif olunmaqla təqdim edilməsinə görə vergi ödəyicisinə hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 40 manat

B) 100 0manat

C) 2000 manat

D) 300 manat

575

Uçot sənədlərin və ya məlumatların müəyyən edilmiş müddətdə üzrlü səbəb olmadan saxlanılmamasına görə vergi ödəyicisinə hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

 1. 1000 manat
 2. 2000 manat
 3. 300 manat
 4. 400 manat

576. Transfer qiyməti əsas götürülməklə vergiləriı şəxslər arasında həyata keçirilən 500.000 man çox əməliyyatlara dair arayişı müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına əsasən nə qədər məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 50 manat
 2. 500 manat
 3. 5000 manat
 4. 50000 manat

577

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi ödəyicilərinə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir?

 1. ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat qüvvəyə minmədən və ya ləğv edildiyi halda
 2. Səyyar yoxlama zamanı sənədlərin (o cümlədən elektron formatda məlumatların) müəyyən edilmiş müddətlərdə təqdim edilməməsinə və ya bilərəkdən təhrif olunmaqla təqdim edilməsinə görə
 3. Uçot sənədlərin və ya məlumatların müəyyən edilmiş müddətdə üzrlü səbəb olmadan saxlanılmamasına görə
 4. uçot məlumatlarında [vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınma haqqında ərizədə qeyd olunan rekvizitlər] dəyişiklik haqqında məlumatın təqdim edilməməsinə görə
 5. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş surətləri vergi orqanının müraciətinə əsasən 10 iş günü müddətində verilməməsinə görə
 6. 1,2,3 B) 3,4,5 C) 2,3,5 D) 1,3,4

#578

Verginin [o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin] hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin [kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla] neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 20 faizi

B) 40 faizi

C) 50 faizi

D)100 faizi

578-1

Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən mühasibat uçotunu məcburi qaydada elektron formada aparmalı şəxslər tərəfindən verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləğinin verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılması, habelə büdcəyə çatası vergi məbləğinin hesabat təqdim etməməklə yayındırılması onların vergi orqanına elektron formada təqdim etdikləri məlumatlar əsasında aşkar edildikdə həmin vergi ödəyicilərinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

 1. Azaldılmış məbləğin 10 faizi
 2. Azaldılmış məbləğin 20 faizi
 3. Azaldılmış məbləğin 25 faizi
 4. Azaldılmış məbləğin 50 faizi

#579

Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətdə vergi orqanında uçota alınmaq üçün və ya Məcəllədə göstərilən müddətdə olduğu yerin dəyişməsi barədə ərizənin verilməməsinə, həmçinin digər uçot məlumatlarında [vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınma haqqında ərizədə qeyd olunan rekvizitlər] dəyişiklik haqqında məlumatın təqdim edilməməsinə görə, habelə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş “Fərqlənmə nişanı” olmadan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və ya yük daşınmasına görə hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 20 manat

B) 50 manat

C) 25 manat

D) 40 manat

#580

Vergi Məcəlləsinin müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərə sərəncamın verildiyi tarixdən, kredit təşkilatlarında və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərdə hesabları olmadığı halda müəyyən edilmiş bildirişdə göstərilən müddətin başa çatdığı tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla, nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda – aparılmış məxaric əməliyyatlarının necə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

A) 50 faizi

B) 40 faizi

C) 25 faizi

D) 100 faizi

#581

ƏDV üzrə qeydiyyat məcburi olduğu halda, qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərilməsinə görə vergi ödəyicisinə ƏDV üzrə qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərdiyi bütün dövr ərzində büdcəyə ödənilməli olan ƏDV məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

A) 20

B) 40

C) 50

D) 10

#582

Hansı hallarda ƏDV üzrə vergi hesab-fakturasının təqdim edilməsinə görə vergi ödəyicisinə təqdim edilmiş vergi hesab-fakturalarında göstərilmiş vergi məbləğinin 100 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq nağdsız əməliyyatların aparıldığı bütün hallarda

B) Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat qüvvəyə minmədən və ya ləğv edildiyi halda

C) bütün hallarda

D) heç bir halda

#583

Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi-hesab fakturası üzrə alınmış malların [iş və xidmətlərin] dəyəri ödənilərkən, ƏDV məbləğinin ödənilməməsinə görə vergi ödəyicisinə ödənilməmiş ƏDV məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 100 faizi

B) 50 faizi

C) 25 faizi

D) 20 faizi

#584

ƏDV ödəyiciləri, habelə ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olmayan səhmlərinin və paylarının 50 faizindən çoxu dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və büdcə təşkilatları tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən hansı müddətdə ƏDV məbləğinin ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

A) ödənilən gündən 3 gün müddətində

B) ödənilən gündən gec olmamaqla

C) ödənilən gündən 5 gün müddətində

D) ödənilən gündən 10 gün müddətində

585

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi ödəyicilərinə apardığı əməliyyatların 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir?

 1. Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa
 2. büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa
 3. ƏDV üzrə qeydiyyat məcburi olduğu halda, qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərilməsinə görə
 4. vergi orqanının tələbinə əsasən aktivləri barədə məlumatı 10 gün ərzində təqdim edilmədiyinə görə
 5. Uçot sənədlərin və ya məlumatların müəyyən edilmiş müddətdə üzrlü səbəb olmadan saxlanılmamasına görə
 6. 1,2,4 B) 2,3,5 C) 1,2,3 D) 3,4,5

#586

Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən [nəzarət kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində birinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 1000 manat

B) 2000 manat

C) 3000 manat

D) 6000 manat

587

Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən [nəzarət kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində birinci dəfə yol verildikdə  ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 1000manat

B) 1500 manat

C) 2000 manat

D) 6000 manat

#588

Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən [nəzarət kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində ikinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 3000 manat

B) 4000 manat

C) 6000 manat

D) 800 manat

589

Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən [nəzarət kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində üçüncü və daha çox dəfə yol verildikdə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 1000 manat

B) 2000 manat

C) 3000 manat

D) 6000 manat

590

Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 400 manat
 2. 800 manat
 3. 10 faizi
 4. 20 faizi

591

Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 400 manat
 2. 800 manat
 3. 10 faizi
 4. 20 faizi

592

Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala üç və daha çox dəfə yol verdikdə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 1200 manat
 2. 10 faizi
 3. 20 faizi
 4. 40 faizi

#593

Vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməmiş və ya texniki tələblərə cavab verməyən nəzarət-kassa aparatlarından istifadə etməklə nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində üçüncü dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 1000 manat

B) 2000 manat

C) 6000 manat

D) 4000 manat

594

Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən [nəzarət kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində üçüncü dəfə yol verildikdə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 1000 manat

B) 2000 manat

C) 4000 manat

D) 6000 manat

#595

Vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməmiş və ya texniki tələblərə cavab verməyən nəzarət-kassa aparatlarından istifadə etməklə nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində dördüncü dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 1000 manat

B) 2000 manat

C) 6000 manat

D) 3000 manat

596

Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən [nəzarət kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən] nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində dördüncü dəfə yol verildikdə  ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 8000 manat

B) 6000 manat

C) 4000 manat

D) 2000 manat

#597

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş ciddi hesabat blanklarından istifadə etmədən və ya müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunmuş formalara uyğun olmayan ciddi hesabat blanklarından istifadə etməklə əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində birinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 400 manat

B) 1000 manat

C) 3000 manat

D) 6000 manat

#598

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş ciddi hesabat blanklarından istifadə etmədən və ya müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunmuş formalara uyğun olmayan ciddi hesabat blanklarından istifadə etməklə nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində üçüncü dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 1000 manat

B) 2000 manat

C) 6000 manat

D) 3000 manat

#599

Alıcıya təqdim edilməli olan çekin bankların valyuta mübadilə şöbələri tərəfindən müştəriyə təqdim edilməli olan bank çıxarışlarının və ya digər ciddi hesabat blanklarının verilməməsinə və ya ödənilmiş məbləğdən aşağı məbləğ göstərilməklə verilməsinə təqvim ili ərzində ikinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 3000 manat

B) 400 manat

C) 1000 manat

D) 6000 manat

600

Alıcıya təqdim edilməli olan çekin bankların valyuta mübadilə şöbələri tərəfindən müştəriyə təqdim edilməli olan bank çıxarışlarının və ya digər ciddi hesabat blanklarının verilməməsinə və ya ödənilmiş məbləğdən aşağı məbləğ göstərilməklə verilməsinə təqvim ili ərzində ikinci dəfə yol verildikdə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 800 manat

B) 6000 manat

C) 3000 manat

D) 1000 manat

#601

Alıcıya təqdim edilməli olan çekin bankların valyuta mübadilə şöbələri tərəfindən müştəriyə təqdim edilməli olan bank çıxarışlarının və ya digər ciddi hesabat blanklarının verilməməsinə və ya ödənilmiş məbləğdən aşağı məbləğ göstərilməklə verilməsinə təqvim ili ərzində altıncı dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 400 manat

B) 800 manat

C) 6000 manat

D) 3000 manat

602

Alıcıya təqdim edilməli olan çekin bankların valyuta mübadilə şöbələri tərəfindən müştəriyə təqdim edilməli olan bank çıxarışlarının və ya digər ciddi hesabat blanklarının verilməməsinə və ya ödənilmiş məbləğdən aşağı məbləğ göstərilməklə verilməsinə təqvim ili ərzində altıncı dəfə yol verildikdə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 8000 manat

B) 6000 manat

C) 3000 manat

D) 2000 manat

#603

Nəzarət-kassa aparatlarından istifadə edilməsi dayandırıldıqda əhali ilə pul hesablaşmalarının qeydiyyatının aparılması qaydalarının pozulmasına təqvim ili ərzində birinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 800 manat

B) 1000 manat

C) 2000 manat

D) 3000 manat

#604

Nəzarət-kassa aparatlarından istifadə edilməsi dayandırıldıqda əhali ilə pul hesablaşmalarının qeydiyyatının aparılması qaydalarının pozulmasına təqvim ili ərzində üçüncü dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 1200 manat

B) 4000 manat

C) 6000 manat

D) 3000 manat

#605

Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görətəqvim ili ərzində birinci dəfə hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 1000 manatdan çox olan hissəsinin 5 faizi
 2. 1000 manatdan çox olan hissəsinin 10 faizi
 3. 1000 manatdan çox olan hissəsinin 20 faizi
 4. Sanksiya qoyulmur

606. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə il ərzində belə hala təkrar yol verdikdə hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. Sanksiya tetbiq edilmir
 2. 1000 manatdan çox olan hissəsinin 10 faizi
 3. 1000 manatdan çox olan hissəsinin 20 faizi
 4. 1000 manatdan çox olan hissəsinin 40 faizi

607. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisində malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda – alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 400 manat
 2. Sanksiya tetbiq edilmir
 3. Sənədlə rəsmləşdirilməyən xərclərin 10 faizi
 4. alınmış malların 20 faizi

608. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisində malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda – alıcıya təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 400 manat
 2. Sanksiya tetbiq edilmir
 3. Sənədlə rəsmləşdirilməyən xərclərin 10 faizi
 4. Sənədlə rəsmləşdirilməyən xərclərin 20 faizi

609. Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisində malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda – alıcıya təqvim ili ərzində belə hala üçüncü və daha çox dəfə yol verdikdə hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 6000 manat
 2. Sanksiya tetbiq edilmir
 3. Sənədlə rəsmləşdirilməyən xərclərin 10 faizi
 4. Sənədlə rəsmləşdirilməyən xərclərin 40 faizi

#610

Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü cihazlarının göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlardakı plombların zədələnməsinə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmamasına və ya məcburi nişanlama ilə nişanlanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markaların inventarizasiyasında kənarlaşmalara yol verilməsinə, eləcə də Vergi Məcəllənin müvafiq maddəsinin tələblərini pozmaqla hazır məhsulun istehsal sahəsindən kənara çıxarılmasına görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 500 manat

B) 50000 manat

C) 5000 manat

D) 50 manat

#611

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi [kontraktı] bağlamadan işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin [xidmətlərin] yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə [azaldılmasına] şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə,hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

 1. 2000 manat
 2. 1000 manat
 3. 4000 manat
 4. 6000 manat

611-1

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi [kontraktı] bağlamadan işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin [xidmətlərin] yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə [azaldılmasına] şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə,hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

 1. 2000 manat
 2. 1000 manat
 3. 4000 manat
 4. 6000 manat

611-2

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi [kontraktı] bağlamadan işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin [xidmətlərin] yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə [azaldılmasına] şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə təqvim ili ərzində belə hala üç və daha çox dəfə yol verdikdə,hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

 1. 2000 manat
 2. 1000 manat
 3. 4000 manat
 4. 6000 manat

#612

Vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında açılmış hesaba mədaxil edilmiş pul vəsaitinin neçə faizi miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 200 faizi

B) 50 faizi

C) 100 faizi

D) 25 faizi

613. Vergi orqanlarından “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almadan sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə görə vergi ödəyicisinə təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 400 manat
 2. həmin fəaliyyət növünə görə əldə etdiyi gəlirin məbləğinin 20 faizi miqdarında
 3. həmin fəaliyyət növünə görə müəyyən olunmuş aylıq sabit vergi məbləğinin 40 faizi miqdarında
 4. həmin fəaliyyət növünə görə əldə etdiyi gəlirin məbləğinin 40 faizi miqdarında

614.

Vergi orqanlarından “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almadan sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə görə vergi ödəyicisinə təqvim ili ərzində belə hallara iki və daha çox dəfə yol verildikdə hansı miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

 1. 400 manat
 2. həmin fəaliyyət növünə görə əldə etdiyi gəlirin məbləğinin 40 faizi miqdarında
 3. həmin fəaliyyət növünə görə müəyyən olunmuş aylıq sabit vergi məbləğinin 40 faizi miqdarında
 4. həmin fəaliyyət növünə görə müəyyən olunmuş aylıq sabit vergi məbləğinin 100 faizi miqdarında

614-1

Vergi ödəyicisi elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası təqdim edilməli olduğu halda malların elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası verilmədən təqdim edilməsinə görə malları təqdim edən şəxsə təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə hansı miqdarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

 1. təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 5 faizi
 2. təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 10 faizi
 3. təqdim edilmiş malların alış qiymətinin 5 faizi
 4. təqdim edilmiş malların alış qiymətinin 10 faizi

614-2

Vergi ödəyicisi elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası təqdim edilməli olduğu halda malların elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası verilmədən təqdim edilməsinə görə malları təqdim edən şəxsə təqvim ili ərzində belə hala ikinci dəfə yol verdikdə hansı miqdarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

 1. təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 10 faizi
 2. təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 20 faizi
 3. təqdim edilmiş malların alış qiymətinin 10 faizi
 4. təqdim edilmiş malların alış qiymətinin 20 faizi

614-3

Vergi ödəyicisi elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası təqdim edilməli olduğu halda malların elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası verilmədən təqdim edilməsinə görə malları təqdim edən şəxsə təqvim ili ərzində belə hala üç və daha çox dəfə yol verdikdə hansı miqdarda maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

 1. təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 20 faizi
 2. təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 40 faizi
 3. təqdim edilmiş malların alış qiymətinin 20 faizi
 4. təqdim edilmiş malların alış qiymətinin 40 faizi

614-4

Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların belə marka olmadan, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı malların məcburi nişanlama ilə nişanlanmadan satılmasına, satış məqsədi ilə saxlanılmasına, istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılmasına görə təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

 1. Həmin mallara görə 5000 manat
 2. həmin malların alış qiyməti ilə dəyərinin 1 misli
 3. həmin malların bazar qiyməti ilə dəyərinin 1 misli
 4. həmin malların bazar qiyməti ilə dəyərinin 2 misli

614-5

Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların belə marka olmadan, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı malların məcburi nişanlama ilə nişanlanmadan satılmasına, satış məqsədi ilə saxlanılmasına, istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılmasına görə təqvim ili ərzində belə hallara iki və daha çox dəfə yol verildikdə məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

 1. Həmin mallara görə 5000 manat
 2. həmin malların alış qiyməti ilə dəyərinin 1 misli
 3. həmin malların bazar qiyməti ilə dəyərinin 1 misli
 4. həmin malların bazar qiyməti ilə dəyərinin 2 misli

614-6

Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş vergi güzəşt və azadolmalarını əldə edən şəxslər tərəfindən vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə və ya azaldılmasına görə hansı miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

 1. bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər çıxılmaqla) 3 faizi
 2. bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər çıxılmadan) 3 faizi
 3. bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər çıxılmaqla 6 faizi
 4. bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər çıxılmadan) 6 faizi

#615

Vergi və ya cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin neçə faizi məbləğində faiz tutulur?

A) 0,05 faizi

B) 0,1 faizi

C) 0,01 faizi

D) 0,2 faizi

#616

Vergi və ya cari vergi ödəməsi müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən faiz vergi ödənişlərinə münasibətdə hansı dövrə tətbiq edilir?

A) vergi ödənişlərinə faiz hesablanmır

B) bütün ötmüş müddətə, ancaq üç ildən çox olmamaq şərti ilə

C) bütün ötmüş müddətə, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti

D) bütün ötmüş müddətə

#617

Səyyar vergi yoxlaması nəticəsində aşkar edilmiş vaxtında ödənilməmiş vergi məbləğlərinə münasibətdə faizlər hansı müddətdən tətbiq edilir?

A) həmin vergi məbləğlərinə faiz hesablanmır

B) bütün ötmüş müddətə, ancaq üç ildən çox olmamaq şərti ilə

C) bütün ötmüş müddətə, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti

D) həmin vergi məbləğlərinin vergi ödəyicisinə hesablandığı gündən

#618

Vergi ödəyicisinin artıq ödənilmiş məbləğlərin qaytarılmasına dair ərizə verdiyi müddətdən 45 gün ərzində məbləğ qaytarılarsa, aşağıdakı hansı məbləğ vergi ödəyicisinə qaytarılmır?

A) maliyyə sanksiyaları

B) dövlət rüsumu

C) faizlər

D) inzibati cərimə

#619

Müəyyən edilmiş vergi məbləğindən artıq ödənilmiş məbləğ və ya düzgün tutulmayan vergi məbləği ödənildikdə, vergi ödəyicisinin ərizəsinin verildiyi tarixdən həmin məbləğlər geri qaytarılanadək gecikdirilən hər bir gün üçün [ödəmə günü də daxil olmaqla] vergi ödəyicisinə müvafiq məbləğlərin neçə faizi miqdarında faiz ödənilir?

A) 0,05 faizi

B) 0,01 faizi

C) 0,1 faizi

D) 0,2 faizi

#620

Hüquqi şəxsə, fərdi sahibkara, filiala və nümayəndəliyə, vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və digər hesablar açdığına görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən kredit təşkilatlarına hər açılmış hesab üçün hansı məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 50 manat

B) 150 manat

C) 200 manat

D) 400 manat

#621

Sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olduqda, onun vergilərin ödənilməsinə dair tapşırıqlarını, habelə vergilər üzrə borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinin hesabından Mülkü Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ödənişlərin növbəliyinə uyğun tutulması haqqında vergi orqanlarının sərəncamlarını icra etmədiyinə görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına- növbəliyi pozmaqla aparılan əməliyyatların məbləğlərinin neçə faizi məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) 40

B) 60

C) 20

D) 50

#622

Sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olduqda, onun vergilərin ödənilməsinə dair tapşırıqlarını, habelə vergilər üzrə borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi ödəyicisinin hesabından Mülkü Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ödənişlərin növbəliyinə uyğun tutulması haqqında vergi orqanlarının sərəncamlarını icra etmədiyinə görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

A) növbəliyi pozmaqla aparılan əməliyyatların məbləğlərinin 50 faizi

B) sərəncamda göstərilən məbləğin 20 faizi

C) növbəliyi pozmaqla aparılan əməliyyatların məbləğlərinin 20 faizi

D) ödəmə tapşırıqlarında göstərilən məbləğin 30 faizi

#623

Mülkü Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ödənişlərin növbəliyinə uyğun tutulması haqqında vergi orqanlarının sərəncamlarını icra etmədiyinə görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatlarına tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarının məbləği hansı həddən çox olmamalıdır?

A) vergi orqanının sərəncamında göstərilən məbləğin 20 faizindən

B) ödəmə tapşırıqlarında göstərilən məbləğin 20 faizindən

C) vergi orqanının sərəncamında göstərilən məbləğin 100 faizindən

D) ödəmə tapşırıqlarında və ya vergi orqanının sərəncamında göstərilən məbləğin 50 faizindən.

624. Aşağıdakılardan hansilar maliyyə institutlarına tetbiq edilən maliyyə sanksiyalarına aid edilir

 1. maliyyə institutları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə hesab açıldıqda və ya maliyyə xidmətləri göstərildikdə, Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının, habelə vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl edilməməsinə görə – hər belə hesab və ya əməliyyat üçün 500 manat məbləğində
 2. hüquqi və fiziki şəxslərin bank hesabından nağd əməliyyat aparılarkən ödəmə mənbəyində vergi tutmamağa görə tutulmamış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin 10 faizi məbləğində
 3. vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinin pozulması həmin müqavilələrin tərəfi olan digər dövlətin səlahiyyətli orqanının bildirişinə əsasən aşkar olunduqda  – hər belə hesab üçün 1000 manat məbləğində
 4. maliyyə institutları tərəfindən təqdim edilməsi nəzərdə tutulan məlumatların əks olunduğu elektron hesabatın müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə təqdim edilməməsinə görə – 10000 manat məbləğində
 5. Vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və digər hesablar açdığına görə maliyyə institutlarına hər belə hesab və ya əməliyyat üçün 100 manat məbləğində
 6. 1.2.3 B) 1.3.4 C) 2.3.4 D) 2.4.5

#625

Vergi ödəyicisinin valyuta hesabından vəsait mübahisəsiz qaydada tutulduğu halda bank həmin gün Milli Bankın müəyyən etdiyi rəsmi məzənnə ilə sərəncamda göstərilən məbləğin neçə faizinədək hesabdakı valyuta vəsaitini dondurur?

A) 50

B) 100

C) 105

D) 150

#626

Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri aşağıda göstərilən hansı hallarda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar?

1. vergi orqanlarının hüquqa zidd hərəkətlərinə [qərarlarına] və ya hərəkətsizliyinə görə

2. vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və digər işçilərinin öz vəzifələrini icra etdikdə, onların hüquqa zidd hərəkətlərinə [qərarlarına] və ya hərəkətsizliyinə görə

3. vergi orqanlarının qanunla müəyyən edilmiş hərəkətlərinə [qərarlarına] görə

4. 1-ci və 3-cü bəndlərdə sadalanmış hərəkətlər və ya hərəkətsizlik nəticəsində vergi ödəyicilərinə dəymiş zərərə görə

5. 1-ci və 2-ci bəndlərdə sadalanmış hərəkətlər və ya hərəkətsizlik nəticəsində vergi ödəyicilərinə dəymiş zərərə görə

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 4, 5 D) 1, 2, 5

#627

Vergi ödəyicilərinə vergi orqanlarının hüquqa zidd hərəkətləri [qərarları] və ya hərəkətsizliyi, vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və digər işçilərinin öz vəzifələrini icra etdikdə, onların hüquqa zidd hərəkətləri [qərarları] və ya hərəkətsizliyi nəticəsində dəymiş zərər hansı qaydada ödənilir?

A) məhkəmənin qərarı əsasında

B) yuxarı vergi orqanının qərarı əsasında

C) ərazi vergi orqanının qərarı əsasında

D) qeyd olunan hərəkətlər [qərarlar] və ya hərəkətsizliklər nəticəsində dəymiş zərər ödənilmir

#628

Vergi ödəyicisinin vergilər üzrə borcu olmadıqda, vergi orqanları tərəfindən düzgün tutulmayan vergilərə, maliyyə sanksiyalarına, faizlərə və inzibati cərimələrin məbləğlərinə münasibətdə hansı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur?

A) vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən 60 gün müddətində geri qaytarılmalıdır və ya gələcək ödənişlərin hesabına aid edilə bilər

B) vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən 45 gün müddətində geri qaytarılmalıdır və ya gələcək ödənişlərin hesabına aid edilə bilər

C) vergi orqanının məlumatına əsasən 45 gün müddətində gələcək ödənişlərin hesabına aid edilə bilər

D) vergi orqanının qərarına əsasən 45 gün müddətində geri qaytarılmalıdır

#629

Vergi orqanları vəzifəli şəxsləri hansı məsələlərə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar?

1. özlərinin qanuna uyğun hərəkətləri [qərarları] nəticəsində vergi ödəyicisinə dəymiş zərərə görə

2. özlərinin hüquqa zidd hərəkətlərinə [qərarlarına] və ya hərəkətsizliyinə görə

3. öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirmədiyinə və ya lazımınca yerinə yetirmədiyinə görə

4. 1-ci və 2-ci bəndlərdə sadalanan hərəkətlərə görə

A) 1, 3 B) 2, 3 C) 1, 4 D) 3, 4

#630

Hansı şəxslərin vergi orqanlarının qərarlarından [aktlarından], habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayət etmək hüququ vardır?

A) heç kimin vergi orqanlarının qərarlarından [aktlarından], habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayət etmək hüququ yoxdur

B) vergi ödəyicisi olmayan istənilən şəxsin

C) hər bir vergi ödəyicisinin və ya başqa vəzifəli şəxsin

D) yalnız vergi agentlərinin

#631

Vergi orqanlarının qərarlarından [aktlarından], habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayət qanunla müəyyən edilmiş qaydada kimə verilir?

A) vergi ödəyicisinin tabe olduğu yuxarı təşkilata

B) yuxarı vergi orqanına [yuxarı vəzifəli şəxsə] və [və ya məhkəməyə]

C) şikayət verilməsi qadağandır

D) hüquq mühafizə orqanlarına

#632

Vergi orqanlarının qərarlarından [aktlarından], habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayətin yuxarı vergi orqanına [yuxarı vəzifəli şəxsə] verilməsi həmin şikayətin eyni zamanda və ya sonradan məhkəməyə verilməsini istisna edirmi?

A) istisna etmir

B) istisna edir

C) məhkəmədən qabaq mütləq vergi ödəyicisi tərəfindən tabe olduğu yuxarı təşkilata şikayət edilməlidir

D) şikayət yuxarı vergi orqanına [yuxarı vəzifəli şəxsə] və məhkəməyə eyni vaxtda verilməlidir

#633

Vergi orqanlarının qərarlarından [aktlarından], habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayət yuxarı vergi orqanına [yuxarı vəzifəli şəxsə] vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən neçə ay müddətində verilir?

A) 1 ay

B) 2 ay

C) 3 ay

D) 6 ay

#634

Məlumdur ki, vergi orqanlarının qərarlarından [aktlarından], habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayət yuxarı vergi orqanına [yuxarı vəzifəli şəxsə] vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən 3 ay müddətində verilir. Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs üzrlü səbəbdən bu müddəti buraxmışdırsa,

A) yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən şikayət verən şəxsin ərizəsinə əsasən həmin müddət daha 2 ay uzadıla bilər

B) yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən şikayət verən şəxsin ərizəsinə əsasən həmin müddət daha 1 ay uzadıla bilər

C) yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi şikayət verən şəxsin ərizəsinə əsasən həmin müddəti bərpa edə bilməz

D) yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən şikayət verən şəxsin ərizəsinə əsasən həmin müddət bərpa edilə bilər

#635

Vergi ödəyicisinin və ya başqa borclu şəxsin vergi orqanının qərarlarından [aktlarından], vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayətinə yuxarı vergi orqanı və ya onun vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin şikayət alındığı gündən neçə gün müddətində baxılır?

A) 15

B) 60

C) 10

D) 30

#636

Vergi ödəyicisi ona hesablanmış verginin məbləği ilə razı olmadığı halda, …

A) verginin ödənilməsini dayandırmadan bilavasitə vergi nəzarətini həyata keçirən müvafiq vergi orqanına və ya məhkəməyə şikayət edə bilər

B) verginin ödənilməsini dayandırmaqla bilavasitə vergi nəzarətini həyata keçirən müvafiq vergi orqanına və ya məhkəməyə şikayət edə bilər

C) verginin ödənilməsini dayandırmadan yalnız məhkəməyə şikayət edə bilər

D) verginin ödənilməsini dayandırmaqla yalnız məhkəməyə şikayət edə bilər

#637

Vergi ödəyicisinin şikayətinə baxılan müddət ərzində nəyi ödəməmək hüququ vardır?

A) maliyyə sanksiyasını

B) əlavə hesablanmış vergi məbləğini

C) inzibati cəriməni

D) vergini

#638

Şikayət edilən qərar [akt] və ya hərəkət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olmadıqda şikayətə baxan vergi orqanı [vəzifəli şəxsi] onun icrasını dayandıra bilərmi?

A) dayandıra bilməz

B) yalnız tam dayandıra bilər

C) yalnız qismən dayandıra bilər

D) tam və ya qismən dayandıra bilər

#639

Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən şikayət edilən qərar [akt] və ya hərəkət Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olmadıqda, həmin qərarın [aktın] və ya hərəkətin tam və ya qismən dayandırılması barədə qərarı hansı orqan verə bilər?

A) yalnız yuxarı vergi orqanı

B) həmin aktı qəbul etmiş vergi orqanının rəhbəri və ya yuxarı vergi orqanı

C) həmin qərar [akt] və ya hərəkət yalnız məhkəmə orqanları tərəfindən tam və ya qismən dayandırıla bilər

D) yalnız həmin aktı qəbul etmiş vergi orqanının rəhbəri

#640

Vergi orqanı tərəfindən hesablanmasından və ya tətbiq edilməsindən şikayət edilən verginin, faizlərin və ya maliyyə sanksiyasının məbləği hesablanmaya [tətbiq edilməyə] uyğun şəkildə ödənildiyi və bu şikayətin təmin edilməsi nəticəsində vergi, faizlər və ya maliyyə sanksiyası tamamilə və ya qismən ləğv edildiyi halda, vergi ödəyicisinin hansı hüququ vardır?

A) səhv tutulan vergi məbləğinin 3 misli həcmində vergini qaytarmaq

B) səhv tutulan məbləğlərə görə kompensasiya almaq

C) səhv tutulan vergi məbləğinin 2 misli həcmində vergini əvəzləşdirmək

D) heç bir hüququ yoxdur

#641

Hesablanmasından və ya tətbiq edilməsindən şikayət edilən verginin, faizlərin və ya maliyyə sanksiyasının məbləği hesablanmaya [tətbiq edilməyə] uyğun şəkildə ödənildiyi və bu şikayətin təmin edilməsi nəticəsində vergi, faizlər və ya maliyyə sanksiyası tamamilə və ya qismən ləğv edildiyi halda, vergi ödəyicisinin hansı hüququ vardır?

A) səhv tutulan vergi məbləğinin 2 misli həcmində vergini əvəzləşdirmək

B) həmin məbləğlərdən faizlər almaq

C) səhv tutulan vergi məbləğinin 3 misli həcmində vergini qaytarmaq

D) heç bir hüququ yoxdur

#642

Vergi orqanlarının qərarları [aktları], onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətləri [hərəkətsizliyi] barəsində məhkəməyə verilmiş şikayətlərə [iddia ərizələrinə] Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır?

A) İnzibati Prosessual Məcəllə ilə

B) Vergi Məcəlləsi ilə

C) Mülki Məcəllə ilə

D) Cinayət Məcəlləsi ilə

Fəsil VII

#643

Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə vergi orqanı vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə nə göndərir?

A) bildiriş

B) xəbərdarlıq

C) şəxsi hesab vərəqinin surətini

D) məlumat

#644

Vergi orqanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının neçə gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?

A) 5 gün müddətində

B) 3 gün müddətində

C) məhdudiyyət qoyulmur

D) 2 gün müddətində

#645

Hansı halda vergi orqanı hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir?

A) vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə

B) vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini tam yerinə yetirdikdə

C) vergi ödəyicisi bəyannaməni vaxtında təqdim etmədikdə

D) bildiriş göndərilmir

646

Hansı hallar istisna olmaqla vergi orqanının hesabladığı və ya yenidən hesabladığı vergilər, faizlər və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi orqanı vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra sənədi olan sərəncam verir.

1 vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər bildirişdə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə;

2. vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə şikayət verilmədikdə;

3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda həmin qərara uyğun olaraq;

4. vergi ödəyicisinin yazılı razılığı olduqda

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,4 D) 3,4

647

Vergi orqanı aşağıdakı hansı hallarda vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından dövlət büdcəsinə alınması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra (ödəniş) sənədi olan sərəncam verir:

1. vergi nəzarəti zamanı əraziyə (binaya) daxil olmağa icazə verilmədikdə;

2. vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə şikayət verilmədikdə;

3. məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda həmin qərara uyğun olaraq;

4. vergi ödəyicisinin yazılı razılığı olduqda

5. vergi ödəyicisi əmlakı siyahıya almağa razılıq vermədikdə

A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 3,4,5 D) 1,3,5

648

Vergi orqanı aşağıdakı hansı hallarda vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından dövlət büdcəsinə alınması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra (ödəniş) sənədi olan sərəncam verir:

1. vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə şikayət verilmədikdə

2. vergi nəzarəti zamanı əraziyə (binaya) daxil olmağa icazə verilmədikdə;;

3. vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər bildirişdə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə

4. vergi ödəyicisinin yazılı razılığı olduqda

5. vergi ödəyicisi əmlakı siyahıya almağa razılıq vermədikdə

A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 3,4,5 D) 1,3,4

649

Vergi orqanının hesablamaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə şikayət verildikdə kredit təşkilatı və ya bank əməliyyatları aparan şəxs verilmiş sərəncamın icrasını necə təmin edir.

A) məhkəəməyə şikayət etdikdə sərəncam icra olunmur

B) məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarına uyğun olaraq

C) məhkəməyə şikayət etməsindən asılı olmayaraq sərəncam həmin gün icra edilir

D) vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

#650

Sərəncam vergi ödəyicisinin bankda və ya digər kredit təşkilatlarında olan hansı hesablarına verilir?

A) yalnız hesablaşma hesabına

B) milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında

C) yalnız valyuta hesabına

D) yalnız digər hesablarına

#651

ƏDV üzrə vergi borclarının ödənilməsi üçün ƏDV depoziti hesabında vergi ödəyicisinin kifayət qədər vəsaiti olmadıqda, ƏDV üzrə vergi borclarının dövlət büdcəsinə alınması üçün həmin şəxsin hansı hesablarına sərəncam verilə bilər?

A) sərəncam verilə bilməz

B) yalnız valyuta hesabına

C) digər hesablarına

D) vergi orqanını razılığı ilə yalnız qeyri-rezident banklarda olan hesablara

651-1

Hansı hallar istisna olmaqla vergi orqanının hesabladığı ƏDV üzrə və ya yenidən hesabladığı vergi, faiz və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin vergi ödəyicisinin ƏDV deposit hesabında dondurulması haqqında vergi orqanı tərəfindən qərar qəbul edilir.

1 vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər bildirişdə müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə;

2. vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) şikayət verilmədikdə;

3. məhkəmənin müvafiq qərarı və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) qərarı olduqda həmin qərara uyğun olaraq;

4. vergi ödəyicisinin yazılı razılığı olduqda

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,4 D) 3,4

#652

Vergi orqanı vergi ödəyicisinin hansı hesabından yalnız ƏDV üzrə vergi borclarının dövlət büdcəsinə alınmasını təmin edir?

A) hesablaşma hesabından

B) yalnız valyuta hesabından

C) ƏDV depoziti hesabından

D) vergi orqanını razılığı ilə rezident banklarda olan hesablardan

#653

Vergi ödəyicisinin hesablarında vəsait olarsa, sərəncam nə vaxt icra edilir?

A) sərəncam daxil olan gün

B) 5 gün müddətində

C) 30 gün müddətində

D) 90 gün müddətində

#654

Vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olmadıqda və ya vergilər üzrə borcların və faizlərin tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsinə kifayət etmədikdə vergi orqanının sərəncamı necə icra olunur?

A) bu halda sərəncam icra olunmur

B) bankda və ya digər kredit təşkilatında saxlanılır və vergi ödəyicisinin hesablarına vəsait daxil olduqca icra edilir

C) sərəncam geri qaytarılır

D) bank tərəfindən kredit verilərək sərəncam icra edilir

#655

Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamları bank və digər kredit təşkilatı tərəfindən hansı normativ-hüquqi sənədə uyğun olaraq icra edilir?

A) Vergi Məcəlləsinə

B) İnzibati Xətalar Məcəlləsinə

C) Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ödənişlərin növbəliliyi ardıcıllığına uyğun olaraq

D) Əmək Məcəlləsinə

#656

Hansı halda bank və ya digər kredit təşkilatı vergi ödəyicinin valyuta hesabındakı vəsaiti dondurur və dərhal bu barədə vergi ödəyicisinə məlumat göndərir?

A) vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə

B) vergi orqanlarının yalnız vergilər üzrə borcların dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə

C) yalnız vergi orqanlarının faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə

D) vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin hesablaşma hesabına yönəldildikdə

#657

Vergi orqanlarının vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı vergi ödəyicisinin valyutada olan bank hesabına yönəldildikdə, vergi ödəyicisi tərəfindən hansı əməliyyat aparıldıqdan sonra bank və ya digər kredit təşkilatı vergi orqanının sərəncamını icra edir?

A) hesabatların dürüstləşdirilməsi

B) konvertasiya əməliyyatı

C) bəyannamələrin təqdim edilməsi

D) heç bir əməliyyat tələb olunmur

#658

Bank və ya digər kredit təşkilatı vergi ödəyicinin valyuta hesabındakı vəsaiti dondurarkən hansı müddət ərzində bu barədə vergi ödəyicisinə məlumat göndərir?

A) 2 gün

B) dərhal

C) 3 gün

D) 5 gün

#659

Bank və ya digər kredit təşkilatı vergi ödəyicinin valyuta hesabındakı vəsaiti dondurduqdan sonra dərhal bu barədə vergi ödəyicisinə nə göndərir?

A) üzləşmə aktı

B) məlumat

C) xəbərdarlıq

D) heç nə göndərmir

659-1

Vergi ödəyicisi tərəfindən onun bank hesabında xarici valyutada olan pul vəsaiti hesaba vergi orqanının sərəncamı daxil olduğu gündən neçə bank günü ərzində konvertasiya edilmədikdə, bank tərəfindən xarici valyutada olan dondurulmuş pul vəsaiti konvertasiya edilməklə sərəncam icra edilir.

 1. 1 bank günü
 2. 3 bank günü
 3. 5 bank günü
 4. 10 bank günü

659-2

Vergi ödəyicisi tərəfindən onun bank hesabında xarici valyutada olan pul vəsaiti hesaba vergi orqanının sərəncamı daxil olduğu gündən 10 bank günü ərzində konvertasiya edilmədikdə, bank tərəfindən hansı müddət ərzində xarici valyutada olan dondurulmuş pul vəsaiti konvertasiya edilməklə sərəncam icra edilir

 1. Növbəti bank günü
 2. Növbəti iş günü
 3. Növbəti 3 bank günü
 4. Növbəti 3 iş günü

#660

Vergi orqanının vergilər üzrə borcların və faizlərin dövlət büdcəsinə alınması haqqında sərəncamı bir neçə bank və ya kredit təşkilatına verildikdə və bu zaman vergilər üzrə borclar və faizlər vergi ödəyicisinin hər hansı milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından dövlət büdcəsinə alındıqda, vergi orqanı hansı tədbiri görür?

A) heç bir tədbir görülmür

B) digər banklara və ya kredit təşkilatlarına verilən sərəncamların dərhal geri qaytarılmasını təmin edir

C) digər banklara və ya kredit təşkilatlarına verilən sərəncamların mərhələ-mərhələ geri qaytarılmasını təmin edir

D) digər banklara və ya kredit təşkilatlarına verilən sərəncamların orada saxlanılmasını təmin

661

Vergi orqanının sərəncamı geri qaytarılana qədər kredit təşkilatları və ya bank əməliyyatları aparan şəxslər vergilər üzrə borcların, faizlərin və maliyyəsanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınmasını (ödənilməsini) təsdiq edən sənəd əsasında alınmış (ödənilmiş) həmin məbləğ həcmində vergi ödəyicisinin vəsaitini hesabda dondurmaqla, belə vəsaitlər üzrə sərəncamı necə icra edir?

 1. Sərəncamın icrasını dayandırır
 2. Ödənişdən asılı olmayaraq sərəncam icra olunur
 3. Vergi orqanı sərəncamı qaytarmır
 4. Bank sərəncamı ozü geri qaytarır

#662

Qeyri-qanuni əldə edilən gəlir nə vaxt vergiyə cəlb edilmir?

A) gəlir müsadirə edilirsə

B) gəlir müsadirə edilmirsə

C) heç vaxt vergiyə cəlb olunmur

D) müstəsna hallarda vergiyə cəlb olunur

#663

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq hüququ vardır?

A) mühasibat uçotu aparılmadıqda

B) heç vaxt

C) istənilən halda

D) vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

#664

Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanının ödənilməli olan verginin məbləğini əlaqəli məlumatlardan istifadə etməklə hesablamaq hüququ vardır?

1. vergi ödəyicisinin yaşayış binasına [sahəsinə] daxil olmağa icazə verilmədikdə

2. ərazi və ya binalara (yaşayış binası (sahəsi) istisna olmaqla) daxil olmağa icazə verilmədikdə

3. səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər təqdim edilmədikdə

4. heç bir halda vergi orqanının ödənilməli olan verginin məbləğini əlaqəli məlumatlardan istifadə etməklə hesablamaq hüququ yoxdur

5. vergi ödəyicisi mühasibat uçotunu müəyyən edilmiş qaydada aparmadıqda

A) 1, 3, 4 B) 2, 3, 5 C) 1, 4, 5 D) 3, 4, 5

#665

Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanının ödənilməli olan verginin məbləğini əlaqəli məlumat əsasında hesablamaq hüququ vardır?

1. vergi ödəyicisi tərəfindən mühasibat uçotu aparılmadıqda və ya mühasibat uçotu müəyyən edilmiş qaydada aparılmadıqda

2. mühasibat və hesabat sənədləri məhv olunduqda [itirildikdə]

3. səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə təqdim edildikdə

4.vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən mümkün olmadıqda

5. vergi ödəyicisi tərəfindən mühasibat uçotu müəyyən edilmiş qaydalara uyğun aparıldıqda

A) 1, 3, 4 B) 2, 3, 5 C) 1, 2, 4 D) 3, 4, 5

#666

Aşağıdakı hansı məlumatlar əlaqəli məlumatlara aid edilir?

1. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı məlumatlar

2. vergi ödəyicisinin idxal-ixrac əməliyyatları barədə mənbəyi bəlli olmayan məlumatlar

3. vergi ödəyicisinin bank hesablarındakı vəsaitlər, o cümlədən bank hesablarındakı vəsaitlərin hərəkəti barədə alınan rəsmi məlumatlar

4. vergi ödəyicisinin gəlirləri, o cümlədən satışdankənar gəlirləri barədə rəsmi məlumatlar

5. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olmayan hər hansı məlumatlar

A) 1, 3, 4 B) 2, 3, 5 C) 2, 3, 4 D) 3, 4, 5

#667

Aşağıdakı məlumatlardan hansı əlaqəli məlumatlar hesab edilir

1. vergi ödəyicisinin mülkiyyətində və istifadəsində olan maddi və qeyri-maddi əmlak barədə rəsmi məlumatlar

2. vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanına əvvəlki hesabat dövrləri üçün təqdim edilmiş vergi bəyannamələri

3. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olmayan hər hansı digər məlumatlar

4. vergi ödəyicisində aparılmış xronometraj müşahidələrin nəticələri

5. vergi ödəyicisinin idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi məlumatları

A) 1, 3, 4, B) 1, 2, 4, 5 C) 2, 3, 4, 5 D) 3, 4, 5

#668

Aşağıdakılardan hansı əlaqəli məlumatlar hesab olunmur?

A) xronometraj müşahidələrin nəticələri

B) idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi məlumatlar

C) mənbəyi bəlli olmayan məlumatlar

D) bank hesablarındakı vəsaitlərin hərəkəti barədə məlumatlar

#669

Əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablamaq üçün analoji vergi ödəyicisinin seçilməsində istifadə olunan meyarlar hansılardır?

1. eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli malların istehsalı

2. nizamnamə kapitalının eyni olması

3. eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi

4. fəaliyyət göstərilən ərazi

5. işçilərin sayının eyni olması

A) 1, 2, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 4, 5

#670

Vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməli olan verginin əlaqəli məlumatlara əsasən müəyyənləşdirilməsi üçün aşağıda göstərilən hansı meyarlar nəzərə alınmaqla vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin vergi orqanında olan məlumatlarından istifadə edilir?

1. qeyri-maddi aktivlərinin eyni olması

2. eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli malların istehsalı

3. eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi

4. nizamnamə kapitalının eyni olması

5. fəaliyyət göstərən ərazi

A) 1, 3, 4 B) 2, 3, 5 C) 2, 3, 4 D) 3, 4, 5

#671

Vergilər əlaqəli məlumatlar və analoji vergi ödəyicisi barədə məlumatlar əsasında hesablandıqda, verginin məbləği necə müəyyənləşdirilir?

A) vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə mənfəətində verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala vurmaqla müəyyənləşdirilir

B) vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərinin məbləğini analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə gəlirində, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərində verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala vurmaqla müəyyənləşdirilir

C) vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərinin məbləğini analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə gəlirində, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərində verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala bölməklə müəyyənləşdirilir

D) vergi ödəyicisinin müvafiq olaraq gəlirinin, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərinin məbləğini analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicisinin həmin hesabat dövründə gəlirində, yaxud gəlirdən çıxılan xərclərində verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala əlavə etməklə müəyyənləşdirilir

#672

Vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, vergilər hansı məlumatlar əsasında hesablanır?

A) statistika orqanlarının məlumatları əsasında

B) kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumatlar əsasında

C) analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərinin uçot və hesabat məlumatları əsasında

D) maliyyə orqanlarının məlumatları əsasında

#673

Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq mümkün olmadıqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə, gəlir vergisi necə hesablanır?

A) gəlir vergisi hesablanmır

B) vergi ödəyicisinin məlumatı əsasında

C) ötən ilin ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı əsasında

D) ölkə üzrə müəyyən edilmiş minimum əmək haqqı əsasında

#674

Verginin hesablanması üçün vergi ödəyicisi barədə vergi orqanında bir neçə əlaqəli məlumat olduqda, vergi hansı məlumata əsasən hesablanır?

A) optimal məbləğdə verginin hesablanmasına əsas verən əlaqəli məlumata əsasən

B) ən yuxarı məbləğdə verginin hesablanmasına əsas verən əlaqəli məlumata əsasən

C) orta məbləğdə verginin hesablanmasına əsas verən əlaqəli məlumata əsasən

D) ən aşağı məbləğdə verginin hesablanmasına əsas verən əlaqəli məlumata əsasən

#675

Əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanarkən, vergi ödəyicisinin hansı artıq ödəmələri nəzərə alınır?

A) artıq ödəmələr nəzərə alınmır

B) yalnız artıq ödənilmiş faizləri və maliyyə sanksiyaları

C) yalnız artıq ödənilmiş vergiləri və maliyyə sanksiyaları

D) artıq ödənilmiş vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyaları

#676

Hansı hallarda əlaqəli məlumata əsasən vergi hesablanmır?

A) vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

B) vergi tutulan əməliyyatın olmadığı barədə arayış təqdim edildikdə

C) həmişə hesablanır

D) heç vaxt hesablanmır

#677

Əlaqəli məlumata əsasən hesablanmış vergilər hansı hallarda yenidən hesablanır?

A) əlaqəli məlumata əsasən hesablanmış vergilərə dair bəyannamə təqdim edildikdə

B) əlaqəli məlumata əsasən hesablanmış vergilər yenidən hesablanmır

C) mənbəyi məlum olmayan məlumatlar daxil olduqda

D) vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

#678

Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında hər hansı əməliyyat aparıldıqda, vergi orqanı müstəqil şəxslər arasındakı əməliyyatlar zamanı əldə edilə bilən vergi tutulan gəliri müəyyənləşdirmək üçün gəlirlərə və ya xərclərə münasibətdə hansı tədbiri görə bilər?

A) yalnız xərcləri həmin şəxslər arasında bölə bilər

B) yalnız gəlirləri həmin şəxslər arasında bölə bilər

C) xərcləri iki dəfə artıra bilər

D) gəlirləri və ya xərcləri həmin şəxslər arasında bölə bilər

#679

Şəxs fərdi istehlakına, o cümlədən əmlak alınmasına çəkilən xərclərin ödənilməsi üçün kifayət olmayan məbləğdə gəlir əldə etdiyini bildirirsə, vergi orqanı gəliri və vergiləri necə müəyyənləşdirir?

A) həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki gəlirlərini, habelə kredit və borclarını nəzərə almaqla çəkdiyi xərclərə əsasən

B) həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki vergi yükünü nəzərə almaqla

C) yalnız həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki gəlirlərini nəzərə almaqla çəkdiyi xərclərə əsasən

D) həmin şəxsin əvvəlki dövrlərdəki mənfəətinə əsasən

#680

Verginin məqsədləri üçün barter əməliyyatları malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri ilə satışı kimi qiymətləndirildikdə, müvafiq əməliyyatlar necə rəsmiləşdirilməlidir?

A) yazılı razılaşma ilə

B) rəsmiləşdirilmə tələb olunmur

C) vergi hesab-fakturaları ilə

D) müvafiq mal nomenklaturası ilə

#681

Hansı halda vergi orqanı vergitutma obyektlərini bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla dəqiqləşdirir, verginin məbləğini yenidən hesablayır və Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan sanksiyaları tətbiq edir?

A) barter əməliyyatının vergi hesab fakturasında məbləği göstərilməmişdirsə

B) barter əməliyyatının vergi hesab fakturasında göstərilən məbləği azaldılmışdırsa

C) barter əməliyyatının vergi hesab fakturasında göstərilən məbləği artırılmışdırsa

D) barter əməliyyatı vergi hesab fakturası ilə rəsmiləşdirilməmişdirsə

681-1

Vergi orqanı tərəfindən keçirilən vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarında göstərilən malların faktiki olaraq onun sahibliyində olmadığı aşkar edildikdə vergilər hansı hesabat dövrü üzrə hesablanır

 1. Sonuncu hesabat dövrü üzrə
 2. Həmin halların aid edildiyi hesabat dövrü üzrə
 3. Həmin halların aşkar edildiyi hesabat dövrü üzrə
 4. Səyyar vergi yoxlaması zamanı isə yoxlama ilə əhatə edilən ilk hesabat dövrü üzrə

681-2

Vergi orqanı tərəfindən keçirilən səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisinin uçot məlumatlarında göstərilən malların faktiki olaraq onun sahibliyində olmadığı aşkar edildikdə vergilər hansı hesabat dövrü üzrə hesablanır

 1. Sonuncu hesabat dövrü üzrə
 2. Həmin halların aid edildiyi hesabat dövrü üzrə
 3. Həmin halların aşkar edildiyi hesabat dövrü üzrə
 4. Səyyar vergi yoxlaması zamanı isə yoxlama ilə əhatə edilən sonuncu hesabat dövrü üzrə

682

Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında yerləşən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini Vergi Məcəllə ilə müəyyən edilmiş güzəşt müddəti bitənədək təqdim etdikdə:

 1. Heç bir şərt qoyulmadan vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində verilir
 2. əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində verilir
 3. əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürməyən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri tam müddət ərzində verilir
 4. əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürməyən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində verilir

683

Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında yerləşən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini Vergi Məcəllə ilə müəyyən edilmiş güzəşt müddəti bitənədək təqdim etdikdə:

 1. Heç bir şərt qoyulmadan vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində verilir
 2. yeni investisiya layihəsinə uyğun olaraq digər növ mal (iş, xidmət) istehsalını təşkil etməyi və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məbləğdən az olmayan sərmayə qoyuluşunu öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri Vergi Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş tam müddət ərzində verilir
 3. əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürməyən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri tam müddət ərzində verilir
 4. yeni investisiya layihəsinə uyğun olaraq digər növ mal (iş, xidmət) istehsalını təşkil etməyi və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məbləğdən az olmayan sərmayə qoyuluşunu öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində verilir

684

Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında yerləşən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş güzəşt müddəti bitəndən sonra təqdim etdikdə:

 1. əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalını davam etdirən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri verilmir
 2. əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürməyən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri yenidən tam müddət ərzində verilir
 3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Vergilər Nazirliyinin) müvafiq Qərarı ilə yeni rezidentə 3 il ərzində vergi güzəştləri verilə bilər
 4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Vergilər Nazirliyinin) müvafiq Qərarı ilə yeni rezidentə 5 il ərzində vergi güzəştləri verilə bilər

685

Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında yerləşən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş güzəşt müddəti bitəndən sonra təqdim etdikdə:

 1. əvvəlki rezidentin mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürməyən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri yenidən tam müddət ərzində verilir
 2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Vergilər Nazirliyinin) müvafiq Qərarı ilə yeni rezidentə 3 il ərzində vergi güzəştləri verilə bilər
 3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Vergilər Nazirliyinin) müvafiq Qərarı ilə yeni rezidentə 5 il ərzində vergi güzəştləri verilə bilər
 4. yeni investisiya layihəsinə uyğun olaraq digər növ mal (iş, xidmət) istehsalını təşkil etməyi və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məbləğdən az olmayan sərmayə qoyuluşunu öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən yeni rezidentə vergi güzəştləri Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş tam müddət ərzində verilir

686

Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti yeni investisiya layihəsinə əsasən sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında digər istehsal sahəsi qurduqda, bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş vergi güzəştləri rezidentin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada hansı tarixdən hesablanır.

 1. Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının şəhadətnaməsini aldığı
 2. Ilk dəfə sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyatdan keçdiyi
 3. yeni investisiya layihəsi üzrə qeydiyyata alındığı
 4. Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının şəhadətnaməsini aldığı tarixdən 30 gün sonrakı

687

Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti vergi güzəştlərinin tətbiq olunduğu dövrdə sənaye, yaxud texnologiyalar parklarından kənarda fəaliyyət göstərdikdə həmin fəaliyyətlə bağlı gəlirlərin və xərclərin uçotunu necə aparmalıdır.

 1. Ümumi qaydada bir uçot aparmalıdır
 2. Yalnız sənaye, yaxud texnologiyalar parkındakı fəaliyyətin uçotunu aparmalıdır
 3. Yalnəz sənaye, yaxud texnologiyalar parkından kənardakı fəaliyyatin uçotunu aparmalıdır
 4. sənaye, yaxud texnologiyalar parkındakı və parkdan kənardakı fəaliyyatin uçotunu ayrılıqda aparmalıdır

688

İnvestisiya təşviqi sənədini almış şəxs təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş güzəşt müddəti bitənədək təqdim etdikdə hansı şərtlər olduqda yeni şəxsə vergi güzəştləri həmin müddətin qalan hissəsi ərzində verilir

 1. mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən şəxsə
 2. yeni bir investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya davam etdirməyi öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən şəxsə
 3. mövcud investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və ya yeni bir sahibkarliq çərçivəsində davam etdirməyi öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən şəxsə
 4. yeni bir investisiya layihəsinə uyğun olaraq mal (iş, xidmət) istehsalına başlamağı və yeni bir sahibkarliq çərçivəsində davam etdirməyi öhdəsinə götürən təsərrüfat və digər vergitutma obyektlərini əldə edən şəxsə

689

İnvestisiya təşviqi sənədini əvvəllər almış şəxs yeni investisiya layihəsinə əsasən istehsal sahəsi qurduqda, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi güzəştləri hansı tarixdən hesablanır

 1. əvvəlki investisiya təşviqi sənədi aldığı tarixdən
 2. şəxsin yeni investisiya layihəsi üzrə investisiya təşviqi sənədinin alındığı tarixdən
 3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etdiyi tarixdən
 4. Yeni investisiya layihəsinə görə güzəşt verilmir

689-1

İnvestisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ investisiya edilmədikdə, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada nəzərdə tutulan hallarda investisiya təşviqi sənədi ləğv edildikdə, vergilər üzrə faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla hansı tarixdən etibarən Vergi Məcəllə ilə müəyyən edilmiş vergi azadolmaları tətbiq edilən gəlirlər və əməliyyatlar üzrə vergilərin hesablanması və dövlət büdcəsinə ödənilməsi investisiya təşviqi sənədi verilmiş şəxslər tərəfindən yerinə yetirilir.

 1. Investisiya təşviqi sənədi ləğv edildiyi tarixdən
 2. investisiya layihəsinin icrasına başlandığı tarixdən
 3. minimal investisiya məbləği qoyulmadığı tarixdən
 4. vergi nəzarəti zamanı bu hal aşkar edildiyi tarixdən

690

İnvestisiya təşviqi sənədini almış şəxs vergi güzəştlərinin tətbiq olunduğu dövrdə investisiya layihəsinə aid olmayan fəaliyyət göstərdikdə, həmin fəaliyyətlə bağlı gəlirlərin və xərclərin uçotunu necə aparır

 1. Investisiya təşviqi sənədi üzrə aparilan əməliyyatlarda uçot aparilmir
 2. investisiya layihəsinə aid olmayan fəaliyyət göstərdikdə yalniz uçot aparilir
 3. həmin fəaliyyətlə bağlı gəlirlərin və xərclərin uçotunu ayrıca aparır
 4. Ümumi qaydada bir uçot aparmalıdır

#691

Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddətin axımı hansı vaxtdan başlanır?

A) müddətin onun hesablanmasını şərtləndirən hüquqi hərəkətin və ya faktiki hadisənin həyata keçirildiyi sonrakı gündən

B) müddətin hesablanmasını şərtləndirən hüquqi hərəkətin və ya faktiki hadisənin həyata keçirildiyi gündən

C) müddətin hesablanmasını şərtləndirən hüquqi hərəkətin və ya faktiki hadisənin həyata keçirildiyi gündən 3 gün sonra

D) müddətin hesablanmasını şərtləndirən hüquqi hərəkətin və ya faktiki hadisənin həyata keçirildiyi əvvəlki gündən

#692

Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddət nə vaxt bitir?

A) Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu günündən sonrakı gün

B) Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün axırında

C) Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu günündən əvvəlki gün

D) Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün əvvəlində

#693

Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hər hansı müddət qeyri-iş gününə təsadüf edirsə, həmin müddətlə bağlı hansı tədbir görülür?

A) həmin müddətlə bağlı heç bir tədbir görülmür

B) həmin müddət onun ardınca gələn iş gününə keçirilmir

C) həmin müddət ondan əvvəlki iş gününün sonuna keçirilir

D) həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş gününə keçirilir

#694

Xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb edilməyə aid olan hər hansı əməliyyat nə vaxt və hansı qaydada manatla hesablanır?

A) həmin əməliyyatın həyata keçirildiyi gün Mərkəzi Bankın rəsmi mübadilə məzənnəsi ilə

B) həmin əməliyyatın həyata keçirildiyi gün banklararası kredit hərracında olan mübadilə məzənnəsi ilə

C) həmin əməliyyatın həyata keçirildiyi ən yaxın dövrdə banklararası kredit hərracında olan mübadilə məzənnəsi ilə

D) ] həmin əməliyyatın həyata keçirildiyi gün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi banklararası kreditlər üzrə faizlərə uyğun olaraq

694-1

Xarici valyuta ilə aparılan və vergiyə cəlb etməyə aid olan əməliyyatlar üzrə yaranan məzənnə fərqi necə müəyyən edilir.

 1. əməliyyatın həyata keçirildiyi günlə müqavilə bağlandığı günə olan məzənnə arasındakı fərqlə
 2. ödənildiyi günə olan məzənnə ilə
 3. əməliyyat üzrə müqavilə bağlandığı günlə malın (işlərin, xidmətlərin) alındığı günə olan məzənnə arasındakı fərqlə
 4. əməliyyatın həyata keçirildiyi günlə malların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinin ödənildiyi günə olan məzənnə arasındakı fərqlə

694-2

Vergi ödəyicisinin xarici valyutada olan pul vəsaitləri hansı vəziyyətə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının elan etdiyi rəsmi məzənnə ilə hesablanmaqla gəlirə və ya zərərə aid edilir.

 1. təqvim ilinin sonu
 2. təqvim ilinin əvvəlinə
 3. gəlir və ya mənfəət vergisi bəyannaməsi verilməsi tarixinə
 4. vergi ödəyicisi tərəfindən müəyyənləşdirdiyi taarixə

#695

Vergi orqanının vergi ödəyicisinə və ya vergi ödəyicisinin vergi orqanına tələbinin hansı halda hüquqi qüvvəsi vardır?

A) istənilən halda

B) tələb şifahi bildirildikdə

C) tələb yalnız yazılı tərtib olunduqda

D) tələb yazılı şəkildə və ya elektron formada tərtib edildikdə və bir tərəf onu digər tərəfə lazımı qaydada verdikdə

#696

Vergi orqanının vergi ödəyicisinə göndərdiyi hər hansı bildiriş və ya digər sənəd kim tərəfindən imzalanmalı və təsdiq edilməlidir?

A) yalnız vergi orqanının rəhbəri tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir

B) adı göstərilməklə vergi orqanının rəhbəri [onun müavini] tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir

C) adı göstərilməklə vergi orqanının müvafiq struktur bölməsinin rəhbəri tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir

D) adı göstərilməklə vergi orqanının yalnız rəhbərinin müavini tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq edilməlidir

#697

Vergi orqanının vergi ödəyicisinə göndərdiyi sənədlər vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında sənədlərində və ya vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslərin uçot sənədlərində sonuncu ünvan kimi qeyd olunmuş ünvana hansı qaydada çatdırıldıqda və ya verildikdə lazımi qaydada verilmiş sayılır?

A) zərfin qəbul edildiyinə dair bildiriş yazılan sifarişli məktubla çatdırılmadıqda

B) zərfin qəbul edildiyinə dair bildiriş yazılan sifarişli məktubla çatdırıldıqda və ya şəxsən verildikdə

C) yalnız şəxsən verildikdə

D) yalnız zərfin qəbul edildiyinə dair bildiriş yazılan sifarişli məktubla çatdırıldıqda

#698

Aşağıdakı hansı hallarda vergi hesablamalarına dair sənədlərin və ya vergi qanunvericiliyinə əsasən tərtib edilən digər sənədlərin heç biri [aşağıdakılara əməl edildiyi halda,] etibarsız və ya prosessual pozuntularla tərtib edilmiş sayıla bilməz?

1. onlar öz məzmununa və mahiyyətinə görə vergi qanunvericiliyinə uyğun gəlirsə

2. vergi hesablanılan və ya bu sənədlərin aid olduğu şəxs hamı üçün aydın şəkildə göstərilməmişdirsə

3. onlar öz məzmununa və mahiyyətinə görə gömrük qanunvericiliyinə uyğun gəlirsə

4. onlar öz məzmununa və mahiyyətinə görə mülki qanunvericiliyinə uyğun gəlirsə

5. vergi hesablanılan və ya bu sənədlərin aid olduğu şəxs hamı üçün aydın şəkildə göstərilmişdirsə

A) 1; 5 B) 3; 4 C) 3; 5 D) 4; 5

698-1

Elektron üsulla göndərilən sənədlər necə təsdiq edilir.

 1. Möhürlə təsdiq edilir
 2. Ştamp vurmaqla təsdiq edilir
 3. Vergi orqanının rəhbəri (onun müavini) tərəfindən imzalanmaqla təsdiq edilir
 4. Möhürlə təsdiq edilmir

698-2

Sənədlər (onların surətləri) vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə aşağıdakı hansı formalardan birinə uyğun göndərildikdə (verildikdə), lazımi qaydada çatdırılmış sayılır:

 1. vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) şəxsən verildikdə – şəxsən verildiyi gün;
 2. poçt rabitəsi vasitəsilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında sənədlərində və ya vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçot sənədlərində sonuncu ünvan kimi qeyd olunmuş ünvanına göndərildikdə – poçta təqdim edildiyi gündən 5 iş günü keçdikdən sonra
 3. vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçot sənədlərində doğulduğu ünvan kimi qeyd olunmuş ünvanına göndərildikdə – poçta təqdim edildiyi gündən 5 iş günü keçdikdən sonra
 4. poçt rabitəsi vasitəsilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin təsərrüfat subyektinin fəaliyyəti həyata keçirdiyi ünvana göndərildikdə – poçta təqdim edildiyi gündən 5 iş günü keçdikdən sonra
 5. elektron üsulla elektron kabinetinə göndərildikdə – elektron üsulla göndərildiyi gündən 3 iş günü keçdikdən sonra.
 6. 1.2.3 B) 1.2.4 C) 3.4.5 D) 1.2.5

#699

Vergi ödəyicisi olan hər hansı şəxs aşağıda göstərilən hansı əməliyyatları sənədləşdirməyə və onlarla bağlı uçot sənədlərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada aparmağa borcludur?

1. həmin şəxsin vergi öhdəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilən

2. həmin şəxsin mülki öhdəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilən

3. həmin şəxsdə vergi tutulmasına dair öhdəliklər yaranmasına səbəb ola bilən

4. həmin şəxsdə Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq məlumat verməyə dair öhdəliklər yaranmasına səbəb ola bilən

A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

#700

Vergi ödəyicisinin ayrı-ayrı uçot sənədləri xarici dildə tərtib edildikdə …

A) yalnız məhkəmənin qərarı əsasında həmin sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilə bilər

B) həmin sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilməməlidir

C) vergi orqanları onları Azərbaycan dilinə rəsmi surətdə tərcümə olunmasını tələb edir

D) vergi orqanlarının həmin sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasını tələb etməyə ixtiyarı yoxdur

701

Mühasibat uçotu sənədləri, o cümlədən elektron və (və ya) kağız formatda məlumatlar tam oxunaqlı şəkildə hansı müddətdən az olmamaqla qanunla müəyyən edilmiş müddətdə saxlanmalıdır

 1. 5 ildən
 2. 3 ildən
 3. 1 ildn
 4. 6 aydan

702. Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi qaydaları hansı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

 1. Nazirlər Kabineti
 2. Vergilər Nazirliyi
 3. Maliyyə Nazirliyi
 4. İqtisadiyyat Nazirliyi

703

Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün vergi hesabatı hansı sənəddən ibarətdir?

A) vergi hesab-fakturasından

B) vergilərlə bağlı mühasibat sənədlərindən

C) vergi bəyannaməsindən

D) vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsindən

#704

Vergi ödəyiciləri vergi hesabatını hansı müddətlərdə və hansı orqana verməlidirlər?

A) Mülki Məcəllədə göstərilən müddətlərdə, statistika orqanına

B) Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətlərdə, vergi orqanına

C) Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətlərdə, ədliyyə orqanına

D) Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətlərdə, maliyyə orqanına

#705

Vergi hesabatı vergi ödəyicisi tərəfindən hansı qaydada təqdim edilə bilər?

1. hesabatın təqdim edilməsi təsdiq oluna bilən hər hansı digər üsulla [müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq elektron sənəd formasında göndərilməsi də daxil olmaqla]

2. şəxsən

3. vergi ödəyicisinin istədiyi qaydada

4. hesabatın təqdim edilməsi təsdiq oluna bilən hər hansı digər üsulla [rabitə təşkilatına təhvil verilməsi də daxil olmaqla]

A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3, 4

#706

Vergi hesabatını aşağıda göstərilən hansı şəxslər imzalamalıdırlar?

1. vergi ödəyicisi

2. vergi ödəyicisinin ailə üzvü olan istənilən şəxs

3. vergi ödəyicisinin müəyyən edilmiş qaydada vəkil edilmiş nümayəndəsi

4. vergi ödəyicisi və vergi orqanının vəzifəli şəxsi

A) 1, 2, 4 B) 1, 3 C) 1, 3, 4 D) 2, 3

#707

Qanunvericiliyə müvafiq olaraq vergi ödəyicisinin vergi hesabatının tərtib edilməsində müstəqil auditor iştirak edirsə, o, hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?

A) vergi hesabatını imzalamalı, möhür vurmalı və öz vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini göstərməlidir

B) yalnız vergi hesabatını imzalamalıdır

C) yalnız öz vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini göstərməlidir

D) vergi hesabatının düzgün tərtib olunması barədə ayrıca rəy yazmalıdır

#708

ƏDV üzrə vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi istisna olmaqla, hansı hallarda vergi ödəyiciləri tərəfindən hesabat dövrü üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edilməlidir?

A) heç bir halda

B) əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olduqda

C) əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar ilkin uçot sənədləri üzrə məlumatlara uyğun olmadıqda

D) əvvəlki hesabat dövrləri üzrə təqdim edilmiş hesabatlardakı məlumatlar vergi orqanında olan məlumatlara uyğun olmadıqda

#709

Dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar hansı günədək təqdim edilə bilər?

A) istənilən vaxt

B) dəqiqləşdirməyə icazə verilmir

C) səyyar vergi yoxlamasının başladığı günədək

D) növbəti hesabat verilənədək

710. Vergi ödəyiciləri tərəfindən könüllü vergi açıqlaması edildiyi halda bu barədə vergi orqanına forması hansı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən hesabat təqdim edilir

 1. Nazirlər Kabineti
 2. Vergilər Nazirliyi
 3. Maliyyə Nazirliyi
 4. İqtisadiyyat Nazirliyi

711. Könüllü vergi açıqlaması edildiyi halda yalnız hansı məbləğlər büdcəyə ödənilir

 1. Hesablanmış vergi məbləği
 2. Hesablanmış faiz məbləği
 3. Tetbiq edilmiş sanksiya məbləği
 4. Hesablanmış vergi, faiz və sanksiya məbləği

#712

Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatının onun barəsində kameral vergi yoxlaması aparıldıqdan sonra və ya hər hansı hərəkətlərin həyata keçirilməsi ilə qəbul edilməsi şərtləndirilə bilərmi?

A) Vergi orqanının qərarı ilə şərtləndirilə bilər

B) Müstəsna hallarda şərtləndirilə bilər

C) Vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən şərtləndirilə bilər

D) Şərtləndirilməsi yolverilməzdir

713

Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatı aşağıdakı hansı hallardan biri olduqda qəbul edilmir?

1. vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi göstərilmədikdə və ya səhv göstərildikdə;

2. vergi dövrü əks olunmadıqda;

3. vergi ödəyicisi hesabatı poçt vasitəsilə təqdim etdikdə

4. vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs tərəfindən vergi hesabatı imzalanmadıqda

5. vergi ödəyicisinin vergi borcu olduqda

A) 1, 2, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 5 D) 2, 3, 4

714

Vergi orqanına təqdim edilmiş vergi hesabatı Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş hallarda qəbul edilmədikdə, hesabatın vergi orqanına daxil olduğu gündən neçə iş günü ərzində vergi ödəyicisinə bu barədə, habelə aşkar edilmiş dəqiqsizliklər aradan qaldırılaraq, vergi orqanına təqdim edilməsi barədə bildiriş göndərilir?

A) 2 iş günü ərzində

B) 3 iş günü ərzində

C) 1 iş günü ərzində

D) 5 iş günü ərzində

715

Hansı şəxslər qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş məbləğlər haqqında vergi orqanına məlumat verməlidirlər?

A) təqdim edilən malların dəyərini ödəyən şəxslər

B) yalnız göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən şəxslər

C) qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinə icarə haqqı ödəyən şəxslər

D) görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən, yaxud hər hansı digər ödəmələr aparan şəxslər

716

Görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən, yaxud hər hansı digər ödəmələr aparan şəxs qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada nə barədə vergi orqanına məlumat verməlidirlər?

A) ödənilmiş məbləğlər haqqında

B) görülmüş işlər və ya göstərilmiş xidmətlər haqqında

C) işləri görən və ya xidmətləri göstərən şəxslər barədə

D) işləri görən və ya xidmətləri göstərən şəxslərin rezident və ya qeyri-rezident olması barədə

717

Hansı vergi növləri üzrə hesabatın verilməsi müddəti uzadıla bilər?

A) gəlir vergisi və mədən vergisi

B) mənfəət vergisi və əlavə dəyər vergisi

C) sadələşdirilmiş vergi və əmlak vergisi

D) gəlir vergisi və mənfəət vergisi

718

Hansı halda gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi üzrə vergi hesabatının verilməsi müddəti uzadıla bilər?

A) vergi ödəyicisi hesabatın verilməsi müddəti keçdikdən sonra müraciət etdikdə

B) vergi ödəyicisi hesabatın verilməsi müddəti başa çatanadək müraciət etdikdə və bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə ödədikdə

C) vergi ödəyicisi hesabatın verilməsi müddəti keçdikdən sonra müraciət etdikdə və ödənilməli olan vergiləri ödədikdə

D) vergi ödəyicisi hesabatın verilməsi müddəti başa çatanadək müraciət etdikdə və bu zaman ödənilməli olan vergi məbləği ödənilmədikdə

719

Gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi üzrə hesabatın verilmə müddəti nə qədər uzadıla bilər?

A) 1 ayadək

B) 3 ayadək

C) 6 ayadək

D) 9 ayadək

720

Qanunvericiliyə müvafiq olaraq hesabat üzrə hesablanmış verginin məbləği ödənilmiş məbləğdən artıq olduqda, yaranan fərqlə bağlı hansı tədbir görülməlidir?

A) verginin ödənilməsinin son müddəti günündən hesablanan faizlər nəzərə alınmaqla həmin fərq büdcəyə keçirilməlidir

B) verginin ödənilməsinin son müddəti günündən 3 gün sonra hesablanan faizlər nəzərə alınmaqla həmin fərq büdcəyə keçirilməlidir

C) verginin ödənilməsinin son müddəti günündən hesablanan faizlər nəzərə alınmadan həmin fərq büdcəyə keçirilməlidir

D) verginin ödənilməsinin son müddəti günündən hesablanan faizlər nəzərə alınmaqla həmin fərqin 50%-i büdcəyə keçirilməlidir

721

Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq hansı hallarda gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması verginin ödənilməsi müddətini dəyişdirə bilər?

A)bütün hallarda

B) yalnız qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müstəsna hallarda

C) müddətin uzadılması verginin ödənilməsi müddətini dəyişdirmir

D) vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda

722

Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları yalnız vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verildiyini təsdiq edən sənədlər verildikdən sonra hüquqi şəxslərə və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslərə münasibətdə aşağıdakı hansı tədbirləri aparmağa borcludurlar?

1. bank sənədlərində vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi göstərilmədikdə, hesablar üzrə əməliyyatlar aparmağa

2. milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablar açmağa

3. bank sənədlərində vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi göstərilmədikdə, hesablar üzrə əməliyyatlar aparmamağa

4. 1-3-cü bəndlərdə göstərilən bütün tədbirləri

A)1, 3, 4 B) 2, 3 C)1, 2 D) 1, 2, 4

723

Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslərin öz hesablaşma, milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından vergilərin ödənilməsi haqqında ödəmə tapşırıqlarını hansı hallarda icra etməyə borcludurlar?

A) heç bir halda

B) yalnız mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallarda

C) yalnız müstəsna hallarda

D) bütün hallarda

724

Banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit təşkilatları hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslərin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından vəsaitin tutulması üzrə əməliyyatların aparıldığı gün daha hansı əməliyyatları aparmağa borcludurlar?

A) vergi məbləğlərini müvafiq büdcəyə keçirməyə [bank və ya büdcəyə kassa xidməti göstərən digər maliyyə idarəsinə köçürməyə]

B) vergi məbləğlərini vergi ödəyicilərindən tutmağa

C) vergi məbləğlərini hesablamağa

D) vergi məbləğlərinin hesablanmasının düzgünlüyünə nəzarət etməyə

725

Kredit təşkilatı və ya bank əməliyyatları aparan şəxs müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi formada göndərilən bildirişi aldıqdan sonra hansı məlumatların vergi orqanına veriləcəyi barədə 5 iş günü mü ddətində hesab sahibinə rəsmi məlumat göndərməlidir

A) verginin hesablanması üçün zəruri olan məlumatların

B) vergitutma obyekti ilə bağlı məlumatların

C) həmin bildirişdə göstərilən məlumatların

D) vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında məlumatların

726

Kredit təşkilatı və ya bank əməliyyatları aparan şəxs müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiq etdiyi formada bildirişdə tələb olunan məlumatları neçə gün müddətində vergi orqanına təqdim etməlidir?

A) 3 gün müddətində

B) 10 gün müddətində

C) 15 gün müddətində

D) 5 gün müddətində

727

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bank hesabları və ya əməliyyatlar barədə alınmış məlumatlar müvafiq beynəlxalq müqavilənin müddəaları əsasında digər dövlətin aidiyyəti orqanlarına verilə bilərmi?

A) 15 gün müddətində verə bilər

B) məlumat verilməsi qadağandır

C) verilə bilər

D) bank sirri olduğundan məlumat məhkəmə qərarı ilə verilə bilər

728

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bank hesabları və ya əməliyyatlar barədə alınmış məlumatlar müvafiq beynəlxalq müqavilənin müddəaları əsasında digər dövlətin aidiyyəti orqanlarına verilə bilər. Digər hansı hallarda bank hesabları və əməliyyatlar barədə alınmış məlumatların digər orqanlara və ya vətəndaşlara verilməsi qadağandır.

A) digər heç bir halda yol verilmir

B) bütün hallarda yol verilir

C) bu yalnız müstəsna hallarda mümkün ola bilər

D) müvəkkil bankın müəyyən etdiyi bütün hallarda həmin məlumatların verilməsinə yol verilə bilər

729

Vergi öhdəliyi nədir?

A) vergitutma obyekti

B) vergi hesablamaq vəzifəsi

C) vergi bəyannaməsi vermək vəzifəsi

D) vergini (o cümlədən cari vergi ödəmələrini), hesablanmış faizləri və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını ödəmək vəzifəsi

730

Vergi öhdəliyinin yaranması, dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi üçün əsaslar, həmçinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi qaydası və şərtləri hansı sənədlə müəyyən edilir?

A) Mülki Məcəllə ilə

B) Əmək Məcəlləsi ilə

C) yalnız Vergi Məcəlləsi ilə

D) Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə

731

Vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün cavabdehliyi hansı andan başlayır?

A) vergi qanunvericiliyi ilə tanış olduğu andan

B) verginin ödənilməsini nəzərdə tutan şəraitin yarandığı andan

C) vergi orqanlarında qeydiyyata alındığı andan

D) vergilər üzrə borc yarandığı andan

732

Vergi öhdəliyinə xitam verildiyi halları göstərin:

1. vergi ödəyicisinin pul vəsaiti olmadığı halda

2. vergi ödənildikdə

3. verginin ödənilməsi öhdəliyinə xitam verilməsi vergilər haqqında qanunvericiliyə müvafiq olaraq ortaya çıxan hallarda

4. ləğvetmə komissiyası tərəfindən büdcə ilə bütün hesablaşmalar aparıldıqdan sonra vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə

5. vergi ödəyicisinin yazılı xahişi olduqda

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 2, 3, 4

733

Vergi öhdəliyinə xitam verildiyi halları göstərin:

1. vergi ödəyicisinin pul vəsaiti olmadığı halda

2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada müflis olması nəticəsində ləğv edilmiş borclu vergi ödəyicisinin məhkəmənin qərarı ilə ödənilməsindən imtina edilmiş tələblər ləğv edilmiş sayıldıqda

3. verginin ödənilməsi öhdəliyinə xitam verilməsi vergilər haqqında qanunvericiliyə müvafiq olaraq ortaya çıxan hallarda

4. ləğvetmə komissiyası tərəfindən büdcə ilə bütün hesablaşmalar aparıldıqdan sonra vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə

5. vergi ödəyicisinin yazılı xahişi olduqda

A) 1, 2, 3 B) 1, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 2, 3, 4

734

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi öhdəliyinə xitam verilir?

A) vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdıqda

B) vergilər ödənildikdə

C) hüquqi şəxs müflis olduqda

D) vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs köçdükdə

735. Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi məqsədilə vergi orqanına teqdim etdiyi ərizəyə hansı sənədləri əlavə etməlidir

 1. Müraciət etdiyi tarixə dövlət büdcəsinə borc məbləği barədə məlumat
 2. barəsində qərarın qəbul edilməsi tələb edilən vergi tutulan əməliyyata aid sənədlər
 3. vergi tutulan əməliyyatlar üzrə vergi öhdəliklərinin və vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrə dair vergi ödəyicisinin qeydləri
 4. qərarın qəbulu üçün zəruri hesab edilən digər məlumatlar
 5. teqdim etdiyi bəyannamələr barədə arayişı
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.3.5

736. Ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan və qərarın qəbul edilməsi üçün imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən neçə gündən gec olmayaraq vergi orqanı onların aradan qaldırılması barədə məlumatı vergi ödəyicisinə bildirməlidir

 1. 3 iş günündən
 2. 5 iş günündən
 3. 10 iş günündən
 4. 20 iş günündən

737 Vergi ödəyicisi həmin çatışmazlıqları məlumatı aldığı vaxtdan ən geci neçə iş günü ərzində aradan qaldırmalıdır.

 1. 3 iş günündən
 2. 5 iş günündən
 3. 10 iş günündən
 4. 20 iş günündən

738. Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilən əməliyyatla bağlı münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda əməliyyat baş tutanadək dəyişiklik baş verdiyi  hallar istisna olmaqla neçə il müddətində məcburi hüquqi qüvvəyə malik olur

 1. 1 il
 2. 2 il
 3. 3 il
 4. 5 il

739. Qərarın qəbul edilməsi üçün dövlət rüsumu , vergi orqanının verdiyi məlumat alındığı tarixdən  neçə  iş günü ərzində vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilir və ödənişi təsdiq edən sənəd vergi orqanına təqdim olunur

 1. 1 iş günündən
 2. 3 iş günündən
 3. 5 iş günündən
 4. 10 iş günündən

740. Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanı tərəfindən vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsindən imtina edilir:

 1. ərizədə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə qanuna uyğun olmayan məlumatlar olduqda
 2. ərizədə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə qanuna uyğun olan məlumatlar olduqda
 3. ərizədə qeyd olunan əməliyyat üzrə bu Məcəlləyə uyğun olaraq vergi öhdəliyinin müəyyən edilməsinə dair vergi orqanının qərarı olduqda və bu əməliyyat üzrə göstəricilərdə hər hansı dəyişiklik baş vermədikdə
 4. ərizədə qeyd olunan əməliyyat artıq baş tutmuş olduqda və ya bu əməliyyatla bağlı vergi orqanının qərarı və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda
 5. ərizədə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə gösterilən məlumatlar vergi qanunvericiliyinə uyğun olduqda
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.3.4

741. Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanı tərəfindən vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsindən imtina edilir

 1. barəsində qərar qəbul edilməsi nəzərdə tutulan əməliyyatın dəyəri 5.000.000 (beş milyon) manatdan aşağı olduqda
 2. barəsində qərar qəbul edilməsi nəzərdə tutulan əməliyyatın dəyəri 10.000.000 (on milyon) manatdan aşağı olduqda;
 3. dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd göstərilən müddətdə vergi orqanına təqdim edilmədikdə
 4. barəsində qərar qəbul edilməsi üçün müraciət edilmiş əməliyyat üzrə vergi ödəyicisinin vergidən yayınma sxemi yaratmaqla, vergi üstünlüyü əldə etmək məqsədi daşıdığı vergi orqanı tərəfindən müəyyən edildikdə
 5. barəsində qərar qəbul edilməsi nəzərdə tutulan əməliyyat üzrə vergi öhdəliyinin və vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinin doğuracağı hüquqi nəticələrin müəyyən edilməsi vergi orqanının səlahiyyətlərinə aid olduqda
 6. 1.2.3 B) 2.3.4 C) 3.4.5 D) 1.3.5

742

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) verginin [o cümlədən cari vergi ödəmələrinin] ödənilməsi

B) ödənilməli olan vergi məbləğinin müəyyən edilmiş müddətlərdə və qaydada hesablanması

C) ödənilməli olan vergi məbləğinin müəyyən edilmiş müddətlərdə və qaydada ödənilməsi

D) verginin [o cümlədən cari vergi ödəmələrinin] hesablanması

743

Vergi ödəyicisinin hesablarında və ya kassasında vəsaitin, habelə onun əmlakının olub-olmamasından asılı olmayaraq………

A) müstəsna hallarda vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məcburidir

B) vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi könüllüdür

C) vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məcburi deyil

D) bütün hallarda vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi məcburidir

744

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ardıcıllığı hansı qanunvericilik sənədinə əsasən həyata keçirilir?

A)Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada

B) İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada

C) Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ardıcıllıqla

D) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş qaydada

745

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi kim tərəfindən həyata keçirilir?

A) vergi ödəyicisinin nümayəndəsi tərəfindən

B) Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, bilavasitə vergi ödəyicisi tərəfindən

C) vergi ödəyicisinin ailə üzvü tərəfindən

D) vergi ödəyicisinin tərəfdaşı tərəfindən

746

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi digər şəxsin üzərinə qoyula bilərmi?

A) qoyula bilməz

B) müstəsna hallarda vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi digər şəxsin üzərinə qoyula bilər

C) vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi yalnız onun ailə üzvlərinin üzərinə qoyula bilər

D) vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi onunla qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslərin üzərinə qoyula bilər

747

Ləğv edilən müəssisənin [təşkilatın] vergi öhdəliklərini onun pul vəsaitləri, o cümlədən müəssisənin [təşkilatın] əmlakının satışından əldə edilən gəlir hesabına kim yerinə yetirir?

A) vergi ödəyicisinin səlahiyyətli nümayəndəsi

B) ləğvetmə komissiyası

C) vergi orqanının nümayəndəsi

D) maliyyə orqanının nümayəndəsi

748

Ləğv edilən müəssisənin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən yerinə yetirilir?

A) öhdəlik yerinə yetirilmir

B) ləğvetmə komissiyası tərəfindən

C) digər şəxslər tərəfindən

D) öhdəlik bağışlanır

749

Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, müəssisənin [təşkilatın] ləğv edilən filialının və ya digər ayrıca bölməsinin öhdəliklərini kim yerinə yetirməlidir?

A)vergi orqanının müəyyən etdiyi şəxs

B) bilavasitə həmin ayrıca bölmənin daxil olduğu müəssisə [təşkilat]

C) müəssisənin [təşkilatın] ləğvetmə komissiyası

D) ləğv edilən filialının və ya digər ayrıca bölməsinin ləğvetmə komissiyası

750

Hansı halda müəssisənin [təşkilatın] vergi öhdəlikləri üzrə qalan borcu qanuna, Nizamnaməyə və ya digər təsis sənədinə uyğun olaraq müəssisənin [təşkilatın] öhdəlikləri üçün onun iştirakçıları [təsisçiləri] birgə məsuliyyət daşıyırlarsa, həmin iştirakçılar [təsisçilər] tərəfindən ödənilməlidir?

A) müəssisənin [təşkilatın] yalnız pul vəsaiti onun vergi öhdəliklərinin qismən yerinə yetirilməsi üçün kifayət etdiyi halda

B) müəssisənin [təşkilatın] pul vəsaiti, o cümlədən vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən ötrü əmlakın satışından əldə edilən vəsait onun vergi öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün kifayət etdiyi halda

C) müəssisənin [təşkilatın] pul vəsaiti, o cümlədən vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən ötrü əmlakın satışından əldə edilən vəsait onun vergi öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün kifayət etmədiyi halda

D) müəssisənin [təşkilatın] vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən ötrü yalnız əmlakın satışından əldə edilən vəsait onun vergi öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi üçün kifayət etdiyi halda

751

Müəssisənin iflas prosesinə məruz qaldığı hallarda vergi öhdəlikləri hansı qaydada yerinə yetirilir?

A) qanunla müəyyən edilmiş növbəlilik qaydasında

B) istənilən qaydada

C) debitor borcları ödənildikdən sonra

D) bu halda vergi öhdəlikləri ləğv olunur

752

Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada yerinə yetirilir?

A) onun törəmə müəssisələri tərəfindən Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada

B) onun hüquqi varisi [hüquqi varisləri] tərəfindən Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada

C) heç kim tərəfindən yerinə yetirilmir

D) yenidən təşkil etmə zamanı vergi öhdəlikləri yerinə yetirilmir

753

Yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini yerinə yetirməməsinin, yaxud lazımi qaydada yerinə yetirməməsinin yenidən təşkil başa çatanadək hüquqi varisə [hüquqi varislərə] məlum olub-olmamasından asılı olmayaraq yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini kim yerinə yetirməlidir?

A) onun hüquqi varisi [hüquqi varisləri]

B) onun səlahiyyətli nümayəndəsi

C) onun sponsoru

D) onun debitorları

754

Hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsi onun vergi öhdəliklərinin bu hüquqi şəxsin hüquqi varisi [hüquqi varisləri] tərəfindən yerinə yetirilməsi müddətlərini dəyişdirirmi?

A) dəyişdirmir

B) qismən dəyişdirir

C) iki dəfə azaldır

D) iki dəfə artırır

755

Bir neçə hüquqi şəxs birləşdikdə, onların vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi hansı şəxs sayılır?

A) həmin birləşmə iştirakçısı olan istənilən hüquqi şəxs

B) bu cür birləşmə nəticəsində yaranan hüquqi şəxs

C) bu halda hüquqi varis vergi orqanının qərarı əsasında müəyyən edilir

D) heç kim

756

Bir hüquqi şəxs digər hüquqi şəxsə birləşdirildikdə, bu halda hüquqi varis hansı şəxs sayılır?

A) vergi orqanının qərarına əsasən bu hüquqi şəxslərdən hər biri hüquqi varis sayıla bilər

B) birləşən hüquqi şəxs vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varis sayılır

C) onun birləşdiyi hüquqi şəxs birləşdirilmiş hüquqi şəxsin vergilərinin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi sayılır

D) həmin birləşmə iştirakçısı olan istənilən şəxs hüquqi varis ola bilər

757

Hüquqi şəxs bölündükdə, bölünmüş hüquqi şəxsin vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi [varisləri] kimlər sayılırlar?

A) bu halda hüquqi varisi [varisləri] müəyyən etmək mümkün deyildir

B) bu cür bölünmə nəticəsində əmələ gələn hüquqi şəxslərdən bölüşdürücü balansa uyğun olaraq daha az paya malik olan şəxs

C) bu cür bölünmə nəticəsində əmələ gələn hüquqi şəxslərdən bölüşdürücü balansa uyğun olaraq daha çox paya malik olan şəxs

D) bu cür bölünmə nəticəsində əmələ gələn hüquqi şəxslər

758

Bir neçə hüquqi varis olduqda, onların hər birinin yenidən təşkil edilən və ya bölünən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində iştirak payı hansı sənədlərə əsasən müəyyənləşdirilir?

A) onların nizamnaməsinə uyğun olaraq

B) yalnız bölüşdürücü balansa uyğun olaraq

C) bölüşdürücü balansa və ya digər təhvil aktına uyğun olaraq

D) yalnız digər təhvil aktına uyğun olaraq

759

Bölüşdürücü balans və ya digər təhvil aktı yenidən təşkil edilən və ya bölünən hüquqi şəxsin hər bir hüquqi varisinin payını müəyyənləşdirməyə imkan vermirsə və ya hər hansı hüquqi varis tərəfindən vergi öhdəliklərinin tam həcmdə yerinə yetirilməsi imkanını aradan qaldırırsa, yeni yaranan hüquqi şəxslər yenidən təşkil edilən və ya bölünən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini və ya bu öhdəliklərin müvafiq hissəsini yerinə yetirmək üçün hansı qaydada məsuliyyət daşıyırlar?

A) birgə məsuliyyət daşıyırlar

B) heç bir məsuliyyət daşımırlar

C) bu cür bölünmə və ya yenidən təşkil vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə məsuliyyəti istisna edir

D) müstəsna hallarda məsuliyyət daşıya bilərlər

760

Bir hüquqi şəxs təşkilati-hüquqi formasının dəyişdirilməsi yolu ilə digər hüquqi şəxsə çevrildikdə, onun vergilərin ödənilməsinə dair öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə hüquqi varisi hansı şəxs sayılır?

A) vergi orqanının qərarına əsasən istənilən hüquqi şəxs

B) yeni yaranan hüquqi şəxs

C) bu halda hüquqi varis yaranmır

D) təşkilati-hüquqi formasını dəyişən şəxs

761

Hüquqi şəxsin tərkibindən bir və ya bir neçə hüquqi şəxs çıxdıqda, hansı şərt daxilində çıxmış hüquqi şəxslərin yenidən təşkil edilən hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərini yerinə yetirməsi üzrə hüquqi varisliyi yaranmır?

A) bu cür yenidən təşkil hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə yönəldilmiş olsun

B) heç bir şərt nəzərdə tutulmamışdır

C) bu cür yenidən təşkil hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə yönəldilməmiş olsun

D) bu cür yenidəntəşkil hüquqi şəxsin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə yönəldilməmiş olsun

762

Fiziki şəxs vəfat etdikdə onun vergi öhdəlikləri kim tərəfindən yerinə yetirilir?

A) öhdəlik yerinə yetirilmir

B) başqa fiziki şəxslər tərəfindən ödənilir

C) miras qalan əmlakın dəyəri hüdudlarında vərəsələr tərəfindən ödənilir

D) dövlət tərəfindən bağışlanır

763

Vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəliklərini onun varisi [varisləri] hansı qaydada ödəyirlər?

A) həmin fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri heç bir halda onun varisləri tərəfindən ödənilə bilməz

B) bir hissəsi miras qalan əmlakın dəyəri hüdudlarında ödənilir, digər hissəsi isə silinir

C) vergi öhdəlikləri silinir

D) miras qalan əmlakın dəyəri hüdudlarında və mirasın alındığı tarixdəki payına mütənasib şəkildə

764

Varis [varislər] olmadıqda vəfat etmiş fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri hansı qaydada yerinə yetirilir?

A) həmin fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri silinir [ləğv edilir]

B) bir hissəsi miras qalan əmlakın dəyəri hüdudlarında ödənilir, digər hissəsi isə silinir

C) Vergi Məcəlləsində bu hal nəzərdə tutulmamışdır

D) miras qalan əmlakın dəyəri hüdudlarında və mirasın alındığı tarixdəki payına mütənasib şəkildə

765

Məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş sayılan fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri kim tərəfindən və hansı qaydada ödənilir?

A) həmin şəxsin əmlak sərəncamçısı kimi səlahiyyətləndirilən şəxs tərəfindən özünün əmlakının dəyəri hüdudlarında

B) itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş şəxsin əmlak sərəncamçısı kimi səlahiyyətləndirilən şəxs tərəfindən həmin əmlakın hesabına

C) itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş şəxsin ailə üzvləri tərəfindən onun əmlakı hesabına

D) həmin fiziki şəxsin vergi öhdəlikləri silinir [ləğv edilir]

766

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş kimi tanınan fiziki şəxsin əmlakı onun vergi öhdəliklərini ödəmək üçün kifayət deyilsə, vergilərin əmlakın çatışmaması ilə əlaqədar ödənilməyən hissəsi hansı qaydada ödənilir?

A) itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş şəxsin varis [varisləri] tərəfindən onların öz vəsaitləri hesabına ödənilir

B) itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş şəxsin əmlak sərəncamçısı kimi səlahiyyətləndirilən şəxs tərəfindən onun öz vəsaiti hesabına ödənilir

C) itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş şəxsin ailə üzvləri tərəfindən ödənilir

D) müəyyən edilmiş qaydada ümidsiz borc kimi silinir

767

Fiziki şəxsin itkin düşmüş və ya fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş kimi tanınmasının ləğv olunmasına dair məhkəmə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qərar qəbul edildikdə, onun əvvəllər silinmiş vergi öhdəlikləri ilə bağlı hansı tədbir görülür?

A) əvvəllər silinmiş vergi öhdəlikləri bərpa edilir

B) əvvəllər silinmiş vergi öhdəlikləri onun gəlirinə aid edilir

C) onun gəlirdən çıxılan xərclərinə aid edilir

D) müəyyən edilmiş qaydada ümidsiz borc kimi silinir

768

Fiziki şəxsin itkin düşməsi barədə məhkəmənin qərarı ləğv edildikdən sonra itkin düşmənin ləğv olunduğuna dair qərar qəbul edildiyi vaxtadək olan dövr üçün faizlər və maliyyə sanksiyaları hansı qaydada hesablanır?

A) faizlər hesablanmır və maliyyə sanksiyaları tətbiq edilmir

B) hesablanmış məbləğlərin 50 faizi həcmində

C) faizlər və maliyyə sanksiyaları tam məbləğdə hesablanır

D) yalnız faiz hesablanır

769

Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisi vergitutmanın aşağıdakı hansı elementlərini əsas götürərək hesabat dövri üçün ödənilməli olan verginin məbləğini sərbəst surətdə özü hesablayır?

1. vergi bazasını

2. verginin elastikliyini

3. verginin miqyasını

4. vergi dərəcəsini

5. vergi güzəştlərini

A) 2, 3, 4 B) 1, 4, 5 C) 3, 4, 5 D) 2, 3, 5

770

Hansı hallarda ödənilməli olan vergi məbləğini hesablamaq vəzifəsi vergi agentinə həvalə edilə bilər?

A) yalnız işçilərə əmək haqqı və ona bərabər tutulan digər ödənişlər aparıldıqda

B) heç bir halda

C) Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən bütün hallarda

D) yalnız qeyri-rezidentə işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə görə ödənişlər aparıldıqda

771

Müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməli olan verginin məbləği kim tərəfindən ödənilir [köçürülür]?

A) yalnız vergi agenti tərəfindən

B) istənilən şəxs tərəfindən

C) yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən

D) vergi ödəyicisi və ya qanunla müəyyən edilmiş hallarda digər şəxs tərəfindən

772

Vergi orqanı tərəfindən vergi məbləğinin hesablanması dedikdə aşağıdakı hansı hallar başa düşülür?

1. konkret hesabat dövri üçün ödənilməli olan vergi məbləğinin vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanması

2. konkret hesabat dövri üçün vergi ödəyicisinin ödəməli olduğu vergi məbləğinin vergi orqanının uçot sənədlərində qeyd edilməsi

3. hesablanmış vergi məbləğlərinin vergi orqanları tərəfindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda yenidən hesablanaraq uçot sənədlərində qeyd edilməsi

4. hesablanmış vergi məbləğlərinin vergi orqanları tərəfindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda yenidən hesablanması

A) 2, 3 B) 1, 4 C) 3, 4 D) 1, 2

773

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergiləri hesablamaq hüququ yoxdur?

A) ödəmələr haqqında məlumata əsasən

B) vergi yoxlaması materiallarına əsasən

C) vergi bəyannamələrində olan məlumata əsasən

D) mənbəyi bəlli olmayan hər hansı məlumata əsasən

774

Vergi orqanının vergi ödəyicisinin vergi öhdəliklərini aşağıdakı hansı məlumat mənbələrindən birinə və ya bir neçəsinə əsaslanaraq hesablamaq hüququ vardır?

1. vergi ödəyicilərinin vergi bəyannamələrində olan məlumata

2. vergi yoxlaması materiallarına

3. vergi ödəyicisi ilə analoji fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərinin qeyri-rəsmi məlumatlarına

4. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı digər məlumata, o cümlədən Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş əlaqəli məlumatlara

5. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olmayan hər hansı digər məlumata

A) 1, 2, 4 B) 1, 4, 5 C) 3, 4, 5 D) 2, 3, 5

775

Vergi orqanının səyyar vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat dövri qurtardıqdan sonra neçə il ərzində yenidən hesablamaq hüququ vardır?

A) 1 il ərzində

B) 3 il ərzində

C) 5 il ərzində

D) 10 il ərzində

776

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanı qanunvericiliyə uyğun olaraq vergiləri hesablayır və sonra verginin hesablanmasına dair bildirişi 5 iş günü müddətində vergi ödəyicisinə göndərir?

1. verginin vergi bəyannaməsini verməmək şərti ilə ödənilməsində səhv olunduğu müəyyən edildiyi hallarda

2. istənilən halda

3. verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə ödənilməsində səhv olunduğu müəyyən edildiyi hallarda

4. əvvəllər verginin hesablanmasında səhv olunduğu müəyyən edildiyi hallarda

A) 2, 3 B) 1, 4 C) 3, 4 D) 1, 2

777

Vergilərin hesablanmasına dair bildiriş hansı müddətdə vergi ödəyicisinə göndərilir?

A) 3 iş günü müddətində

B) 5 iş günü müddətində

C) 10 iş günü müddətində

D) hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq

778

Verginin vergi bəyannaməsini vermək şərti ilə ödənilməsi müəyyən edildiyi halda, verginin ödənilməsinə dair öhdəliyin əks etdirildiyi bəyannamənin tərtib edilməsi …

A) bu cür verginin hesablanması və onun ödənilməsinə dair razılıqdır

B) bu cür verginin hesablanması və onun ödənilməsinə dair tələbnamədir

C) bu cür verginin hesablanması və onun ödənilməsinə dair bildirişdir

D) bu cür verginin yalnız hesablanmasına dair bildirişdir

779

Vergi orqanlarında vergi ödəyicisinin vergini ödəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumat varsa və verginin tutulmasının təmin edilməsi zəruridirsə, vergi orqanı tərəfindən verginin hesablanması kimin qərarı əsasında həyata keçirilir?

A) hesablamanı həyata keçirən vergi orqanının

B) yuxarı vergi orqanının

C) məhkəmənin

D) qərar çıxarılmadan hesablama həyata keçirilir

780

Vergi orqanlarında vergi ödəyicisinin vergini ödəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumat varsa və verginin tutulmasının təmin edilməsi zəruridirsə, vergi orqanının vergini hansı müddətdə hesablamaq hüququ vardır?

A) bir ilədək olan müddətdə

B) verginin ödənildiyi tarixədək

C) vergi orqanının müəyyən etdiyi tarixədək

D) vergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi müddətədək

781

Vergi orqanlarında vergi ödəyicisinin vergini ödəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumata əsasən verginin hesablanması barədə vergi orqanının qərarından aşağıdakı əsaslardan hansı olduqda, vergi ödəyicisinin məhkəməyə müraciət etmək hüququ vardır?

A) vergi ödəyicisi öz fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırdıqda

B) vergi ödəyicisinin verginin ödənilməsi üçün kifayət qədər vəsaiti olmadıqda

C) vergi məbləğinin ödənilməli olan miqdarından çox olduğu zaman

D) vergi ödəyicisi öz səhvini boynuna aldıqda

782

Vergi orqanlarında vergi ödəyicisinin vergini ödəməkdən yayınmaq niyyətində olduğunu təsdiq edən əsaslandırılmış konkret məlumata əsasən verginin hesablanması barədə vergi orqanının qərarından aşağıdakı əsaslardan hansı olduqda, vergi ödəyicisi məhkəməyə müraciət edə bilər?

A) vergi ödəyicisi öz fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırdıqda

B) vergi ödəyicisinin verginin ödənilməsi üçün vəsaiti olmadıqda

C) verginin vaxtından əvvəl hesablanmasına əsas vermiş amilin və ya vəziyyətin olmadığı zaman

D) vergi ödəyicisi başqa fəaliyyət növü ilə məşğul olduqda

783

Vergi ödəyicisinin əldə etdiyi mənfəəti (gəliri) birbaşa müəyyən etmək mümkün olmadığı halda, həmin mənfəət (gəlir) hansı orqan tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında hesablanır?

A)Vergilər Nazirliyi

B) Maliyyə Nazirliyi

C) Nazirlər Kabineti

D) yoxlama aparan vergi orqanı

784

Verginin hesablanması barədə bildirişdə aşağıdakılardan hansı göstərilmir?

A) vergi ödəyicisinin adı və ya obyektin adı

B) verginin ödənildiyi yer və üsul

C) verginin ödənilmə müddətləri

D) tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləği

785

Aşağıdakı hansı məlumat vergilərin hesablanması barədə bildirişdə göstərilmir?

A) verginin hesablanmasına əsas olmuş hallar

B) verginin ödənildiyi yer və üsul

C) şikayət etmə qaydası

D) verginin hesablanmasını aparan vəzifəli şəxsin adı

786

Vergilərin müəyyən edilmiş ödənilmə müddəti hansı qaydada dəyişdirilə bilər ?

A) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada

B) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada

C) Nazirlər kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada

D) Vergi ödəyicisinin xahişinə əsasən

787

Vergilərin ödənilmə müddətləri pozulmaqla ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə Vergi Məcəlləsində hansı məsuliyyət tədbiri nəzərdə tutulmuşdur?

A) müəyyən edilmiş qaydada maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

B) müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə faizlər ödənilir

C) inzibati qaydada cərimə edilir

D) əmlakı siyahıya alınır

788

Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış [yenidən hesablanmış] məbləğini neçə il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər?

A) 1 il

B) müddət müəyyən olunmayıb

C) 3 il

D) 5 il

789

Vergi ödəyicisi vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində ondan düzgün tutulmamış vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmasını və hesablanmış məbləğin yenidən hesablanmaq hüququna malikdir?

A) 1 il

B) müddət müəyyən olunmayıb

C) 3 il

D) 5 il

790

Vergi ödəyicisi artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini neçə il ərzində tələb etmək hüququna malikdir?

A) 1 il

B) müddət müəyyən olunmayıb

C) 3 il

D) 5 il

791

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri hansı halda müəyyən edilmiş müddətdən daha gec müddətə dəyişdirilə bilər?

A) vergi ödəyicisinə münasibətdə vergi qanunvericiliyi ilə bağlı cinayət işi qaldırıldıqda

B) təbii fəlakət və digər qarşısı alınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə

C) vergi öhdəliyin yerinə yetirilməsi müddəti dəyişdirilmir

D) istənilən halda

792

Təbii fəlakət və digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətlərinin müəyyən edilmiş müddətdən daha gec müddətə dəyişdirilməsi üçün vergi ödəyicisi müvafiq dövlət orqanlarından alınmış aşağıdakı hansı sənədləri təqdim etməlidir?

1. vergi ödəyicisinin ödəniş qabiliyyətli olmaması barədə akt

2. hadisənin baş verməsi nəticəsində əldə edilməyən gəlirlər [buraxılmış fayda] barədə arayış

3. hadisənin baş verməsi barədə arayış

4. hadisə nəticəsində dəymiş zərərin məbləği barədə arayış

A) 2, 3 B) 1, 4 C) 3, 4 D) 1, 2

793

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddəti hansı hallarda dəyişdirilə bilər?

A) vergi öhdəliyin yerinə yetirilməsi müddəti dəyişdirilmir

B) vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

C) vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda

D) vergi ödəyicisi barədə cinayət işi qaldırıldıqda

794

Verginin birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətlərinin müəyyən edilmiş müddətdən daha gec müddətə dəyişdirilməsi üçün vergi ödəyicisi aşağıdakı hansı sənədləri təqdim etməlidir?

1. müraciət edilmə tarixinə vergi ödəyicisinin kassasında, milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsaitlərin qalığı barədə arayış

2. debitorların və kreditorların adı barədə arayış

3. vergi ödəyicisinin xüsusi kapitalı və borc vəsaitləri barədə arayış

4. əvvəlki ilə əldə edilmiş mənfəətin [zərərin] məbləği barədə arayış

5. VÖEN göstərilməklə debitor və kreditor borcları barədə arayış

A) 2, 3, 4 B) 1, 4, 5 C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 5

795

Vergilərin ödənilmə müddətinin dəyişdirilməsi nəticəsində yeni vergi öhdəliyi yaranırmı?

A) yeni vergi öhdəliyi yaranmır

B) vergi ödəyicisi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırırsa yeni vergi öhdəliyi yaranır

C) vergi ödəyicisi ləğv edilirsə yeni vergi öhdəliyi yaranır

D) yuxarı vergi orqanının göstərişi olarsa yeni vergi öhdəliyi yaranır

796

Hansı hallarda vergi öhdəliyinin yerinə yetirilmə müddəti dəyişdirilə bilməz?

A) vergi ödəyicisinə münasibətdə vergi qanunvericiliyi ilə bağlı cinayət işi qaldırıldıqda

B) təbii fəlakət və digər qarşısı alınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə

C) vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda

D) vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

797

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması üçün vergi ödəyicisi nəyi vergi orqanına göndərir?

A) vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq girov və ya zəmanət barədə məlumatları

B) yazılı şəkildə əsaslandırılmış və onun tərəfindən vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq girovun və ya zəmanətin verildiyini özündə əks etdirən müraciətini

C) vergitutma obyektləri barədə məlumatları özündə əks etdirən müraciəti

D) vergi potensialı barədə məlumatları

798

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması üçün vergi ödəyicisi yazılı şəkildə əsaslandırılmış və onun tərəfindən vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi üçün müvafiq girovun və ya zəmanətin verildiyini özündə əks etdirən müraciətini vergi orqanına nə vaxt təqdim etməlidir?

A) vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi üçün vəsaiti olmadıqda

B) müddət müəyyən olunmayıb

C) ilin əvvəlindən təqdim olunmalıdır

D) ödəmə müddətinədək təqdim olunmalıdır

799

Vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciətinə baxır və müvafiq əsaslar olduğu halda müddətin uzadılması barədə qərar qəbul edir?

A) 10 gün

B) müddət müəyyən olunmayıb

C) 15 gün

D) 30 gün

800

Təbii fəlakət və digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə, yaxud verginin birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətləri müəyyən edilmiş müddətdən daha hansı gec müddətə dəyişdirilə bilər?

A) 1 aydan 9 ayadək

B) 1 aydan 6 ayadək

C) 1 aydan 3 ayadək

D) 1 aydan 1 ilədək

801

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti vergi ili ərzində 1 aydan 9 ayadək uzadıldıqda, həmin müddət ərzində vergi ödəyicisinə faizlər hesablanırmı?

A) faizlər hesablanmır

B) 0,01 faiz dərəcəsi ilə hesablanır

C) 3 ayadək olan dövrədək hesablanmır

D) 6 ayadək olan dövrədək hesablanmır

802

Təbii fəlakət və digər qarşısı alınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəymiş olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?

A) faiz hesablanmır

B) 0,01 faiz dərəcəsi ilə

C) 0,05 faiz dərəcəsi ilə

D) 0,1 faiz dərəcəsi ilə

803

Vergini birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?

A) faiz hesablanmır

B) 0,01 faiz dərəcəsi ilə

C) 0,05 faiz dərəcəsi ilə

D) 0,1 faiz dərəcəsi ilə

804

Vergi orqanının vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında qərarında aşağıda göstərilən məlumatlardan hansılar göstərilməlidir?

1. vergi üzrə borcun məbləği

2. nizamnamə kapitalı barədə qeydlər

3. əlavə vergi güzəştlərinin verilməsi barədə qeydlər

4. ödənilmə müddəti uzadılan verginin növü [növləri], ödənilmənin müddəti və qaydası

5. girov və ya zəmanət haqqında qeydlər

A) 2, 3, 4 B) 1, 4, 5 C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 5

805

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması haqqında qərar hansı vaxtdan qüvvəyə minir?

A) qərarın vergi ödəyicisinə rəsmi təqdim edildiyi müddətdən

B) bu qərarın vergi ödəyicisinə verilmə tarixini təsdiq edən üsulla təqdim edildiyi müddətdən

C) bu qərarda müəyyən edilmiş müddətdən

D) bu qərarın imzalandığı tarixdən

806

Təbii fəlakət və digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə, yaxud verginin birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətlərinin müəyyən edilmiş müddətdən daha hansı gec müddətə dəyişdirilməsi zamanı tərtib olunan girov müqaviləsinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada etibarsız hesab edilməsi vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyini ləğv edirmi?

A) bütün hallarda ləğv edir

B) müstəsna hallarda ləğv edə bilər

C) müstəsna hallarda ləğv etmir

D) ləğv etmir

807

Təbii fəlakət və digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəydikdə, yaxud verginin birdəfəyə ödədiyi təqdirdə vergi ödəyicisinin iflasa uğramaq təhlükəsi olduqda, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddətlərinin müəyyən edilmiş müddətdən daha hansı gec müddətə dəyişdirilməsi zamanı tərtib olunan girov müqaviləsinin qeydiyyatı ilə bağlı xərclər kim tərəfindən ödənilir?

A) vergi ödəyicisi tərəfindən

B) vergi orqanı tərəfindən

C) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına

D) bu qeydiyyat ödənişsiz aparılır

808

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə vaxtından əvvəl xitam verildiyi halları göstərin:

1. vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini vaxtından əvvəl yerinə yetirdikdə

2. vergi ödəyicisinin pul vəsaiti olmadıqda

3. vergi ödəyicisi barədə vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı cinayət işi qaldırıldıqda

4. vergi orqanının vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə qərarının şərtlərinə əməl edilmədikdə

5. vergi orqanının təşəbbüsü ilə istənilən halda

A) 1, 2, 4 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 4 D) 1, 3, 5

809

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə hansı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilir?

A) vergi ödəyicisinin xahişi daxil olduqda

B) vaxtından əvvəl xitam verilmir

C) vergi orqanının vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması barədə qərarının şərtlərinə əməl edilmədikdə

D) vergi orqanının öz təşəbbüsü olduqda

810

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında qərar vermiş vergi orqanı neçə gün müddətində vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidir?

A) 15 gün

B) müddət müəyyən olunmayıb

C)5 gün

D)10 gün

811

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin uzadılmış müddətinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi haqqında qərarı vergi ödəyicisi aldığı tarixdən neçə gün müddətində borc məbləğini və ödəmə gününə qədər həmin məbləğə qanunvericiliyə uyğun olaraq hesablanmış faizləri büdcəyə ödəməlidir?

A) 10 gün

B) 30 gün

C) 15 gün

D) rübün sonunadək

812

Vergilər Nazirliyi rüblər üzrə [dövri olaraq] müddəti uzadılan vergi öhdəliklərinin məbləği barədə hansı icra orqanına məlumat verir?

A) Nazirlər Kabinetinə

B) İqtisadiyyat Nazirliyinə

C) Maliyyə Nazirliyinə

D) Dövlət Gömrük Komitəsinə

813

Vergi hansı yerlərdə ödənilir?

1. bildirişdə göstərilən yerdə;

2. vergi ödəyicisinin uçotda olduğu yer üzrə;

3. vergi ödəyicisinin hesablaşma hesabı olduğu yerdə

4. vergi ödəyicisi fiziki şəxsin yaşadığı yer üzrə, yaxud vergi ödəyicisi hüquqi şəxsin idarə olunduğu yer üzrə

5. vergi ödəyicisinin istədiyi yerdə

A) 1, 3, 5 B) 1, 2, 4 C) 2, 3, 5 D) 2, 3, 4

814

Vergi agentləri ödəmə mənbəyində tutulmuş vergiləri hansı yerdə ödəyirlər?

A) özlərinin uçotda olduqları yer üzrə

B) vergi ödəyicisinin uçotda olduğu yer üzrə

C) vergi orqanının olduğu yer üzrə

D) istənilən yerdə, ancaq büdcə hesabına

815

Vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilmiş məbləğləri onların hesablanmış məbləğlərindən artıq olduqda, artıq ödənilmiş məbləğlər:

A) digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilir

B) artıq ödənilmiş məbləğlər vergi ödəyicisinə qaytarılmır

C) vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında dərhal ona qaytarılır

D) vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında başqa vergi ödəyicilərinin borclarının ödənilməsi hesabına aid edilir

816

Vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilmiş məbləğləri onların hesablanmış məbləğlərindən artıq olduqda, artıq ödənilmiş məbləğlər digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edildikdən sonra qalan hissəsi hara aid edilir?

A) vergi ödəyicisinin razılığı ilə digər vergi ödəyicisinin borcları üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir

B) vergi ödəyicisinin razılığı ilə sosial müdafiə fonduna olan öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir

C) vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilir

D) vergi ödəyicisinin xahişi ilə müvəqqəti olaraq vergi ödəyicisinin mal satanlara olan borcları hesabına aid edilir

817

Vergi ödəyicisinin ödədiyi vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının artıq məbləğləri digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına aid edildiyi halda, vergi ödəyicisinin tələbi ilə ona hansı sənədlər verilir [göndərilir]?

A) şəxsi vərəqədən çıxarış verilir, habelə ayda bir dəfə ay başa çatdıqdan sonra 20 gün ərzində ona bildiriş göndərilir.

B) rübdə bir dəfə rüb başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində ona bildiriş göndərilir

C) yalnız şəxsi vərəqədən çıxarış və üzləşmə aktı verilir

D) şəxsi vərəqədən çıxarış və üzləşmə aktı verilir, habelə rübdə bir dəfə rüb başa çatdıqdan sonra 20 gün ərzində ona bildiriş göndərilir

818

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 213-cü və 213-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə dair işlər üzrə ibtidai istintaq aparıldığı zaman vergi yoxlaması ilə əhatə olunmamış dövr üzrə şəxsi vərəqədən çıxarış və üzləşmə aktı verilirmi?

A) şəxsi vərəqədən çıxarış və üzləşmə aktı verilir

B) yalnız şəxsi vərəqədən çıxarış verilir

C) verilmir

D) yalnız üzləşmə aktı verilir

819

Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, artıq ödənilmiş vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları digər vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edildikdən sonra artıq ödənilmiş qalan məbləğlər vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən neçə gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır?

A) 15 gün

B) 45 gün

C) 60 gün

D) 30 gün

820

Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğlərinin vergi ödəyicisinə qaytarılması qaydaları hansı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir?

A) Vergilər Nazirliyi tərəfindən Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla

B) Nazirlər Kabineti

C) Vergilər Nazirliyi

D) Maliyyə Nazirliyi

821

Vergilər üzrə yaranmış borc aşağıdakı hansı sıra qaydası ilə ödənilir?

A) hesablanmış faizlərin məbləği, yaranma tarixi ardıcıllığı ilə hesablanmış verginin məbləği, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləği

B) tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləği, hesablanmış faizlərin məbləği, yaranma tarixi ardıcıllığı ilə hesablanmış verginin məbləği

C) yaranma tarixi ardıcıllığı ilə hesablanmış verginin məbləği, hesablanmış faizlərin məbləği, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləği

D) hesablanmış faizlərin məbləği, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləği, yaranma tarixi ardıcıllığı ilə hesablanmış verginin məbləği

822

Vergilər üzrə borclar ödənilərkən hesablanmış faizlər neçənci növbədə ödənilir?

A) 1-ci

B) 2-ci

C) 3-cü

D) 4-cü

823

Vergilər üzrə borclar ödənilərkən tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları neçənci növbədə ödənilir?

A) 1-ci

B) 2-ci

C) 3-cü

D) 4-cü

824

Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdən sonra yerinə yetirmədikdə, bu öhdəliyin yerinə yetirilməsinin üsulu kimi nə tətbiq edilməlidir?

A) vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması

B) vergi ödəyicisinin VÖEN-nin ləğv edilməsi

C) vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması

D) vergi ödəyicisinin bank hesabının bağlanması

825

Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətdən sonra hansı müddətdə yerinə yetirmədikdə onun əmlakı siyahıya alına bilər?

A) 1 ay ərzində

B) 2 ay ərzində

C) 3 ay ərzində

D) müddət müəyyənləşdirilməmişdir

826

Əmlakın siyahıya alınması dedikdə, nə başa düşülür?

A) vergi ödəyicisinin öz əmlakı barəsində hüquqlarının elə məhdudlaşdırılmasıdır ki, bu zaman vergi ödəyicisi siyahıya alınmış əmlaka və ya onun bir hissəsinə sahiblik hüququna malik olmur, həmin əmlaka sərəncam vermək və ondan istifadə edilməsi vergi orqanının nəzarəti ilə həyata keçirilir

B) vergi ödəyicisinin öz əmlakı barəsində hüquqlarının elə məhdudlaşdırılmasıdır ki, bu zaman vergi ödəyicisi siyahıya alınmış əmlaka və ya onun bir hissəsinə yalnız sahiblik və ondan istifadə edilməsi hüququna malik olur

C) vergi ödəyicisinin öz əmlakı barəsində hüquqlarının elə məhdudlaşdırılmasıdır ki, bu zaman vergi ödəyicisi siyahıya alınmış əmlaka və ya onun bir hissəsinə sərəncam vermək hüququna malik olmur, həmin əmlaka sahiblik və ondan istifadə edilməsi vergi orqanının nəzarəti ilə həyata keçirilir.

D) vergi ödəyicisinin öz əmlakı barəsində hüquqlarının elə məhdudlaşdırılmasıdır ki, bu zaman vergi ödəyicisi siyahıya alınmış həmin əmlakdan yalnız istifadə edilməsi hüququna malik olur

827

Vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyini yerinə yetirməkdən boyun qaçırması barədə vergi orqanının kifayət qədər əsası olduqda, vergi orqanı vergi ödəyicisinə yazılı bildiriş göndərməklə eyni zamanda ondan nəyi tələb edə bilər?

A) vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılmasını

B) vergi ödəyicisinin VÖEN-nin ləğv edilməsini

C) vergi öhdəliyinin dərhal yerinə yetirilməsini [ödənilməsini]

D) vergi ödəyicisinin bank hesabının bağlanmasını

828

Məlumdur ki, vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyini yerinə yetirməkdən boyun qaçırması barədə vergi orqanının kifayət qədər əsası olduqda, vergi orqanı vergi ödəyicisinə yazılı bildiriş göndərməklə, eyni zamanda ondan vergi öhdəliyini dərhal ödəməyi tələb edə bilər. Bu halda da vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini yerinə yetirmədikdə, vergi orqanı özünün əsaslandırılmış qərarı əsasında vergi ödəyicisinə münasibətdə hansı tədbiri görə bilər?

A) onu malik olduğu əmlakdan istifadə hüququndan məhrum edə bilər

B) onu əmlaka sahiblik hüququndan məhrum etmək üçün məhkəməyə müraciət edə bilər

C) onun bank hesablarını bağlaya bilər

D) onun əmlakının siyahıya alınmasını həyata keçirə bilər

829

Təxirəsalınmaz hallar istisna olunmaqla, günün hansı vaxtı əmlakın siyahıya alınmasına yol verilmir?

A) gecə vaxtı [axşam saat 18.00-dan səhər saat 24.00-a qədər]

B) gecə vaxtı [axşam saat 20.00-dan səhər saat 8.00-a qədər]

C) gecə vaxtı [axşam saat 24.00-dan səhər saat 8.00-a qədər]

D) axşam saat 21.00-dan səhər saat 9.00-a qədər]

830

Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin hansı əmlakı siyahıya alına bilər?

A) bütün əmlakı

B) mövcud qanunvericiliyə əsasən tələb yönəldilə bilməyən əmlakdan başqa digər əmlakı

C) hüquqi şəxsin rəhbərinin göstərdiyi əmlaklar

D) hüquqi şəxs etiraz etdikdə əmlak siyahıya alınmır

831

Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin hansı əmlakı siyahıya alına bilər?

A) fiziki şəxsin göstərdiyi əmlaklar

B) bütün əmlakı

C) mövcud qanunvericiliyə əsasən tələb yönəldilə bilməyən əmlakdan başqa digər əmlakı

D) fiziki şəxs etiraz etdikdə əmlak siyahıya alınmır

832

Vergi ödəyicisinin hansı miqdarda əmlakı siyahıya alınır?

A) vergi borcunun və əmlakın satışı üzrə xərclərin ödənilməsinə kifayət olan, satış üçün yararlı və əmtəə xassəsini itirməmiş əmlakı miqdarında

B) vergi ödəyicisinin bütün əmlakı

C) vergi ödəyicisinin göstərdiyi miqdarda olan əmlakı

D) satış üçün yararlı və əmtəə xassəsini itirməmiş bütün əmlakı miqdarında

833

Vergi ödəyicisinin hansı həcmdə və keyfiyyətdə əmlakı siyahıya alına bilər?

A) borcun məbləğindən asılı olmayaraq vergi ödəyicisinin bütün əmlakı

B) yalnız vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan həcmdə əmlak

C) yalnız vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi, həmin öhdəliyin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar vergi borcu üzrə hesablanmış faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının, habelə əmlakın satışı üzrə xərclərin ödənilməsi üçün zəruri və kifayət olan, satış üçün yararlı və öz əmtəə xassəsini itirməmiş əmlak

D) yalnız vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi, həmin öhdəliyin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar vergi borcu üzrə, habelə əmlakın satışı üzrə xərclərin ödənilməsi üçün zəruri və kifayət olan, satış üçün yararlı və öz əmtəə xassəsini itirməmiş əmlak

834

Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı hazır məhsullar neçənci növbədə siyahıya alınır?

A) 1-ci

B) 2-ci

C) 3-cü

D) 4-cü

835

Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı istehsalda bilavasitə iştirak edən əsas vəsaitlər neçənci növbədə siyahıya alınır?

A) 1-ci

B) 2-ci

C) 3-cü

D) 4-cü

836

İkinci növbədə hansı əmlaklar siyahıya alınır?

A) bilavasitə məhsulların [malların] istehsalında iştirak etməyən əmlak [qiymətli kağızlar, valyuta dəyərliləri, qeyri-istehsal binaları, minik avtonəqliyyatı, xidmət otaqlarının dizayn əşyaları və sair]

B) hazır məhsullar [mallar], habelə istehsalda iştirak etməyən və [və yA) bilavasitə istehsalda iştirakı nəzərdə tutulmayan digər maddi qiymətlilər

C) istehsalda bilavasitə iştirakı nəzərdə tutulmuş xammal və materiallar, habelə dəzgahlar, avadanlıqlar, binalar, qurğular və digər əsas vəsaitlər

D) inventarizasiya aparılmaqla digər əmlak

837

Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı nağd pul vəsaitləri neçənci növbədə siyahıya alınır?

A) 1-ci

B) 2-ci

C) 3-cü

D) 4-cü

838

Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı qeyri-istehsal binaları neçənci növbədə siyahıya alınır?

A) 1-ci

B) 2-ci

C) 3-cü

D) 4-cü

839

Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı istehsalda bilavasitə iştirakı nəzərdə tutulmuş xammal və materiallar neçənci növbədə siyahıya alınır?

A) 1-ci

B) 2-ci

C) 3-cü

D) 4-cü

840

Əmlakın siyahıya alınması haqqında qərarda hansı məlumatlar göstərilməlidir?

A) vergi ödəyicisinin adı və əmlakının miqdarı

B) vergi ödəyicisinin adı və əsas vəsaitlərinin miqdarı

C) vergi ödəyicisinin adı və əmlakın yerləşdiyi ünvan

D) müşahidəçilərin adı və əmlakın yerləşdiyi yer

841

Əmlakın siyahıya alınması kimlərin iştirakı ilə həyata keçirilir?

A) vergi orqanı tərəfindən yalnız vergi ödəyicisinin iştirakı ilə

B) vergi orqanı tərəfindən yalnız müşahidəçilərin iştirakı ilə

C) vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin, habelə müşahidəçilərin və zəruri hallarda mütəxəssislərin iştirakı ilə

D) yalnız müşahidəçilərin və zəruri hallarda mütəxəssislərin iştirakı ilə

842

Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanı vergi ödəyicisinin [onun qanuni və [və ya] səlahiyyətli nümayəndəsinin] əmlakın siyahıya alınması prosesində iştirak etməsini qadağan edə bilərmi?

A) bütün hallarda qadağan edə bilər

B) müstəsna hallarda qadağan edə bilər

C) icazə verməyə səlahiyyətli deyildir

D) icazə verməməyə səlahiyyətli deyildir

843

Əmlakın siyahıya alınması prosesində müşahidəçilərə, mütəxəssis kimi iştirak edən şəxslərə, həmçinin vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə] hansı məsələlər izah edilməlidir?

A) onların hüquq və vəzifələri

B) əmlakın siyahıya alınması qaydası

C) vergi orqanlarının hüquq və vəzifələri

D) vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri

844

Əmlakın siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə] hansı sənədləri təqdim etməlidirlər?

A) siyahıya alınma haqqında vergi orqanının rəhbərinin qərarını, özlərinin səlahiyyətlərini və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri

B) yalnız siyahıya alınma haqqında vergi orqanının rəhbərinin qərarını

C) siyahıya alınma haqqında vergi orqanının rəhbərinin qərarını və özlərinin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi

D) yalnız özlərinin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədi

845

Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı sənədlər tərtib olunur?

A) əmlakın siyahıya alınması haqqında akt və əmlakın siyahısı

B) əmlakın siyahıya alınması haqqında protokol və əmlakın siyahısı

C) əmlakın siyahıya alınması haqqında protokol və əmlakın mövcud vəziyyəti barədə akt

D) əmlakın siyahıya alınması haqqında protokol, əmlakın siyahısı və onun yararlılıq dərəcəsi barədə arayış

846

Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən tərtib edilən əmlak siyahısında aşağıdakı hansı göstəricilər göstərilməklə əmlak tam təsvir edilir?

1. əmlakın mənşə ölkəsi

2. əmlakın dəqiq adı, sayı

3. əmlakın fərdi əlamətləri, mümkün olduqda qiymətləri

4. əmlakın istismara buraxıldığı il və aşınma dərəcəsi

A) 1, 2 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 1, 4

847

Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı siyahıya alınan bütün əmlak baxış üçün hansı şəxslərə təqdim edilir?

A) müşahidəçilərə və vergi orqanının siyahıya alınmada iştirak edən vəzifəli şəxslərinə

B) vergi orqanının siyahıya alınmada iştirak edən vəzifəli şəxslərinə və vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə]

C) yalnız müşahidəçilərə

D) müşahidəçilərə və vergi ödəyicisinə [onun nümayəndəsinə]

848

Vergi ödəyicisinin Vergi Məcəlləsinin müəyyənləşdirdiyi qaydanı pozaraq siyahıya alınmış əmlaka dair bağladığı əqdlər etibarsız sayıla bilərmi?

A) bütün hallarda etibarsız sayılır

B) etibarsız sayıla bilməz

C) müstəsna hallarda etibarsız sayılır

D vergi orqanının müəyyənləşdirdiyi hallarda etibarsız sayıla bilər

849

Əmlakın siyahıya alınması haqqında olan qərar hansı hallarda öz qüvvəsini itirir?

A) əmlakın siyahıya alınmasına vergi ödəyicisi etiraz etdikdə

B) vergi öhdəliyinin yerinə yetirildiyi andan

C) əmlakın siyahıya alınmasının üstündən 2 ay keçdikdə

D) qərar heç vaxt qüvvəsini itirmir

850

Aksiz markaları ilə markalanmalı olan aksizli malların [içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin bütün növlərinin və tütün məmulatlarının] həmin markalarla markalanmadan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmaqla satışı və ya saxlanılması aşkar edildikdə, bu hansı qaydada sənədləşdirilir?

A) yalnız aksizli malların ümumi miqdarı müəyyən edilmiş formaya uyğun olan aktla, hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxsin rekvizitləri və onların səlahiyyətli nümayəndəsinin adı və soyadı göstərilməklə rəsmiləşdirilir, akt vergi orqanının nümayəndələrinin və müşahidəçilərin imzaları ilə təsdiqlənir

B) aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların miqdarı müəyyən edilmiş formaya uyğun olan aktla, hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxsin rekvizitləri və onların səlahiyyətli nümayəndəsinin adı və soyadı göstərilməklə rəsmiləşdirilir, akt obyektin məsul şəxsinin və müşahidəçilərin imzaları ilə təsdiqlənir.

C) aksizli malların ümumi miqdarı, aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların miqdarı müəyyən edilmiş formaya uyğun olan aktla, hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxsin rekvizitləri və onların səlahiyyətli nümayəndəsinin adı və soyadı göstərilməklə rəsmiləşdirilir, akt vergi orqanının nümayəndələrinin, habelə obyektin məsul şəxsinin və müşahidəçilərin imzaları ilə təsdiqlənir.

D) aksizli malların ümumi miqdarı, aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların miqdarı müəyyən edilmiş formaya uyğun olan protokolla, hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxsin rekvizitləri və onların səlahiyyətli nümayəndəsinin adı və soyadı göstərilməklə rəsmiləşdirilir, protokol vergi orqanının nümayəndələrinin, habelə obyektin məsul şəxsinin və müşahidəçilərin imzaları ilə təsdiqlənir

851

Aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə markalanmış malların [içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin bütün növlərinin və tütün məmulatlarının] Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş formaya uyğun olan tərtib edilmiş siyahısında aşağıdakı hansı məlumatlar əks etdirilir?

1. aşkar edilmiş aksizli malların istehsal tarixi, yararlılıq vəziyyəti

2. aksizli malların adı, fərqləndirici əlamətləri, mənşə mənbəyi, alış və satış qiymətləri

3. vergi orqanının adı, siyahıya almanı həyata keçirən vəzifəli şəxslərin adı, soyadı və atasının adı

4. siyahıya almanın həyata keçirildiyi tarix və yer

5. vergi ödəyicisi və onun nümayəndəsi haqqında məlumat, müşahidəçilər və dəvət olunmuş mütəxəssislər haqqında məlumatlar

A) 1, 2, 3 B) 1, 4, 5 C) 1, 2, 3, 4 D) 2, 3, 4, 5

852

Aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların [içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin bütün növlərinin və tütün məmulatlarının] mənşə mənbəyi, alış və satış qiymətləri hansı sənədlər əsasında müəyyənləşdirilir?

1. ilkin sənədlərlə

2. vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin araşdırmaları əsasında

3. istehsalçı müəssisədə, yaxud şəxsdən alınan rəsmi məlumat əsasında

4. vəzifəli şəxsdən [vəzifəli şəxs olmadıqda satıcıdan] alınmış izahatla

A) 1, 4 B) 2, 3 C) 1, 2 D) 2, 4

853

Aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə markalanmış malların siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının nümayəndəsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində göstərilən inzibati xətalara yol vermiş vəzifəli şəxs [şəxslər] barəsində hansı sənədi tərtib edir?

A) akt

B) protokol

C) tələbnamə

D) bildiriş

854

Aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə markalanmış malların siyahıya alınmasını həyata keçirən vergi orqanının nümayəndəsi vergi ödəyicisinin [onun qanuni və [və ya] səlahiyyətli nümayəndəsinin] əmlakın siyahıya alınması prosesində iştirak etməsini qadağan edə bilərmi?

A) icazə verməməyə səlahiyyətli deyildir

B) müstəsna hallarda qadağan edə bilər

C) icazə verməyə səlahiyyətli deyildir

D) bütün hallarda qadağan edə bilər

855

Aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markası ilə markalanmış malların siyahıya alınması prosesində vergi orqanının nümayəndəsi tərəfindən vergi ödəyicisinə və ya onun nümayəndəsinə hansı məsələlər izah edilməlidir?

A) əmlakın siyahıya alınması qaydası

B) onların hüquq və vəzifələri

C) vergi orqanlarının hüquq və vəzifələri

D) vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri

856

Siyahıya alınmış mallar harada məsul saxlamaya qoyulur?

A) istənilər yerdə

B) yalnız vergi ödəyicisində

C) vergi ödəyicisində və ya onun razılığı ilə vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən müəyyən edilən yerlərdə

D) yalnız vergi ödəyicisinin razılığı ilə vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən müəyyən edilən yerlərdə

857

Vergi ödəyicisi siyahıya alınmış malların məsul saxlamaya qoymaq üçün qəbul etməkdən imtina etdikdə və ya vergi ödəyicisinin malları saxlamaq üçün müvafiq şəraiti olmadıqda, aşağıda göstərilən hansı şəxslərin iştirakı ilə edilən hərəkətlər protokolla rəsmiləşdirilərək mallar yerindəcə qablaşdırılır, möhürlənir və obyektdən vergi orqanının müəyyən etdiyi digər vergi ödəyicisində və ya vəzifəli şəxsdə məsul saxlamaya qoyulmaq üçün götürülür?

1. vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin [şəxsinin]

2. iki müşahidəçinin

3. obyektin məsul şəxsinin

4. başqa vergi ödəyicilərinin

A) 1, 2, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 3,4 D) 1, 2, 3

858

Hansı hallarda siyahıya alınmış mallar vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin [şəxsinin], vergi ödəyicisinin [və ya onun nümayəndəsinin], iki müşahidəçinin və obyektin məsul şəxsinin iştirakı ilə edilən hərəkətlər protokolla rəsmiləşdirilərək mallar yerindəcə qablaşdırılır, möhürlənir və obyektdən vergi orqanının müəyyən etdiyi digər vergi ödəyicisində və ya vəzifəli şəxsdə məsul saxlamaya qoyulmaq üçün götürülür?

1. vergi ödəyicisinə münasibətdə vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı cinayət işi qaldırıldıqda

2. vergi ödəyicisi siyahıya alınmış malların məsul saxlamaya qoymaq üçün qəbul etməkdən imtina etdikdə

3. vergi ödəyicisinin malları saxlamaq üçün müvafiq şəraiti olmadıqda

4. yuxarı vergi orqanının müəyyən etdiyi müstəsna hallarda

A) 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 3 D) 1, 4

859

Malların obyektdən götürülməsi haqqında protokolda aşağıdakı hansı məlumatlar göstərilir?

1.protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, protokolun tərtib edildiyi tarix və yer

2. götürülən malların mənşə ölkəsi barədə məlumat

3. malları götürülən şəxs barədə və götürülən malların siyahısı və miqdarı barədə məlumat

4. protokolun tərtibində iştirak edən müşahidəçilər barədə məlumat

5. götürülən malların yararlıq vəziyyəti

A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 1, 3, 5 D) 1, 4, 5

860

Siyahıya alınmış mallar məsul saxlamaya qoyulmaq üçün vergi ödəyicisinə təhvil verildikdə, o, siyahıya alınmış mallarla bağlı hansı hərəkətlərə yol verdiyi təqdirdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıdığı barədə xəbərdar olunmalıdır?

1. təbii fəlakət və digər qarşısı alınmaz qüvvə nəticəsində mallar məhv olunduqda

2. özgəninkiləşdirdikdə

3. israf etdikdə

4. 1-ci və 3-cü bəndlərdə göstərilən hallar eyni zamanda baş verdikdə da

5.gizlədildikdə və ya dəyişdirildikdə

A) 2, 3, 4 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 5 D) 1, 4, 5

861

Qızıldan, gümüşdən, platindən və platin qrupundan olan materiallardan, qiymətli daşlardan və mirvaridən hazırlanmış zərgərlik məmulatları siyahıya alınarkən məsul saxlanması üçün vergi ödəyicisinə [onun qanuni və [və ya] səlahiyyətli nümayəndəsinə] və ya vergi orqanının müəyyən etdiyi digər şəxsə hansı qaydada təhvil verilir?

A) qablaşdırılır və möhürlənir

B) ümumi məbləği hesablanır

C) hər bir məmulat ayrılıqda çəkilir

D) ümumi sayı və dəyəri göstərilir

862

Qızıldan, gümüşdən, platindən və platin qrupundan olan materiallardan, qiymətli daşlardan və mirvaridən hazırlanmış zərgərlik məmulatları siyahıya alınarkən məsul saxlanması üçün kimə təhvil verilir?

A) vergi ödəyicisinə [onun qanuni və [və ya] səlahiyyətli nümayəndəsinə] və ya vergi orqanının müəyyən etdiyi digər şəxsə təhvil verilir

B) yalnız vergi ödəyicisinə [onun qanuni və [və ya] səlahiyyətli nümayəndəsinə] təhvil verilir

C) yalnız vergi orqanının müəyyən etdiyi digər şəxsə təhvil verilir

D) vergi orqanının müəyyən etdiyi bank idarəsinə təhvil verilir

863

Vergi ödəyicisinin pul vəsaitləri siyahıya alınarkən siyahıya alındığı gündən sonrakı neçə gündən gec olmayaraq müvafiq büdcə hesabına depozitə qoyulur?

A) sonrakı gündən gec olmayaraq

B) 3 gündən gec olmayaraq

C) 5 gündən gec olmayaraq

D) 10 gündən gec olmayaraq

864

Əmlak siyahıya alındıqdan sonra hansı hallarda siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılması üçün məhkəməyə müraciət olunur?

A) vergi öhdəliyi yerinə yetirildikdə

B) 30 gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə

C) 90 gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə

D) vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında

865

Vergi ödəyicisinin əmlakı siyahıya alındıqdan sonra 30 gün müddətində vergi öhdəliyi yerinə yetirilmədikdə, vergi orqanı nə etməlidir?

A) vergi ödəyicisinin fəaliyyətini dayandırmalıdır

B) vergi ödəyicisinin əmlakını birbaşa açıq hərraca çıxarmalıdır

C) vergi ödəyicisinin əmlakının açıq hərracda satılması barədə məhkəməyə müraciət etməlidir

D) siyahıya alınmış əmlakı dövlət mülkiyyətinə keçirmək üçün müsadirə etməlidir

866

Hansı hallarda vergi orqanı siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılması üçün dərhal məhkəməyə müraciət edir?

A) vergi öhdəliyi yerinə yetirildikdə

B) istənilən halda

C) heç vaxt dərhal məhkəməyə müraciət edilmir

D) siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 30 gün müddətində başa çatırsa

867

Siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 30 gündən tez bitirsə, vergi orqanı nə etməlidir?

A) əmlakı dərhal satışa çıxarmalı

B) əmlakı siyahıdan çıxarmalı

C) əmlakın açıq hərracda satılması barədə dərhal məhkəməyə müraciət etməli

D) əmlakın yararlılıq müddətinin uzadılması barədə tədbirlər görməli

868

Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının açıq hərracda satılması haqqında qərar qəbul olunması barədə müraciətinə məhkəmə hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq baxır?

A) Mülki Məcəlləyə

B) Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə

C) Mülki-Prosessual Məcəlləyə

D) Vergi Məcəlləsinə

869

Vergi ödəyicisinin vergi borclarına hansı halda faizin hesablanması dayandırılır?

A) faiz hesablanması dayandırılmır

B) siyahıya almadan sonra vergi ödəyicisi xahiş etdikdə faiz hesablanması dayandırılır

C) siyahıya alınmış əmlakın hərracda satılması barədə məhkəmənin qərarı qanuni qüvvəyə mindikdən sonra qətnamə ilə təmin olunmuş borca faiz hesablanması dayandırılır

D) məhkəmə qətnaməsi elan edildikdən sonra faiz hesablanması dayandırılır

870

Elektron hərracın təşkili və keçirilməsi qaydaları hansı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunur

 1. Nazirlər Kabineti
 2. Hərrac Komisiyasi
 3. Ədliyyə Nazirliyi
 4. Vergilər Nazirliyi

871

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının satışından əldə olunan vəsait barədə, habelə siyahıya alınmış əmlakın hərracda (o cümlədən elektron hərracda) və ya ticarət şəbəkələrində (o cümlədən satışını elektron şəkildə həyata keçirən ticarət şəbəkələrində) satılması üçün nə vaxt icra məmurları tərəfindən edilmiş sifarişlər barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına elektron şəkildə təqdim edir

 1. Hər hərracdan sonraki növbəti ayin 20-dən gec olmayaraq
 2. Hər ay başa çatdıqdan sonra növbəti ayın     20-dən gec olmayaraq
 3. Rüblük məlumatı hər rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın     20-dən gec olmayaraq
 4. İllik məlumatı il başa çatdıqdan sonra növbəti ayın     20-dən gec olmayaraq

872

Əmlakın hərracda satılması məqsədilə vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakı, qanunvericiliyə müvafiq olaraq tənzimlənən qiymətlərin tətbiq olunduğu hallar istisna edilməklə, hansı normativ akta uyğun olaraq və kim tərəfindən qiymətləndirilir?

A) «Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən vergi orqanının dəvət etdiyi mütəxəssis tərəfindən

B) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən vergi ödəyicisinin özü tərəfindən

C) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən

D) «Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən qiymətləndirici tərəfindən

873

Qiymətləndirici icra məmuru tərəfındən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hansı müddətdə dəvət olunur

A) Məhkəmə qərarlarına əsasən verilən icra vərəqələri daxil olduqdan 10 (on) gün müddətində

B) Məhkəmə qərarları elan edildikdən 10 (on) gün müddətində

C) Məhkəmə qərarlarına əsasən verilən icra vərəqələri daxil olduqdan 5 (beş) gün müddətində

D) Məhkəmə qərarları elan edildikdən 5 (beş) gün müddətində

874

Əmlakın hərracda satılması məqsədilə vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının qiymətləndirilməsi üçün qiymətləndirici qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kim tərəfindən dəvət olunur?

A) icra məmuru tərəfindən

B) məhkəmə nəzarətçiləri tərəfindən

C) vergi orqanı tərəfindən

D) vergi ödəyicisinin özü tərəfindən

875

Əmlakın hərracda satılması məqsədilə vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının qiymətləndirilməsi üçün dəvət edilmiş qiymətləndiricinin xidməti kim tərəfindən ödənilir?

A) vergi ödəyicisinin qərarı əsasında əmlakı satılan vergi ödəyicisi tərəfindən

B) məhkəmənin qərarı ilə əmlakı satılan vergi ödəyicisi tərəfindən

C) vergi orqanlarının maddi həvəsləndirmə və inkişaf fondunun vəsaitləri hesabına

D) dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına

876

Əmlakın hərracda satışı dedikdə nə başa düşülür?

A) vergi ödəyicisinin borcunun ödənilməsi üçün əmlakın vergi ödəyicisi tərəfindən hərracda satışı

B) vergi orqanlarının qərarı əsasında əmlakın satışı

C) məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında əmlakın, ona dair heç bir şərt qoyulmadan satışı

D) məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın müəyyən şərtlər daxilində satışı

877

Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında əmlakın, ona dair heç bir şərt qoyulmadan hərracda satışı zamanı kim həmin əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu əldə edir?

A) bu zaman əmlak üzərində mülkiyyət hüququ dəyişmir

B) ən az qiymət təklif etmiş alıcı

C) ən optimal qiymət təklif etmiş şəxs

D) ən yüksək qiymət təklif etmiş alıcı

878

Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı qismində kim çıxış edir?

A) ixtisaslaşdırılmış təşkilat

B) istənilən hüquqi şəxs

C) icra məmurları

D) məhkəmə nəzarətçiləri

879

Hərraca çıxarılmış əmlakın satışı zamanı hansı alıcı həmin əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu əldə edir?

A) ən yüksək qiymət təklif etmiş

B) ilk qiymət təklif etmiş [qədərindən asılı olmayaraq]

C) aldığının pulunu nağd ödəmiş

D) aldığının pulunu köçürmə ilə ödəmiş

880

Siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılmasında hərracın sifarişçisi qismində kim çıxış edir?

A) hərracı təşkil edən şəxs

B) icra məmurları

C) vergi orqanı

D) maliyyə orqanı

881

Hərracı həyata keçirən ixtisaslaşmış təşkilata icra məmuru tərəfindən verilmiş sifarişə aşağıdakı sənədlərdən hansılar əlavə edilməlidir ?

1.vergi ödəyicisinin əmlakının hərracda satışı barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı

2. icraata başlanılması barədə məhkəmə qərarına əsasən verilən icra sənədi

3. əmlakın ilkin satış qiyməti barədə məlumat

4. əmlakın hərraca qədər istismar olunma müddəti

5. əmlakın istismara yararlı olması haqda arayış

A) 1, 2, 3, 5 B) 1, 2, 3 C) 1, 3, 4 D) 3, 4, 5

882

Hərracı həyata keçirən ixtisaslaşmış təşkilata icra məmuru tərəfindən verilmiş sifarişə aşağıdakı sənədlərdən hansılar əlavə edilməlidir?

1. əmlakın satışından əldə olunan vəsaitin köçürüləcəyi bank hesabının nömrəsi

2. əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında məhkəmə icraçısı tərəfindən tərtib edilmiş aktın surəti

3. əmlakın satışına dair sənədləri tərtib etmiş şəxslərin adları və soyadları haqqında arayış

4. əmlakın satışına dair sənədləri tərtib etmiş şəxslərin yaşadıqları ünvanları haqqında arayış

5. daşınmaz əmlak satıldıqda, həmin əmlaka dair qanunvericiliyə müvafiq olaraq zəruri olan sənədlər

A)1, 2, 3 B) 1, 2, 4, 5 C) 1, 2, 5 D) 3, 4, 5

883

Hərracı həyata keçirən ixtisaslaşmış təşkilata icra məmuru tərəfindən verilmiş sifarişə aşağıdakı sənədlərdən hansılar əlavə edilməlidir?

1. ayrıca tikili satıldıqda, həmin tikilinin yerləşdiyi torpaq sahəsindən istifadə hüququnu və ya həmin torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərin surəti

2. uzunmüddətli icarə hüququ satıldıqda, müqavilənin surəti və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda belə müqavilənin dövlət qeydiyyatını təsdiq edən sənədin surəti

3. ayrıca tikili satıldıqda, həmin tikilin istismar müddətində hesablanmış amortizasiya ayırmaları haqqında məlumat

4. tikintisi başa çatmamış obyekt üzərində hüquq satıldıqda əlavə olaraq torpaq sahəsinin ayrılması barədə qərarın və tikintiyə razılıq verilməsi haqqında sənədin surəti

5. uzunmüddətli icarə hüququ satıldıqda, uzunmüddətli icarədə olan əmlakın icarəyə qədərki istifadəsi haqqında arayış

A)1, 2, 4 B)1, 2, 5 C)3, 4, 5 D)3, 5

884

Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindiyi gün siyahıya alınmış əmlakın yararlılıq müddəti 60 gündən tez başa çatdıqda və ya qida məhsulu olduqda icra məmuru hərracın təşkilatçısına sənədləri neçə gün müddətində təqdim etməlidir?

A) 5 gün

B) 10 gün

C) 3 gün

D) 1 gün

885

Hərracın təşkilatçısı hərracın keçirilməsinə ən azı neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində yararlılıq müddəti başa çatmayan hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində elan dərc etdirir?

A) 5 gün

B) 14 gün

C) 20 gün

D) 60 gün

886

Hərracın təşkilatçısı hərracın keçirilməsinə ən azı neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində yararlıq müddəti başa çatdıqda, habelə yararsız hala düşmək təhlükəsi olan ərzaq və qeyri ərzaq məhsulu olan hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində elan dərc etdirir?

A) 5 gün

B) 14 gün

C) 20 gün

D) 60 gün

887

Aşağıdakı məlumatlardan hansılar hərracın təşkilatçısı tərəfindən hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində dərc etdirilən elanda əks olunmur?

A) hər bir lot üzrə ayrı-ayrılıqda satışa çıxarılan əmlakın siyahısı, fotoşəkili yerləşdiyi ünvan və siyahı üzrə əmlakın ayrı-ayrılıqda ilkin satış qiyməti

B) hərracda iştirak etmək üçün sifariş və digər sənədlərin qəbulu günü, son müddəti və yeri, əmlakın sahibi barədə məlumat

C) ilkin satış qiymətinin daşınmaz əmlakın 5 faizi, daşınan əmlakın 10 faizi həcmində hesablanan behin məbləği və həmin məbləğin köçürüləcəyi bank hesabı

D) hərracın sifarişçisinin adı, ünvanı və digər rekvizitləri

888

Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı aşağıdakı məlumatlardan hansılar hərracın təşkilatçısı tərəfindən hərraca çıxarılacaq əmlak barəsində dərc etdirilən elanda əks olunur?

1. əmlakın sahibinin maliyyə vəziyyəti barədə məlumat

2. əmlakın satışından əldə olunan vəsaitin köçürüləcəyi bank hesabları və bu hesablara köçürüləcək vəsaitin miqdarı

3. hərracın sifarişçisinin adı, hüquqi ünvanı və ödəniş qabiliyyəti barədə məlumat

4. hərracın keçirilmə tarixi, vaxtı və yeri, əlaqə telefonunun nömrəsi

5. hərracın təşkilatçısının adı, ünvanı, əlaqə telefonu və sair rekvizitləri

A) 2, 4, 5 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 5 D) 1, 4, 5

889

Qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək hüququnu əldə etmiş şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı nə vaxtdan yaradılır ?

A) məlumat dərc edildiyi andan

B) məlumat televiziya kanallarından birində elan ediləndən sonra

C) məlumat dərc ediləndən 1 gün sonra

D) məlumat dərc ediləndən 3 gün sonra

890

Məlumatın dərc edildiyi andan hansı şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq imkanı yaradılır?

A) qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracda iştirak etmək hüququnu əldə etmiş şəxslərə

B) istənilən hər bir kəsə

C) yalnız sahibkarlıqla məşğul olanlara

D) yalnız mülkiyyətində torpaq sahəsi olanlara

891

Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?

A) 10 gün

B) 5 gün

C) 3 gün

D) 1 gün

892

Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə 5 gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına yazılı surətdə nəyi bildirməlidirlər?

A) hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını

B) nağd pul vəsaitinin nə qədər olduğunu

C) sahibi olduğu əmlakın dəyərini

D) heç nəyi

893

Aşağıdakı sənədlərdən hansılarını təqdim etmiş şəxslər hərracda iştirak edə bilərlər?

1. müvafiq qaydada sənədləri tərtib etmiş

2. sənədləri elanda göstərilən müddətdə təqdim etmiş

3. elanda göstərilən bank hesabına behin köçürülməsi barədə bildiriş təqdim etmiş

4. hərracda iştirak etməsi üçün pul vəsaitinin yetərli olması barədə sənəd təqdim etmiş

5. ailə üzvləri haqqında arayış təqdim etmiş

A) 1, 3, 5; B) 2, 3, 4; C) 1, 2, 3; D) 3, 4, 5

894

Hərracda iştirak etmək üçün şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış [hüquqi şəxs tərəfindən əlavə olaraq möhürlə təsdiq edilmiş] ərizə sifariş verən tərəfindən müəyyən olunmuş nümunəyə müvafiq olaraq hara verilir?

A) hərraca qoyulmuş əmlakın qeydiyyatda olduğu təşkilata

B) hərracın təşkilatçısına

C) özəlləşdirmə idarəsinə

D) birja mərkəzinə

895

Hərracda iştirak etmək üçün şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən imzalanmış [hüquqi şəxs tərəfindən əlavə olaraq möhürlə təsdiq edilmiş] ərizə sifariş verən tərəfindən müəyyən olunmuş nümunəyə müvafiq olaraq hərracın təşkilatçısına verilən sifarişə aşağıdakı sənədlərdən hansılar əlavə edilir?

1. elanda göstərilmiş bank hesabında pul qalığının məbləği

2. elanda göstərilmiş bank hesabına behin köçürüldüyünü təsdiq edən sənəd

3. fiziki şəxslər tərəfindən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

4. fiziki şəxslər tərəfindən yaşayış yeri haqqında arayış

5. hüquqi şəxslər və [və ya] fərdi sahibkarlar tərəfindən vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti

A) 2, 3, 5 B) 1, 4, 5 C) 1, 2, 3 D) 3, 4, 5

896

Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı tərəfindən aşağıdakı göstərilən hansı hallar müəyyən edildikdə, şəxslər hərracda iştirak etmək üçün buraxılmırlar?

1. hüquqi şəxs yenidən təşkil olunma, ləğv olunma, yaxud müflis vəziyyətində olduqda

2. sənədlər sifarişlərin qəbulu müddəti ərzində təqdim edildikdə

3. şəxs özü haqqında dəqiq olmayan məlumat verdikdə

4. sənədlər sifarişlərin qəbulu müddəti qurtardıqdan sonra təqdim edildikdə

5. ərizə müvafiq səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən təqdim edildikdə

A) 2, 4, 5 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 5 D) 1, 4, 5

897

Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı tərəfindən aşağıdakı göstərilən hansı hallar müəyyən edildikdə, şəxslər hərracda iştirak etmək üçün buraxılmırlar?

1. sənədlər sifarişlərin qəbulu müddəti ərzində təqdim edildikdə

2. ərizə müvafiq səlahiyyəti olmayan şəxs tərəfindən təqdim edildikdə

3. məlumatda göstərilən siyahıya uyğun bütün sənədlər təqdim edilmədikdə, yaxud təqdim olunmuş sənədlər müvafiq qaydada tərtib olunmadıqda

4. şəxsin özü haqqında verdiyi məlumatlar dəqiq və dürüst olduqda

A) 2, 4 B) 1, 3 C) 2, 3 D) 1, 4

898

Siyahıya alınmış əmlakın hərracda satılması ilə əlaqədar hərracın təşkilatçısı tərəfindən şəxslər hansı hallarda hərracda iştirak etmək üçün buraxılmırlar?

1. şəxs özü haqqında dəqiq olmayan məlumat verdikdə

2. hərracın təşkilatçısı şəxsin iştirakını məqsədəuyğun hesab etmədikdə

3. sənədlər sifarişin qəbulu müddəti qurtardıqdan sonra təqdim edildikdə

4. hüquqi şəxs yenidən təşkil olunma, ləğv olunma, yaxud müflis vəziyyətdə olduqda

5. hərracın sifarişçisinin razılığı olmadıqda

A) 1, 2, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 3, 4, 5

899

Hərracın təşkilatçısı tərəfindən ərizə və sənədləri qəbul edilməyən şəxslərin sənədləri, imtinanın əsasları yazılı surətdə bildirilməklə hansı müddət ərzində qaytarılır?

A) növbəti iş günü ərzində qaytarılır

B) imtina günü

C) 3 iş günü ərzində

D) 5 iş günü ərzində

900

Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda iştirak etmək üçün şəxslər aşağıda göstərilən hansı sənədləri hərracın təşkilatçısına təqdim edirlər?

1. hərracda iştirak barədə ərizəni və ona əlavə olunmuş sənədləri

2. şəxsin maliyyə dayanıqlılığı barədə arayış

3. vergi ödəyicisinin borc məbləği barədə vergi orqanının arayışı

4. təqdim olunan sənədlərin 2 nüsxədən ibarət siyahısını

A) 2, 4 B) 1, 3 C) 2, 3 D) 1, 4

901

Hərracda iştirak etmək üçün müraciət etmiş şəxs öz ərizəsini nə vaxt geri götürə bilər ?

A) istənilən vaxt

B) ərizələrin qəbulu başa çatdıqdan sonra

C) heç vaxt

D) ərizələrin qəbulu başa çatanadək

902

Hərracın şərtlərinə uyğun olaraq, hərracda iştirak etmək üçün ərizələrini geri götürmüş şəxslərin ödədiyi beh geri qaytarılırmı?

A) qaytarılmır

B) yarısı qaytarılır

C) qaytarılır

D) üçdə iki hissəsi qaytarılır

903

Hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslərin hərraca buraxılıb-buraxılmaması barədə hərracın təşkilatçısının qərarı hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

A) aktla

B) protokolla

C) sərəncamla

D) əmrlə

904

Hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslərin hərraca buraxılıb-buraxılmaması barədə hərracın təşkilatçısının qərarını rəsmiləşdirən protokolda hansı məlumatlar qeyd edilir?

A) yalnız müraciətləri [ərizələri] qəbul edilənlərin adları

B) yalnız müraciətləri [ərizələri] rədd edilənlərin adları

C) müraciətləri [ərizələri] qəbul edilən və rədd edilən şəxslərin adları

D) hərracın keçirilməsinə tam hazır olma barədə məlumat

905

Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda iştirak etmək üçün müraciət edən şəxslər nə vaxt hərracın iştirakçısı statusunu əldə edirlər?

A) hərracın keçirildiyi gün

B) hərrac keçirildikdən sonra

C) Müraciətlər [ərizələr] qəbul edildikdən dərhal sonra

D) Müraciətlərin [ərizələrin] qəbuluna dair protokol imzalandıqdan sonra

906

Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda hərracın təşkilatçısı aşağıda göstərilən hansı işləri yerinə yetirməlidir?

1. hərracın gedişində yaranan mübahisənin səbəblərini aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda da hərracı baş tutmuş elan edir

2. hərracın təşkil olunmasını və keçirilməsini təmin edir

3. satışın baş tutub-tutmadığını təsdiq edir

4. hərracın gedişində mübahisəli vəziyyət yarandıqda belə hərracı dayandırmadan sonadək davam etdirir

5. hərracın yekunu barədə protokol tərtib edir və onu təsdiq etmək üçün sifariş verənə təqdim edir

A) 2, 4, 5 B) 1, 3, 4 C) 2, 3, 5 D) 1, 4, 5

907

Hərracın keçirilməsi zamanı satışa çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti və ya ona əlavələr edilməklə artırılan satış qiyməti elan olunduqda, hərracda iştirak edən şəxslər hansı qaydada elan olunmuş qiymətə əmlakı almağa razı olduqlarını bildirirlər?

A) öz biletlərini qaldırmaqla

B) əlini yuxarı qaldırmaqla

C) istənilən qaydada

D) yazılı şəkildə bildirməklə

908

Hərracın keçirilməsi zamanı satışa çıxarılan əmlakın ilkin satış qiyməti və ya ona əlavələr edilməklə artırılan satış qiyməti elan olunduqda, hərracda iştirak edən şəxslər öz biletlərini qaldırmaqla nəyi bildirirlər?

A) elan olunmuş qiymətə əmlakı satmağa razı olduqlarını

B) elan olunmuş qiymətə əmlakı almağa razı olduqlarını

C) elan olunmuş qiymətə əmlakı almağa razı olmadıqlarını

D) satış qiymətindən narazı olduqlarını

909

Məlumdur ki, məhkəmənin qərarı əsasında hərracın keçirilməsi zamanı hərracı aparan şəxs tərəfindən hər yeni elan olunmuş qiymət üç dəfə təkrar edilməlidir. Elan olunmuş satış qiymətinə əmlakı almağa razı olan hərrac iştirakçılarının sayı neçə nəfər olduqda həmin qiymət iştirakçılar tərəfindən əlavə etmə yolu ilə artırılır?

A) bir nəfər

B) yalnız iki nəfər

C) ən azı iki və daha çox

D) üç və daha çox

910

Məlumdur ki, məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda elan olunmuş satış qiymətinə əmlakı almağa yalnız bir iştirakçı razılıq verdiyi halda həmin şəxs hərracın qalibi hesab olunur. Bu vaxt hərracı aparan şəxs aşağıdakı hansı məlumatları bildirməlidir?

1. əmlakın satılmadığını

2. əmlakın satıldığını

3. satış qiymətini

4. əmlakın alış qiymətini

5. qalib gəlmiş şəxsin biletinin nömrəsini

A) 3, 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3 D) 2, 3, 5

91

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərrac hansı halda baş tutmamış hesab olunur?

A) ilkin qiymət və ya əmlakın növbəti hərracda aşağı salınmış qiyməti 3 dəfə elan olunduqdan sonra iştirakçıların heç biri biletini qaldırmazsa

B) ilkin qiymət və ya əmlakın növbəti hərracda aşağı salınmış qiyməti 1 dəfə elan olunduqdan sonra iştirakçıların heç biri biletini qaldırmazsa

C) ilkin qiymət və ya əmlakın növbəti hərracda aşağı salınmış qiyməti 3 dəfə elan olunduqdan sonra iştirakçıların yalnız biri biletini qaldırarsa

D) ilkin qiymət və ya əmlakın növbəti hərracda aşağı salınmış qiyməti 3 dəfə elan olunduqdan sonra iştirakçıların bir neçə nəfəri biletini qaldırarsa

912

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən birinci hərrac baş tutmadıqda və ya siyahı üzrə ayrı-ayrılıqda əmlakın satışı baş tutmadıqda, hər növbəti hərraca neçə gün qalmış kütləvi informasiya vasitələrində müvafiq elan dərc olunur?

A) 5 gün

B) 10 gün

C) 15 gün

D) 20 gün

913

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən birinci hərrac baş tutmadıqda və ya siyahı üzrə ayrı-ayrılıqda əmlakın satışı baş tutmadıqda, ikinci, üçüncü hərraclarda qiymət birinci hərracda satılmayan əmlakın və ya onun ayrılıqda siyahı üzrə satılmayan hissəsinin ilkin satış qiymətinin neçə faizinədək aşağı salına bilər?

A) müvafiq olaraq 5 və 40 faizədək

B) müvafiq olaraq 10və 30 faizədək

C) müvafiq olaraq 20 və 40 faizədək

D) müvafiq olaraq 25 və 50 faizədək

914

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən birinci hərrac baş tutmadıqda və ya siyahı üzrə ayrı-ayrılıqda əmlakın satışı baş tutmadıqda, bu zaman ikinci və sonrakı hərraclar arasındakı müddət, həmçinin yararlılıq müddəti başa çatan [yaxud bu müddət ərzində qurtaran] əmlakın növbəti hərracları arasındakı müddət neçə gündən çox olmamalıdır?

A) müvafiq olaraq 5 gündən və 3 gündən

B) müvafiq olaraq 10 gündən və 1 gündən

C) müvafiq olaraq 20 gündən və 5 gündən

D) müvafiq olaraq 10 gündən və 3 gündən

915

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında hərrac keçirildikdə, hansı halda yararlılıq müddəti başa çatmış yeyinti məhsullarının hərraca yenidən qida məhsulları qismində çıxarılması mümkündür?

A) həmin məhsulların hərraca yenidən qida məhsulları qismində çıxarılması qadağandır

B) vergi orqanının əsaslandırılmış qərarı olduqda

C) istənilən halda

D) müvafiq dövlət orqanının qərarı olduqda

916

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında hərrac keçirilərkən yararlılıq müddəti başa çatmış yeyinti məhsulları qanunvericiliyə uyğun olaraq heyvanların yemləndirilməsi üçün istifadəyə yararlı olduqda…

A) həmin əmlak 2 gün müddətində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yenidən qiymətləndirilərək hərracda satılmalıdır

B) həmin əmlak 5 gün müddətində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yenidən qiymətləndirilərək hərracda satılmalıdır

C) həmin əmlak hərracda satıla bilməz

D) həmin əmlak 5 gün müddətində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhv edilməlidir

917

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərrac başa çatdıqdan sonra aşağıdakı hansı sənədlər tərtib edilir?

1. hərracın yekunları üzrə iki nüsxədə akt tərtib edir

2. hərracın təşkilatçısı hərracın yekunları üzrə iki nüsxədə protokol tərtib edir

3. qanunvericiliyə uyğun olaraq sifarişçi və alıcı arasında alqı-satqı müqaviləsi imzalanır

4. qanunvericiliyə uyğun olaraq hərracın təşkilatçısı və alıcı arasında alqı-satqı müqaviləsi imzalanır

A) 1, 4 B) 2, 4 C) 2, 3 D) 3, 4

918

Ticarət şəbəkələri (o cümlədən satışını elektron şəkildə həyata keçirən ticarət şəbəkələri) satışa çıxarılmış əmlaklar, satışı təmin edilmiş və ya satışı mümkün olmadığı üçün geri qaytarılmış əmlaklar, habelə siyahıya alınmış əmlakın satışından əldə olunan vəsaitlər barədə məlumatı nə vaxt müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir.

 1. Hər hərrac başa çatdıqdan sonra 10 gündən gec olmayaraq
 2. hər ay başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq
 3. hər rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq
 4. hər rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 15-dən gec olmayaraq

919.

Ticarət şəbəkələri (o cümlədən satışını elektron şəkildə həyata keçirən ticarət şəbəkələri) satışa çıxarılmış əmlaklar, satışı təmin edilmiş və ya satışı mümkün olmadığı üçün geri qaytarılmış əmlaklar, habelə siyahıya alınmış əmlakın satışından əldə olunan vəsaitlər barədə məlumatı hansı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir.

 1. Nazirlər Kabinetinə
 2. Ədliyyə Nazirliyinə
 3. Vergilər Nazirliyinə
 4. Hərrac Komissiyasına

920

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda qalib gəlmiş şəxsin ödədiyi beh nə vaxt geri qaytarılmır?

A) qalib gəlmiş şəxs qanunvericiliyə uyğun tərtib edilmiş protokolu imzaladıqda

B) qalib gəlmiş şəxs qanunvericiliyə uyğun tərtib edilmiş protokolu imzalamaqdan imtina etmədikdə

C) heç bir halda beh geri qaytarılmır

D) qalib gəlmiş şəxs qanunvericiliyə uyğun tərtib edilmiş protokolu imzalamaqdan imtina etdikdə

921

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərrac başa çatdıqdan sonra qanunvericiliyə uyğun tərtib edilmiş protokolu imzalamaqdan imtina edən sifarişçiyə qarşı hansı tədbirlər görülür?

A) sifarişçi qalib gəlmiş şəxsə behi ikiqat məbləğdə geri qaytarmalı, habelə hərracda iştirak etmək nəticəsində dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir

B) sifarişçi qalib gəlmiş şəxsə yalnız behin tam məbləğini geri qaytarmalıdır

C) sifarişçi qalib gəlmiş şəxsə behin tam məbləğini geri qaytarmalı, habelə hərracda iştirak etmək nəticəsində dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir

D) sifarişçi qalib gəlmiş şəxsə yalnız hərracda iştirak etmək nəticəsində dəyən zərərin əvəzini ödəməlidir

922

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracdan sonra aşağıdakı göstərilən hansı hallarda və hansı şəxslər tərəfindən ödənilən beh geri qaytarılır?

1. hərrac baş tutduqda bütün iştirakçılar tərəfindən ödənilən beh

2. hərracda iştirak edən və onu udan şəxslərin behi

3. hərrac baş tutmadıqda bütün iştirakçıların behi

4. hərracda iştirak edən, lakin onu udmayan şəxslərin behi

A) 1, 4 B) 3, 4 C) 2, 3 D) 2, 4

923

Hərracın yekunları haqqında məlumat hərracın keçirildiyi gündən neçə təqvim günü müddətində hərracın təşkilatçısı tərəfindən hərracın keçirilməsi haqqında elanın verildiyi kütləvi informasiya vasitələrində verilir?

A) 3 gün

B) 5 gün

C) 10 gün

D) 15 gün

924

Hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan ən geci neçə bank günü müddətində hərracın qalibi ödəməli olduğu pul vəsaitini satıcının müəyyən etdiyi bank hesabına köçürür?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 10

925

Vergi öhdəliyinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracdan sonra nə vaxt əmlaka mülkiyyət hüququ hərracın qalibinə keçir?

A) hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan

B) hərracın qalibi ilə sifarişçi arasında müqavilə imzalandığı andan beş iş günündən sonra

C) hərrac baş tutmuş hesab edilən andan sonra

D) əmlakın [və ya müəyyən lotun] qiymətinin tam ödənildiyini təsdiq edən ödəniş sənədi [sənədləri] təqdim edildikdən sonra

926

Siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satışında aşağıdakı hansı qurumların vəzifəli şəxslərinin birbaşa və ya dolayısı ilə alıcı kimi iştirak etməsinə yol verilmir?

1. Ədliyyə orqanlarının, o cümlədən icra məmurlarının

2. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin

3. Maliyyə Nazirliyinin

4. Vergi orqanlarının

5. Hərracın təşkilatçısının

A) 1, 2, 3 B) 2, 4 C) 1, 4, 5 D) 3, 4, 5

927

Əmlakın satılmasından əldə edilən məbləğlər ilk növbədə hansı ödənişin yerinə yetirilməsinə yönəldilir?

A) hesablanmış vergilərin

B) hesablanmış maliyyə sanksiyalarının

C) inzibati cərimələrin

D) tənbeh tədbirinin yönəldilməsi və əmlakın satışı üzrə xərclərin

928

Siyahıya alınmış əmlakın hərracda satılmasından əldə edilən məbləğlər tənbeh tədbirinin yönəldilməsi və əmlakın satışı üzrə xərclərin, sonra isə hesablanmış vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsinə yönəldikdən sonra vəsaitin qalan hissəsi …

A) vergi ödəyicisinin yeni borcu yaranmadıqda 5 bank günü ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır

B) vergi ödəyicisinin yeni borcu yaranmadıqda 3 bank günü ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır

C) vergi ödəyicisinin yeni borcu yaranmadıqda onun razılığına əsasən gələcək ödənişlər hesabına aid edilir

D) vergi ödəyicisinin yeni borcu yarandıqda 1 ay müddətində ona qaytarılır

929

Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının ixtisaslaşdınlmiş açıq hərraclarda satılması haqqında məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindikdən sonra qətnamə ilə təmin edilmiş vergi borcunun dövlət büdcəsinə ödənilməsi hansı orqan tərəfindən təmin edilir

A) dövlət maliyyə orqanı

B) vergi orqanı

C) icra məmuru

D) hərracın təşkilatçısı

930

Hansı dövlət orqanı vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının hərracda satışından əldə olunan vəsait barədə rüblük məlumatı Vergilər Nazirliyinə təqdim edir.

A) Maliyyə Nazirliyi

B) Dövlət Gömrük Komitəsi

C) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

D) Ədliyyə Nazirliyi

931

Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakı hansı normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada icra xidmətinin müəyyən etdiyi ticarət şəbəkələrində satıla bilər.

A) Azərbaycan RespublikasınınMülki Prosessual Məcəlləsində

B) “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda

C) “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda

D) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində

932

Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakı “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada hansı orqanın müəyyən etdiyi ticarət şəbəkələrində satıla bilər

A) icra xidmətinin

B) vergi orqanının

C) maliyyə orqanının

D) gömrük orqanının

933

Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakı “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada haralarda satıla bilər

A) yalnız açıq hərraclarda
B) vergi orqanlarının müəyyən etdiyi ticarət şəbəkələrində
C) icra xidmətinin müəyyən etdiyi ticarət şəbəkələrində

D) ixtisaslaşdırılmış dövlət ticarət şəbəkələrində

934

Siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satışında vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və ya digər işçilərinin bilavasitə və ya dolayısı ilə alıcı kimi hansı hallarda iştirak etməsinə yol verilir?

A) vergi orqanının müəyyən etdiyi bütün hallarda yol verilir

B) müstəsna hallarda yol verilə bilər

C) bütün hallarda yol verilir

D) heç bir halda yol verilmir

935

Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və bu Məcəllədə müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən hansı dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə vergi ödəyicisinin öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?

A) sonrakı 1 illik dövr

B) sonrakı 3 illik dövr

C) əvvəlki 3 aylıq dövr

D) əvvəlki 3 illik dövr

936

Vergi ödəyicisinin vergi öhdəlikləri siyahıya alınmış əmlakın satışından sonra yerinə yetirilməmiş qaldıqda, başqa ad altında fəaliyyət göstərən, lakin məhkəmənin qərarı əsasında həmin vergi ödəyicisinə məxsus olması müəyyən edilən və Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada siyahıya alınma tətbiq edildiyi gündən əvvəlki 3 illik dövr ərzində aparılmış əməliyyatda onun aktivlərini almış şəxs, vergi ödəyicisinin hansı məbləğdə öhdəlikləri üzrə birgə məsuliyyət daşıyır?

A) aldığı aktivlərin dəyərindən bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər çıxılandan sonra qalan məbləğdə

B) aldığı aktivlərin dəyərinə bu cür aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğlər əlavə edilməklə alınan məbləğdə

C) aldığı aktivlərin dəyərinə bərabər məbləğdə

D) aldığı aktivlərə görə ödədiyi hər hansı məbləğdə

937

Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə ümidsiz borclar vergi orqanları tərəfindən aşağıdakı göstərilən hansı hallarda silinə bilər?

1. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti qurtardıqda

2. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş əsaslar üzrə vergi öhdəlikləri qüvvədən düşdükdə

3. vergi ödəyicisi iflasa uğramaq təhlükəsi ilə rastlaşdıqda

4. vergi ödəyicisinə təbii fəlakət və ya digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində böyük həcmdə ziyan dəydikdə

A) 2, 4 B) 1, 2 C) 3, 4 D) 1, 4

938

Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?

A) məhkəmənin

B) vergi ödəyicisinin

C) sərbəst auditorun

D) vergi orqanının

939

Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?

A) məhkəmənin

B) yuxarı vergi orqanının

C) sərbəst auditorun

D) vergi ödəyicisinin

******************************************************************************************************************************************************

CAVABLAR:

1.d.

2.b

3.c.

4.a.

5.a.

5-1 B

6.b.

7.c.

8.b.

9.c.

10.a

 

11.a.

12.c.

13.c.

14.d.

15.c.

16.b

17.B.

18.a.

19.b.

20.a.

 

21.b.

22.a.

23.b.

24.c.

25.a.

26.b.

27.d.

28.c.

29.a.

30.c.

 

31.b.

32.b.

33.a.

34.b.

35.a.

36.a.

37.a.

38.c.

39.b.

40.c

41a.

42.c

43.c

44.a

45.d

46.d

47.a

48.b

49.d

50.b

 

51.b.

52.b.

53.d.

54.d.

55.c.

56.d.

57.a.

58.a.

59.b.

60.d.

 

61.d.

62.c.

63.a.

64.a.

65.c.

66.a.

66-1.A

67.a.

68.d.

69.c.

70.b.

 

71.b.

72.c.

73.d

74.d.

75.b.

76.d.

77.a.

78.b.

79.d.

80.d.

 

81.c.

82.c

83.d.

84.a.

85.d.

86.a.

86-1 D

87.a.

88.d

89.a.

90.b.

 

91.a.

92.c.

93.b.

94.d.

95.d.

96.a.

97.b.

98.b.

99.a.

100.a.

 

101.d.

102.b.

103.a.

104.d.

105.b

106.c.

107.b.

108.c.

109.a.

110.b.

 

111.a.

112.c.

113.a.

114.a.

115.c.

116.b

117.d

118.c

119.a

120.c

 

121.d

122.a

123.c

 

124.b

125.a

126.c

127.b

128.b

129.c

130.b

 

131.c

132.d

133.a

134.c

135.b

136.c

137.d

138.b

139.c

140.d

 

141.a

142.b

143.c

143-1.C

143-2.C

143-3. B

143-4.C

143-5.D

143-6.D

143-7. C

143-8. A

143-9. B

144.d.

145.d.

146.d.

147.a.

148.b.

149.C

150.c

 

151.c.

152.b.

153.c.

154.d.

155.a.

156.c.

157.c.

158.d.

159.b.

160.c.

 

161.d.

162.a.

163.b.

164.c.

165.a.

166.b.

167.b.

168.d.

169.a.

170.a.

 

171.d.

172.d

173.a

174.b

175.c

176.d

177.b

 

II fəsil

 

178.b.

179.d.

180.a.

 

181.c.

182.c

183.a.

184.b

185.d

186.d.

187.a.

188.a.

189.c

190.d.

 

191.c.

191-1.D

192.b.

193.c

194.b

195.b

196.d

197.b

198.d

199.c

200.b.

 

201.a.

201-2.D

202.b.

203.b

204.b

204-1.C

205.a.

206.c.

207.c.

208.c.

209.a.

209-1.C

210.c.

 

211.a.

212.d.

213.a.

214.a.

215.d

216.b.

217.b.

218.b.

219.a.

220.b.

 

221.c

222.b.

223.b.

224.c.

225.b.

226.c.2

227.d.

 

III fəsil

228.a.

229.d.

230.b.

 

231.b.

232.d

233.c

234.c

235.b

236.c

237.a

238.a

239.a

239-1.D

239-2.D

240.a.

 

241.a.

242.a

243.a

244.b

 

245.a.

246.a

 1. b

248.a

249.c

250.b.

 

251.c

252.c.

252-1.C

253.c

254.a.

255.d.

256.d.

257.d

258.c

259.b

260.b.

 

261.d.

262.b.

263.a.

263-1.D

264.a.

265.c.

266.d.

267.a.

268.a.

269.b.

270.c.

 

271.b.

272.d.

273.d.

274.c.

275.c.

276.c

277.b

277-1.B

278.b.

279.c.

280.b.

IV fəsil

281.c.

282.d.

283.b.

284.c.

285.b.

286.a.

287.d.

288.c

289.a.

290.b.

 

291.c.

292.b.

293.d.

294.a.

295.b.

296.c.

297.b.

298.d.

299.a

300.c.

 

301.d.

302.c.

303.c.

304.c.

305.d.

306.b.

307.a.

308.a.

309.b.

310.c.

 

311.c.

312.b.

313.b.

314.d.

315.d.

316.b.

317.a.

318.a.

319.d.

320.c.

 

321.a.

322.c.

323.c.

323-1.A

324.c.

325.b.

326.b.

327.d.

328.b.

329.a

330.b.

 

331.d.

332.a.

333.a.

334.c.

335.c.

336.c.

336-1.C

336-2.A

337.b.

338.c.

339.d.

340.a.

340-1.D

340-2.A

 

341.d.

342.b.

343.d.

344.b.

345.b.

346.c.

347.b.

348.a.

349.b.

350.a.

 

351.d.

352.d.

353.a.

354.a.

355.a.

356.b.

357.c.

358.c.

359.d.

360.a.

 

361.a.

362.b.

363.b.

364.a.

365.d.

366.d.

367.b.

368.b.

369.c.

370.c.

 

371.b

372.a.

373.c.

374.c.

374-1.D

375.a.

376.b.

377.d.

378.d.

379.d.

380.c.

381.c

382.b

383.c.

384.d.

385.b.

386.c.

387.b.

388.c.

389.c.

390.d.

 

391.a.

392.d.

393.b.

394.d.

395.b.

396.b.

397.c.

398.d

399.c

400.c

 

401.b.

402.c

403.a.

404.a.

405.d.

406.b.

407.a.

408.c.

409.d.

410.d

 

411.b.

412.d

413.c

414.c

415.b

416.a.

417.d.

418.c.

419.c.

420.d.

 

421.d.

422.b.

423.c.

424.a.

425.b.

426.d.

427.a.

428.d.

429.a.

430.a.

 

431.b.

432.b.

433.a.

434.a.

435.c.

436.a.

437.a

438.c

439.a

440.d.

 

441.b.

442.b.

443.a.

444.b.

445.c.

446.B

447.c.

448.c.

449.d.

450.b.

 

451.d.

452.b.

453.a.

454.c.

455.d.

456.d.

457.c.

458.b.

459.d.

460.a.

 

461.d.

462.a.

463.c

464.d.

465.a.

466.c.

467.d.

468.b.

469.c.

470.a.

 

471.a.

472.c.

473.b.

474.d.

475.d.

476.a.

477.c.

478.d.

479.d

480.c.

 

481.b.

482.c.

483.b.

484.b.

485.d.

486.b.

487.c.

488.d.

489.d.

490.b.

 

491.c.

492.c.

493.d.

494.b.

495.b.

496.a.

497.d.

498.a.

499.d.

500.c.

 

501.d.

502.d.

503.b.

504.b.

505.d.

506.b.

507.a.

508.d.

509.a.

510.a.

 

511.a.

512.c.

513.b.

514.c.

514-1.B

515.c.

516.c.

517.b.

518.a.

519.d.

520.b.

 

521.a.

522.a

523.b.

524.a.

525.C

526.B

527.b.

528.c.

529.c.

530.b.

 

531.b

531-1.B

532.b

533.d

534.c

535.d

536.a

537.b

538.a

539.b

540.a

 

541.a

542.b

543.a

544.b

545.c.

546.b.

547.c.

548.d.

549.a.

 

V fesil

 

550.c.

551.d.

552.b.

553.b.

554.c.

555.c.

556.d.

557.d.

558.d.

559.a.

560.b.

 

561.d.

562.c.

563.c.

564.b

565.d

566.d.

567.a.

568.c.

569.d.

570.a.

 

571.b.

571-1.A

571-2.B

572.b.

573.a.

574.b

575.a

576.b

577.C

578c.

578-1.C

579.d.

580.a

 

581.c.

582.b.

583.b.

584.b.

585.c

586.a

587.A

588.a.

589.D

590.c

 

591.d

592.d

593.c.

594.d

595.c.

596.b

597.b.

598.c.

599.a.

600.c

 

601.c.

602.b

603.b.

604.c.

605.b

606.c

607.c

608.d

609.d

610.c.

 

611.a.

611-1.C

611-2.D

612.c.3

613.c

614.d

614-1.B

614-2.B

614-3.B

614-4.C

614-5.D

614-6.D

615.b.

616.c.

617.d.

618.c.

619.c.

620.d.

 

621.d.

622.a

623.d

624.b

625.c.

626.d.

627.a.

628.b.

629.b.

630.c.

 

631.b.

632.a.

633.c.

634.d.

635.d.

636.a.

637.a.

638.d.

639.b.

640.b.

 

641.b.

642.a.

 

7 fesil

643.a.

644.a.

645.a

646.c

647.b

648.d

649.b

650.b.

 

651.c

651-1.C

652.c.

653.a.

654.b.

655.c.

656.a.

657.b.

658.b.

659.b.

659-1.D

659-2.B

660.b.

 

661.a.

662.a

663.a.

664.b.

665.c.

666.a.

667.b.

668.c.

669.c.

670.b.

 

671.b.

672.c.

673.c.

674.b.

675.d.

676.b.

677.a.

678.d.

679.a.

680.c.

 

681.b.

681-1.C

681-2.D

682.b.

683.b

684.a

685.d

686.c

687.d

688.a

689.b

689-1.B

690.c

691.a.

692.b.

693.d.

694.a.

694-1D

694-2.A

695.d.

696.b.

697.b.

698.a.

698-1.D

698-2.D

699.c.

700.c.

 

701.a

702.a

703.c.

704.b.

705.a.

706.b.

707.a.

708.c.

709.c.

710.b

 

711.a

712.d.

713.a.

714.b.

715.d.

716.a.

717.d.

718.b.

719.b.

720.a.

 

721.c.

722.b.

723.d.

724.a.

725.c

726.c.

727.c.

728.a.

729.d

730.c.

 

731.b.

732.d.

733.d

734.b.

735.b

736.c

737.c

738.c

739.b

740.d

 

741.b

742.c.

743.d.

744.c.

745.b.

746.a.

747.b.

748.b.

749.b.

750.c.

 

751.a.

752.b.

753.a.

754.a.

755.b.

756.c.

757.d.

758.c.

759.a.

760.b.

 

761.c.

762.c.

763.d.

764.a.

765.b.

766.d.

767.a.

768.a.

769.b.

770.c.

 

771.d.

772.a.

773.d.

774.a.

775.b.

776.c.

777.b.

778.c.

779.a.

780.b.

 

781.c.

782.c.

783.c.

784.d.

785.d.

786.a.

787.b.

788.d.

789.c.

790.d.

 

791.b.

792.c.

793.c.

794.d.

795.a.

796.a.

797.b.

798.d.

799.d.

800.a.

 

801.a.

802.a.

803.a.

804.b.

805.c.

806.d.

807.a.

808.b.

809.c.

810.c.

 

811.b.

812.c.

813.b.

814.a.

815.a.

816.c.

817.c.

818.c.

819.b.

820.b.

 

821.c.

822.b.

823.c.

824.c.

825.d.

826.c.

827.c.

828.d.

829.b.

830.a.

 

831.c.

832.a.

833.c.

834.c.

835.d.

836.a.

837.a.

838.b.

839.d.

840.c.

 

841.c.

842.d.

843.a.

844.c.

845.b.

846.c.

847.d.2

848.a.

849.b.

850.c.

 

851.d.

852.a.

853.b.

854.a.

855.b.

856.c.

857.d.

858.a.

859.b.

860.c.

 

861.a.

862.a.

863.a.

864.b.

865.c.

866.d.

867.c.

868.c.

869.c.

870.a

 

871.c

872.d.

873.a

874.a.

875.b.

876.c.

877.d.

878.a.

879.a.

880.b.

 

881.b.

882.c.

883.a.

884.c.

885.c.

886.a.

887.d.

888.a.

889.a.

890.a.

 

891.b.

892.a.

893.c.

894.b.

895.a.

896.b.

897.c.

898.c.

899.a.

900.d.

 

901.d.

902.c.

903.b.

904.c.

905.d.

906.c.

907.a.

908.b.

909.c.

910.d.

 

911.a.

912.b.

913.c.

914.d.

915.a.

916.b.

917.c.

918.b

919.c

920.d.

 

921.a.

922.b.

923.d.

924.c.

925.d.

926.c.

927.d.

928.b.

929.c.

930.d

 

931.b

932.a.

933.c.

934.d.

935.d.

936.a.

937.b.

938.d.

939.d.

 

Dostlarla Paylaş ↓