Miqrasiya Orqanlarına Hazırlaşanlar üçün 355 test-cavabları ilə!

1. Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmə haqqında əsasnamədə aşağıdakılardan hansı düzgün deyil?
a. Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq arzusunda olan şəxslər müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müəyyən edilmiş formada ərizə ilə müraciət edirlər.
b. Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün müraciət etmiş şəxslərin sənədləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada yoxlanılır.
c. Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul üçün müraciət etmiş şəxsin təqdim etdiyi sənədlərdə bilərəkdən təhrif olunmuş məlumatların qeyd edilməsi həmin şəxsin qulluğa qəbul olunmaması və ya qulluq keçməsinə xitam verilməsi üçün əsas deyildir.
d. Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün müraciət etmiş və sənədləri qəbul edilmiş namizədlər aşkarlıq şəraitində şəffaflıq təmin edilməklə müsabiqədən keçirlər. Müsabiqə ixtisas imtahanından və söhbətdən ibarətdir. Müsabiqənin keçirilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
e. Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəhbərinin əmri ilə rəsmiləşdirilir və əmrin surəti imza etdirilməklə həmin gün işçiyə verilir.

 

2. Aşağıdakı variantlardan düz olmayanı seçin….
a. Sınaq müddəti başa çatdıqdan sonra attestasiyadan müvəffəqiyyətlə keçmiş işçi müvafiq vəzifəyə təyin olunmaqla, miqrasiya orqanlarında daimi qulluğa qəbul edilir.
b. Stajorluq və sınaq müddətləri miqrasiya orqanına işə qəbula dair əmrdə göstərilmir
c. Stajorluq müddəti bitdikdən sonra stajor barəsində müsbət rəy olmadıqda o, sınaq müddəti ilə vəzifəyə təyin edilmir, sınaq müddətlərində attestasiyadan keçməmiş işçi isə daimi qulluğa qəbul edilmir.
d. Miqrasiya orqanlarında qulluğa qəbul zamanı rəhbər vəzifəyə təyin olunan şəxslər, elmlər namizədi və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi (bundan sonra “elmi dərəcə”) olan şəxslər üçün, habelə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda stajorluq və sınaq müddəti müəyyən edilmir.
e. Stajorluq və sınaq müddətləri miqrasiya orqanlarında iş stajına hesablanır, qulluq illərinə görə əlavələr və pensiya təyin olunarkən nəzərə alınır.

3. Miqrasiya orqanında xidmeti vəsiqe haqqında deyilənlərdən biri yalnışdır?
a. Vəzifəyə təyin olunmuş miqrasiya orqanlarının işçisinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada, formada və etibarlıq müddətinə xidməti vəsiqə verilir.
b. Miqrasiya orqanları işçisinin xidməti vəsiqəsi onun şəxsiyyətini, xüsusi rütbəsini və tutduğu vəzifəni təsdiq edir.
c. Xidməti vəsiqə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada hazırlanır və qeydiyyat kitabında imza etdirilməklə işçiyə təqdim edilir.
d. İşçi miqrasiya orqanlarında qulluq etdiyi dövr ərzində xidməti vəsiqədən istifadə edir. Miqrasiya orqanları işçisinin qulluğuna xitam verildikdə, xidməti vəsiqə onu təqdim edən orqana qaytarılır.
e. Miqrasiya orqanları işçisinin soyadı, vəzifəsi və ya xüsusi rütbəsi dəyişdikdə, habelə xidməti vəsiqənin etibarlıq müddəti qurtardıqda, ona yeni xidməti vəsiqə verilmir

 

4. Miqrasiya orqanları işçilərinin hüquq və vəzifələri haqqında aşağıdakı variantlardan düzgün olmayanı seçin ?
a. miqrasiya orqanlarına işə götürmək və işdən azad etmək hüququna malik olan vəzifəli şəxsdən öz qulluq vəzifələrinin şifahi surətdə təsbit edilməsini və onların icrası üçün şərait yaradılması barədə müraciət etmək
b. vəzifə borcunu yerinə yetirmək üçün dövlət orqanlarından, ictimai birliklərdən, müəssisə, idarə və təşkilatlardan müəyyən edilmiş qaydada zəruri informasiya və materiallar tələb etmək və almaq. Öz şəxsi işinin bütün materialları ilə, şəxsi işə tikilməli olan rəylər və digər sənədlərlə tanış olmaq, habelə öz izahatlarının şəxsi işə əlavə edilməsini tələb etmək
c. Əmək haqqı almaq, ixtisasının artması və qulluq vəzifələrinin yerinə yetirilməsi nəzərə alınmaqla qulluqda irəli çəkilmək və ya əmək haqqı məbləğinin artırılması iddiasında olmaq
d. elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə, habelə işlədiyi miqrasiya orqanı rəhbərinin icazəsi ilə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq
e. Əmanətlərdən (depozitlərdən), qiymətli kağızlardan, rentadan və icarədən gəlir götürmək. Müvafiq orqanlarda və məhkəmədə öz hüquqlarını və qanuni mənafeyini müdafiə etmək

5. Miqrasiya orqanlarının işçisi Əsasnamənin 95-ci maddəsində göstərilən əməlləri törədib-törətməməsi məsələsinin araşdırılması məqsədi ilə nə qədər müddətə vəzifə səlahiyyətlərinin icrasından kənarlaşdırıla bilər
a. 1 ay
b. 2 ay
c. 3 ay
d. 4 ay
e. 5 ay

 

6. Miqrasiya orqanlarının işçisi qulluq keçmə ilə bağlı qərarla razı olmadıqda hansı orqana müraciət etməlidir?
a. Müvafiq yuxarı orqana və ya məhkəməyə şikayətlə müraciət edə bilər
b. XİN
c. MTN
d. DİN
e. Prezident

 

7. Miqrasiya orqanlarında qulluqda olmanın yaş həddi?
a. 60 yaş
b. 50 yaş
c. 45 yaş
d. 65 yaş
e. Heç biri

 

8. Miqrasiya orqanlarında qulluqda olma müddəti hər dəfə neçə ildən çox olmayaraq uzadıla bilər
a. Bir ildən çox olmayaraq uzadıla bilər
b. İki ildən çox olmayaraq uzadıla bilər
c. Üç ildən çox olmayaraq uzadıla bilər
d. Dörd ildən çox olmayaraq uzadıla bilər
e. Beş ildən çox olmayaraq uzadıla bilər

 

9. 65 yaşına çatmış işçilərin miqrasiya orqanlarında qulluqda olma müddətinin uzadılmasına yol verilir?
a. Xüsusi peşəkarlığa malik olduqda
b. Xidmətdə fərqləndiyinə görə
c. Qanunvericiliyə əsasən
d. Konstitutsiyaya əsasəm
e. Heç bir halda yol verilmir

 

10. Xüsusi rütbədə olmaq üçün aşağıdakı müddətlərdə müəyyən olunanlardan hansı düzgün verilməyib
a. miqrasiya xidməti müşaviri — 5 il
b. kiçik miqrasiya xidməti müşaviri — 4 il
c. I dərəcəli miqrasiya xidməti qulluqçusu — 3 il
d. II dərəcəli miqrasiya xidməti qulluqçusu — 3 il
e. III dərəcəli miqrasiya xidməti qulluqçusu — 2 il
f. kiçik miqrasiya xidməti qulluqçusu — 1 il
g. kiçik miqrasiya xidməti qulluqçusu — 2 il

 

11. Ali xüsusi rütbələrdə, həmçinin də baş miqrasiya xidməti müşaviri xüsusi rütbəsindəolma müddəti müəyyən edilirmi?
a. bəli
b. Xeyr
c. 5 il müddətinə
d. 3 il müddətinə
e. 2 il müddətinə

 

12. Ali xüsusi rütbələr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçənci maddəsinin neçənci bəndinə uyğun olaraq verilir
a. 108-cu maddəsinin 22-ci bəndinə uyğun olaraq
b. 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə uyğun olaraq verilir
c. 109-cu maddəsinin 24-cü bəndinə uyğun olaraq verilir
d. 107-ci maddəsinin 5-ci bəndinə uyğun olaraq

 

13. Miqrasiya Xidmətində işçiyə növbəti xüsusi rütbə verilərkən aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulmamışdır?
a. Tutduğu vəzifə
b. xidməti xasiyyətnamə
c. Ailə vəziyyəti

 

14. Yalnış olanı seçin…….
a. Məhkəmə, prokurorluq, hüquq mühafizə, hərbi və digər dövlət orqanlarından miqrasiya orqanlarına işə keçmiş işçilərə xüsusi rütbə onların vəzifələri, əvvəlki xüsusi, hərbi rütbəsi, ixtisas dərəcəsi nəzərə alınmaqla bu Əsasnaməyə əsasən verilir
b. Vəzifələrini nümunəvi icra etdiyinə və işindəki nailiyyətlərə görə işçilərə mükafatlandırma qaydasında bu Əsasnamənin 60-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdən əvvəl növbəti və ya işçinin daşıdığı xüsusi rütbədən bir pillə yuxarı növbədənkənar xüsusi rütbə verilə bilər
c. İşçiyə vaxtından əvvəl xüsusi rütbə onun daşıdığı xüsusi rütbədə olma müddətinin ən azı yarısı keçdikdən sonra verilə bilər. Vaxtından əvvəl və növbədənkənar xüsusi rütbənin verilməsinə işçinin miqrasiya orqanlarında qulluq etdiyi müddətdə yalnız iki dəfə yol verilə bilər
d. Vəzifədə irəli çəkilərkən, miqrasiya orqanlarının işçisinə növbəyə riayət edilmədən daşıdığı xüsusi rütbədən bir pillə yuxarı xüsusi rütbə verilə bilər
e. Elmi dərəcəsi olan miqrasiya orqanları işçilərinə vəzifələri üzrə nəzərdə tutulan xüsusi rütbədən bir pillə yuxarı xüsusi rütbə verilə bilməz

 

15. Miqrasiya orqanları işçilərinə növbəti xüsusi rütbənin verilməsi əsassız gecikdirildikdə onun növbəti xüsusi rütbə alması üçün………….?
a. qulluq müddəti əvvəlki xüsusi rütbədə qulluq müddətinin bitdiyi vaxtdan başlanaraq hesablanır
b. qulluq müddəti sonrakı xüsusi rütbədə qulluq müddətinin bitdiyi vaxtdan başlanaraq hesablanır
c. qulluq müddəti əvvəlki xüsusi rütbədə qulluq müddətinin bitməsinə 5 gün qalmış hesablanır
d. Variantlardan heç biri doğru deyil

 

16. Yalnış olan varianti seçin…..?
a. Miqrasiya orqanları işçilərinin intizam tənbehi qaydasında aşağı salınmış xüsusi rütbədə qulluq müddəti bərpa olunmuş xüsusi rütbədə olma müddətinə daxil edilmir.
b. Xüsusi rütbə işçiyə ömürlük verilir və yalnız qanunla müəyyən edilmiş qaydada o, xüsusi rütbədən məhrum oluna bilməz.
c. Xüsusi rütbədən asılı olaraq, miqrasiya orqanları işçilərinin vəzifə maaşlarına müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş miqdarda əlavə haqq ödənilir.
d. Miqrasiya orqanlarında qulluq keçən xüsusi rütbəsi olan işçilər xüsusi geyim forması ilə təmin olunurlar. Xüsusi geyim formasının və fərqlənmə nişanlarının təsviri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir
e. Xüsusi geyim forması pulsuz verilir. Xüsusi geyim formasının verilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normalar əsasında həyata keçirilir.

17. Miqrasiya orqanları işçilərinin əmək haqqı ilə bağlı aşağıdakılardan hansı doğru deyildir?
a. vəzifə maaşından,
b. xüsusi rütbələrə görə ,
c. qulluq illərinə görə əlavələrdən
d. qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər ödənişlərdən
e. peşkarlığına görə

18. Yalnış variantı seçin……?
a. Miqrasiya orqanlarının işçilərinə bu orqanlarda qulluq stajına görə dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarına uyğun olaraq əlavə haqq verilir.
b. Əməyin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hüdudunda işçilərə qulluqda fərqləndiklərinə, xüsusi əhəmiyyətli işləri keyfiyyətlə yerinə yetirdiklərinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən vəzifə maaşlarının 25 faizindən çox olmamaq şərti ilə əlavələr təyin edilə bilər.
c. Miqrasiya orqanlarının işçilərinə hər il onların aylıq əmək haqqının ikiqat həcmində maddi yardım göstərilə bilər.
d. Əməyin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hüdudunda işçilərə qulluqda fərqləndiklərinə, xüsusi əhəmiyyətli işləri keyfiyyətlə yerinə yetirdiklərinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən vəzifə maaşlarının 20 faizindən çox olmamaq şərti ilə əlavələr təyin edilə bilər.

 

19. Əcnəbilər və vətəndaşlğıi olmayan şəxslər tranzit vizalarinin uzadılmasi üçün müraciət etdikdə hansı sənəd tələb olunmur
a. 36-ci maddədə göstərilən sənədlər
b. Nəqliyyat biletinin surətləri
c. Bu səfəri təsdiq edən digər məlumatlar
d. 37-ci maddədə göstərilən sənədlər

 

20. AR vətəndaşlıq məsələləri üzrə qəbul olunan qərarların icrası üzərində nəzarəti:
a. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı həyata keçirir.
b. Dövlət Miqrasiya Xidməti
c. Gömrük
d. MTN

21. Miqrasiya orqanlarının işçisinə intizam tənbehi bu Əsasnamənin 95-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsaslar aşkar edildiyi gündən neçə ay müddətə verilə bilər?
a. Bir ay keçənədək
b. iki ay keçənədək
c. Üç ay keçənədək
d. Dörd ay keçənədək

 

22. Miqrasiya orqanları işçisinin məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olduğu, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, habelə barəsində xidməti yoxlama və ya cinayət işinin istintaqı aparıldığı vaxt həmin müddətə daxil edilirmi?
a. Bəli
b. Xeyr
c. Qanunvericiliklə daxil edilir

 

23. Şəxsin ərizə anketində göstərilən məlumatların həqiqiliyi, habelə şəxsin Azərbaycan Respublikuasının ərazisində son 5 ili fasiləsiz olaraq daimi yaşaması:
a. Gömrük
b. XİN
c. Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən yoxlanılır.
d. DİN

24. Cinayət törətmiş immiqrant cəzanı çəkdikdən sonra neçə gün müddətində AR ərazisni tərk etməlidir?
a. 12 saat
b. 24 saat
c. 38 saat
d. 48 saat
e. 14 saat

25. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verilməsi ilə bağlı müraciətlərinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi nəzərə alınmaqla neçə iş günü ərzində baxılır?
a. 5
b. 7
c. 8
d. 10
e. 20

 

26. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verilməsi ilə bağlı müraciət etmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında neçə iş günü ərzində rəy verir?
a. 10 iş günü ərzində
b. 20 iş günü ərzində
c. 30 iş günü ərzində
d. 40 iş günü ərzində

27. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına bərpa barədə Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan diplomatiknümayəndəliklərinə və Konsulluq idarələrinə daxil olmuş sənədlər:
a. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilir.
b. Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilir
c. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə göndərilir
d. Heç Biri

 

28. 14 yaşına çatmamış uşağın Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazəsi kimin müraciəti əsasında olur
a. Özünün
b. Məhkəmənin
c. Valideyninin və ya digər qanuni nümayəndəsinin
d. Müvafiq icra hakimiyyətinin

29. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşama icazəsi almaq üçün müraciət etmiş şəxsin vəsatətinə neçə ay müddətində baxılmaqla, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müvafiq qərar qəbul edilir?
a. 1 ay müddətində
b. 2 ay müddətində
c. 3 ay müddətində
d. 4 ay müddətində

 

30. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazənin verilməsindən imtina edildikdə, imtina edildiyi gündən etibarən neçə ay müddətində imtinaya səbəb olan hal aradan qalxdıqda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təkrar müraciət edilə bilər?
a. bir ay
b. iki ay
c. üç ay
d. dörd ay

 

31. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə neçə il müddətinə verilir?
a. 2 il
b. 3 il
c. 4 il
d. 5 il

 

32. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün müddətin bitməsinə azı 3 ay qalmış əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin müraciətinə əsasən daimi yaşamaq üçün verilmiş icazə yenidən neçə il müddətinə uzadıla bilər?
a. 3 il
b. 4 il
c. 5 il
d. 7 il

 

33. İş icazəsi ilə bağlı uyğun olmayan variant hansıdır?
a. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsində fiziki şəxslərin vasitəçilik fəaliyyəti qanunla qadağandır
b. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərin bu sahədəki fəaliyyətinə dövlət nəzarətini həyata keçirir.
c. Vasitəçilik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi razılığın verilməsinə görə qanunla nəzərdə tutulmuş məbləğdə dövlət rüsumu ödənilir.
d. Vasitəçilik fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün xüsusi razılığın verilməsinə görə qanunla nəzərdə tutulmuş məbləğdə dövlət rüsumu ödənilmir
e. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlmələrində vasitəçilik fəaliyyətinə xüsusi razılığın verilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bu barədə 5 iş günü ərzində rəy verir.

34. İş icazəsi ilə bağlı uyğun olmayan variant hansıdır?
a. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xarici hüquqi və ya fiziki şəxslərin birbaşa dəvəti, Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçmiş hüquqi şəxslərin vasitəçiliyi ilə və ya fərdi qaydada xarici ölkələrdə işə düzələ bilərlər.
b. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xarici ölkələrdə haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduqda, hüquqlarının dövlət tərəfindən müdafiəsinin tam şəkildə təmin edilməsi məqsədi ilə təyinat ölkələrinə gəldikdən sonra 1 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının həmin ölkədəki diplomatik nümayəndəliyində və ya konsulluğunda qeydiyyatdan keçməli və həmin ölkədə işləmələri barədə rəsmi sənəd təqdim etməlidirlər.
c. Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları qeydiyyatdan keçən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları haqqında məlumatı 2 ay müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına verirlər. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bu barədə müntəzəm olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarını xəbərdar etməlidir

 

35. İş icazəsinin müddətinin uzadılması üçün işəgötürən iş icazəsinin müddətinin bitməsinə azı neçə gün qalmış müvafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə müraciət etməlidir?
a. 10 gün
b. 20 gün
c. 25 gün
d. 30 gün

 

36. İş icazəsinin müddətinin uzadılması Məcəllənin neçənci maddəsində müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir?
a. 67-ci
b. 68-ci
c. 69-cu
d. 70-ci

 

37. Uyğun olmayan variantı seçin….
a. Əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin iş icazəsinin müddəti bitdikdə və ya əmək müqaviləsi vaxtından əvvəl pozulduqda, onu başqa işəgötürən yeni iş icazəsi almaqla öz yanında işə dəvət edə bilər.
b. İşəgötürən tərəfindən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxsə eyni vaxtda iki iş icazəsinin alınması qadağandır.
c. Əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin eyni işəgötürənin yanında başqa işə keçirilməsi ilə bağlı yeni iş icazəsi verildikdə əlavə dövlət rüsumu ödənilir
d. Əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə eyni işəgötürənin yanında başqa işə keçirilməsi ilə bağlı yeni iş icazəsi verildikdə, həmin iş icazəsinin müddəti əvvəlki iş icazəsinin müddətinin qüvvədə qalan hissəsindən çox olmamalıdır.

 

38. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılmış əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında məlumatlar hansı sistemə daxil edilir?
a. Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə
b. Vahid Miqrasiya Məlumat Sisteminə
c. Vahid Nəzarət sisteminə
d. Vahid Yoxlama sisteminə

39. Uyğun olmayan variantı seçin….
a. Əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin iş icazəsinin müddəti bitdikdə və ya əmək müqaviləsi vaxtından əvvəl pozulduqda, onu başqa işəgötürən yeni iş icazəsi almaqla öz yanında işə dəvət edə bilər.
b. İşəgötürən tərəfindən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxsə eyni vaxtda iki iş icazəsinin alınması qadağandır.
c. Əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin eyni işəgötürənin yanında başqa işə keçirilməsi ilə bağlı yeni iş icazəsi verildikdə əlavə dövlət rüsumu ödənilir
d. Əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə eyni işəgötürənin yanında başqa işə keçirilməsi ilə bağlı yeni iş icazəsi verildikdə, həmin iş icazəsinin müddəti əvvəlki iş icazəsinin müddətinin qüvvədə qalan hissəsindən çox olmamalıdır.

 

40. Məcburi köçkünlərin qeydiyyatıa alınmasını həyata keçirən orqan aşağıdakılardan hansıdır?
a. Xarici İşlər Nazirliyi
b. Daxili işlər Nazirliyi
c. Qaçqınkom
d. Heç biri

 

41. Əcnəbi torpaq sahəsi ala bilər?
a. Xeyr
b. Bəli

42. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavinləri kim tərəfindən təyin edilir?
a. Milli Məclis
b. İcra hakimiyyəti
c. Məhkəmə
d. Prezident

43. Vizanın müddəti başa çatdıqdan sonra əcnəbi neçə saat ərzində ölkəni tərk etməlidir?
a. 36 saat
b. 42 saat
c. 48 saat

 

44. Tranzit vizasında gedişin dayanacaqsız olması haqqında qeyd və ya möhür olmazsa əcnəbinin Azərbaycan Respublikasında ən çoxu neçə gün qalmaq imkanı var?
a. 5 gün müddətində
b. 6 gün müddətində
c. 7 gün müddətində
d. 10 gün müddətində

 

45. Qayıdış vizası verildiyi gündən hansı müddətə etibarlı sayılır?
a. 3 ay müddətə
b. 6 ay müddətə
c. 2 ay müddətə
d. 1 ay müddətə

 

46. Xidməti yoxlamanın aparılması qaydası kim tərəfindən müəyyən edilir?
a. AR Prezidenti.
b. M.M
c. DİN
d. Gömrük

 

47. Azərbaycan Respublikasının diplomatik pasportu hansı müddətə verilir?
a. 6 ilə və xüsusi səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün
b. 5 ilə və xüsusi səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün
c. 4 ilə və xüsusi səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün
d. 3 ilə və xüsusi səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi üçün

 

48. Hansı pasport dəyişdirildikdə dövlət rüsumu ödənilmir?
a. Ümumvətəndaş
b. Xidməti və diplomatik

 

49. Müraciətin forması hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?
a. Nazirlər Kabineti
b. M.M
c. DİN
d. XİN

 

50. Azərbaycan Respublikasının diplomatik pasportu hansı orqan tərəfindən verilir?
a. Daxili işlər Nazirliyi
b. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
c. Dövlət Miqrasiya Xidməti
d. Xarici İşlər Nazirliyi

 

51. Müraciət necə göndərilə bilər?
a. Elektron və ya kağız daşıyıcılar va¬sitəsilə
b. Poçt vasitəsilə
c. Şifahi şəkildə
d. Heç biri

52. Dövlət Miqrasiya Proqramı kim tərəfindən təsdiq edilir və hansı normativ hüquqi aktla təsdiqlənmişdir?
a. Milli Məclis:qərarla
b. Məhkəmə:rəyilə
c. Prezident: sərəncamla

53. Viza blankının sifarişi hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir
a. Dövlət Miqrasiya Xidməti
b. Xarici İşlər Nazirliyi
c. Daxili İşlər Nazirliyi
d. Maliyyə Nazirliyi

 

54. Xidməti viza nə vaxta qədər verilir?
a. 2 il
b. 3 il
c. 4 il
d. 1 il

 

55. Neçə cür giriş vizası var?
a. 2 (birtərəfli, ikitərəfli)
b. 2(birtərəfli, çox tərəfli)

 

56. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumu ödənilmir.
a. Doğru
b. Yalan

 

57. Azərbaycan Respublikasında neçə gündən artıq müvəqqəti olan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar?
a. 3 gün
b. 4 gün
c. 5 gün
d. 10 gün

 

58. Miqrasiya Məcəlləsinə əsasən yaxın qohum dedikdə kim başa düşülür?
a. ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı və onların övladları, baba, nənə, babanın (nənənin) atası və anası, nəvə, qayınata, qayınana, qayın, baldız;
b. ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı və onların övladları, baba, nənə, nəvə, dayı, bibi, əmi, xala;
c. ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı və onların övladları, baba, nənə, nəvə;

 

59. Sərhədkeçmə sənədlərindən biri yalnışdır
a. xarici passport
b. dənizçi kitabçası (vəsiqəsi),
c. qaçqınlara verilmiş yol sənədi
d. vətənə qayıdış şəhadətnaməsi
e. iş vizası

 

60. Viza əsasında gələnlər hansı müddətdə qala bilirlər
a. 90 gün
b. 30 gün
c. 20 gün
d. vizada göstərilən qalma müddətinə

 

61. Viza tələb olunmayan qaydada gələnlər
a. 90 gün
b. 60 gün
c. 30 gün
d. 120 gün

 

62. Əmək müqaviləsində nə müəyyənləşdirilir:
a. Sınaq müddəti ərzində qulluq keç¬mənin şərtləri müəyyənləşdirilir.
b. Stajorluq müddəti ərzində qulluq keç¬mənin şərtləri müəyyənləşdirilir
c. Stajorluq müddətindən sonra qulluq keç¬mənin şərtləri müəyyənləşdirilir
d. Heç biri

 

63. Miqrasiya orqanlarının işçiləri hər il məzuniyyətə çıxarkən, onlara
A) bir aylıq əmək haqqı həcmində müavinət ödənilir.
B) üç aylıq əmək haqqı həcmində müavinət ödənilir.
C) iki aylıq əmək haqqı həcmində müavinət ödənilir.
D) bir aylıq orta əmək haqqı həcmində müavinət ödənilir.
E) Iki aylıq orta əmək haqqı həcmində müavinət ödənilir.

 

64. Miqrasiya orqanları işçilərinin vəzifə maaşının məbləği
A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir.
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.
C) Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir.
D) qanunla müəyyən edilir.
E) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.

65. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında istifadə edilməsi üçün 16 yaşına çatanadək vətəndaşlığı olmayan şəxsə verilən şəxsiyyət vəsiqəsində göstərilmir.
A) yaşadığı yer
B) qan qrupu
C) onun doğulduğu yer və tarix
D) şəxsiyyət vəsiqəsini verən orqanının adı
E) gözlərinin rəngi haqqında məlumatlar

 

66. İşə cəlb edilən aşağıdakı hansı əcnəbi şəxslər üçün fərdi icazə alınması tələb olunur?
A) Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşayanlara
B) dövlət qeydiyyatına alınmış dini təşkilat və cəmiyyətlərdə dini fəaliyyətlə məşğul olanlara
C) kütləvi informasiya vasitələrinin akkreditə olunmuş əməkdaşlarına
D) dənizçilərə, idmançılara və incəsənət işçilərinə
E) Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici hüquqi şəxslərin və xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin rəhbərləri və onların müavinləri vəzifələrinə cəlb olunan əcnəbilərə

 

67. Aşağıdakılardan hansı olduğu yeri ifadə etmir:
a. şəxsin yaşayış yeri sayılmayan müvəqqəti yaşadığı mehmanxana
b. kempinq, turist bazası
c. xəstəxana və ya digər belə ictimai yer
d. şəxsin daimi və ya müvəqqəti yaşayış yeri sayılan mənzil, digər yaşayış sahəsi (özünün, qohumunun, tanışının və s.)

 

68. Viza haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:
a. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən müəyyən olunmuş qaydada keçməsi üçün sənəddir
b. Azərbaycan Respublikasına gəlməsinə icazə verən sənəddir
c. Azərbaycan Respublikasından getməsinə icazə verən sənəddir
d. vizada göstərilmiş müddət ərzində ölkədə müvəqqəti yaşamasına hüquq verən rəsmi sənəd

 

69. Şəxsin miqrasiya uçotuna alınması üçün əsaslardan hansı yalnışdır:
a. əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasına girişi
b. əcnəbinin Azərbaycan Respublikasında doğum faktının qeydə alınması
c. Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan şəxsin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilməsi
d. əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasında vəfatı

 

70. Yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaş ölkədən kiminlə gedə bilər? Biri yalnışdır.
a. Valideynləri
b. Qəyyumları və ya himayəçisi
c. övladlığa götürəni
d. yaxın qohumları

 

71. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçmək üçün əcnəbilərə hansı növ viza verilir?
a. Turist vizası
b. Mədəniyyət vizası
c. Rəsmi səfər vizası
d. Tranzit vizası

 

72. Azərbaycanda işləmək istəyən əcnəbilərə hansı dövlət orqanı tərəfindən fərdi icazə verilir?
a. Daxili işlər Nazirliyi
b. Maliyyə Nazirliyi
c. İcra Hakimiyyəti
d. Dövlət Miqrasiya Xidməti

 

73. Azərbaycan Respublikasının yaşayış yeri hansı sənədlə müəyyən edilir?
a. Pasport
b. Etibarnamə
c. Şəxsiyyət vəsiqəsi
d. Torpaq haqqında sənədlə

 

74. Sınaq müddəti ilə dövlət qul¬luğuna qəbul edilən şəxslə bağlanan əmək müqaviləsinin nümunəsi kim tərəfindən müəyyən edilir?
a. M.M
b. Nazirlər Kabineti
c. AR Prezidenti
d. DİN

 

75. Kimlər növbəti attestasiyadan keçirilmirlər?
a. Tutduğu vəzifədə 1 ildən az qulluq keçən
b. habelə staj və sınaq müddətində olan dövlət qulluqçuları.
c. Tutduğu vəzifədə 2 ildən az qulluq keçən

 

76. Uşağa qulluq etmək üçün mə-zuniyyətdə olan dövlət qulluqçusu nə zaman attestasiyadan keçməlidir?
a. qulluq keçməsini davam etdirməyə başladıqdan sonra bir ildən tez olma¬yaraq attestasiyadan keçməlidir.
b. qulluq keçməsini davam etdirməyə başladıqdan sonra iki ildən tez olma¬yaraq attestasiyadan keçməlidir.
c. qulluq keçməsini davam etdirməyə başladıqdan sonra üç ildən tez olma¬yaraq attestasiyadan keçməlidir.
d. qulluq keçməsini davam etdirməyə başladıqdan sonra dörd ildən tez olma¬yaraq attestasiyadan keçməlidir.

77. Qaçqın vəsiqəsi hansı dövlət orqanı tərəfindən verilir
a. Dövlət Miqrasiya Xidməti
b. Daxili İşlər Nazirliyi
c. Xarici İşlər Nazirliyi

 

78. 16 yaşına çatmamış vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilərkən dövlət rüsumu …..?

a. ödənilmir
b. ödənilir

 

79. 16 yaşına çatmış vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilərkən dövlət rüsumu …..?
a. ödənilmir
b. ödənilir

 

80. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Miqrasiya Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasına gəlişinə neçə il müddətinə qadağa qoyulur?
a. 4
b. 5
c. 3
d. 1

 

81. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olması neçə gündən artiq ola bilməz?
a. 60
b. 90
c. 30
d. 180

 

82. Uğunlaşdırın.
A) Rəsmi səfər məqsədi ilə verilən giriş vizası
B) Turizm Məqsədi ilə Verilən Giriş Vizasi
C) Elm və ya təhsil məqsədi ilə verilən giriş vizası
D) Mədəniyyət və idman məqsədləri ilə verilən giriş vizası
1. 180
2. 60
3. 30
4. 90
a) A-1, B-2, C-3,D-4
b) A-2, B-3, C-4, D-1
c) A-1, B-3, C-4, D-2
d) A-3, B-1, C-2, D-3

 

83. Dövlət Miqrasiya Proqramı hansı illəri əhatə edir?
a. 2007-2008
b. 2006-2010
c. 2007-2009
d. 2006-2008

 

84. 5 il müddətinə və ya xüsusi səlahiyyətləri yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müddətə hansı pasportlar verilir?
a. Diplomatik, Xidməti
b. Ümumvətəndaş
c. Rəsmi səfər

 

85. Ən geci 2 ay keçdikdən sonra attestasiyanın nəticələri əsasında hansı qərarlar qəbul edilə bilməz?
a. dövlət qulluqçusunun aşağı vəzifəyə keçirilməsi və ya tutduğu vəzifədən azad edilməsi haqqında qərarlar qəbul edilə bilməz.
b. dövlət qulluqçusunun aşağı vəzifəyə keçirilməsi və ya tutduğu vəzifədən azad edilməsi haqqında qərarlar qəbul edilə bilər
c. Töhmət verilə bilməz
d. Cəza verilə bilməz

 

86. AR vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi hansı yaşlarda dəyişdirilir?
a. 25-45-55
b. 25-50-65
c. 25-35-50
d. Heç biri

 

87. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavinləri kim tərəfindən təyin edilir?
a. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi
b. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
c. Millit Təhlükəsizlik Naziri
d. Milli Məclisin Sədri

 

88. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəis müavinlərinin vəzifə bölgüsü kim tərəfindən aparılır?
a. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
b. Milli Məclis
c. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi

 

89. Azərbaycan Respulikasında neçə pasport növü var?
a. 3
b. 2
c. 5

 

90. Çoxdəfəlik giriş vizasının etibarlılıq müddəti nə qədərdir?
a. 2 ildən 3 ilə qədər
b. 1 ildən 2 ilədək
c. 3 ildən 4 ilədək
d. Müddətsizdir

91. Mədəni davranış nədir?
a. Dövlət qulluqçusu bütün şəxslərə, o cümlədən birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə və ya tabeliyində olan şəxslərə mü¬na¬sibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli olmalıdır.
b. Dövlət qulluqçusu müəyyən şəxslərə, o cümlədən birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə və ya tabeliyində olan şəxslərə mü¬na¬sibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli olmalıdır.
c. Dövlət qulluqçusu bütün şəxslərə, o cümlədən birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə mü¬na-sibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli olmalıdır.
d. Heç biri doğru deyil

92. Viza blankı üzərindəki yazılar hansı dillərdə yazılır?
a. Azərbaycan və viza verilən ölkənin dilində
b. Yalnız ingilis dilində
c. İngilis və rus dilində
d. Yalnız azərbaycan dilində

93.Maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər dövlət qulluqçusuna ondan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, o, bu barədə kimə məlumat verməlidir?
a. Məhkəməyə
b. DİN-ə
c. XİN-ə
d. Birbaşa rəhbərinə.

94. Dövlət sirri nədir?
a. Dövlətin hərbi, xarici-siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət tərəfindən mühafizə edilən və yayıl¬ması AR-nın təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən məlumatlar
b. Dövlətin hərbi, xarici-siyasi, kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət tərəfindən mühafizə edilən və yayıl¬ması AR-nın təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən məlumatlar
c. Yalnız hərbi sirr
d. İqtisadi sirr

 

95. Dövlət sirri təşkil edən məlumat¬ların məxfilik qriflərinin növlərindən hansı yalnışdır
a. Xüsusi əhəmiyyətli
b. Tam məxfi
c. Məxfi.
d. Açıq-aşkar

 

96. Məlumatın məxfiləşdirilməsi ilə əlaqədar onun mülkiyyətçisinə dəyən ziyanın əvəzi hansı qaydada ödənilir?
a. Bağlanmış müqavilə əsasında dövlət tərəfindən.
b. Bağlanmış müqavilə əsasında şirkət tərəfindən.
c. Bağlanmış müqavilə əsasında qeyri-təşkilat tərəfindən.
d. Heç biri tərəfindən

97. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını təsdiq edən sənədlər aşağıdakılardan hansı düzgün deyil?
a. doğum haqqında şəhadətnamə;
b. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi;
c. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportu.
d. Qayıdış Şəhadətnaməsi

98.Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və onların məxfiləşdirilməsi hansı prinsiplər ilə tənzimlənmir?
a. Qanunilik,
b. Əsaslılıq,
c. Vaxtında həyata keçirilmə
d. Konkretlilik

 

99. Şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını əldə etməsi ilə bağlı yalnış olan variantı seçin?
a. Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşından doğulduqda
b. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul edildikdə
c. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində nəzərdə tutulmuş əsaslar olduqda
d. Bu qanunda nəzərdə tutulmuş başqa əsaslar olmadıqda

 

100. Qaçqın statusuna malik olan şəxslər hansı ayrıseçkiliyə məruz qalmış hesab edilir?
1. Mədəni
2. Dini
3. Regional
4. İrqi
a). 1-2
b). 1-3
c). 2-4
d). 1-4

 

101. Olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmaq üçün hansı yolla müraciət edə bilər? Biri yalnışdır:
a. Electron poçtla
b. Poçtla
c. Şəxsən
d. Etibarnamə əsasında

 

102. Nigah bağlayan şəxsin vətəndaşlığı yoxdursa, nigahın bağlanması şərtləri hansı ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir
a. Azərbaycan Respublikasının
b. Qonşu dövlətlərdən birinin
c. Daimi yaşadığı ölkənin
d. Heç biri

 

103. Azərbaycan Respublikasında nigahın bağlanmasının forma və qaydaları müəyyən edilir.
a.Qaydalarla
b.Beynəlxalq müqavilələrlə
c.Qanunvericiliklə
d.Heç biri

 

104. Yol sənədi kimlərə verilir
a.Əcnəbilərə
b.Vətəndaşlığı olmayanlara
c.Qaçqınlara
Heç birinə

105. Kimlər dövlət sirri ilə işləməyə yoxlama tədbirləri keçirilmədən bu¬raxılırlar. Yalnış olanı seçin…

a. Fiziki şəxslər
b. AR Milli Məclisinin deputatları,
c. Hakimlər,
d. Vəkillər.

 

106. AR vətəndaşlığının verilməsi haqqında qərar kim tərəfindən qəbul edilir?
a. Dövlət Miqrasiya Xidməti
b. Prezident
c. Milli Məclis
d. Xarici İşlər Nazirliyi

 

107. Tranzit keçid zamanı əcnəbilərin vizada göstərilən müddətdən artiq Azərbaycan Respublikasının ərazisində məcburi dayanması hansı hallarda mümkündür?
1.Şəxsi təşəbbüsü olduqda
2.Nəqliyyatın hərəkətinə maneə olan təbii fəlakət baş verdikdə
3.Avtonəqliyyat vasitəsinin sıradan çıxması
4.Qonşu dövlətin ərazisində müharibə şəraiti yarandıqda
a) 1,3
b) 2,4
c) 1,4
d) 2,3

 

108. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda daimi yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının qanunla qorunan mənafelərini müdafiə edir:
a.AR-nın diplomatik nümayəndəlikləri
b.AR-nın yerli diaspora təşkilatı
c.Vətəndaş özü
d.Heç biri

 

109. Giriş vizası hansı növlərə bölünür
1.Birdəfəlik
2.İkidəfəlik
3.Çoxdəfəlik
4.Ümumi
a.1,3
b.2,4
c.2,3

110. Giriş vizasının kateqoriyalarına aiddir.
1. Diplomatik
2. Xidməti
3. Birdəfəlik
4. Çoxdəfəlik
a. 1,2
b. 3,4
c. 1,3
d. 2,4

 

111. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə aşağıdakı hallarda verilə bilməz.
A) həmin şəxslər iqtisadiyyat, sənaye, müdafiə, elm, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssis olduqda.
B) həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində qiyabi təhsil aldıqda
C) həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fərdi iş icazəsi aldıqda,
D) həmin şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı ilə yaxın qohumluq münasibətlərində olduqda
E) dövlət qeydiyyatına alınmış dini qurumlarda peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olduqda;

112. Əcnəbinin ölkə hüdudlarından kənara çıxarılması (deportasiya) hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?
a. Dövlət Miqrasiya Xidməti
b. Daxili İşlər Nazirliyi
c. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

 

113. Vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi hansı orqan tərəfindən verilir?
a. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
b. Xarici İşlər Nazirliyi
c. DİN
d. Dövlət Miqrasiya Xidməti

114. Tranzit vizası neçə gün qalma imkanı verir?
a. 5 gün
b. 6 gün
c. 7 gün
d. 15 gün
e. 1 ay

 

115. AR neçənçi ildə YUNESKO-ya üzv olmuşdur
a. 06.10. 1995
b. 05.11. 1997
c. 01.12.1998
d. 05.09.1993
e. 03.06.1992

116. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı nə vaxt yarandı?
a. 6 may 2003
b. 7 may 2005
c. 3 iyul 1996
d. 5 may 1949
e. 3 avqust 1949

117. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Naxçıvan ofisi nə vaxt yaranıb?
a. 1997
b. 1994
c. 2003
d. 2005
e. 1998

 

118. Azərbaycan Dünya Turizm Təşkilatına üzv oldu?
a. 2005
b. 2002
c. 2003
d. 2001
e. 1999

119. İş icazəsi necə olmalıdır?. Yalnış olan variantı təyin edin….
a. İş icazəsi blankının ciddi hesabat sənədi kimi qeydiyyat seriyası və nömrəsi
b. Qiymətli kağızların səviyyəsində qoruyucu nişanları olmalıdır.
c. İş icazəsinin təsviri, spesifikasiyası və nümunəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.
d. Qiymətli kağızların səviyyəsində olmamalıdır

 

120. Hansı müraciətlərə baxılmır?
a. Anonim.
b. Yazılı
c. Şifahi

121. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Bakı ofisi nə vaxt açılıb?
a. 1995
b. 1996
c. 1998
d. 1999
e. 2000

 

122. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının qərərgahı hansı şəhərdədir?
a. Vaşinqton
b. Paris
c. Cenevrə
d. Roma
e. Nyu-York

 

123. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya İdarəetmə Siyasəti Konsepsiyası” kim tərəfindən təsdiq edilmişdir?
a. Prezident
b. Milli Məclis
c. Baş Nazir
d. İcra Hakimiyyəti
e. Qaçqinkom

 

124. Hansı dövlət orqanı əcnəbilərin viza müddətlərinin artırılması məsələləri ilə məşğul olur?
a. Daxili İşlər Nazirliyi
b. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
c. Dövlət Miqrasiya Xidməti
d. Xarici İşlər Nazirliyi
e. Heç biri

 

125. AR Dövlət Miqrasiya İdarəetmə Siyasi Konsepsiyasının” görə AR-ə qaçqınların ilk axını nə vaxt baş verib?
a. 1988-1992
b. 1988-1994
c. 1999-2005
d. 1999-2007
e. 1995-2003

 

126. AR ərazisində daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərdə iştirak edə bilərlər?
a. Bəli, 5 il daimi yaşadıqda
b. İcazə almalidirlar
c. Heç bir halda

 

127. Müvəkkil aparatının və regional mərkəzlərinin işçilərinin hüquq və vəzifələrindən biri doğru deyil
a. Müvəkkilin aparatının və regional mərkəzlərinin işçilərini Müvəkkil işə götürür və işdən azad edir.
b. Müvəkkil aparatının və regional mərkəzlərinin işçilərinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir.
c. Müvəkkilin aparatının və regional mərkəzlərinin işçilərini Müvəkkil işə götürür və Prezident işdən azad edir.

128. Vətəndaşlığı olmayan şəxslər hansı halda Prezident seçkilərində iştirak edə bilərlər?
a. İcazə vəsiqəsi əsasında
b. Daimi yaşamaq hüququ olduqda
c. Müvəqqəti yaşamaq hüququ olduqda
d. Heç bir halda
e. Beynəlxalq sənəd hüququna əsasən

129. AR vətəndaşlığını təsdiq edən sənədlər hansı aid deyil
a. Şəxsiyyət vəsiqəsi,
b. hərbi bilet
c. pasport
d. etibarnamə

 

130. AR şəxsiyyət vəsiqəsi vətəndaşın və ya onun qanuni numayəndəsinin müraciətindən sonra ən geci neçə gün ərzində verilir?
a. 9 gün
b. 10 gün
c. 5 gün
d. 30 gün
e. 15 gün

 

131. AR vətəndaşı AR vətəndaşlığından çıxması barədə vəsatətlə hansı dövlət orqanına müraciət etməlidir?
a. Dövlət Miqrasiya Xidməti
b. Xarici İşlər Nazirliyi
c. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
d. Daxili İşlər Nazirliyi
e. Qaçqınkom

 

132. Dövlətin ərazisində qalmaq üçün verilmiş icazə ləğv edildikdən sonra əcnəbinin ölkənin ərazisindən çıxarılması üçün həyata keçirilən tədbir necə adlanır?
a. İnzibati qaydada kənara çıxarilma
b. Uzaqlaşdirilma
c. Deportasiya
d. Heç biri

 

133. Dövlət Miqrasiya Xidməti daimi yaşamaq üçün müraciət etmiş şəxslərdən aldığı sənədləri baxılması üçün hansı orqana göndərir?
a. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə . Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti iki ay müddətində daxil olmuş sənədlərlə bağlı yoxlamalar apardıqdan sonra sənədləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinə qaytarır.
b. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti üç ay müddətində daxil olmuş sənədlərlə bağlı yoxlamalar apardıqdan sonra sənədləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinə qaytarır.
c. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə . Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti dörd ay müddətində daxil olmuş sənədlərlə bağlı yoxlamalar apardıqdan sonra sənədləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinə qaytarır.
d. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə . Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bir ay müddətində daxil olmuş sənədlərlə bağlı yoxlamalar apardıqdan sonra sənədləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinə qaytarır.

 

134. İşçi tərəfindən etik davranış qaydaları pozulduğu halda aşağıdakı
tədbirlərdən hansı yanlışdır
a. şikayətlər qəbul olunmur
b. araşdırma aparılır
c. tövsiyyələr verilir
d. məruzələr tərtib edilir

 

135. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini itirdikdə onu harada, nə vaxt və hansı şəraitdə itirdiyini göstərməklə dərhal şəxsiyyət vəsiqəsi verən müvafiq dövlət orqanına :
a. Şifahi məlumat verməlidir.
b. Yazılı məlumat verməlidir
c. Anonim məlumat verməlidir
d. Ərizə ilə müraciət etməlidir

136.Yol sənədləri hansı beynəlxalq təşkilatın standartlarına uyğun olmalıdır?
a. Mülki Aviasiya Təşkilatı
b. BMT
c. MDB
d. Şengen
e. Heç biri

137. İşə cəlb edilən aşağıdakı hansı əcnəbi şəxslər üçün fərdi icazə alınması tələb olunur?

a. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşayanlara
b. dövlət qeydiyyatına alınmış dini təşkilat və cəmiyyətlərdə dini fəaliyyətlə məşğul olanlara
c. kütləvi informasiya vasitələrinin akkreditə olunmuş əməkdaşlarına
d .dənizçilərə, idmançılara və incəsənət işçilərinə
e. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici hüquqi şəxslərin və xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin rəhbərləri və onların müavinləri vəzifələrinə cəlb olunan əcnəbilərə

 

138. Vətənindən kənarda daimi yaşayan və öz vətəni ilə daim əlaqəsi olan miqrantların icması necə adlanır?
a. Konsul
b. Səfirlik
c. Diaspor
d. Xarici səfirlik
e. İctimai Birlik

 

139. Qara dəniz Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı neçə üzv ölkə tərəfindən və nə vaxt yaradılıb?
a. 25 iyun 1992-ci ildə 11 dövlət tərəfindən İstanbulda
b. 19 avqust 1993-cü ildə 15 dövlət tərəfindən Ankarada
c. 25 yanvar 1999-cu ildə 20 dövlət tərəfindən Parisdə
d. 1 noyabr 2001-ci ildə 9 dövlət tərəfindən Vaşinqtonda
e. Heç biri düz deyil

140. DMX-yə nə vaxt hüquq-mühafizə orqanı statusu verildi?
a. 8 iyun 2009
b. 7 iyun 2001
c. 6 avqust 2009
d. 1 may 1998
e. 4 may 2007

 

141. Miqrasiya Məcəlləsinə əsasən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verilmir (müddəti uzadılmır), əvvəl verilmiş icazə isə ləğv edilir.Biri yanlışdır.
A) Azərbaycan Respublikasının bir il ərzində ərazisində kənarda olduğu günlərin cəmi 180 gündən çox olduqda,
B) Azərbaycan Respublikasında olması arzuolunmaz hesab edildikdə;
C) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin siyahısında nəzərdə tutulmuş xəstəlik virusu daşıyıcısı olduqda (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə nikahda olanlar istisna olmaqla),
D) Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə və ya ictimai asayişə zərər vurula biləcəyi hallarda,
E) 180 gün ərzində 90 gündən çox Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda olduqda,

142. AR qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün peşə hazırlığını hansı qurumlar həyata keçirir?
a. DMX
b. XİN
c. MTN
d. Qaçqınkom
e. İdarəetmə

143.18 dekabr nə günü kimi qeyd olunur?
a. Uşaqlar günü
b. Beynəlxalq miqrant
c. Beylnəlxalq hüquq
d. Qadinlar günü
e. Heç biri düz deyil

 

144.Beyin axını və fayda anlayışı miqrasiyanın idarə olunmasının hansı sahəsinə daxildir?
a. Xarici
b. Daxili
c. Beynəlxalq

 

145.Viza, ölkəyə gəlmə və qalma anlayışı sistemləri miqrasiyanın idarə olunmasının hansı sahəsinə daxildir?
a. Daxili
b. Xarici
c. Heç biri

 

146.Qayıtma və reinteqarsiyaya yardım anlayışı miqrasiyanın idarə olunmasının hansı sahəsinə daxildir?
a. Xarici
b. Daxili
c. Həm daxili həm xarici

 

143. Vətəndaşliq mənsubiyyəti nə ilə müəyyən olunur?
A. Prezident adminstrasiyasinin qerari ile
B. Konistitusiya ile
C. Dovlet Miqrasiya xidmetinin mecellesi ile
D. MTN -nin vətəndaşlıq məsələləri şöbəsinin qərari ilə

 

144. Daktiloskopik qeydiyyat neçə cür olur?
A. 2 mecburi, konullu
B. 3mecburi, konullu, məhkəmə qərari ilə
C. 3 mecburi, konullu, ohtelikle
D. 2 məhkəmə qərarı ilə və götürülmüş öhtəliklə.

 

145. Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanunun əhatə dairəsi
A) Bu qaydalar inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçusu statusuna malik olan bütün şəxslərə şamil edilir.
B)Bu qaydalar dövlət qulluğunda olan bütün şəxslərə şamil edilir.
C) Bu qaydalar Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına şamil edilir.
D) Bu qaydalar dövlət qulluqçusu statusuna malik olan bütün şəxslərə şamil edilir.
E) dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunmasının təmin edilir.

 

146. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında qanuna əsasən aşağıdakı fikirərdən biri yalnışdır.
A) Dövlət dilinin tətbiqinin normaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
B) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən digər ölkələrdə keçirilən hər hansı rəsmi mərasim və tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində aparılır.
C) Azərbaycan coğrafi adlarının xarici dillərdə verilməsi Azərbaycan dilində səslənməsinə, coğrafi adların beynəlxalq yazılış qaydalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.
D) Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq yazışmaları dövlət dilində aparılır.
E) Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

 

147. Az. Res. Dovlet gerbi Azerbaycanda neyin remzidir?
A. Erazi butovluyunun
B. Dovlet suverenliyinin
C. Dovletin musteqilliyinin
D. Xalqin vahidliyini

 

148. Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən aşağıdakılardan hansı yalnışdır?
A) Konsulluqlar Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin tabeliyində olaraq Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliyi başçısının ümumi siyasi rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir.
B) Konsulluğun vəzifəli şəxsləri və konsulluğun əməkdaşları Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində dövlət qulluğundadırlar.
C) Yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı konsulluğun vəzifəli şəxsi ola bilər.
D) Konsul miras əmlakı Azərbaycan Respublikasında yaşayan vərəsələrə vermək üçün qərar qəbul etmək hüququna malik deyil.
E) Konsul Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına pasport vermək, onların pasportlarının vaxtını uzatmaq və bu pasportlarda dəyişikliklər etmək hüququna malikdir.

 

149. DTX Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verilməsi ilə bağlı müraciət etmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında neçə iş günü ərzində rəy verir:
a. 7
b. 10
c. 15
d. 20

 

150. DTX tərəfindən 10 iş günü ərzində müvafiq rəy bildirilmədikdə:
a. müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsinə etiraz olunmadığı kimi qəbul edilir
b. imtina edilir
c. yeni sorğu göndərilir və bu sorğuya 3 gün ərzində baxılır
d. yeni sorğu göndərilir və bu sorğuya 5 gün ərzində baxılır

 

151. Azərbaycan Respublikasi Konstitusiyasina görə Vətəndaşlığa qəbul və Vətəndaşlıqdan çıxmaq üçün hansı orqana müraciət edilir?
A. Dövlət Miqrasiya Xidmeti
B. Nazirler kabineti
C. Milli Meclis
D. Azərbaycan Respublikasının ali baş komandanı
E. Daxili Iwler Nazirliyi yaninda Vetendawliq Wobesi.

 

152. Aşağıdakı variantlardan biri yalnışdır
A. Fərdi icaze 1il müddətinə verilir 5 dəfə artırılır
B. 3aydan cox olmamaq werti ile ezamiyyete gelen wexslere Ferdi icaze teleb olunmur
C. FI nin verilmesinin esas xususiyyeti ecnebinin celb edildiyi yere AR vetendawlarinin iddia etmediyi vakant yer olmalidir.
D. Idmancilar, incesenet xadimlerinden FI teleb olunmur

 

153. Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsvirindən istifadə olunmur.
A) Azərbaycan Respublikası parlamentinin rəsmi nəşrlərində Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) aparatının möhür və blanklarında.
C) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş hallarda Dövlət sərhəd nişanlarında
D) Azərbaycan Respublikası Milli Bankının buraxıldığı kağız və metal pul nişanlarında, Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağızlarında
E) Dövlət istiqraz vərəqələrində və lotereya biletlərində

 

154. Tiplərindən asılı olmayaraq AR pasportlarında yazılar hansı dildə qeyd olunur?
a. Rus və ingilis
b. Azərbaycan və ingilis
c. Fransız və italyan
d. Azərbaycan və fransız

 

155. İş icazəsinin müddəti hər dəfə hansı müddətə uzadıla bilər?
a. 6 aydan çox olmayan müddətə
b. 2 ildən çox olmayan müddətə
c. 1 ildən çox olmayan müddətə
d. Heç biri

 

156. Məcburi köçkün hansı halda daimi yaşayış yerini tərk etməyə məcbur olur?
1. Hərbi təcavüz
2. Texnogen fəlakət
3. Milli ayrıseçkilik
4. Demoqrafik xüsusiyyətlər
a. 1,2
b. 3,4
c. 1,3
d. 2,4

 

157. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin müddəti ilə bağlı fikirlərdən biri yalnışdır:
a. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə, Miqrasiya Məcəllənin 45.0.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, ərizəçinin müraciətində göstərilən, lakin 1 ildən artıq olmayan müddətə verilir
b. müvafiq əsas olduqda, hər dəfə 1 ildən çox olmayan müddətə uzadıla bilər.
c. ölkə iqtisadiyyatına azı 500.000 manat məbləğində investisiya qoymş əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə ərizəçinin müraciətində göstərilən, lakin 3 ildən artıq olmayan müddətə verilir və müvafiq əsas olduqda, hər dəfə 3 ildən çox olmayan müddətə uzadıla bilər.
d. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin müddəti uzadıldıqda, vəsiqə yenisi ilə əvəz edilir

 

158. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilmədiyi (müddətinin uzadılmadığı) hallardan biri səhv göstərilib:
a. şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri olmadıqda və ya nəzərdə tutulan sənədlərdən biri və ya bir neçəsi təqdim edilmədikdə
b. pasportunun və ya digər sərhədkeçmə sənədinin etibarlılıq müddətinin bitməsinə 6 aydan az vaxt qaldıqda
c. əvvəllər Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılmaqla, həmin şəxslərin ölkəyə girişinə məhdudiyyət qoyulduqda
d. 180 gün ərzində 90 gündən çox Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda olduqda

159. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilmədiyi (müddətinin uzadılmadığı) hallardan biri səhv göstərilib:
a. xarici dövlətdə daimi yaşamaq üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk etdikdə
b. Azərbaycan Respublikasında olması arzuolunmaz hesab edildikdə
c. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşadığı dövrdə Azərbaycan Respublikasına gəlişinin bəyan edilmiş məqsədini pozduqda
D)şəxs miqrasiya qanunvericiliyini pozduğuna görə son üç il ərzində iki dəfə və ya daha çox inzibati məsuliyyətə cəlb olunduqda.

160. Uşaqlar barəsində dövlət siyasəti ibarətdir:
1. Uşaqlarin tehsil alması
2. Uşaqlarin məişət şəraiti ilə təminatı
3. Uşaqların məcburi işə cəlbi
4. Uşaqların ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması
A) 1,2 B) 3,4 C) 1,4 D) 2,3

161. Çap olunmuş viza blanklarının saxlanılması hansı nazirlik tərəfindən həyata keçirilir?
a. Maliyyə Nazirliyi
b. Müdafiə Nazirliyi
c. Xarici İşlər Nazirliyi
d. Daxili İşlər Nazirliyi
e. Heç biri

 

162. Maliyyə Nazirliyi viza blanklarının hansı Nazirliyin müraciətinə əsasən buraxılmasını təmin edir.
a. DİN
b. MTN
c. DMX
d. XİN

 

163. AR dövlət miqrasiya siyasəti formalaşdırılan zaman nəzərə alınmışdır:
1. Milli mənafelər
2. Beynəlxalq normalar
3. Qloballaşma
4. İqtisadi inkişaf
A) 1,3 C) 1,2
B) 2,4 D) 3,4

 

164. Valideynləri naməlum uşaqların vətəndaşlığı?
A)Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan, hər iki valideyni naməlum uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır.
B)Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan, hər iki valideyni naməlum uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı deyil

 

165. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Az.Res-nin ərazisindən tranzitlə keçidinə nəzarəti hansı orqanlar həyata keçirir?
a. DİN
b. XİN
c. Dovlet Miqrasiya Xidmeti ve Sərhəd Xidməti
d. Milli Məclis
e. Məhkəmə

 

166. Əcnəbilərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması üçün dövlət rüsumu
A) ödənilmir
B) ödənilir

 

171. Azərbaycan Respublikasının 15 yaşına çatmamış hər bir vətəndaşı üçün şəxsiyyət vəsiqəsi Qanunla müəyyən edilmiş qaydada……?
A) Özü müraciət etdikdə verilir.
B) Onun qanuni nümayəndəsi müraciət etdikdən sonra verilir
C) Yalnız iki valideyninin müraciəti əsasında verilir

 

172. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında ”
AR Qanununa əsasən təklif nədir?
A) Dövlət hakimiyyəti orqanı, idarə, təşkilat və müəssisənin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasını, təhsil, elm, texniki, hüquq, yaradıcılıq və başqa sahələrlə bağlı məsələlərin həllini nəzərdə tutan müraciət
B) Vətəndaşlara məxsus hüquqların həyata keçirilməsi ilə bağlı tələbləri nəzərdə tutan müraciət
C) Dövlət orqanına, idarəsinə, təşkilatına və müəssisəsinə pozulmuş hüququn bərpası tələbi barədə müraciət
D) Heç biri

 

173. Miqrasiya uçotu aparılarkən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında hansı məlumatların toplanması həyata keçirilir?
1. Vətəndaşlıq
2. Peşə
3. Dini mənsubiyyət
4. Milli mənsubluq
A) 1,2-C) 1,3
B) 3,4 D) 2,4

 

174. AR ərazisini tərk etmək üçün istifadə edilən sənədlərdən biri yanlışdır
a. Pasport
b. Qayıdış şəhədatnaməsi
c. Dənizçi kitabi
d. Dənizçinin vəsiqəsi

175. Xarici ölkədə pasportunu itirmiş, pasportu oğurlanmış və ya yararsız hala düşmüş, pasportunun etibarlılıq müddəti bitmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və onunla birgə Azərbaycan Respublikasına qayıdan 18 yaşına çatmayan və ya xarici dövlətdə 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan övladının ölkəyə qayıtmaq hüququ verən sənəd hansıdır?
a. Doğum haqqında şəhadərnamə
b. Yol sənədi
c. Qayıdış şəhadətnaməsi
d. Şəxsiyyət vəsiqəsi

 

176. Yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaş ölkədən kiminlə gedə bilər? Biri yalnışdır.
a. Valideynləri
b. Qəyyumları və ya himayəçisi
c. övladlığa götürəni
d. yaxın qohumları

 

177. İşçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı azı neçə saat olmalıdır?
A) 12
B) 18
C) 24

 

178. Mülkiyyət sahibi mülkiyyətdən hansı yolla məhrum edilə bilər?
A) Milli Məclisin qərarı
B) Prezidentin sərəncamı
C) Nazirlər Kabinetinin qərarı
D) Məhkəmənin qərarı

 

179. Xarici ölkələrdə işə düzəlmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qeydiyyata alınması. Yalnış olani seçin!
A) Xarici ölkələrdə işə düzəlmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qeydiyyata alınmasını
B) Bununla bağlı elan və reklamların verilməsini yalnız müvafiq vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi razılıq almış hüquqi şəxslər həyata keçirə bilərlər.
C) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəldilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində doğru olmayan məlumatların yayılmasına görə hüquqi şəxslər qanunla müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
D) Xarici ölkələrdə işə düzəlmək məqsədi ilə viza alınmasını

 

180. Nikah bağlandıqda və pozulduqda vətəndaşlığın saxlanması. Yanlış olan variant?
A) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan kişi və ya qadın əcnəbi iləvə ya vətəndaşlığı olmayan şəxslə nikah bağlaması və ya nikahı pozması ər və arvadın vətəndaşlığının dəyişməsinə səbəb olmur.
B) Ərin (arvadın) vətəndaşlığının dəyişməsi arvadın (ərin) vətəndaşlığının
dəyişməsinə səbəb olmur.
C) Ərin (arvadın) vətəndaşlığının dəyişməsi arvadın (ərin) vətəndaşlığının
dəyişməsinə səbəb olur

181. Yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaş ölkədən valideynlərinin biri ilə getdikdə digər valideynin notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı tələb olunur. Bu razılıqın alınmasında hansı halda digər valideynin razılıği tələb olunmur ?biri yalnışdır.
a. vətəndaşın valideynlərindən birinin ölüm haqqında şəhadətnaməsi, ölmüş və ya itkin düşmüş elan edilməsi
b. valideynlik hüququndan məhrum edilməsi barədə məhkəmənin qərarı
c. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş doğum haqqında akt qeydində ata barədə məlumatın ananın göstərişi üzrə yazılması haqqında arayış olduqda (F4 N-li arayış)
d. övladlığa götürülmə barədə şəhadətnamə və ya valideynlərindən birinin əcnəbi vətəndaş olduğunu sübut edən sənəd əsasında

 

182. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi haqda fikirlərdən biri yalnışdır:
a. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçmək şərti ilə, pasportları və ya digər sərhədkeçmə sənədləri əsasında Azərbaycan Respublikasına gələ və Azərbaycan Respublikasından gedə bilərlər
b. Xarici dövlətlərlə müvafiq beynəlxalq müqavilələr bağlanmış olduğu hallarda əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasına vizasız qaydada gələ bilərlər.
c. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər pasportları və ya digər sərhədkeçmə sənədləri və Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilmiş müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələri əsasında Azərbaycan Respublikasından gedə və viza alaraq Azərbaycan Respublikasına qayıda bilərlər
d. Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər onlara Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara getmək üçün verilən “Yol sənədi” əsasında Azərbaycan Respublikasından gedə və viza almadan Azərbaycan Respublikasına gələ bilərlər

183. Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasına gəlmək hansı halda qadağan edilir:
a. Şəxs miqrasiya qanunvericiliyini pozduğuna görə son üç il ərzində iki dəfə və ya daha çox inzibati məsuliyyətə cəlb olunduqda
b. şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və ya Azərbaycan Respublikasının maraqlarına (mənafelərinə) qarşı cinayət törətdiyinə görə məhkum olunduqda, əgər məhkumluğu qanunla müəyyən edilmiş qaydada ödənilməmişdirsə və ya götürülməmişdirsə;
c. əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olması və yaşaması qaydalarını pozduğuna görə barəsində Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarma tətbiq edilmədən inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq edilmiş şəxs cəriməni (hesablanmış dəbbə pulu daxil olmaqla) ödəmədikdə;
d)şəxs əvvəllər Azərbaycan Respublikasında olarkən ölkəyə gəlişinin bəyan edilmiş məqsədlərini pozduqda;

184. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasından gəlməsi halda müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər. Biri doğrudur:
a)şəxs Azərbaycan Respublikasına gəlməsi haqqında vəsatət qaldırarkən, özü və ya səfərinin məqsədi haqqında yalan məlumat verdikdə;
b)şəxs miqrasiya qanunvericiliyini pozduğuna görə son üç il ərzində iki dəfə və ya daha çox inzibati məsuliyyətə cəlb olunduqda
c) milli təhlükəsizlik və ya ictimai asayişin mühafizəsi, yaxud Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və digər şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunması bunu tələb etdikdə;
d) şəxsin sülh və insanlıq əleyhinə, terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə və müharibə cinayətləri törətməsi və ya transmilli mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvü olması barədə məlumat olduqda;
e) şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və ya Azərbaycan Respublikasının maraqlarına (mənafelərinə) qarşı cinayət törətdiyinə görə məhkum olunduqda, əgər məhkumluğu qanunla müəyyən edilmiş qaydada ödənilməmişdirsə və ya götürülməmişdirsə;

 

185. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində olmasının arzuolunmaz hesab edilməsi ilə bağlı fikirlərdən biri səhv göstərilib:
a. Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, onun dünyəvi xarakterinə, Azərbaycan xalqının vahidliyinə, ölkənin milli təhlükəsizliyinə, ictimai asayişə və ya əhalinin sağlamlığına zərər vura biləcəyi hallarda, habelə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və digər şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunması bunu tələb etdikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həmin əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə olması arzuolunmaz hesab edilə bilər
b. Şəxsin arzuolunmaz hesab edilməsi 5 il müddətinə müəyyən edilir və müvafiq əsaslar aradan qalxmadıqda eyni müddətə uzadıla bilər. Uzadılmaların sayı 3 dəfədən artıq olmamalıdır.
c. Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni əsaslarla müvəqqəti olan, müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs arzuolunmaz hesab edildikdə, həmin şəxs qərar qəbul edildiyi andan ölkədə olma və ya yaşama hüququnu itirir
d. Şəxsin ölkədə olmasının arzuolunmaz hesab edilməsi barədə məlumat müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə daxil edilir

 

186. Azərbaycan xalqı nə ilə bağlı məsələləri referendum yolu ilə həll edə bilər?
A) Azadlıqları
B) Fövqəladə vəziyyət
C) Hüquqları və mənafeləri
D) Təhlükəsizlik məsələləri

187. Azərbaycan xalqının suveren hüququ nədən ibarətdir?
A) Müttəfiqlərinin dəstəyi ilə öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək
B) Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək
C) Xarici dövlətlərin yardımı ilə öz müqəddəratını həll etmək
D) Həmsərhəd ölkələrin köməkliyi ilə öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək

 

188. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti haqqında Əsasnamə”yə əsasən aşağıdakılardan hansı yalnışdır?
a. Miqrasiya orqanlarının işçilərinin xüsusi rütbələri Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi işçilərinə verilən xüsusi rütbələrə bərabər tutulur.
b. Miqrasiya xidməti müşaviri olmaq üçün 5 il müddət müəyyən olunur.
c. Kiçik miqrasiya xidməti müşaviri olmaq üçün 4 il müddət müəyyən olunur.
d. I dərəcəli miqrasiya xidməti qulluqçusu olmaq üçün 3 il müddət müəyyən olunur.
e. II dərəcəli miqrasiya xidməti qulluqçusu olmaq üçün 2 il müddət müəyyən olunur.

 

189.Daxili miqrasiyanin hansı formaları var?
a. Məcburi və sosial-iqtisadi miqrasiya
b. Taktiki və sosial-iqtisadi miqrasiya
c. Daxili və məcburi miqrasiya
d. Heç biri düz deyil

190. Uşaqlar neçə yaşında işə götürülə bilərlər?
a. 16 b.18 c.15 d. 21

 

191.Azərbaycan dövlətinin təməlini nə (və ya kim) təşkil edir?
A) Quru və dəniz əraziləri
B) Azərbaycan xalqının vahidliyi
C) AR Prezidenti
D) Heç bir

 

192. Cəmiyyətin əsas özəyini nə təşkil
edir?
A) Fərdi şəxslər
B) Ailə
C) Uşaqlar
D) Valideynlər

193. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nələrin təminatçısıdır?
1) Müstəqilliyin
2) Seçkilərin
3) Ərazi bütövlüyünün
4) Hakimlərin toxunulmazlığının
5) AR tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının
A) 1,2,3 B) 2,3,5 C) 2,3,4 D) 1,3,5

 

194. Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini kim təmin edir?
A)Prezident Admisitrasiyasının rəhbəri
B)Prezident
C)Millət vəkilləri
D)Bələdiyyə sədrləri

 

195. Azərbaycan dövlətinin başçısı kimdir?
A) Baş nazir B) Milli Məclisin sədri
C) Prezident D) Millət vəkilləri

 

196. AR Konstitusiyasına əsasən mülkiyyət hansı növlərdə ola bilər?
A) Dövlət, özəl və bələdiyyə
B) Dövlət, xüsusi və bələdiyyə
C) Dövlət, sahibkar və bələdiyyə
D) Dövlət, bələdiyyə və şəxsi

 

197. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı kimdir?
A) Müdafiə naziri B) Baş Qərargah rəisi
C) Prezident D) Baş nazir

 

198. Azərbaycan xalqı kimlərdən ibarətdir?
A) AR ərazisində və ondan kənarda yaşayan, Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan əcnəbilərdən və vətəndaşlığı olmayan şəxslərdən
B) AR kənarda yaşayan, Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından
C) AR ərazisində və ondan kənarda yaşayan, Azərbaycana və xarici dövlətə tabe sayılan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından
D) AR ərazisində və ondan kənarda yaşayan, Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından

 

199. Aşağıdakı fikirlərdən hansı düzgündür?
A) Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, əhalinin və respublikanın mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz
B) Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz
C) Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, millətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz
D) Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, toplunun və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz

 

200. AR-da iqtisadiyyatın inkişafı nəyə əsaslanır?
A) Bazar iqtisadiyyatına
B) Liberal iqtisadiyyata
C) Müxtəlif mülkiyyət növlərinə
D) Heç biri

 

201. Azərbaycan xalqının vahidliyini kim təcəssüm etdirir?
A)Baş nazir
B)Milli Məclisin sədri
C) Prezident
D) Konstitusiya Məhkəməsinin sədri

 

202. Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı kimdir?
A) Ali Məhkəmənin sədri
B) Konstitusiya Məhkəməsinin sədri
C) Prezident
D) Milli Məclisin sədri

 

203. AR-da mülkiyyət necə müdafiə olunur?
A) Mülkiyyət yalnız dövlətə məxsusdur və dövlət tərəfindən müdafiə olunur
B) Mülkiyyət sahibkarlara məxsusdur və beynəlxalq sazişlərlə qorunur
C) Mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur
D) Mülkiyyət toxunulmazdır və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qorunur

 

204.AR-nın dövlət sərhədləri necə dəyişdirilə bilər?
A) AR Prezidentinin Fərmanı ilə
B) Konstitusiya Qanunu ilə
C) AR Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referendum keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında
D) AR Prezidentinin Fərmanı ilə Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referendum keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında

 

205.Dövlətin ali məqsədi nədən ibarətdir?
A) AR vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi
B) İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi
C) İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, AR vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi
D) İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, AR vətəndaşlarına və əcnəbi, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi

 

206. AR Konstitusiyasında sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları nəyə uyğun tətbiq edilir?
A) AR-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlərə
B) AR-nın tərəfdar çıxdığı protokollara
C) AR-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə
D) AR-nın tərəfdar çıxdığı aktlara

 

207. Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkib hissəsinə daxildir:
A) AR-nın daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) AR-a mənsub olan bölməsi;
B) Xəzər dənizinin (gölünün) AR-a mənsub olan bölməsi, AR-nın üzərindəki hava məkanı
C) AR-nın daxili suları, AR-nın üzərindəki hava məkanı
D) AR-nın daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) AR-a mənsub olan bölməsi, AR-nın üzərindəki hava məkanı

208. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə nə yarada bilər?
A) Xüsusi təyinatlı birləşmələr
B) Hərbi hissələr
C) Silahlı Qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr
D) Ordu hissələri

 

209. AR başqa dövlətlərlə münasibətlərini hansı əsasda qurur?
A) AR-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr
B) Dövlətlərarası imzalanmış sazişlər
C) Beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər
D) Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində

 

210. Aşağıdakı fikirlərdən hansı düzgündür?
A) AR ərazisi federasiya subyektlərindən ibarət olmaqla toxunulmazdır və bölünməzdir
B) AR ərazisi müxtəlif ərazi subyektlərdən ibarət olmaqla vahid və bölünməzdir
C) Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir
D) Heç biri

 

211. Qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri necə fəaliyyət göstərir?
A) Birgə fəaliyyət göstərir və qarşılıqlı hesabat verir
B) Qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər
C) Qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və vətəndaşlara hesabat verir
D) Birgə fəaliyyət göstərir və beynəlxalq təşkilatlara hesabat verir

212. Hansı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz?
1) Vergilər və dövlət büdcəsi
2) Sosial ödəmələr və gömrük rüsumları
3) Amnistiya və əfvetmə
4) qanunvericilik və ya icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi
5) Bələdiyyə sədrinin təyini
A) 1,2,3 B) 1,3,4
B) 2,3,4 D) 3,4,5

 

213. AR-da hakimiyyəti kim mənimsəyə bilər?
A) Ziyalılar
B) Dövlət qulluqçuları
C) Millət vəkilləri
D) Heç kim

 

214. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin mənbəyi kimdir?
A) Prezident C) Baş nazir
B) Xalq D) Dövlət

 

215. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə nə ilə məhdudlaşır?
A) Şəxsi münasibətlə
B) Hüquqla
C) Dini münasibətlə
D) Beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla

 

216. AR-nın qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə AR-nın tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa hansı hüquqi tətbiq edilir?
A) Beynəlxalq müqavilələr
B) AR-nın qanunları
C) AR Prezidentinin Fərmanları
D) Heç biri

 

217. AR Konstitusiyasına əlavələri kim təklif edə bilər?
1. AR Prezidenti
2. AR Milli Məclisinin azı 63 deputatı
3. AR Prokurorluğu
4. Ali Məhkəməsi
A) 1,2 B) 3,4 C) 1,3 D) 2,4

 

218. AR qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktların hüquqi qüvvəsinə görə ardıcıllığı aşağıda göstərilən bəndlərin hansında pozulmuşdur?
1) Konstitusiya;
2) referendumla qəbul edilmiş aktlar;
3) fərmanlar;
4) qanunlar;
5) AR Nazirlər Kabinetinin qərarları;
6) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlar
A) 3,4 B) 1,2 C) 5,6 D) 4,5

 

219. Naxçıvan MR Baş naziri hansı qaydada təsdiq olunur?
A) AR Prezidentinin təqdimatına əsasən Naxçıvan MR Ali Məclisi tərəfindən
B) AR Prezidentinin təqdimatına əsasən Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri tərəfindən
C) Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədrinin təqdimatına əsasən Naxçıvan MR Ali Məclisi tərəfindən
D) Heç biri

 

220. AR Konstitusiyasına görə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına aiddir:
A) Bərabərlik
B) Vətəni müdafiə
C) Vətənə sədaqət
D) Dövlət rəmzlərinə hörmət

221.AR Konstitusiyası hansı tarixdən qüvvəyə minib?
A) 1995-ci il noyabrın 27-də
B) 1995-ci il noyabrın 17-də
C) 1995-ci il noyabrın 7-də
D) Heç biri

 

222. AR Konstitusiyasının mətnində dəyişiklikləri AR-nın Milli Məclisi və ya AR-nın Prezidenti təklif etdikdə, təklif olunan dəyişikliklərə dair əvvəlcədən hansı orqanın rəyi alınır?
A) AR Ali Məhkəməsi
B) AR Konstitusiya Məhkəməsi
C) AR Prokurorluğu
D) AR Milli Məclisi

 

223. Bələdiyyənin qərarları necə qəbul edilir?
A) Bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə
B) Bələdiyyə sədrinin əmri ilə
C) Yerli İcra Nümayəndəsinin iştirakı ilə
D) Heç biri

 

224. AR Milli Məclisinin həll etdiyi məsələlərə aid deyil:
A) İnzibati ərazi bölgüsü
B) Təhlükəsizlik Şurasının yaradılması
C) Hərbi doktrinanın təsdiq edilməsi
D) İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin seçilməsi

 

225.Yerli vergilər və ödənişlər ilə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir?
A) üçdə iki
B) üçdə bir
C) 50+1
D) Heç biri

 

226. Naxçıvan MR-nın ali vəzifəli şəxsi kimdir?
A) Baş Nazir
B) Ali Məclisinin sədri
C) Bələdiyyə sədrləri
D) Heç biri

 

227. Qanunvericilik təşəbbüsü aiddir:
A) AR Apelyasiya Məhkəməli
B) AR Prokurorluğu
C) AR İnsan hüquqları üzrə müvəkkil
D) AR Mərkəzi Seçki Komissiyası

 

228. Naxçıvan MR Ali Məclisi hansı məsələlərə dair ümumi qaydalar müəyyən edir?
1. Naxçıvan MR Ali Məclisinə seçkilər
2. Naxçıvan MR ərazisində fəaliyyət göstərən bələdiyyələrə seçkilər
3. Vergilər və sosial təminat
4. Ali xüsusi rütbələrin verilməsi
5. Ətraf mühitin qorunması və turizm
A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 1,3,5D) 2,3,5

 

229. Qara Deniz İqtisadi Emekdasliq Teskilatinin İsci Qruplari hansilardir?
1. Teskilati meseleler uzre isci qrupu
2. Neqliyyat uzre isci qrupu
3. Tehsil meseleleri uzre isci qrupu
4. Milli meseleleri uzre isci qrupu
a) 1,4
B) 2,3
C) 1,2
d) 3,4

 

230. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən düzgün deyil:
A) Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar bilavasitə korrupsiya hüquqpozmalarından və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmalardan ibarətdir.
B) Bütün dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər səlahiyyətləri çərçivəsində korrupsiya qarşı mübarizəni həyata keçirirlər.
C) Vəzifəli şəxsin statusundan, təmsil etdiyi orqanın statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən irəli gələn imkanlardan istifadə etməklə, şəxsi maraqlarına aid məsələlərin həllinə təsir etməsi bilavasitə korrupsiya hüquqpozmasıdır.
D) Cinayət tərkibi yaratmayan korrupsiya hüquqpozması törətmiş hüquqi şəxslər qanunla müəyyən edilmiş qaydada cərimə edilirlər.

 

231. Mülkiyyət sahibi mülkiyyətdən hansı yolla məhrum edilə bilər?
A) Milli Məclisin qərarı
B) Prezidentin sərəncamı
C) Nazirlər Kabinetinin qərarı
D) Məhkəmənin qərarı

 

232. Qaçqın statusu almaq üçün müraciətdən neçə müddət keçdikdən sonra qərar qəbul edilir?
a.2 ay
b.3 ay
c.4 ay
d.1 ay

 

233. Məcburi köçkün statusu almaq müraciətdən neçə müddət keçdikdən sonra qərar qəbul edilir?
a. 1 ay
b. 2 ay
c. 3 ay
d 4 ay

 

234. AR-ə qayıdış şəhadətnaməsi ərizə-anket qeydiyyata alındığı vaxtdan ən gec neçə günə verilir?
a. 2 günə
b. 3 günə
c. 4 günə
d. 5 günə

 

235. İş icazəsi almaq üçün işəgötürən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
A) əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin nəzərdə tutulan işi yerinə yetirmək üçün tələb edilən ixtisasa malik olduğunu təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti;
B) Azərbaycan Respublikasının ərazisində başqa əsaslarla olan əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasının ərazisində qalmasına hüquq verən müvafiq sənədin surəti;
C) nəzərdə tutulan iş yeri üçün əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin cəlb edilməsi zəruriliyini əsaslandıran arayış;
D) əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən təhlükəli yoluxucu xəstəliklərin siyahısında nəzərdə tutulmuş xəstəlik virusu daşıyıcısı olmaması haqqında arayış.
E) fiziki şəxs olduqda – fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin və fiziki şəxsə verilmiş vergi ödəyicisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri;

 

236. Əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin pensiya təminatı hansı qanunvericiliklə müəyyən olunur?
a. Əmək Məcəlləsi
b. Miqrasiya məcəlləsi
c. Mülki məcəllə
d. Azərbaycan Respublikasının ikitərəfli və çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənir.

 

237. Aşağıdakı hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə verilmir(müddəti uzadılmır), əvvəl verilmiş icazə isə ləğv edilir.Biri yanlışdır.
A) Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq icazəsi almaq üçün saxta sənədlər təqdim edildikdə və ya yalan məlumatlar verildikdə;
B) özlərinin və onlarla gələn ailə üzvlərinin minimal tələbatını ödəyə bilən vəsaiti olmadıqda (yaxın qohumu olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış şəxs ölkədə qaldıqları vaxtda onların təminatını öz üzərinə götürdüyü hallar istisna olmaqla),
C) Azərbaycan Respublikasında olması arzuolunmaz hesab edildikdə,
D) 180 gün ərzində 90 gündən çox Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda olduqda;
E) Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamağa icazə alması üçün əsas olmuş hallar aradan qalxdıqda,

 

238. Vətəndaşlığı olmayan şəxslər hansı sənəd əsasında AR hüdudlarından kənara çıxa bilər?
a. Səyahət sənədi
b. Yol sənədi
c. Dənizçi vəsiqəsi
d. Qayıdış şəhadətnaməsi

239. AR ərazisində yaşayış üçün rəsmi icazəyə malik olan əcnəbilərə hansı növ viza verilir?
a. Diplomatik viza
b. Tranzit viza
c. Ümumi viza
d. Rəsmi giriş vizası

 

240.Əgər qaçqına ve yaxud da məcburi köçkünə sənəd verilmirsə bu zaman neçə gün müddətində muvafiq icra hakimiyyəti tərəfinden yazılı məlumat verilir
A) 4 is gunu
B) 3 is gunu
C) 5 is gunu
D) 7 is gunu
E) 11 is gunu

 

241. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barədə arzuolunmaz hesab edilməsi barədə qərar hansı dövlət orqüanları tərəfindən qəbul edilir?
A)DTX,DİN və DMX, DSX
B)XİN,DTX,Xarici Kəşfiyyat Xidməti və DMX
C)XİN,DİN və DMX,Xarici Kəşfiyyat Xidməti
D)DMX, Xarici Kəşfiyyat Xidməti,DTX və DSX
E)DMX, XİN və DSX,Xarici Kəşfiyyat Xidməti

 

242. Məcburi köçkün (ölkə daxilində köçürülmüş şəxsin) statusunu vətəndaş aşağıdakı hallarda itirir. Hansı variant yalnışdır
A) əvvəl adətən yaşadığı yerə qayıtdıqda və ya həmin regionda müəyyənləşdirilmiş ölçüdə başqa yaşayış yeri ilə əvəzsiz qaydada təmin edildikdə
B) bu mümkün olmadıqda, dövlətin xüsusi qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş səviyyədə yaşayış yeri ilə təmin edildikdə.
C) Əvvəl yaşadığı ölkəyə gedərək orda 1 il müddətinə qaldıqda itirilir

 

243. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər barədə arzuolunmaz hesab edilməsi barədə məlumat hansı dövlət orqanları tərəfindən “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminə daxil edilir?
A)DTX,DİN və DMX, DSX
B) DMX, XİN və DSX,Xarici Kəşfiyyat Xidməti
XİN,DTX,Xarici Kəşfiyyat Xidməti və DMX
C)XİN,DİN,DMX və Xarici Kəşfiyyat Xidməti
D)DMX, Xarici Kəşfiyyat Xidməti,DTX və DSX
E) XİN,DTX,Xarici Kəşfiyyat Xidməti və DMX

244. Məcburi köçkün (ölkə daxilində köçürülmüş şəxsin) statusu verilməsi üçün….?
A) Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçməlidirlər
B) Onlara qaçqın statusu verilməsi haqqında ərizə ilə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət etməli
C) Heç biri düz deyil

 

245. Qaçqın vəsiqəsi ?
A) Qaçqının şəxsiyyətini təsdiq edən və ona Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni qalmaq hüququ verən sənəddir.
B) Yol sənədidir
C) Səyahət sənədidir
D) Heç biri düz deyil

 

246. Əgər əcnəbi Azərbaycan Respublikasına gəlmək istəyirsə viza kim tərəfindən verilir?
a. XİN
b. MTN
c. Konsulluq
d DMX

 

247. Azərbaycan Respublikasına birdəfəlik giriş-çıxış üçün əcnəbilərə giriş vizası ne qeder muddete verilir?
A) 120 günədək,
B) 90 günədək,
C) 180 günədək,
D) 30 günədək
E) 60 günədək

 

248. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmış vətəndaşlığı olmayan şəxsin tanış olmağa buraxıldığı məlumatın məxfilik müddəti bitənədək ?
A) 5 ildən çox olmamaq şərti ilə, xarici ölkəyə daimi yaşamağa getmək hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər.
B) 20 ildən çox olmamaq şərti ilə, xarici ölkəyə daimi yaşamağa getmək hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər.
C) 3 ildən çox olmamaq şərti ilə, xarici ölkəyə daimi yaşamağa getmək hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər.

 

249. Yaşayış yeri üzrə qeydiyyata almaqdan imtina edilməsi
Yanliş olani seç!
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları şəxsin yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmasından aşağıdakı hallarda imtina edir:
A) bu Qanunda göstərilən müvafiq sənədlər təqdim edilmədikdə;
B) bu Qanunun 3-cü maddəsində müəyyən edilmiş əsaslar üzrə qeydiyyatın məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulduğu hallarda;
C) şəxsin qeydiyyata alınacağı halda (Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsinə əsasən ailə üzvü kimi yaşayış sahəsinə köçürüldüyü hallar istisna olmaqla), həmin yaşayış sahəsində yaşayan şəxslərin hər birinə Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 40-cı maddəsində müəyyən edilmiş mənzil normasından az yaşayış sahəsi düşdükdə;
D) şəxsin qeydiyyata alınmaq istədiyi ev (yaşayış sahəsi) uçmaq qorxusu altında olduqda.
E) bu qanunun 4-cü maddesinde gösterilen müəyyən edilmiş əsaslar üzrə qeydiyyatın məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulduğu hallarda

 

250. Dövlətlərin hüquqi varisliyi hallarında hər bir iştirakçı dövlət vətəndaşlığın verilməsi və ya saxlanılması hallarında hansı prinsipləri nəzərə alır?
a. Milli rejim
b. Nəzarət rejimi
c. Daxili rejim
d. Beynəlxalq rejim

 

251. AR Vətəndaşsızlıq hallarının azaldılması haqqında
Konvensiyasına nə vaxt qoşulub?
A) 31 may 1996
B) 30 may 1996
C) 12 may 1995
D) 7 aprel 1993
E) 3 oktyabr 2001

 

252. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verildiyi hallardan doğru olanları seçin
1. AR vətəndaşı ilə qohumluq münasibətlərinə malik olan şəxslərə,
2. İqtisadiyyat, sənaye, müdafiə, elm, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssis olduqda
3. Ali təhsil müəssisələrində əyani və qiyabi təhsil alan şəxslərə
4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ailə üzvləri olduqda
5. dövlət qeydiyyatına alınmış dini qurumlarda peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olduqda
a. 1.2.5
b. 2.4.5
c. 2.3.4
d. 1.3.5

 

253. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş şəxs Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatın elan olunduğu gündən başlayaraq neçə gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin iştirakı ilə and içir?
A) 14 B) 7 C) 5 D) 3 E) 10

 

254. Hansı halda insana qarşı silah işlədilə bilməz?
1. Sərhəd pozucularının yaxalanması
2. Həbsdə olanın həbs yerindən qaçmasının qarşısının alınması
3. Döyüş postunun tərk edilməsi
4. Dövlətə qarşı qiyamın yatırılması və ya dövlət çevrilişinin qarşısının alınması
5. Ölkəyə silahlı basqın edilməsi
A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 2,3,4 D) 1,3

 

255. Sağlamlıq imkanları 18 yaşınadək uşaqları olan işçilərə hansı müddətdə ödenişsiz məzuniyyət verilir?
A) 7
B) 14
C) 1
D) 10
E) 21

 

256. Nikah bağlandıqda və pozulduqda vətəndaşlığın saxlanması. Yalnış olan variant?
A) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan kişi və ya qadın əcnəbi iləvə ya vətəndaşlığı olmayan şəxslə nikah bağlaması və ya nikahı pozması ər və arvadın vətəndaşlığının dəyişməsinə səbəb olmur.
B) Ərin (arvadın) vətəndaşlığının dəyişməsi arvadın (ərin) vətəndaşlığının
dəyişməsinə səbəb olmur.
C) Ərin (arvadın) vətəndaşlığının dəyişməsi arvadın (ərin) vətəndaşlığının
dəyişməsinə səbəb olur

 

257. Xarici ölkələrdə işə düzəlmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qeydiyyata alınması. Yalnış olani seçin!
A) Xarici ölkələrdə işə düzəlmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qeydiyyata alınmasını
B) Bununla bağlı elan və reklamların verilməsini yalnız müvafiq vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün xüsusi razılıq almış hüquqi şəxslər həyata keçirə bilərlər.
C) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəldilməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində doğru olmayan məlumatların yayılmasına görə hüquqi şəxslər qanunla müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
D) Xarici ölkələrdə işə düzəlmək məqsədi ilə viza alınmasını

 

258. Fovqaladə vəziyyətin tətbiq edilməsi barədə normativ huquqi aktin təsdiq edilməsi haqqında AR MM-in qərari deputatlarin neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir?
a) 63
b) 83
c) 95
d) 125

 

259. Mədəniyyət və idman məqsədləri ilə verilən giriş vizası. yalnış olan variant hansıdır?
A)Mədəniyyət və idman vizası Azərbaycan Respublikasında keçirilən mədəniyyət və idman tədbirlərində iştirak etmək üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının,
B) Mədəniyyət və idman vizasında ölkədə qalma müddəti 60 günədək müəyyən edilir.
C) Mədəniyyət və idman vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün bu Məcəllənin 36-cı maddəsində göstərilən sənədlər tələb olunur.
D)Bu sahədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin qəbul edən tərəf qismində vəsatəti əsasında əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilir.
E)Bu sahədə fəaliyyət göstərməyən hüquqi şəxslərin qəbul edən tərəf qismində vəsatəti əsasında əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilir.

 

260. Yetkinlik yaşına çatmayan vətəndaş ölkədən valideynlərinin biri ilə getdikdə?
A) Digər valideynin notariat qaydasında təsdiq edilmiş razılığı tələb olunur.
B) Tələb olunmur
C) məhkəmə qərari ilə razılığı tələb olunur
D) uşağın öz razılığı ilə tələb olunur
E) valideynin biri kifayət edir

261. Müalicə məqsədi ilə verilən giriş vizası. Hansı yalnış variantdır?
A) Müalicə vizası Azərbaycan Respublikasındakı tibb müəssisələrinin qəbul edən tərəf qismində vəsatəti əsasında Azərbaycan Respublikasında müayinə və müalicə olunmağa gələn əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilir.
B) Müalicə vizasında ölkədə qalma müddəti 90 günədək müəyyən edilir.
C)Müalicə vizasının rəsmiləşdirilməsi üçün dəvət edilən şəxsdə müayinə və ya müalicə olunacaq xəstəliyin olması barədə tibbi arayış və bu Məcəllənin 36-cı maddəsində göstərilən sənədlər tələb olunur.
D)Müalicə vizasında ölkədə qalma müddəti 30 günədək müəyyən edilir.

 

262. İnsan alverinə qarşı mübarizənin məqsədləri. Yalnış olan variantı seçin!
A) şəxsiyyətin və cəmiyyətin insan alverinin istənilən formalarından müdafiəsindən;
B) insan alverinin aşkar edilməsi və qarşısının alınmasından, habelə nəticələrinin aradan qaldırılmasından ibarətdir.
C) insan alverinin səbəblərinin, insan alverinə şərait yaradan halların müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması
D) şəxslərin insan alverinin qurbanına çevrilməsi riskinin azaldılması.İnsan alveri qurbanlarının hüquqlarının bərpası və sosial reabilitasiyası vasitəsilə nail olunur.
E) Hüquqi, siyasi, sosial-iqtisadi və təşkilati xarakterli profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi;

 

263. Nikah bağlandıqda və pozulduqda vətəndaşlığın saxlanması. Yanlış olan variant?
A) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan kişi və ya qadın əcnəbi iləvə ya vətəndaşlığı olmayan şəxslə nikah bağlaması və ya nikahı pozması ər və arvadın vətəndaşlığının dəyişməsinə səbəb olmur.
B) Ərin (arvadın) vətəndaşlığının dəyişməsi arvadın (ərin) vətəndaşlığının
dəyişməsinə səbəb olmur.
C) Ərin (arvadın) vətəndaşlığının dəyişməsi arvadın (ərin) vətəndaşlığının
dəyişməsinə səbəb olur

264. Dövlət daktiloskopik qeydiyyatının məqsədi nədir?
A) İnsan şəxsiyyətinin eyniləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik qeydiyyatı aparılır və daktiloskopik məlumatlardan istifadə olunur
B) maddi daşıyıcılarda olan daktiloskopik məlumatların sistemləşdirilmiş məcmusudur

 

265. Milli Məclisin sədrini kim seçir?
A) Konstitusiya Mehkemesi
B) Deputatlar
C) Prezidentin teqdimati ile MM-in uzvleri
D) Prezident

266. Miqrasiyanın yaradılmasi haqqinda əsasnamə hansi normativ huquqi aktla qəbul olunub?
A) qərarla B) qanunla C) fərmanla D) sərəncamla

 

267. Miqrasiya məcəlləsində müəyyən edilen qaydalar daxili əmək miqrasiyasına şamil edilirmi?
a. bəli
b. xeyr

268. BMT-nin prinsiplərinə aiddir:
1. İnsаnlаrın əsаs hüquq və аzаdlıqlаrınа hörmət еtmək
2. Mərkəzi оrqаnın funksiyаlаrını yеrinə yеtirmək
3. Dövlətlərin dахili işlərinə qаrışmаmаq
4. Terrorizmin və qaçaqmalçılığın dəstəklənməsi
A) 1,3 C) 1,2
B) 2,4 D) 3,4

 

269. 2007 -ci il hansi olkədə MIGRASIYA ILI kimi qeyd olunmuşdur?
A. Rusiya.
B. Turkiye
C. Azerbaycan
D. Qazaxstan

 

270. AR-ə qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında ərizə-anket hansı orqana təqdim olunur?
a. Konsulluqlara və diplomatik nümayəndəliklərinə
b. XİN
c. DMX
d. MTN

 

271. “Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Əsasnamə müəyyən edir:
A) İşçilərinin hüquqi vəziyyətinin əsaslarını
B) İşçilərin hərəkətini
C) İşçilərin ezamiyyət ödənişlərini
D) İşçilərin təhlükəsizliyini

 

272. Azerbaycan Dünya Turizm teşkilatına nə zaman üzv oldu
A) 2001
B) 2002
C) 1998
D) 2005
E) 2008

 

273. Azərbaycan nə vaxt BMT-yə nə vaxt üzv olunmuşdur?
A) 2 mart 1992
B) 3mart 1992
C) 1 iyun 1994
D) 3 iyun 1994
E) Heç biri

 

274. AR Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyət istiqamətlərinə aiddir:
1. Miqrasiya sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir
2. Miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsini həyata keçirir
3. Miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərini işləyib hazırlamaq
4. Daxili miqrasiya proseslərini təhlil etmək
A) 1,3 C) 1,2
B) 2,4 D) 3,4

 

275. Çoxdəfəlik giriş vizasının etibarlılıq müddəti nə qədərdir?
A) 2 ildən 3 ilə dək
B) 1 ildən 2 ilə dək
C) 2 ildən 3 ilə dək
D) 9 aydan 1 ilə dək
E Heç biri

 

276. Dövlət miqrasiya xidmətində ən sonuncu tənbeh tədbiri hansıdır?
a. Rütbədən məhrum etməklə və DMX orqanlarından xaric etmə
b. Cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək
c. İnzibati qaydada cəzalandırmaq
d. Heç biri

 

277. Fəaliyyət qabiliyyətinin olmaması məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş vətəndaş hansı qaydada ölkədən gedə bilər?
A) Müvafiq icra hakimiyyətinin qərarı ilə
B) Qəyyumların notariat qaydasında təsdiq edilmiş vəsatəti əsasında
C) Məhkəmənin qətnaməsi əsasında
D) Heç biri

 

278. Konsulluqlar hansı dövlət orqanına tabedirlər?
A) AR Prezidentinin Administrasiyası
B) AR Nazirlər Kabineti
C) AR Dövlət Miqrasiya Xidməti
D) Heç biri

 

279. Konsulluqlar hansı dövlət orqanına tabedirlər?
A) AR Prezidentinin Administrasiyası
B) AR Nazirlər Kabineti
C) AR Dövlət Miqrasiya Xidməti
E) Xarici İşlər Nazirliyi

 

280. AR Miqrasiya Məcəlləsi hansı məsələləri müəyyən edir?
1. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti
2. Müvafiq dövlət siyasəti
3. İdxal-ixrac əməliyyatları
4. Mülki münasibətlər
A) 1,3 C) 1,2
B) 2,4 D) 3,4

 

281. İnzibati məsuliyyətdən azaddırlar:
1. 18 yaşına çatmamış azyaşlılar
2. Qarabağ müharibəsi veteranları
3. 16 yaşina çatmamış uşaqlar
4. Qarabağ müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanları
5. Əqli və psixi durumu qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş normadan zəif olanlar
A. 2.5 B. 1.4 C. 1.3 D. 4.5 E. 3.5

 

282. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında AR Qanuna əsasen yaxın qohumların birgə işləməsinə yol verilməsi halı aşkar edildikdə bu vəziyyet neçə gün ərzində aradan qaldırılmalıdır?
a.10 gun
b.20 gun
c.30 gun
d. 2 ay

 

283. İş icazəsinin müddəti və həmin müddətin uzadılması haqda fikirlərdən doğru olanı tapın
a. İşəgötürən tərəfindən 30 gün müddətində iş icazəsinin müddətinin uzadılmasına görə dövlət rüsumu ödənilmədikdə və ya əcnəbiyə və vətəndaşlığı olmayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsindən imtina olunduqda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı iş icazəsini ləğv edir
b. İş icazəsinin müddətinin uzadılması üçün işəgötürən bu Məcəllənin 65.0.1-ci, 65.0.3-cü, 65.0.4-cü və 65.0.7-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş sənədləri təqdim etməlidir.
c. İş icazəsinin müddətinin uzadılması üçün işəgötürən iş icazəsinin müddətinin bitməsinə azı 30 gün qalmış müvafiq icra hakimiyyəti orqanına ərizə ilə müraciət etməlidir.
d. İş icazəsi 1 il müddətinə, əmək müqaviləsinin 1 ildən az müddətə bağlanılması nəzərdə tutulduqda isə həmin müddətə verilir. İş icazəsinin müddəti hər dəfə 2 ildən çox olmamaq şərti ilə uzadıla bilər.

 

284. AR Dövlət Miqrasiya Xidmətinin hüquqlarına aiddir:
1. Dövlət proqramlarının layihələrini hazırlamaq
2. Miqrasiya sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı icrası məcburi olan qərarlar vermək
3. Qaçqınların repatriasiya məsələlərində iştirak etmək
4. Miqrasiya sahəsinə aid statistik hesabatları aparmaq
A) 1,2 C) 1,3
B) 3,4 D) 2,4

 

285. AR-da nikahın bağlanmasının forma və qaydaları müəyyən edilir:
A) Qanunvericiliklə
B) Beynəlxalq müqavilə ilə
C) Qaydalarla
D) Heç biri

 

286. 5 il müddətinə və ya xüsusi səlahiyyətləri yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş müddətə hansı pasportlar verilir?
A) ÜMUMVƏTƏNDAŞ
B) XİDMƏTİ
C) DİPLOMATİK
D) diplomatik və xidməti

 

287. Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmənin hüquqi əsaslarını hansı normativ-hüquqi aktlar təşkil edir?
1. AR Konstitusiyası
2. AR Mənzil Məcəlləsi
3. AR-nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr
4. AR Gömrük Məcəlləsi
A) 1,2 C) 1,3
B) 3,4 D) 2,4

 

288. İşgüzar səfər vizasında ölkədə qalma müddəti
A) 180
B) 360
C) 240
D) 120

 

289. Yük daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat heyətinin üzvləri barədə daktiloskopik məlumatlar hansı müddətə saxlanılır?
A) Müəssisədə işlədikləri müddətə
B) 80 yaşadək
C) Daimi
D) Heç biri

 

290. Könüllü dövlət daktiloskopik qeydiyyat nəyin əsasında aparılır?
A) Ərizə C) Sərəncam B) Qərar D) Heç biri

 

291. Tranzit vizası hansı kateqoriyalara bölünür?
A) Birdəfəlik və ikidəfəlik
B) ikidəfəlik
C)birdəfəlik və çoxdəfəlik

 

292. Əcnəbilərin torpaq sahəsi almaq yolverilməzliyi hansı normativ-hüquqi aktda əksini tapmışdır?
a. Torpaq Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq
b. Torpaq Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq
c. Torpaq Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 5-cü bəndinə müvafiq olaraq
d. Torpaq Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 6-cü bəndinə müvafiq olaraq

 

293. Əhalinin təbii və mexaniki hərəkətlərinə, cinsinə, yaşına,məşğuliyyət və s. növünə görə öyrənən bilik sahəsi?
a. etimologiya
b. statistika
c. arxeologiya
d. heç biri

 

294. Azərbaycan Respublikasının ərazisi haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A) Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir
B) Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı Azərbaycan Respublikası ərazisinin tərkib hissəsidir
C) Azərbaycan Respublikasının ərazisi özgəninkiləşdirilə və heç bir hissəsini kimsəyə verə bilməz
D) Yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə dövlət sərhədləri dəyişdirilə bilər

 

295. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququna aid deyil:
A) Heç kəs insan ləyaqətini alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qala bilməz
B) Hər kəsin ləyaqəti dövlət tərəfindən qorunur
C) Özünün könüllü razılığı olmadan heç kəsin üzərində tibbi, elmi və başqa təcrübələr aparıla bilməz
D) Qanunla müəyyən edilmiş hallarda müəyyən şəxslərə cinayəti etiraf etmək üçün işgəncə və əzab verilə bilinər

 

296. Tutulan, həbsə alınan və cinayət törədilməsində təqsirləndirilən şəxslərin hüquqlarına aid deyil:
A) Həbsə aldığı, cinayət törədilməsində təqsirləndirdiyi hər bir şəxsə dərhal onun hüquqları bildirilir
B) Hər kəsə tutulmasının, həbsə alınmasının və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin səbəbləri izah edilir
C) Cinayət törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxs məhkum edilməzdən əvvəl dinlənilir
D) Həbsə aldığı, cinayət törədilməsində təqsirləndirdiyi hər bir şəxs ödənişli əsaslarla da olsa müdafiəçi ilə təmin olunur

 

297. Uyğunluq pozulub:
A) Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən hər bir şəxsin təqsiri sübuta yetirilməyibsə və bu barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa, təqsirsiz sayılır
B) Şəxsin təqsirli olduğuna əsaslı şübhələr varsa, onun təqsirli bilinməsinə yol verilir
C) Məhkəmənin hökmü olmasa kimsə cinayətdə təqsirli sayıla bilməz
D) Ədalət mühakiməsi həyata keçirilərkən qanunu pozmaqla əldə edilmiş sübutlardan istifadə oluna bilməz

 

298. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların Seçki hüququna aid deyil:
A) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır
B) Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin seçkilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ yoxdur
C) Hərbi qulluqçuların, hakimlərin, dövlət məmurlarının, , məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər
D) Din xadimlərinin seçkilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ heç bir halda məhdudlaşdırıla bilinməz

 

299. Azerbaycan Respublikanin Miqrasiya qanunvericiliyi hansı hüquqi aktlardan ,qanunlardan ibarət olması ilə bağlı verilənlərdən biri yalnışdır?
a)Miqrasiya məcəlləsindən ,
b)Azərbaycan Respubliksanin konstitusiyasindan ,
c)Azerbaycan respubliksanin qanunlarindan ,
d)Azerbaycan respubliksanin terfdar cixdigi beynelxalq muqavilelerden ve diger huquqi aktlardan ibaretdir
e) Gömrük qanunlarından

 

300. Vətəndaşların xarici ölkələrdə işə düzəlməsində vasitəçilik edən,dövlət qeydiyyatından keşmiş fiziki şəxslər ola bilər?
a. Olmaz,yalniz hüquqi şəxslər
b. Bəli olar
c. Həm hüquqi həm də fiziki şəxslər ola bilər

 

301. Məcəllə ilə mueyyen edilən qaydalar hansı Əmək miqrasiyasına şamil edilmir?
a. Daxili miqrasiya
b. Xarici miqrasiya
c. Sosial-iqtisadi miqrasiya

 

302. Müvəqqəti olma müddətinin bitməsinə neçə gün qalmış uzadılması üçün müraciət edilə bilər?
a. 5
b. 6
c 3
d 10

 

303. Qaydış şəhadətnaməsi almış şəxs ölkəyə daxil olduqda hansı orqana müraciət etməlidir?
a.DİN
b.XİN
c. MTN
d. Gömrük

 

304. Dövlət ölkəni …….. vasitəsi ilə idare edir.
A) Nazirliklər
B) Dövlət qurumları
C) Nazirler Kabineti
D) Milli Məclis
E) Hamısı

 

305. Hərbi qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin müraciəti daxil olduğu gündən etibarən ən geci neçə gün ərzində baxılır?
A) 10
B) 7
C) 15
D) 14

 

306. Aşağıdakılardan hansı MYİ almış əcnəbilər DYİ almaq üçün müraciət edə bilməzlər
1. İş icazəsi əsasında MYİ almış şəxslər
2. Bankda 100 000 pul məbləği olan əcnəbilər
3. Əyani təhsili əsasında MYİ almış əcnəbilər
4. Dini qurumlarda peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər
5. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar
a. 1.3.4
b. 1.2.5
c. 3.4.5
d. 2.4.5

 

307. Dənizçinin şəxsiyyət sənədi haqqında Əsasnaməyə əsasən aşağıdakılardan hansı yalnışdır?

A) Dənizçinin şəxsiyyət sənədi (bundan sonra – şəxsiyyət sənədi) gəmidə (hərbi gəmi istisna olmaqla) dənizçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd olmaqla, sahibinə Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 12 may tarixli Qanunu ilə qoşulmuş Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” 2003-cü il tarixli 185 nömrəli (dəyişdirilmiş) Konvensiyasına (bundan sonra – Konvensiya) uyğun olaraq işlədiyi gəmi ilə birlikdə və ya xaricdə işlədiyi gəmiyə çatmaq üçün fərdi qaydada Azərbaycan Respublikasından getmək və Azərbaycan Respublikasına gəlmək hüququ verir.
B) Şəxsiyyət sənədi Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatda olan və dənizçilik məqsədi ilə istifadə edilən gəmilərdə hər hansı dənizçi vəzifəsində işləyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilir.
C) Şəxsiyyət sənədi Konvensiyaya uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatda olan və ya onun ərazisində istifadə üçün icarəyə götürülmüş gəmidə dənizçi vəzifəsində işləyən və Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşama statusu almış əcnəbilərə (bundan sonra – əcnəbilər) və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də verilə bilər.
D) Şəxsiyyət sənədi müstəqil xarakter daşıyır və pasport hesab edilmir.
E) Şəxsiyyət sənədi 5 illik müddətə verilir. Onun ilk 5 il qüvvədə olan müddəti başa çatdıqdan sonra bu müddət 10 ildən artıq olmamaq şərtilə uzadıla bilər.

308. Üzərində qəyyumluq və ya himayəçilik müəyyən edilmiş uşağın Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının saxlanması haqqında yalnış olanı seçin
a. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan uşağın hər iki valideyni və ya yeganə valideyni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxırsa
b.Üzərində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qəyyumluğu və ya himayəçiliyi müəyyən edilmiş uşağın böyüdülməsində iştirak etmirsə
c.Valideynlərin, qəyyumun və himayəçinin vəsatəti ilə uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını saxlayır.
d. Valideynlərin, qəyyumun və himayəçinin vəsatəti ilə uşaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını saxlamır

 

309. Başqa ölkə vətəndaşlığının qəbul edilməsi formasi necə adlanır?
a. Naturalizasiya
b. Readmissiya
c. Mala fide
d. Heç biri

 

310. Transient termininin mənası nə deməkdir
a. Müvəqqəti olan
b. Uzun müddətli olan
c. 3 günlük olan
d. Heç biri doğru deyil

 

311. Tibbi müalicə, adətən müəyyən xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədi ilə edilən peyvənd nə deməkdir?
a. Vaksinasiya
b. Mutasiya
c. Müayinə
d Müalicə

 

312. Kimlər AR-nın Dövlət bayrağına hörmətlə yanaşmalıdırlar?
a. Hər bir şəxs.
b. Rəsmi şəxslər
c. Vəzifəli şəxlər
d. Əcnəbilər

 

313. Azərbaycan Respublikasının miqrasiya qanunvericiliyi hansı normativ aktlardan ibarətdir?
a. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya qanunvericiliyi
b.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Məcəllədən, Azərbaycan Respublikasının qanunlarından
c. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir.
d. Milli Məclisin qərarlarından

 

314. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin tətbiq dairəsi hansı münasibətləri tənzimləyir?
a. Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölkədən getməsi, ölkəyə gəlməsi, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına gəlməsi və Azərbaycan Respublikasından getməsi
b.Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olması, onlara müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin verilməsi, onların qeydiyyata alınması
c. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olması, onlara müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazələrin verilməsi, onların qeydiyyata alınmaması
d.miqrasiya prosesi iştirakçılarının hüquq və vəzifələri, əmək miqrasiyası, habelə miqrasiyaya dövlət nəzarəti və qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində münasibətləri tənzimləyir

 

315. Bu Məcəllənin 19.4.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş halda xəstə şəxslə birlikdə onun yaxın qohumları olduqda, məcburi dayanma onlara da şamil edilirmi?
a. Bəli, Tranzit keçid zamanı məcburi dayanma baş verdikdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddəti bu Məcəllənin 40–43-cü maddələrinə uyğun olaraq məcburi dayanmanın səbəbləri aradan qalxanadək artırılır.
b. Bəli, Tranzit keçid zamanı məcburi dayanma baş verdikdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddəti bu Məcəllənin 41–43-cü maddələrinə uyğun olaraq məcburi dayanmanın səbəbləri aradan qalxanadək artırılır.
c. Bəli, Tranzit keçid zamanı məcburi dayanma baş verdikdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddəti bu Məcəllənin 42–43-cü maddələrinə uyğun olaraq məcburi dayanmanın səbəbləri aradan qalxanadək artırılır.
d. Heç biri

 

316. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərar:
a. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma hüququ verən rəsmi sənəddir.
b. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında daimi olma hüququ verən rəsmi sənəddir.
c. əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma hüququ verən qeyri- rəsmi sənəddir.
d. Heç biri

 

317. Müvəkkilin bəzi məlumatları gizli saxlaması haqqında yalnış variantı təyin edin…..
a. Müvəkkilin fəaliyyəti ilə əlaqədar ona məlum olmuş dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsi “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq surətdə həyata keçirilir.
b.Şikayətdə əks etdirilmiş halların Müvəkkil tərəfindən araşdırılması zamanı ərizəçilərin şəxsi və ailə həyatı barədə bəlli olmuş məlumatların yayılmasına onların razılığı olmadan yol verilmir.
c. Şikayətdə əks etdirilmiş halların Müvəkkil tərəfindən araşdırılması zamanı ərizəçilərin şəxsi və ailə həyatı barədə bəlli olmuş məlumatların yayılmasına onların razılığı olmadan yol verilir

 

318. Əcnəbiyə qarşı nifrət necə adlanır?
a. Mala fide
b. Remitant
c. Rasizm
d. Optasiya

 

319. Miqrasiya Məcəlləsinə əsasən yaxın qohum dedikdə kim başa düşülür?
a. ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı və onların övladları, baba, nənə, babanın (nənənin) atası və anası, nəvə, qayınata, qayınana, qayın, baldız;
b. ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı və onların övladları, baba, nənə, nəvə, dayı, bibi, əmi, xala;
c. ata, ana, ər (arvad), övlad, qardaş, bacı və onların övladları, baba, nənə, nəvə;

 

320. Narkotik vasitələrin,psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın yayılması üzrə Proqram hansı illəri əhatə edir?
a. 2008-2012
b. 2009-2013
c.2007-2012
d. 2005-2013

 

321. Dövlət Miqrasiya Xidməti kollegiyasının qərarları:
a. protokolla rəsmiləşdirilir və bir qayda olaraq Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin əmrləri ilə həyata keçirilir.
b. aktla rəsmiləşdirilir və bir qayda olaraq Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin əmrləri ilə həyata keçirilir.
c. protokolla rəsmiləşdirilir və bir qayda olaraq XİN-nin əmrləri ilə həyata keçirilir.
d. protokolla rəsmiləşdirilmir və bir qayda olaraq Dövlət Miqrasiya Xidməti rəisinin əmrləri ilə həyata keçirilir.

 

323. Kollegiyanın iclasları:
a. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin baş idarəsi tərəfindən mütəmadi olaraq çağırılır.
b. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi tərəfindən mütəmadi olaraq çağırılır.
c. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi tərəfindən bəzi hallarda çağırılır
d. Heç biri

 

324. Kollegiyanın iş qaydasını :
a. XİN-nin əməkdaşı müəyyənləşdirir
b. MTN müəyyənləşdirir
c. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi müəyyənləşdirir.
d. PA-ı müəyyənləşdirir

 

325. Dövlət Miqrasiya Xidməti kollegiyasının üzvləri və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi arasında fikir ayrılığı yarandığı hallarda:
a. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verərək öz qərarını həyata keçirir.
b. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi bu barədə Azərbaycan Respublikasının XİN-ə məlumat verərək öz qərarını həyata keçirir.
c. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi bu barədə Azərbaycan Respublikasının DİN-ə məlumat verərək öz qərarını həyata keçirir.
d. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi bu barədə özü qərar verir

326. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağında səkkizguşəli ulduzun daxili dairəsinin diametri isə 10 sm təşkil edir. Ayparanın təsvirində istifadə olunmuş kiçik dairənin mərkəzi bayrağın həndəsi mərkəzindən sol tərəfdə hansı məsafədə yerləşir?
a. 5 sm 20 mm
b. 2 mm
c. 4 sm
d. 10 mm

 

327. Dövlət qulluqçusu ictimai və ya siyasi birliyə üzv ola bilərmi
a. Bəli
b. Xeyr

 

328. Xarici dövlətin bayrağı altında üzən gəmi Azərbaycan Respubli¬kasının daxili sularında üzərkən və ya Azərbaycan Respublikasının li¬ma¬nında dayanarkən nə etməlidir?
a. Öz bayrağı ilə yanaşı, beynəlxalq dəniz adətlərinə uyğun olaraq Azər¬baycan Respublikasının Dövlət bay¬rağını da qaldırmalıdır.
b. Beynəlxalq dəniz adətlərinə uyğun olaraq Azər¬baycan Respublikasının Dövlət bay-rağını da qaldırmalıdır.
c. Öz bayrağı da qaldırmalıdır.
d. Xarici bayrağı qaldırmalıdır

 

329. Fiziki şəxslərin əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün yaşayış yerini dəyişməsi nədir?
a.Qastarbayter
b. Əmək miqrasiyası
c. Klaster
d. Filiasiya

 

330. Sistemin qurulması və istifadəsi prosesində:

a. xarici informasiya resurslarının təhlükəsizliyinə dair tələblərə riayət olunur.
b. milli informasiya resurslarının təhlükəsizliyinə dair tələblərə riayət olunur.
c. milli informasiya resurslarının təhlükəsizliyinə dair tələblərə riayət bəzən olunur.
d. xarici informasiya resurslarının təhlükəsizliyinə dair tələblərə riayət olunmur

 

331. Hansı ölkəyə AR vətəndaşı vizasız gedə bilər?
a. İran,Rusiya,MDB,(Türkmənistan istisna olunmaqla),Türkiyə
b. Amerika, Əfqanistan
c. İtaliya, İspaniya, Portuqaliya
d. Heç biri

332. De-Yureni De-Faktodan fərqləndirən nədir?
a. Müvəqqəti sənədə əsasən
b. Müvafiq sənədə əsasən
c. Beynəlxalq sənədə əsasən
d. Hüquqi sənədə əsasən
e. Heç biri

 

333. Qaydış şəhadətnaməsi almış şəxs ölkəyə daxil olduqda neçə gün ərzində müraciət etməlidir?
a. 5
b. 6
c. 10
d. 20

 

334. Dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları hansı məqsədlər üçün istifadə edə bilməz?
a. Şəxsi maraqları naminə
b. Dövlətinin maraqları naminə
c. Heç biri

 

335. Sistemdə yalnız:
a. Lisenziyalı proqram-texniki və sertifikatlaşmış mühafizə vasitələrindən istifadə olunur. b. Lisenziyasız proqram-texniki və sertifikatlaşmış mühafizə vasitələrindən istifadə olunur.
c. Lisenziyalı proqram-texniki və sertifikatlaşmamış mühafizə vasitələrindən istifadə olunur. d. Lisenziyalı proqram-texniki və sertifikatlaşmış mühafizə vasitələrindən istifadə olunmur

 

336.Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən yoxlanılma barədə deyilənlərdən hansı doğrudur?
a. Şəxsin ərizə anketində göstərilən məlumatların həqiqiliyi, habelə şəxsin Azərbaycan Respublikuasının ərazisində son 3 ili fasiləsiz olaraq daimi yaşaması
b. Şəxsin ərizə anketində göstərilən məlumatların həqiqiliyi, habelə şəxsin Azərbaycan Respublikuasının ərazisində son 2 ili fasiləsiz olaraq daimi yaşaması
c. Şəxsin ərizə anketində göstərilən məlumatların həqiqiliyi, habelə şəxsin Azərbaycan Respublikuasının ərazisində son 1 ili fasiləsiz olaraq daimi yaşaması
d. Şəxsin ərizə anketində göstərilən məlumatların həqiqiliyi, habelə şəxsin Azərbaycan Respublikuasının ərazisində son 5 ili fasiləsiz olaraq daimi yaşaması

 

337. Nəyə əsasən giriş vizası birdəfəlik və çoxdəfəlik vizalara bölünür
a. Girişlərin sayına görə
b. Girişlərin ümumi sayına görə
c. Çıxışların sayına görə
d. Heç biri

338. Nəyə əsasən tranzit vizası birdəfəlik və ikidəfəlik vizalara bölünür?
a. Girişlərin sayına görə
b. Girişlərin ümumi sayına görə
c. Çıxışların sayına görə
d. Heç biri

 

339. “Ekstradasiya” terminin mənasi nədir?
a. Cinayət törətmiş şəxslərin xarici dövlətə verilməməsi
b. Cinayət törətmiş şəxslərin xarici dövlətə girov verilməsi
c. Cinayət törətmiş şəxslərin xarici dövlətə verilməsi
d. Öz ölkəsində həbs etməsi və azadlıqdan məhrum etməsi

340. Başqa ölkə vətəndaşlığının qəbul edilməsi formasi necə adlanır?
a. Naturalizasiya
b. Readmissiya
c. Mala fide
d. Heç biri

 

341. Əməkçi miqrant nədir
a. Hüquqi şəxslərin əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün yaşayış yerini dəyişməsi
b. Fiziki şəxslərin turizm ilə məşğul olmaq üçün yaşayış yerini daimi dəyişməsi
c. Fiziki şəxslərin əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün yaşayış yerini dəyişməsi
d. Fiziki şəxslərin hüquqi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün yaşayış yerini dəyişməsi

 

342. Vətəndaşlığın anadan gəlmə əldə edilməsi hansıdır?
a. Rasizm
b. Ekstradasiya
c. Apatrid
d. Heç biri

 

343. Ekstradasiya variantlardan hansıdır?
a. Apatrid
b. Ölkədən deportasiya edilmə
c. Siyasi sığınacaq istəyən şəxs
d. Heç biri

 

344. Dövlət Miqrasiya Xidməti neçə nömrəli fərmanla yaradılmışdır
a. 591 N
b. 595 N
c. 602 N
d. Heç biri

 

345. Miqrasiya yoxlamanı neçənci maddəyə əsasən aparır?
a. 69-cu
b. 70 –ci
c. 72- ci
d. 74-cü

 

346. İş icazəsi vəsiqəsi…..?
a. İcazə aldıqdan sonra verilir
b. Viza aldıqdan sonra verilir
c. Daimi yaşamaq hüququ aldıqdan sonra verilir
d. Dövlət rüsumunu ödədikdən sonra verilir

 

347. Hansı variant yalnışdır..?
a. Daimi yaşamaq 5 illikdir və uzadılmır
b. İş icazəsi müddəti 1 illikdir
c. Əcnəbi olduğu yer üzrə qeydiyyata görə dövlət rüsumu ödəmir
d. 15 yaşına çatmış şəxssiyyət vəsiqəsinə görə dövlət rüsumu ödəyir

 

348. Əcnəbilərin torpaq sahəsi almaq yolverilməzliyi hansı normativ-hüquqi aktda əksini tapmışdır?
a. Torpaq Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 2-cü bəndinə müvafiq olaraq
b. Torpaq Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 4-cü bəndinə müvafiq olaraq
c. Torpaq Məcəlləsinin 48-ci maddəsinin 5-cü bəndinə müvafiq olaraq
d. Heç biri düz deyil

 

349. Azerbaycan Dünya Turizm teşkilatına nə zaman üzv oldu?
A) 2000
B) 2002
C) 1998
D) 2005
E) Heç biri düz deyil

 

350. “Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Əsasnamə müəyyən edir?
A) İşçilərin maddi rifahını
B) İşçilərin hərəkətini
C) İşçilərin ezamiyyət ödənişlərini
D) Heç biri düz deyil

 

351. AR-da nikahın bağlanmasının forma və qaydaları müəyyən edilir:
A) Nizamnamələrlə
B) Beynəlxalq müqavilə ilə
C) Qaydalarla
D) Heç biri doğru variant deyil

 

352. Əhalinin təbii və mexaniki hərəkətlərinə, cinsinə, yaşına,məşğuliyyət və s. növünə görə öyrənən bilik sahəsi?
a. etimologiya
b. bon
c. arxeologiya
d. heç biri düz deyil

353. Məcəllənin 34–37-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada nə verilir?
a. Qayıdış Şəhadətnaməsi
b. Turist vizası
c. Mədəniyyət vizası
d. Heç biri

 

354. Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsində hansı qeydləri aparmaq olar?
a. Üzərində dəyişiklik aparmaq
b. Cızmaq
c. Hər hansı qeydlərin aparılması qadağandır
d. Qaralamaq

 

355. Miqrasiya orqanlarında etik davranış qaydalarına riayət olunmasına nəzarəti kim həyata keçirir?
a. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşı
b. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin müavini
c. Milli Məclis
d. Heç bir variant doğru deyil

 

CAVABLAR:

1.C  2.B 3.E 4.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.E 10.G
11.B  12.C 13.C 14.E 15.A 16.B 17.E 18.D 19.D 20.A
21.B  22.B 23.C 24.D 25.E 26.A 27.A 28.C 29.B 30.A
31.D  32.C 33.D 34.C 35.D 36.A 37.C 38.A 39.C 40.C
41.A  42.D 43.C 44.A 45.B 46.A 47.B 48.B 49.A 50.D
51.A  52.C 53.D 54.D 55.B 56.A 57.D 58.A 59.E 60.D
61.A  62.A 63.C 64.A 65.E 66.A 67.A 68.D 69.D 70.D
71.D  72.D 73.C 74.C 75.C 76.A 77.A 78.A 79.B 80.B
81.A  82.C 83.D 84.A 85.A 86.C 87.B 88.C 89.A 90.B
91.A  92. A 93.D 94.A 95.D 96.A 97.D 98.D 99.D 100.C
101.D  102.C 103.C 104.C 105.A 106.B 107.D 108.A 109.A 110.A
111.B  112.A 113.C 114.A 115.E 116.D 117.E 118.D 119.D 120.A
121.B  122.C 123.C 124.D 125.A 126.C 127.C 128.D 129.D 130.B
131.A  132.C 133.A 134.A 135.B 136.A 137.A 138.C 139.A 140.A
141.C  142.D 143.B 144.A 145.B 146.B 147.B 148.A 149.D 150.B
151.C  152.D 153.B 154.A 155.D 156.A 157.E 158.B 159.C 160.A
161.C  162.D 163.D 164.A 165.A 166.D 167.C 168.A 169.C 170.A
171.B  172.A 173.A 174.B 175.C 176.D 177.A 178.D 179.D 180.C
181.D  182.C 183.D 184.D 185.B 186.C 187.B 188.E 189.A 190.C
191.B  192.B 193.D 194.B 195.C 196.B 197.C 198.D 199.B 200.C
201.C  202.C 203.C 204.C 205.C 206.C 207.D 208. C 209.C 210.C
211.B  212.A 213.D 214.B 215.B 216.A 217.A 218.A 219.A 220.B
221.A  222.B 223.A 224.B 225.A 226.B 227.B 228.C 229.C 230.D
231.D  232.B 233.A 234.B 235.D 236.A 237.C 238.A 239.D 240.C
241.A  242.C 243.A 244.A 245.A 246. A 247.B 248.A 249.A 250.A
251.A  252.B 253.D 254.D 255.B 256.C 257.D 258.A 259.E 260.A
261.D  262.D 263.C 264.A 265.B 266.C 267.B 268. A 269.C 270.A
271.A  272 A 273.A 274.C 275.B 276.A 277.B 278.D 279.E 280.C
281.E  282.C 283.A 284.D 285.A 286.D 287.C 288.A 289.A 290.A
291.A  292.A 293.B 294.D 295 D 296.D 297.B 298.D 299.E 300 A
301.A  302.C 303.A 304.B 305.C 306.D 307.C 308.D 309.A 310.A
311.A  312.A 313.D 314.C 315.B 316.A 317.C 318.C 319.A 320.C
321.A  322—- 323.B 324.C 325.A 326.A 327.A 328.A 329.B 330.B
331.A  332.D 333.D 334.A 335.A 336.D 337.A 338.A 339.C 340.A
341.C  342.D 343.D 344.D 345.C 346.D 347.A 348.D 349.E 350.D
351. D  352.D 353.D 354.C 355.D

Dostlarla Paylaş ↓