Word-50 Test və Cavabları (TQDK kitabı əsasında) - www.YUSIF.az İnformatika
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Word-50 Test və Cavabları (TQDK kitabı əsasında)

Word-50 Test və Cavabları (Niyaməddin Şahmarov)

(cavabları sonda)

 

1) Microsoft office 2010 və ya…
A) Office 11         B) Ofice 12         C) Office 13
D) Office 14         E) Office 15

 

2) Word nə prosessorudur?
A) Cədvəl            B) Mətn         C) Qrafik
D) Şəkil               E) Dioqram

 

3) Word səhifəsi üzərində olanları seçin:
A) Word Caunt, Zoom, Title bar, Ribbon
B) Word Caunt, Name box, Title bar, Ribbon
C) Formula bar, Name box, Ribbon, Title bar
D) Search Caunt, Ribbon, Zoom, Text
E) Zoom, Rectangle, Ribbon, Formula bar

 

4) Lentin proqram pəncərəsində gizlədilməsi hansı klaviş kombinasiyaları ilə həyata keçirilir?
A) Shift+T     B) Ctrl+F7        C) Ctrl+F1       D) Ctrl+1       E) Shift+3

 

5) MS office 2010 paketini digər paketlərdən fərqləndirən əsas fərq nədir?
A) Daha asan olması
B) İşarələrin sistematik düzülməsi
C) İnserttabının artırılması
D) Ribbonun tətbiq edilməsi
E) Yaddaşda daha az yer tutması

 

6)
Yuxarıdakı şəkilə əsasən...
A) Cəld müraciət paneli yerini dəyişəcək
B) Home tabı ilə İnsert tabı yerini dəyişəcək
C) Əlavə Lent tabı yaradılacaq
D) Proqrama dəyişiklik etmək üçün pəncərə açılacaq
E) Lent tablarına aid işarələr gizlədiləcək

 

7) Type Key qeydləri klaviaturadan hansı kombinasiya ilə gətirilir?
A) Tab+F9       B) Alt+F9         C) Alt+F10           D) Shift+F7         E) Ctrl+F3

 

8) Susmaya görə status bar hansı elementlərə malikdir?
A) Section, Pages, Words, Proofing, Errors were faind, Language, Documents, Views, Zoom
B) Views, Pages, Zoom, Document, Ribbon
C) Ribbon, Layout, Zoom, Proffing, Views, Text, Alignment, Language
D) Lignment, Ribbon, Views, Rules
E) Section, Rules, Errors ware find, Text, Language, Text, Keys, Screen

 

9) Status barda yerləşən Words Caunt əmri nəyi bildirir?
A) Xətlərin sayını       B) Simvolların sayını
C) Sözlərin sayını       D) Obyektlərin sayını
E) Səhifələrin sayınl

 

10)
Yuxarıdakı pəncərə……. pəncərəsidir
A) Word Caunt        B) Line Caunt      C) PX Caunt
D) Obyect Caunt     E) Pictures Caunt

 

11) Növbəti səhifəyə hansı klaviş kombinasiyası ilə keçmək olar?
A) Shift+Tab         B) Ctrl+Tab      C) Ctrl+End
D) Shift+Home     E) Ctrl+Enter

 

12) Cttr+ ↑ hansı funksiyanı yerinə yetirir?
A) Abzasın sonuna gedir       B)Abzasın əvvəlinə gedir
C) Cümlənin ortasına gedir    D) Səhifənin sonuna gedir
E) Səhifənin əvvəlinə gedir

 

13) Krusordan sözün axırına qədər seçir:
A) Alt+Ctrl+End          B) Shift+Tab+End        C) Ctrl+End
D) Shift+Ctrl+End      E) Shift+Ctrl+Enter

14) Shift+F5 hansı funksiyanı yerinə yetirir?
A) Sənədin hamısını seçir
B) Axtarış zamanı tapılmış simvolları gizlədir
C) Sənəddə sonuncu redəktə olunmuş yerə qayıdır
D) Sənəddə olan obyektləri aktiv edir
E) Sonuncu abzasla əvvəlki abzası birləşdirir

 

15) Select All və ya…
A) Ctrl+A                    B) Shift+D       C) Ctrll+D
D) Ctrl+Shift+A           E) Shift+F6

 

16) Yeni sənəd hansı ardıcıllıqla yaradılır?
A) File-Save             B) File-Send       C) File-Open
D) Edit-New             E) File-New

 

17) Word faylını seçin:

18) Sənədə parol qoymaq üçün yaddaşa vermə pəncərəsinin hansı bölməsinə keçmək lazımdır?
A) Select Password           B) Security     C) Text Options
D) General Options           E) Find Options

 

19) Sənıdi hansı rejimdə açdıqda onda düzəlişlər etmək olmur?
A) Open İn Protected View
B) Open Exculisive View
C) Open Password selection file
D) Open Exculisive by from
E) Open With

 

20) Fayl haqqında malumat pəncərənin hansı bölməsində olur?
A) File-Recend          B) File-İnfo        C) Home-İnfo
D) File-Options           E) Home-Options

 

21) Xüsusi əlavə etmək əmrini seçmək üçün………. seçilir:
A) Paste                            B) Paste Exculisive          C) Paste Letter
D) Paste Performance      E) Paste Special

 

22) Word 2010 mübadilə buferinə nə qədər kəsilmiş və ya köçürelmüş mətn fraqmenti və ya obyekti yerləşdirə bilir?
A) İstəniulən sayda                 B) Yalnız bir ədəd
C) 31 ədəd                              D) Əvvəlcədən təyin edilmiş sayda
E) 24 ədəd

 

23) Cari şriftin dəyişilməsi hansı klaviş kombinasiyası ilə tətbiq olunur?
A) Ctrl+Shift+F              B) Ctrl+Shift+Alt          C) Alt+Ctrl+Tab
C) Shift+Tab+G             E) Ctrl+Shift+=

 

24)

Şəkilə əsasən printerdən çıxacaq A4 vərəqlərinin sayını təyin edin:
A) 9      B) 14     C) 10     D) 5     E) 11

 

25) Ənənəvi, ən çox yayılmış şriftlər hansılardır?
A) Tahoma, Arial, Calibri
B) Times New Roman, Calibri, Arial
C) Times New Roman, Ahorani, Algerian
D) Arial Black, Arial, Calibri
E) Bell MT, Calibri, Tahoma

 

26) Susmaya görə Word 2010 da şriftin ölçüsü neçə punkt olur?
A) 72       B) 11      C) 8      D) 14    E) 13

 

27) X2 işarəsi və ya….
A) Ctr+ –                B) Ctrl+=       C) Ctrl+Shift+D
D) Ctrl+Tab+=       E) Ctrl+Shift+=

 

28) Aşağıdakı işarələrdən hansılar Home lent tabının Paragraph bölməsinə aiddir?

29) Abzasın sətirləri arasındakı interval hansı aralıqda olur?
A) 0-123       B) 0-1638       C) 0-72      D) 11-72     E) 0-132

 

30) Ctrl+J hansı funksiyanı yerinə yetirir?
A) Mətni tam düzləndirir
B) Mətni soldan düzləndirir
C) Mətini sağdan düzləndirir
D) Mətnə yuxarıdan boçluq tətbiq edir
E) Mətinə aşağıdan boşluq tətbiq edir

 

31) Üslubun növləri hansılardır?
A) Simvol üslubu, Abzas üslubu, Siyahı üslubu, Cədvəl üslubu
B) Söz üslubu, Şəkil üslubu, Cədvəl üslubu
C) Cədvəl üslubu, Maket üslubu, Mətin üslubu, Cümlə üslubu
D) Diaqram üslubu, Punkt üslubu, Xətt üsllubu, Alternativ üslub
E) Əlaqəli üslub, Simvol üslubu, Cədvəl üslubu, Siyahı üslubu

 

32) Find və Replace
A) Ctrl+G və Ctrl+F           B) Ctrl+F və Ctrl+H
C) Ctrl+S və Ctrl+H          D) Ctrl+K və Ctrl+F
E) Alt+G və Al+H

 

33) Axtarış sahəsində +2 yazılışı nəyi bildirir?
A) Cari s cədvəldən iki sətir sonraya
B) Cari cümlədən iki sətir ortaya
C) Cari vəziyyətdən iki sətir əvvələ
D) Cari vəziyyətdən iki sətir sonraya
E) Mətinə iki sözün əlavə olunacağını

 

34) Ekranın hər hansı hissəsinin şəklini lazım olan yerə əlavə etmək üçün hansı işarədən istifadə olunur?

35) Ctrl +K və ya ….

36)

Yuxarıdakı şəkilə əsasən OK düyməsini sıxsaq səhifə nömrələnməyə neçədən başlayacaq?
A) 3       B) 4        C) 6       D) A-dan      E) 1A-dan

 

37) Gördüyünüz işarə hansı lent tabına aiddir?
A) Home      B) İnsert       C) Page Layout       D) Layout         E) Design

 

38) Müxtəlif proqram obyektləri sənədə hansı texnologiya ilə əlavə olunur?
A) İnsert         B) Add            C) Link              D) Ole             E) İnport

 

39) Səhifənin kəsilib ayrılması hansı klaviş kombinasiyası ilə tətbiq olunur?
A) Enter                   B) Tab+Enter           C) Shift+Enter
D) Ctrl+Enter           E) Shift+End

 

40) Mündəricat hazırlamaq üçün istifadə olunan işarə hansı lent tabında yerləşir?
A) References      B) Mailings     C) Review    D) View     E) Insert

 

41) Word hansı proqram tipinə aiddir?
A) Sistem və tətbiqi           B) Proqramlaşdırma          C) Utilit
D) Sistem                          E) Tətbiqi

 

42) Ctrl+O. Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+V

43) Xətkeşin ünvanı…
A) Review-Ruler      B) View-Ruler        C) Home-Ruler
D) Design-Ruler      E) References-Ruler

 

44) Word 2010-da minimal və maksimal ölçüsü hansı intervalda olur?
A) 11-72             B) 11-1327     C) 1-19
D) 0-1678          E) 1-1638

 

45) Ctrl+İ, Ctrl+U, Ctrl+B klaviş kombinasiyalarını əvəz edən işarələr hansı lent tabında yerləşir?
A) Home     B) Mailings    C) Layout     D) İnsert    E) File

 

46) Aşağıdakılardan hansı Word fayl genişlənməsidir?
A) xlsx     B) rtf     C) ppts     D) docx     E) accdb

 

47) Aşağıdakılardan hansı format painterdir

48) 1 Punkt=
A) 0, 35 mm      B) 0.35 sm      C) 2.54 mm
D) 2.54 sm        E) 1.3 dp

 

49) Word proqramına şəkil yerləşdirdikdən sonra əlavə olunan lent tabı hansıdır?
A) Pictures      B) Layout    C) Design
D) Format       E) Alignment

 

50) Stol, Stul, Stil sözlərini axtarmaq üçün axtarış sahəsinə necə yazmaq lazımdır?
A) St*l        B) *tl        C) St?l          D) St?*           E) St*

 

 

Cavablar

1.         D
2.         B
3.         A
4.         C
5.         D
6.         E
7.         C
8.         A
9.         C
10.      A
11.      E
12.      B
13.      D
14.      C
15.      A
16.      E
17.      B
18.      D
19.      A
20.      B
21.      E
22.      E
23.      A
24.      E
25.      B
26.      B
27.      E
28.      B
29.      E
30.      A
31.      A
32.      B
33.      C
34.      E
35.      A
36.      B
37.      B
38.      D
39.      D
40.      A
41.      E
42.      A
43.      B
44.      E
45.      A
46.      D
47.      A
48.      A
49.      D
50.      C

 

Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051)9224229

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Fb qrup: informatika testləri (niyaməddin şahmarov)

Dostlarla Paylaş ↓