Excel-45 Test və Cavabları (TQDK kitabı əsasında) - www.YUSIF.az İnformatika
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

Excel-45 Test və Cavabları (TQDK kitabı əsasında)

Excel-45 Test və Cavabları (Niyaməddin Şahmarov)

(cavabları sonda)

 

1) Aşağıdakılardan hansılar Excel pəncərəsinə aiddir?
A) Name box, Formula bar, Cell
B) Palitra,Name box, Columns
C) Cell, Accessories, Modul
D) Status bar, Sazlama paneli, Translyator
E) Ribbon, Sazlama paneli, İnterpretator

 

2) Kömək pəncərəsi hansı funksional düymə ilə açılır?
A) F1    B) F2     C) F3     D) F4     E) F5

 

3) Formula bar hansı işarə ilə göstərilir?

 

4) Aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Formula barı İnsert lent tabından itirib- gətirmək olar
B) Excel proqramında bir xanaya diapazon demək olmaz
C) Shift+ Enter eyni xanada növbəti sətirə düşür
D) Son sütün XFE-dir
E) Sheet anlayışı ilə Pages anlayışı eyni deyil

 

5) Exceldə əsas görülən işlər nə ilə bağlıdır?
A) Xana    B) Diapazon     C) Cədvəl     D) Sütun     E) Sətir

 

6) Hər bir işçi vərəqində neçə sütun olur? (2010)
A) 1048576     B) 16384     C) 3     D) 1    E) 2048

 

7) Sütunlar hansı aralıqda olur?
A) 1-XFD            B) A-XFZ          C) A-IV        D) A-XFD         E) A-65536

 

8) Excel vərəqinə hər hansı bir sütun və sətir artırdıqda…
A) Sütunvə sətir sayı artır
B) Sütun və sətir sayı dəyişməz olaraq qalır
C) Sütun sayı artır, sətir sayı dəyişməz qalır
D) Sətir sayı artır, sütun sayı dəyişməz qalır
E) 3 sütun və 3 sətirə qədər əlavə artırmaq olar

 

9) Exdeldə ən kiçik obyekt nədir?
A) Columns       B) Rows         C) Table         D) Cell       E) Line

 

10) Sonuncu xanananın ünvanı hansıdır?
A) XFD1048576          B) İV65536           C) 65535XFD
D) XFE2048                E) İV256

 

11) Exceldə neçə növ xana var və hansılardır?
A) 3-Aktiv, passiv, gizli                B) 2-Aktiv və passiv
C) 3- Aktiv, Passiv, əlaqəli          D) 2-Grup, Ungrupe
E) 2- Mütləq və nisbi

 

12) Xanalar tərkibinə görə hansı hissələrə bölünür?
A) Aktiv və passiv       B) İlkin və asılı        C) Birinci və ikinci
D) Mütləq və nisbi      E) Mütləq və qarışıq

 

13) Dəyişən ünvan necə ünvan adlanır?
A) Mütləq      B) Nisbi      C) Qarışıq     D) Asılı     E) İlkin

 

14) Qarışıq ünvanı seçin:
A) AB12      B) $C$128       C) $103$D     D)$F17      E) G$45$

 

15) A2:E9 diapazonundakı xanaların sayını tapmaq düsturu aşağıdakılardan hansıdır?
A) 2+9-1*E              B) (9-2-1)/5              C) (9-1+2)*5
D) (9-2+1)*5           E) (9+2+1) *1

 

16) A4:F8 diapazonunda neçə xana var?
A) 6       B) 30      C) 4      D) 12     E) 32

 

17) F18 verilənində sətirin nömrəsi neçədir?
A) 1      B) 19      C) 17      D) 48     E) 18

 

18) Xanadakı verilənləri redəktə etmək üçün fun ksional düymələrdən hansından istifadə olunur?
A) F6           B) F2         C) F8           D) F12          E) F9

 

19) Müxtəlif yerlərdə olan xanaları seçmək üçün hansı klaviş sıxılı saxlanılmalıdır?
A) Ctrl          B) Alt           C) Shift           D) Space           E) Numlock

 

20) Fill-Right seçilərsə…
A) Seçilmiş xanaların sağ tərəfində olan məlumatlar soldakı xanaya doldurulur
B) Seçilmiş cədvəl aktivcədvəldən sağ tərəfə sürüşdürülür
C) Seçilmiş xanaların sol tərəfində olan məlumatlar sağdakı xanalara doldurulur
D) Seşilmiş şərhdə olan məlumat aktiv şərhdən sonraya köçürülür
E) Yazılar yazıldığı xanada sağ tərəfə nəzərən düzləndirilir

21)

Gördüyünüz işarələr hansı lent tabına aiddir?
A) İnsert            B) Formulas             C) Data              D) Home            E) Review

 

22) Standart halda sütunun eni hansı ölçüdə olur?
A) 409 pt             B) 8.43 pt              C) 12.4 pt            D) 0.7 pt          E) 11.3 pt

 

23) İşçi vərəqinin adının uzunluğu maksimum neçə simvol ola bilər?
A) 256      B) 65536      C) 16384     D) 31     E) 64

 

24) Vərqin adına hansı simvolları vermək olmaz:
A) : \ / ? * [ ]         B) ( ) * & #
C) $ % ^ & [ ]      C) * ) \ / { }
E) { } [ ] & < >

 

25) Hansı operator mətnlərdən ibarət olan məzmunun və ya düsturların nəticələrinin birləşdirilməsini icra edir?
A) %      B) &          C) #         D) @         E) [

 

26) Dəyişikliyin aparılmasından asılı olmayaraq bütün açıq kitablarda düsturların hesablanması hansı klaviş kombinasiyası ilə həyata keçirilir?
A) Ctrl+Alt+F9             B) Ctrl+Alt+F8           C) Shift+9
D) Shift+Alt+F12         E) Alt+Tab+F3

 

27) # Div/0!….
A) Düsturun uzunluğu xanaya yerləşmir
B) Düsturda sıfırların sayı artıqdır
C) Düsturda sıfıra vurma vardır
D) Düsturda bir sıfır atılmalıdır
E) Düsturda sıfıra bölmə vardır

 

28)

Şəkildə gördüyünüz işarələr hansı lent tabına aiddir?
A) İnsert       B) Home     C) Data      D)View     E) Formulas

 

29)= ABS (5) və = ABS (-5) üçün düz olan fikri seçin:
A) İkisinində qiyməti 5-ə bərəbardir
B) İkisinidə qüvvəti hesablanır
C) Topladıqda cavab 11 edəcək
D) Birinci 5-in faktorialı, ikinci 5-in faizi hesablanır
E) Birincinin qiyməti -5-ə, ikincinin qiyməti 5-ə bərabərdir

 

30) =FACT (6) neçə edər?
A) 6      B) -6      C) 36      D) 1     E) 720

 

31) Power funksiyasına uyğun olan simvolu seçin:
A) /         B) *       C) ^          D) $        E) @

 

32) =Product (2; 4; 8)
A) 48        B) 16        C) 64         D) 10         E) 34

 

33) C21:C25 açılışını seçin:
A) C21+C22+C23+C24+C25
B) C21/C22/C23/C24/C25
C) C21+C25
D) C21-C22-C23-C24-C25
E) C21*C22*C23*C24*C25

 

34) Müəyyən şərti ödəyən ədədləri toplamaq üçün hansı funksiyadan istifadə olunur?
A) CAUNTA      B) SUM      C) ABS      D) SUMİF      E) MATH

 

35) B1=20, D1=25
Hansı şərtə görə cavab True olar?
A)= B1>D1                 B)= B1<D1           C) =B1+D1=35
D)= D1-B1=10           E) =B1+D1=500

 

36) Exceldə açılmış kitabın birindən digərinə sürətli keçid üçün hansı klaviş kombinasiyasından istifadə olunur?
A) Shift+F5         B) Shft+F1         C) Ctrl+F6
D) Shift+F6         E) Tab+F1

 

37) Neçə diaqram tipi vardır?
A) 7         B) 11          C) 93       D) 6       E) 5

 

38) Diaqram tipinə aid olan neçə alt tip vardır?
A) 11        B) 17         C) 93         D) 73         E) 6

 

39) Hansı qabarıq dioqram tipidir?
A) Buuble          B) Radar         C) Surface          D) Area         E) Scatter

 

40) Diaqram neçəyə qədər verilən sırasına malik ola bilər? ( Dairəvi diaqram istisna olmaqla)
A) 128         B) 255           C) 14             D) 7           E) 13

 

41) Diaqramda Lagend nədir?
A) Verilənlər sırasının adlarının yerləşdiyi düzbucaqlı sahədir
B) Diaqramın adının yazıldığı sahədir
C) Sütunlu diaqramda sütunun İngilis dilində adıdır
D) Diaqramda fazizin yazıldığı sahədir
E) Oxların birlışdiyi düzbucaqlı sahədir

 

42) Diaqram hansı funksional düymə ilə qurula bilər?
A) F12          B) F8            C) F9            D) F7          E) F11

 

43) Şəkildə gördüyünüz işarə hansı lent tabına aiddir?
A) Data            B) Formulas         C) İnsert
D) View           E) Review

 

44) Səhifə parametrləri üçün seçilən TOP 2 nəyi bildirir?
A) Aşağıdan məsafənin 2 pt olacağını
B) Yuxarıdan məsafənin 2 pt olacağını
C) Soldan məsafənin 2 pt olacağını
D) Sağdan məsafənin 2 pt olacağını
E) Cədvəlin 2 pt yuxarı sürüəcəyini

 

45) Shift+F2 hansı funksiyanı yerinə yetirir?
A) Şərh yaradır
B) Ribbonları gizlədir
C) Səhifənin formatını silir
D) İki sütunu birləşdirir
E) Aktiv sütunları gizlədir

 

 

Cavablar

1.         A
2.         A
3.         D
4.         E
5.         C
6.         B
7.         D
8.         B
9.         D
10.      A
11.      B
12.      B
13.      B
14.      D
15.      D
16.      B
17.      E
18.      B
19.      A
20.      C
21.      D
22.      B
23.      D
24.      A
25.      B
26.      A
27.      E
28.      E
29.      A
30.      E
31.      C
32.      C
33.      A
34.      D
35.      B
36.      C
37.      B
38.      D
39.      A
40.      B
41.      A
42.      E
43.      A
44.      B
45.      A

Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051)9224229

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Fb qrup: informatika testləri (niyaməddin şahmarov)

Dostlarla Paylaş ↓