Azərbaycan dili – Qanunvericilik Test və Cavabları

Azərbaycan dili

 

1.Hansı nümünələrdə zərf işlənməmişdir?1.Dünəndən bəri qar yağmağa başlayıb.2.Bura doğma vətən Azərbaycandır3.Biz elə bu xəbəri gözləyirdik4.Xeyli düşünüb cavab Verdi5.Əsgər gülümsəyərək dostunun üzunə baxdı.
A)235
B)45
C)135
D)12
E)34

2.Qeyri-Müəyyən miqdar sayı İşlənmiş cümləni müəyyən edin
A)Səkkiz noyabr-Zəfər Bayramıdır B)İşğaldan azad olunmuş Şuşa-Xankəndi yolunun beşinci kilometrliyində təmir işləri davam edir.
C)İgid əsgərlərmizin qəhramanlıqlarından xeyli danışıldı.
D)Maşın sürətlə şütüyürdü.
E)Məqsədinə çatmaq üçün çox kitab oxumalısan.

 

3.O,bu əvəzliklərinin hansından sonra durğu işarəsi düzgun qoyulmamışdır.1.O,əlbətdə,bizə gələcək2.O,sanki, 3.O qəhraman Azərbaycan əsgəridir.4.Bu yaşda özümü kəfənliyim mən 5.O evin kiçik uşağıdır

A)15
B)123
c)345

D)235
E)24

4.iki müxtəlif düzəltmə sözün iştirakı ilə yaranan mürəkkəb sifəti müəyyən edin.
A)açıqqəlbli      B)sinifdənxaric      C)qəlbisınıq      D)ürəyiaçıq      E)beşmərtəbəli

 

5.Uyğunluğu müəyyən edin

1.Bədii əsərlərin (poeziya nəsr dramaturgiyanın dilidir.

2.qəzet jurnal televeviziyamiting müxtəlif yığıncaqların dilidir

3.orfoepik normalara riayət edən gündəlik ünsiyyət dilidir

a)Məişət uslubu       b)Bədii uslub           c)Publistik uslub

A)1b2c3a     B)1c2b3a     C)1a2b3c      D)1a2c3b      E)1c2a3b

 

6.Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. gənclik,insanlıq,fikir …

A)insan         B)meşəlik          C)kitab             D)külək           E)duyğu

 

7.Modal söz işlənmiş cümləni müəyyən edin.(durğu işarələri buraxılmışdır)

A)O bizə sarı gəlirdi.
B)Ah şöhrət ah mənsəb yaranmasaydın.
C)Uzaqdan Şuşanın dumanlı dağları görünür.
D)Sən də ,ay aman səhv etmisən

E)Görünür bir gül ilə bahar olmaz.

 

8.Ayın beşi ( səhər) yola düşdük cümləsində işarələnmiş sözə uyğun gələn əlavəni müəyyənb edin

A)Sübh çağı       B)Bakıda        C)hamımız        D)Şər qarışanda          E)Xoruz banlayanda

 

9.Ərəb sözü olub verilən tapşırığın yerinə yetrilməsi görulmuş işin nəticəsi haqqında məhsuk şəxsə kollektivə təşkilata və.s yazılı və şifahi verilən məlimatdır.
A)rəy       B)məktub C)izahat      D)hesabat      E)referat

 

10″.İnteqrasiya” sözündə vurğu neçənci hecaya düşür

A)2-ci      B)1-ci          C)3-ci        D)4-Ci            E)5-ci

 

11.Hansı söz birləşməsində əvəzliyi isimlə əvəz etmək olar

A)sənin kitabın     B)mənim əmim           C)bizim evimiz         D)sizin eviniz         E)onun vətəni

 

12.Sifətə aid verilən xüsüsiyyətlərdən biri yalnışdır

A)Sifət isimləşmədən xəbər ola bilər

B)Sifət isimləşərkən dərəcə əlamətin itirmir

C)Necə,nə cür,hansı suallarından birinə cavab verir

D)Sifət cümlədə tamamlıq kimi işlənə bilmir

E)Məktəbli,kəndli,şəhərli və.s sözlər sifət deyil

13.Müvafiq olaraq can cəhd etmək və bezmək mənası verən frazoloji birləşməni seçin.  1)canına yatmaq   2)can atmaq    3)can vermək    4)can almaq    5)cana gəlmək

A)15
B)23

C)25
D)14

E)34

14. Hansı mürəkkəb ad düzgün yazlıb

1.Uşaqların Xilas Təşkilatı

2.Azərbaycan Respublikası Təhsil naziri

3. Azərbaycan Respublikası Baş naziri

4. Azərbaycan Respublikası səhiyyə naziri

5.Beylanxalq Ana dili günü

A)1 2 4
B)2 4 5
C)2 3 5
D)1 3 4
E)2 5

15.Mürəkkəb sözləri seçin 1.kitabxana    2.az-çox     3.hüquqşunas    4.vətənpərvər     5.Nadir şah      6.açıq-aşkar    7.rəngbərəng

A)1,2.6,
B)2,5,6,7
C)2,6,7
D) 3.4.5.7
E)2,4,6,7

 

Qanunvercilik

16.Dövlət qulluqçusu barəsində tətbiq edilə bilən intizam tənbeh tədbirlərinə aiddir

1.töhmət       

2.bir il müddətinədək vəzifə maaşının 5 faizindən 30 faizinədəkazaldılması

3.başqa təsnifatdan olan, vəzifə maaşı aşağı olan vəzifəyəkeçirilməsi

4.daha aşağı təsnifatdan olan vəzifəyə keçirilməsi lakin maaşnın eyni qalması

5.ixtisasdərəcəsinin bir pillə aşağı salınması6.dövlət qulluğundan azad edilməsi

A)1   4  5   6
B)1   3  5   6
C)1   2  5   6
D)1  2   4   6

17. Ailə, uşaqlar və dövlətlə bağlı müddəalardan düzgün olanı seçin.

1.Cəmiyyətin əsas özəyi kimi ailə Azərbaycan Respublikasının xüsusi himayəsindədir.

2.Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin həm borcu həm hüququdur.

3. Valideynləri və ya qəyyumları olmayan,valideyn qayğısından məhrum olan uşaqlar dövlətin himayəsindədirlər.

4. Uşaqları onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb etmək qadağandır.

5.15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər.

6. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinəzarət edir.
A)2,3,6
B)3,4,5
C)1,3.5
D)3,4,6

18.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluğunun əsas prinsiplərində nəzərdə tutulmuşdur

a) Təqsirə görə məsulliyət

b) Azərbaycan Respublikasında yalnız icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyət hüdudlarının müəyyən edilməsi; c)Bütün vətəndaşların və vəzifəli şəxslərin dövlət qulluqçularının qanuni tələblərini icra etməyə və qanuni hərəkətlərini müdafiə etməyə borclu olması;

d)dövlət qulluğuna qəbulun obyektivliyi

 

19. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən qərarların qeydə alınması kitabında göstərilir:

A) qərarın qüvvəyə minmə tarixi

B) qərarın qısa məzmunu

C) qərarın qəbul edilmə səbəbi

D) qərarın adı

 

20. Bələdiyyələrin qərarları Yerli vergilər və ödənişlər ilə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
A) üçdə iki səs     B)üçdə üç səs     C)dördə bir səs      D)dördə iki səs

21.”Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən elektron imza və elektron sənəd haqqında tələblərə aid deyil.
A)Texniki və proqram vasitələrinin köməyi ilə yaradılmalı, saxlanılmalı, emal edilməli, ötürülməli və qəbul edilməlidir B)identikləşdirməyə imkan verən rekvizitlərə malik olmalıdır

C)texniki və proqram vasitələrinin köməyi ilə əyani qavranılan (audial) şəkildə təqdim olunmalıdır.
D)Elektron sənədin identikləşdirilməsi, həqiqiliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün zəruri olan rekvizitlərin siyahısı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müəyyən edilir.

 

22. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız mənsubdur.
A) Maliyyə Nazirliyinə     B)Prizdentə     C)Mərkəzi Banka     D)Kapital Banka

 

23 .“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluğuna xitam verilməsi əsas deyil

A)Dövlət orqanının rəhbərliyin dəyişdirilməsi      B)Dövlət orqanının ləğv edilməsi     C)Məhkəmənin tibbi xarakterli məcburi tədbirlərinin tətbiqinə dair qanuni quvvəyə minmiş qərarının olması        D)dövlət qulluqçularının sayının və ştatlarının ixtisar edilməsi

24.“Elektron İmza elektron sənəd “haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Elektron imza və elektron sənədin huququ qüvvəsi ilə bağlı yalnış müddianı seçin.
A)Elektron sənədin istifadə qaydaları müvafiq dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir

B) Azərbaycan Respublikasının Qanunverciliyi ilə sənədin notariat qaydasında təsdiq tələb olunduğu hallar istisna olmaqla elektron sənəd kağız daşıycısı olan sənədə bərabər tutulur və onunla eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
C)Serfikatlaşdırılmamış imza vasitısilə yaradıcılığına görə elektron imza ehtibarsız sayıla bilməz

D)Elektron sənəd Azərbaycan Respublikasının Qanunverciliyinə uyğun olaraq qeydiyyata alına və ya təsdiq oluna bilər

25.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Dövlət məvacibinin məbləği asılıdır A)vətəndaşlıqdan

B)Verilən Sertifikatdan

C)səlahiyyət dərəcəsindən

D) tələb olunan peşəkarlıq səviyyəsindən

 

26..“Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən məlumat azadlığının həyata keçirilməsi kimlərin mənafelərinin pozulmasına səbəb olmamalıdır?
A) yalnız fiziki şəxslərin     B) yalnız hüquqi şəxslərin      C) dövlət orqanlarının      D) fiziki və hüquqi şəxslərin

27. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən əleyhinə ifadə verilməsi məcburi olmayan qohumların tam siyahısı müəyyən edilir

A)Konstitusiya qanunu ilə      B)Qanunla        C) Konstitusiya qanunu ilə və ya qanunla      D)Qərarla

 

28. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq borcudur.
A)Əcnəbi vətəndaşların       B)Azərbaycan Respublikası Vətəndaşlarının       C)Hər bir vətəndaşın       D) Hər bir şəxsin

29.“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən müraciətlərin qəbul edilməsi və cavablandırılması işinin elektron formada həyata keçirilməsi ilə bağlı düzgündür:

A) Dövlət hakimiyyəti orqanları müraciətlərin qəbul edilməsi və cavablandırılması işini elektron formada həyata keçirə bilər.
B) Yerli icra hakimiyyəti orqanları istisna olmaqla digər icra hakimiyyəti orqanları müraciətlərin qəbul edilməsi və
cavablandırılması işini elektron formada həyata keçirə bilər.
C) Yalnız məhkəmə və qanunvericilik hakimiyyəti orqanları müraciətlərin qəbul edilməsi və cavablandırılması işini elektron formada həyata keçirə bilər.
D) Dövlət hakimiyyəti orqanları müraciətlərin qəbul edilməsi və cavablandırılması işini elektron formada həyata keçirə bilməz.

 

30. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi müəyyən etdiyi ümumi qaydalara dair qəbul edir:

A) sərəncamlar      B) qanunlar      C) qərarlar       D) fərmanlar

 

31.“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yaxın qohumların birgə işləməsi ilə əlaqədar tələbləri pozan şəxslər bu pozuntunu hansı müddətdə könüllü aradan qaldırmalıdır?
A) pozuntunun aşkar edilməsindən sonra 30 iş günü müddətində

B) pozuntunun aşkar edilməsindən sonra 40 gün müddətində

C) pozuntunun aşkar edilməsindən sonra 30 gün müddətində

D) pozuntunun aşkar edilməsindən sonra 3 ay müddətində

32. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə cinayət məhkəmə icraatında aşağıdakılardan hansılar iştirak edir?

1. Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu     2. iddiaçı tərəf     3. cavabdeh tərəf 4. müdafiə tərəfi

A)2,4
B)1,3
C)1,4
D)2,3

33.Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən məhkəmə sistemi ilə bağlı doğrudur.

1.Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə sisteminə daxil olan hakimlərin ümumi sayı Ali məhkəməsi tərəfindən müəyyən olunur.

2.Azərbaycan Respublikasının hər bir məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının Kons məhkəməsinin rəhbərlik etdiyi məhkəmə sisteminə daxildi.

3. Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sisteminə daxil olan məhkəmələrin hakimlərinin ümumi sayı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.

4. Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə sisteminə daxil olan hakimlərin ümumi sayı Kons uyğun muəyyənləşdirilir.müəyyənləşdirilir.

5.Azərbaycan Respublikasının hər bir məhkəməsi müstəqil hüquqi şəxsdir .

6. Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri olan möhürü vardır

A)3,4,5
B)1,2,3

C)2,3,4
D)1,2,5

34.“Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən məlumatın əldə edilməsi yollarlarına aid deyil

A)dövlət hakimiyyəti orqanlarının və bələdiyyələrin öz fəaliyyətləri və qəbul olunmuş qərarları barədə məlumatlar vermələri yolu ilə;

B)dövlət hakimiyyəti orqanlarında məlumatın əldə edilməsi üçün informasiya xidmətlərinin yaradılması ilə;

C)statistik məlumatlardan, kitabxanaların, arxivlərin və muzeylərin fondlarından, habelə informasiya sistemlərindən maneəli istifadə edilməsi ilə;

D)vətəndaşların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaradan fövqəladə hallar, təbii fəlakətlər və qəzalar barədə əhaliyə dərhal məlumat verilməsi ilə

 

35. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilməməsiAzərbaycan Respublikasının vitse-prezidentləri ilə bağlı düzgün müdddəaları seçin

1.Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Milli Məclisin sədri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər

2.Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti vəzifəsinə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdikdə, səhhətinə görə öz səlahiyyətlərinin icra etmək qabiliyyətini tamamilə itirdikdə, bu Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqda vaxtından əvvəl vəzifədən getmiş sayılır.

4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti istefa verdikdə onun istefa ərizəsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim olunur.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səhhətinə görə öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini tamamilə itirdiyi barədə məlumat verildikdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə bu faktın aydınlaşdırılması üçün Milli məclisə müraciət edir.
A)2,3,4
B)1,3,5
C)1,3,4
D)2,3,5

36. Aşağıda göstərilənlərdən hansı “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun məqsədlərinə aid deyil.

1. dövlət orqanlarının və dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılması;

2. dövlət qulluqçularının attestasiyasının və xidməti fəaliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsinin təmin edilməsi;

3. dövlət orqanlarında korrupsiyanın və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində maraqların toqquşmasının qarşısının alınması; 4.vətəndaşların dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsi;

5. dövlət qulluqçularının ixtisas və peşə hazırlığının yüksəldilməsinin təmin edilməsi;
A) 3, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 2, ,5
D) 1, 3, 4

37.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi neçə deputatın səlahiyyətləri təsdiq olunduqda səlahiyyətlidir.
A) 83
B)42
C)46
D)95

38.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən seçki və referendumda iştirak etmək hüququ yoxdur:

A) məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin

B) islah işlərinə cəlb olunmuş şəxslərin

C) seçki komissiyasının üzvlərinin

D) məhkəmənin qərarı ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin

 

39 .Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların vəzifələrinin əsasına görə yanlışdır.
A)Dövlət və cəmiyyət qarşısında hər bir şəxs onun hüquq və azadlıqlarından bilavasitə irəli gələn vəzifələr daşıyır.
B) Hər kəsin üzərinə vəzifələr yalnız bu Konstitusiya ilə qoyula bilər.
C)Hər bir şəxs Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına əməl etməli, başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləməli, qanunla müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirməlidir.
D) Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir

 

40. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aşağıda göstərilənlərdən hansı düzgündür?
A) Bu qanun dövlət orqanlarında çalışan bütün şəxslərə şamil edilir

B) Dövlət qulluqçusu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada hər bir şəxs üçün vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır

C) Dövlət qulluqçusu ictimai etimadın bərpası üçün tədbirlər görməyə borcludur

D) Bu qanun 25 may 2007-ci ildə qüvvəyə minmişdir

 

41.Dövlət qulluqçuları etik davranış qaydalarına aid deyil

a) Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətin artırılması

b) Vicdanlı davranış

c) Birtırıflilikvə qeyri-maddi nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin əldə edilməsinə yol verilməməsi

d)qərəzsizlik

 

42. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Əsasnaməyə əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı beynəlxalq hüquq normalarına və diplomatik protokol qaydalarına uyğun olaraq qaldırılır

a) Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarının başçılarının iqamətgahları üzərində

b) Azərbaycan Respublikasının Prezident sarayının və dövlət iqamətgahlarının üzərində,

c) Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının

d) Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının

43.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən düzgündür.

1. İcra hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir.

2. Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası, tam ləğv edilənədək , yalnız dövlətə, insan həyatına və sağlamlığına qarşıxüsusilə ağır cinayətlərə görə qanunla müəyyən edilə bilər.

3. Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl gətirmədən AzərbaycanDövlətinə mənsubdur.

4. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək valideynlərin həm hüququ həm borcudur.

5. Cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ Yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarıdır.
A)1,3,4
B)2,5
C)2,4,5
D)2,3,5

44. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən sənəd hansı məqsədlə rəsmiləşdirilməlidir?
A) başqa təşkilata göndərilməsi üçün

B) rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi üçün

C) qeydiyyata alınması üçün

D) işə tikilərək arxivləşdirilməsi üçün

 

45.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasəninzibatı vəzifənin dördüncü təsnifatına aid deyil.
a). dövlət qulluğunun müşaviri

b).dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

c)1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

d)2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

46.“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun məqsədi üçün vəzifəli şəxs hesab edilmir

A) Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında seçkili vəzifələrə namizədliyi qanunla müəyyən olunmuş qaydada qeydə alınmış şəxslər

B) öz nüfuzundan və ya əlaqələrindən istifadə edərək vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmək
müqabilində maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və güzəştlər əldə edən şəxslər

C) yerli özünüidarəetmə orqanlarında təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati- təsərrüfat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər

D) dövlətin nəzarət səhm zərfinə sahib olduğu təsərrüfat subyeklərində təşkilati- sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər

47.“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vətəndaşların qəbul edilməsi ilə bağlı düzgün deyil:

A) Zəruri hallarda dövlət hakimiyyəti orqanları, idarə, təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri və digər vəzifəli şəxsləri vətəndaşları dərhal qəbul etməlidirlər.
B) Vətəndaşlar əvvəlcədən məlumat verilən günlərdə və saatlarda qəbul edilməlidirlər.
C) Dövlət hakimiyyəti orqanları, idarə, təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri və digər vəzifəli şəxsləri vətəndaşların qəbul edilməsinin təşkilini təmin etməlidirlər.
D) Bütün hallarda dövlət hakimiyyəti orqanları, idarə, təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri və digər vəzifəli şəxsləri vətəndaşları dərhal qəbul etməlidirlər.

 

48.“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən İnzibatı vəzifələrin üçüncu təsnifatına uyğun gəlmiyən vəzifəni seçin.
A) Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

B)Zaqatala rayon Hərbi prokurorluğu

C)Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Prokurorluğu

D)Gəncə şəhər Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

 

49. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hansı məsələlərə dair referendum keçirilə bilməz?
A) ölkənin müəyyən hissəsinə müxtariyyət statusunun verilməsi

B) dövlət rəmzlərinin dəyişdirilməsi

C) dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi

D) vergilər və dövlət büdcəsi

50. Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluğunda olma müddəti uzadılmış dövlət qulluqçularının sayı həmin dövlət orqanının vahid sistemini təşkil edən qurumların işçilərinin ümumi sayının neçə faizindən artıq ola bilməz.
A)15
B)30
C)25
D)50

51.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyaları haqqında yanlışdır.

A)Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi hər il iki növbəti yaz və payız sessiyalarına yığılır.

B)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclası həmin gündən başlayaraq bir həftədən gec olmayaraq çağırılır.
C)Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdən sonra martın 10-dək onun 83 deputatının səlahiyyətləri təsdiq edilməzsə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasının keçirilmə vaxtını Milli Məclisin sədri müəyyən edir.
D) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin növbədənkənar sessiyalarını Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 42 deputatının tələbi əsasında çağırır.

 

52. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən düzgün deyil

A) Azərbaycan Respublikası dövlət dilinin işlənməsini, qorunmasını və inkişafını təmin edir.
B) Dövlət dilinin tətbiqinin normaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
C) Azərbaycan dili ölkənin siyasi, ictimai, iqtisadi, elmi və mədəni həyatının bütün sahələrində işlədilir.
D) Dövlət dilini bilmək hər bir şəxsin borcudur

 

53.Azərbaycan Res kons əsasən xalqa xalqa qarşı ən ağır cinayətdir.
A) Hakimiyyətin mənimsənilməsi

B)Maddi Sərvətlərin mənimsənilməsi

C)Dövlətə qarşı qiyama cəhd etmək

D)Sərvətlərin mənimsənilməsi

54. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən aktın hazırlanması və tərtib edilməsi ilə bağlı düzgün deyil:

A) Aktın mətni giriş və şərh hissələrindən ibarət olmalıdır.
B) Şərh hissəsində akt tərtib edilməsinin məqsəd və vəzifələri, aparılmış işin mahiyyəti və xarakteri, müəyyən edilmiş faktlar, habelə nəticələr və təkliflər ifadə olunur.
C) Aktın mətninin sonunda (imzalardan qabaq) qəbul edilən qərarlar göstərilməlidir.
D) Giriş hissəsində aktın tərtib edilməsinin əsası göstərilir.

 

55. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında Milli Məclisin qərarı qəbul edilir

A) 63 səs çoxluğu ilə

B) 95 səs çoxluğu ilə

C) 83 səs çoxluğu ilə

D) 73 səs çoxluğu ilə

 

 

            CAVABLAR

1.   C 26. D 51. C
2.   E 27. B 52. D
3.   E 28. D 53. A
4.   A 29. B 54. C
5.   A 30. B 55. C
6.   E 31. C
7.   E 32. C
8.   E 33. B
9.   D 34. C
10. C  35. C
11. E 36. C
12. D 37. A
13. C 38. A
14. D 39. B
15. C 40. A
16. C 41. C
17. B 42. A
18. C 43. B
19. B 44. B
20. A 45. D
21. C 46. B
22. C 47. D
23. A 48. B
24. A 49. D  
25. D 50. A

AEL Onlayn Tədris Mərkəzi

Əlaqə nömrəsi: 070 874 32 38

Dostlarla Paylaş ↓