Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

İnformatika Testləri və Cavabları -2 (SINAQ-TQDK)

UĞUR KURSLARI MASALLI FİLİALI

SINAQ-TQDK

I Bölmə

1) Web səhifəni yeniləməküçün hansı funksional düymədən istifadə olunur?

A) F2 B) F8 C) F12 D) F5 E) F3

 

2) İnformasiya miqdarının ölçülməsi üçün ən kiçik vahid nə qəbul olunmuşdur?

A) 1 Bod B) 1 Bit C) 1 Bayt D) 1 Piksel E) 1 Düym

 

3) COM hansı portu ifadə edir?

A) Video B) Universal C) Paralel D) Ardıcıl E) Səs

 

4) Alqoritmin təsvir forması hesab edilməyən variantı hansıdır?

A) Nəqli (sözlə) B) Psevdokod C) Blok sxem

D) Proqramlaşdırma dili E) Cədvəl

 

5) Elektron cədvəldə A2:E8 diapazonu seçilmişdirsə, cəmi neçə xana seçilib?

A) 8 B) 16 C) 40 D) 32 E) 35

 

6) Slayd obyektlərinə animasiya verməküçün hansılent tabından istifadə olunur?

A) Transitions B) Slide Show C) Slide Sorter

D) Animation E) Insert

 

7) Paint qrafik redaktorunda təsviri çap zamanı səhifənin mərkəzinə vermək üçün hansı əmrdən istifadə etmək lazımdır?

A) Save As B) Print C) Page Setup

D) Properties E) Rotate of flip

 

8) Aşağıdakı əmrlərdən hansı File tabına daxil deyildir?

(Word 2010)

1. Undo 2. Open 3. Go to 4. Save 5. Exit 6. Close

7. Redo 8. Options

A) 1, 3, 7 B) 2, 4, 5 C) 5, 6, 8 D) 1, 3, 4 E) 6, 7, 8

 

9) Hansı sahə tipində formatlı mətn şəklində olan verilənlərin həm saxlanılma və həm də formatlı şəkildə əks olunma imkanları vardır? (Access 2010)

A) Mətn B) Məntiqi C) Memo D) OLE E) Pul

 

10) Riyazi düturları yazmaq üçün istifadə edilən standart vasitələri və köməkçi redaktor proqramını hansı Dropdown List düyməsinin köməyi ilə açmaq olar? (Word 2010)

A) Symbol B) Equation C) Text Box

D) Object E) Quick Parts

 

11) Yerləşmə mühitinə görə viruslar bölünür:

A) İnterpretator, kompliyator və translyator

B) Lokal və qlobal

C) Qovluq, fayl və proqram

D) Fayl, yükləmə və şəbəkə

E) Arxivator, sənəd və qlobal

 

 

12) Kontekst menyunun göstərilən əmri hansı işi yerinə yetirir? (Windows 7)

A) Recycle Bin –də yerləşən faylların surətini çıxarır

B) Recycle Bin piktoqramını iş masasından silir

C) Recycle Bin-dən silinmiş faylları istifadəçinin göstərdiyi kataloqda bərpa edir

D) Recycle Bin obyektinin qısayolunu yaradır

E) Recycle Bin obyektində yerləşən bütün faylları silir

 

 

13) Mətnin seçilmiş hissəsini səhvən kiçik əvəzinə böyük hərflərləyazılıbsa, səhvi düzəltmək üçün lentin Home tabının Font lent qrupunun hansı düyməsini klikləmək lazımdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

14) Aşağıdakılardan hansı təqdimat proqramı pəncərəsinin interfeysinə aid deyil?

A) Ribbon B) Formula Bar C) Status Bar

D) Transitions E) Animations

 

15) Hansı sıra faylların yerləşmə cədvəlini təyin edir?

A) Windows, OS/2, UNIX

B) Promt, Lingvo, Stile

C) MS Word, MS Excel, MS Access

D) FAT 16, FAT 32, NTFS

E)Paint, Photoshop, Corel Draw

 

16) Aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil?

A) CD B) DVD C) Floppy disk

D) Video Adapter E) Sərt disk

 

17) Hansı verilənlər bazası modeli deyil?

A) İyerarxik B) Şəbəkə C) Obyektyönlü

D) Relyasiya E) Forma

 

18) WWW-də iş zamanı müştıri-server qarşılıqlı təsiri hansı protokolüzrə verir?

A) URL B) HTTP C) Location D) Uniform E) FTP

 

19) Mərkəzi qovşaq (Server) kompüteri hansı şəbəkə topologiyasında olur?

A) Şin B) Halqa C) Ulduz D) Aktiv ağac E) Qarışıq

 

20) Düstur sətrinə yazılmış =SUM (B2:B4) ifadəsi nəyi hesablayır?

A) B2 və B4 xanalarının cəmini

B) B2-dən B4-ə qədər olan xanaların sayını

C) B2-dən B4-ə qədər olan xanalarım cəmini

D) B2 və B4 xanalarının xülasəsini

E) B2-dən B4-ə qədər olan xanalardakı simvolların sayını

 

21) Aşağıdakı proqramlardan hansı tətbiqi proqramlar qrupuna daxildir?

1. Nəşriyyat sistemləri 2. Translyatorlar

3. Antivirus proqramları 4. VBİS-lər

A) 2, 4 B) 2, 3 C) 3, 4 D) 1, 3 E) 1, 4

 

22) Cədvəllərdə Sort and Filter əməliyyatlarını aparmaq üçün lentin hansı tabından istifadə olunur? (Excel 2010)

A) Home B) İnsert C) View D) Review E) Page Layout

 

23) Aşağıdakılardan hansı informasiya daşıyıcısı deyil?

A) Disket B) Kitab C) Sərt disk

D) Səs platası E) Coğrafi xəritə

 

24) Aşağıdakılardan hansı Corel Draw-da yaradılmış faylın ilkin layihə formatıdır?

A) .bmp B) .tiff C). Jpg D). Cdr E). Gif

 

25) Dövlət təşkilatlarına məxsus domen hansıdır?

A) az B) gov C) edu D) org E) net

 

Düzgün Cavablar

1.         D
2.         B
3.         D
4.         E
5.         E
6.         D
7.         C
8.         A
9.         C
10.     B
11.     D
12.     E
13.     C
14.     B
15.     D
16.     D
17.     E
18.     B
19.     C
20.     C
21.     E
22.     A
23.     D
24.     D
25.     B

 

II Bölmə

1) Aşağıdakılardan hansı WWW brauzeri deyil?

A) Google chrome B) İnternet Explorer

C) Netscape Navigator D) Outlook Express

E) Mozilla firefox

 

2) Əməli yaddaş qurğusunun adı necədir?

A) BİOS B) FDD C) HDD D) ROM E) RAM

 

3) a=10, b=8 olduqda, aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra -in qiyməti neçəyə bərabərdir?

a-b; a > b

Y= a+b; a < b

a x b; a=b

A) 10 B) 2 C) 18 D) 80 E)100

 

4) Verilmiş elektron cədvəl frqamentinə əsasən C12 xanasınınnəticəsini tapın (Excel 2010)

A) 4 B) 10.5 C) 3 D) 7 E) 6

 

5) ASCİİ-də verilmiş “I am student”( dırnaq işarələri nəzərə alınmır) ifadəsində neçə bayt informasiya saxlanılır?

A) 14 B) 28 C) 11 D) 16 E) 32

 

6) Faylın adında hansı simvodan istifadə etmək olmaz?

A) ; B) . C) * D) & E) #

 

7) Word2010 proqramının köməyi ilə qovluqda saxlanılan faylların hansı ad genişlənməsi mövcud deyil?

A) *.dokx B) *.docm C) *.rtf D) *. Docx E) *.dotx

 

8) Elektron təqdimat proqramında slayd nömrələrinin altında əks olunan  işarəsi nəyi ifadə edir? (PowerPoint 2010)

A) Slaydların ardıcıl olaraq nömrələndiyini

B)Slaydın keçid effektinin və ya onda animasiyalı obyektin olduğunu

C) Slaydın nümayiş rejmində gizli olacağını

D) Slaydın printerdə çap olunmayacağını

E) Slaydın dublikat olduğunu

 

9) Xanaya verilənlərin yazıldığını bildirən işarə hansıdır?

(Access 2010)

A) › B) C) # D) E) ^

 

10) Şəkildə verilmiş əmrlər hansı lent qrupuna aiddir?

A) Page Setup B) Paragraph C) Page Background

D) Font E) Editing

 

11) MS DOS əməliyyat sistemində istifadəçi interfeysi nəyə əsaslanır?

A) Menyu sətrindən əmrlərin seçiminə

B) Qrafik interfeysə malik olmasına

C) Əmrlərin səslə daxil edilməsinə

D) Pəncərə, piktoqram, və düymələrin mausla seçiminə

E) Əmrlərin klaviaturadan simvollarla daxil edilməsinə

 

12) Word 2010 mətn prosesorunda Ctrl+ ⇒ düymələr kombinasiyası birgə basıldıqda krusor hansı istiqamətdə hərəkət edər?

A) Yerini sənədin sonuna dəyişər

B) Yerini bir səhifə sağa dəyişər

C) Bir abzassağa yerini dəyişər

D) Bir söz sola yerini dəyişər

E) Bir söz sağa yerini dəyişər

 

13) Əməliyyat sistemində faylların adındakı simvolların maksimal sayı nə qədər ola bilər? ( Windows 7)

A) 64 B) 128 C) 255 D) 32 E) 8

 

14) Raxivləşdirmə proqramına aid olmayanlar:

1. Word 2010 2. Winzip 3.MS DOS 4. UNİX 5. Winrar

A) 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3 E) 3, 5

 

15) Xanann işarələnməsində sətrin qarşısında yazılan = işarəsi nəyi bildirir?

A) Pul formatını

B) Düsturun başlanğıcını

C) Mütləq ünvanlamanı

D) Xanalar bulokununseçilməsininbaşlanğıcını

E) Sətirlərin nömrələrinin cari nömrədən başlayaraq sayılmasını

 

16) Kompüterin fayl sistemi hansı tipli informasiya modelidir?

A) Cədvəl B)Şəbəkə C) Məntiqi D) İyererxik E) Hesabi

 

17) Sort and Filter lent qrupunda müvafiq əməliyyatları aparmaq üçün hansı lent tabından istifadə olunur?

A) Page Layout B) Review C) View D) Insert E) Data

 

18) Aşağıdakılardan hansı internet brauzeri deyil?

A) İnternet Explorer B) Mozilla FireFox

C) Google Chrome D) Usent

E) Safari

 

19) Slaydalrı gizlətmək üçün hansı lent tabından istifadə etmək lazımdır?

A) Home B) Layout C) Slide Show

D) Insert E) Page Layout

 

20) Aşağıdakılardan hansı qlobal şəbəkəni ifadə edir?

A)ROM B) RAM C) LAN D) WAN E) MAN

 

21) Aşağıdakı proqramlardan hansı Office System 2010 proqram paketinə daxil deyil?

A) Excel 2010

B) PowerPoint 2010

C) Visual Studio 2010

D) Word 2010

E) Access 2010

 

22) Aşağıdakılardan hansı PowerPoint 2010-da şablon (.potx genişlənməli) faylıdır?

 

23) Verilənlər bazalarında modullar nə üçündür? (Access 2010)

A) Əmrlər qrupunun avtomatik yerinə yetirilməsi

B) Baza verilənlərinin saxlanması

C) Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış

D) Baza verilənlərinin seçilməsi və onların emalı

E) Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi

 

24) OSI-nin ən yuxarı səviyyəsi necə adlanır?

A) Tətbiqi B) Fiziki C) Kanal D) Şəbəkə E) Seans

 

25) Aşağıda verilmiş Access 2010 cədvəlinə neçə yazı vardır?

 

 

Düzgün Cavablar

1.         D
2.         E
3.         B
4.         A
5.         A
6.         C
7.         A
8.         B
9.         D
10.     B
11.     E
12.     E
13.     C
14.     C
15.     B
16.     D
17.     E
18.     D
19.     C
20.     D
21.     C
22.     E
23.     E
24.     A
25.     A

III Bölmə

 

1) Aşağıdakılardan hansı şəbəkə texnologiyası deyil?

A) Ethernet B) Tekon Ring C) FDDİ D) Arcnet E) Mozilla

 

2) A, C, D hərfləri uyğun olaraq 11, 00, 01 ikilik ədədlərlə kodlaşdırılmışdır. CAD simvolları ardıcıllığı bu qayda ilə kodlaşdırılaraq 10-luq saysistemində yazılarsa hansı ədəd alınar?

A) 23 B) 14 C) 1101 D) 001101 E) 13

 

3) Kompüterin qurğularının işini idarə edən elektron sxemlər necə adlanır?

A) Plotter B) Şifrator C) Drayver

D) Kontroller E) Skaner

 

4) Y:=X-1

X:=Y+2

Y:=X+2

Alqoritminin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 10 qiymətini almışdır. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişənin qiyməti necə olmuşdur?

A) 2 B) 5 C) 7 D) 10 E) 11

 

5) WindowsExplorer proqramının ağacvari sturukturunda  işarəsi nəyi bildirir?

A) Qovluqda fayl və sənədlərin mövcudluğunu

B) Müvafiq qovluğun məzmununun açılmasının zəruriliyini

C) Bir-birinə daxil olan qovluqların mövcudluğunu

D) Qovluğun boş olduğunu

E) Həmin qovluğun cari zamanda yaradıldığını

 

6) Excel 2010 cədvəl prosessorunda düstur sətrinə funksiya yazmaq üçün birinci işarə kimi nədən istifadə etmək lazımdır?

A) + B) @ C) # D) = E) $

 

7) Word 2010 sənədinə daxil deyil:

A) Cədvəl B) Şəkil C) Mətn D) Slayd E) Düstur

 

8) Slaydalrda hansı görünüş rejmində dəyişiklik aparmaq olmur?

A) Normal B) Reading C) Slide Show

D) Notes Page E) Slide Sorter

 

9) Verilərin sahə tipi hansı ola bilər?

1.Memo, 2. Hyberlink, 3. Currency,

4. Formula, 5. Data/time

A) 1, 3, 5 B) 2, 4, 6 C)1, 4, 6 D) 1, 2, 4, 6 E) 1, 3, 4, 6

 

10) UNİX nədir?

A) Qrafik redaktorudur B) Mətn redaktorudur

C) Əməliyyat sistemidir D) Arxivator, drayverdir

E) Təqdimat proqramıdır

 

11) Aşağıdakı əmr və kateqoriyalardan hansıları File tabına daxil deyildir?

1. New 2. Paste 3.Open 4. Save 5. Page Setup

A) 1, 4 B) 2, 5 C) 3, 4 D) 1, 3 E) 3, 5

 

12) Mətinin seçilmiş hissəsinə abzas çıxıntısı –Hanging vermək üçün hansı elementdən istifadə olunur?

1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

13) Start menyusununRecent İtems bölməsində son zamanlar icra olunmuş neçə faylın siyahısı saxlanılır?

A) 30 B) 10 C) 50 D) 60 E) 15

 

14) İxtiyari informasiya xarici yaddaş qurğusunda…… şəklində saxlanılır?

A) Cədvəl B) Proqram C) Fayl D) Sənəd E) Qrafik

 

15) Lentin hansı tabında müəyyən vaxta görə slaydın nümayişi zamanı obyektin hərəkət effektinə gecikmə vermək olur?

A) Transitions B) Design C) İnsert

D) Animations E) Review

 

16) Aşağıdakılardan hansı internet xidməti deyil?

A) E-mail B) Telnet C) Gopher D) WWW E) Assambler

 

17) Aşağıdakı göstərilənlərdən hansı İnternet-də Web sayt ünvanı olaraq götürülmüşdür?

A) www@yahoo.com B) nT@@mgpu.nisk.ni

C) www.victor@rambler.ru D) ?xizO123@bakililar.az

E) www.rambler.ru

 

18) ASCII standartında yığılmış mətnin saxlanılması üçün yaddaşda 1536 bit tələb olunur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir?

A) 192 B) 1532 C) 1536 D) 234 E) 190

 

19) Kompüterin hansı qurğusu sistem platası üzərində yerləşmir?

A)Daimi yaddaş B) Video adapter C) CMOS

D) Strimmer E) Əməli yaddaş

 

20) Alqoritmə ail olmayan xassə hansıdır?

A) Diskretlik B) Müəyyənlik C) Dövrilik

D) Nəticəlilik E) Kütləvilik

 

21) Aşağıdakı alqoritmin nəticəsi olaraq x=14 olduqda y nəyə bərabər olacaqdır?

A) 18 B) 9 C) 7 D) 4 E) 28

 

22) Aşağıdakılardan hansı Windows 7 əməliyyat sisteminin standart proqramlarına aid deyil?

A) Microsoft Outlook B) Wordpad C) Calculator

D) Windows Explorer E) Notepad

 

23) Windows 7 əməliyyat sisteminin fayl sistemi hansıdır?

A) Explorer B) NTFS C) BİOS D) POST E) MS DOS

 

24) Verilmişelektron cədvəl fraqmentinə əsasən C14 xanasının nəticəsini tapın (Excel 2010)

A) 2 B) 8 C) 18 D) 4 E) 10

 

25) Elektron cədvəlin xanasına ədədi yazıb təsdiq etdikdən sonra həmin ədəd ### işarələri ilə göstərilir. Bu nəyi bildirir? ( Excel 2010)

A) Ədədin ortasında boşluq olduğunu

B) Ədədin tərkibində 16-lıq hərflərin və rəqəmlərin olduğunu

C) Həmin xanada dövrü istinad olduğunu

D) Həmin xananın mühafizə formatında olduğunu

E) Ədədi təsvir etmək üçün sütun eninin kifayət etmədiyini

 

Düzgün Cavablar

1.         E
2.         E
3.         D
4.         B
5.         C
6.         D
7.         D
8.         C
9.         E
10.     C
11.     B
12.     C
13.     E
14.     C
15.     D
16.     E
17.     E
18.     A
19.     D
20.     C
21.     E
22.     A
23.     B
24.     D
25.     E

Hazırlayan: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051)9224229

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Dostlarla Paylaş ↓