Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

İnformatika Testləri və Cavabları -3 (SINAQ-TQDK)

UĞUR KURSLARI MASALLI FİLİALI

SINAQ-TQDK

I Bölmə

1)” İnternetin FTP xidməti ….. üçündür” cümləsini düzgün variantla tamamlayın:

A) Elektron poçt funksiyasını təmin edir

B) Web səhifələri yaratmaq, qəbul və ötürmək

C) İstənilən formatlı faylların qəbulu və ötürülməsi

D) Real zaman rejimində ünsiyyət yaratmaq

E) Verilənləri porsiyalara bölmək və paketlərə ayırmaq

 

2) 5 Kbayt 80 bayt+300 bayt cəmi neçə baytdır?

A) 5420 B) 880 C) 305,8 D) 5380 E) 5500

 

3) Xarici yaddaşda saxlanılan proqramı icra etmək üçün çağırdıqda…. düşür və….. tərəfindən eçal olunur?

A) Monitora, klaviatura B) Mənitora, sərt disk

C) Kontrollerə, diskdə D) Əməli yaddaşa, prosessor

E) Prosessora, əməli yaddaş

 

4) Uyğunluğu müəyyən edin:

A) 1-a, 2-d,3-c, e B) 1-b, 2-a, 3-d

C) 1-c, 2-b, 3-d D) 1-d, 2-b, 3-a, e

E) 1-b, 2-d, 3-c, e

 

5) Slaydlara səs və video obyektləri yerləşdirmək üçün hansı lent tabından istifadə olunur?

A) Transitions B) İnsert C) Design

D) Review E) Animations

 

6) Verilənlərin sahə tipi ola bilməz:

A) Mətn B) Cədvəl C) Pul D) Məntiqi E) Memo

 

7) Elektron cədvəlin D2 xanasında = B2*C2/$B$7 düsturu verilmişdir. Əgər D2 xanası D5 xanasına köçürülsə, D5 xanasında hansı düstur alınar?

A) = D5*C5/$B$5           B) = B5* C5/B12       C) = B5*C5/$B$7

D)=B2*C2/B7         E) =$B$2*$C$2/B7

 

8) Miqyasdəyişmə sürüngəcindən həyata keçirilən zoom əmri nəyə imkan verir?

A) Pəncərə interfeysinin bütövlükdə böyüdülməsi və kiçildilməsi

B) Mətnin çap qurğusunda böyük və ya kiçik ölçüdə çapına

C) Sənəd pəncərəsindəki rəsm obyektlərinin böyüdülməsi və ya kiçildilməsinə

D) Pəncərədə alətlər panelinin düyümlərini böyütməyə və ya kiçiltməyə

E) Pəncərədə mətni böyütməyə və ya kiçiltməyə

 

9) Aşağıdakılardan hansı Paint qrafik redaktorunun alət və ya fiqurlarına aid deyil? ( Windows 7)

A) Hiperbola B) Oval C) Karandaş

D) Şimşək E) Rəng seçici

 

10) Word 2010 proqramında yunan əlifbası və ya xüsusi simvolların mətnə əlavə edilməsi üçün istifadə olunan Symbols hansı lent tabına aiddir?

A) Home B) İnsert C) Review

D) Page Layout E) Design

 

11) Faylın adında hansı işarəyə icazə verilir?

A) ?     B) =     C) *       D) \     E) :

 

12) Word 2010 proqramında sənəd yalnız oxumaq üçün açılıbsa, onunla bağlı hansı işi görmək olmaz?

1. Düzəliş etmək və başqa faylda saxlamaq

2. Çapa vermək

3. Düzəlişi həmin faylda yadda saxlamaq

4. Sənədi elektron poçtla göndərmək

5. Şablon faylı kimi saxlamaq

A) 1   B) 2   C) 4   D) 5   E) 3

 

13) Start menyusunda göstəriləcək son istifadə olunmuş proqramların sayı ən çox nə qədər ola bilər?

A) 255   B) 15   C) 30   D) 65536   E) 60

 

14) Paint proqramında təsviri müəyyən bucaq altında çevirmək üçün istifadə olunan Rotate aşağı aşılan düymə əmrləri lent tabının hansı qrupundadır?

A) Tools B) Display C) Shapes

D) Show or hide E) Image

 

15) Aşağıdakılardan hansı İnternetdə axtarış saytı deyil?

A) www.rambler.ru

B)www.yahoo.com

C)www.badoo.com

D)www.google.az

E) www.altavista.com

 

16) 100(2)+5(8)+A(16) ədədlərinin cəmi onluq say sistemində neçə olar?

A) 17   B) 115   C) 116   D) 105   E) 19

 

17) ASCİİ standartında yığılmış mətn faylının tutumu 320 Kbaytdır. Faylın hər səhifəsində orta hesabla 32 sətri olan kitabdan ibarətdir (hər sətirdə 64 simvol var). Faylın neçə səhifəsi var?

A) 320   B) 160   C) 540   D) 640   E) 1280

 

18) Əməli yaddaş nə üçündür?

A) Hesabi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirmək

B) Verilənlərin ötürülməsi prosesini təmin etmək

C) Qurğuların fiziki idarə olunması

D) Aktiv proqram və verilənlərin qısa müddət saxlanılması

E) Qurğuların vəziyyətinə nəzarət etmək

 

19) Con Fon Neyman arxitekturasına görə ixtiyarı kompüter hansı hissələrdən ibarətdir?

A) Prosessor və monitordan

B) Maus, monitor və prosessor

C) Klaviatura və monitor

D) Mərkəzi və perferiya

E) Hesabi-məntiqi və yaddaş

 

20) Aşağıdakı alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra a dəyişəni hansı qiyəti alacaq?

 

A) 4 B) 1 C) 2 D) 8 E) 6

 

21) Yazıldığı ardıccılıqla bir-birinin ardınca yerinə yetirilən addımlardan ibarət alqoritm hansıdır?

A) Xətti B) Budaqlanan C) Dövrü

D) Kütləvi E) Diskret

 

22) Verilmiş elektron cədvəl fraqmentinə əsasən C14 xanasının nəticəsini tapın

 

23) Slaydların nümayişi zamanı təqdimatdan imtina etmək üçün klaviaturanın hansı düyməsindən istifadə olunur?

A) End B) Enter C) Esc D) Ctrl E) Tab

 

24) Verilənlər bazasında hesabatlar nə üçündür?

(Access 2010)

A) Baza verilənlərinin saxlanılması üçün

B) Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün

C) Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün

D) Baza verilənlərinin seçilməsi və omların emalı üçün

E) Emal olunmuş baza baza verilənlərini çap etmək üçün

 

25) Hansı sahə tipində verilənlər sahədə deyil yaddaşın başqa yerində saxlanılır? (Access 2010)

A) Mətn B) Məntiqi C) Memo D) OLE E) Pul

 

Düz Cavablar

1.         C
2.         E
3.         D
4.         E
5.         B
6.         B
7.         C
8.         E
9.         A
10.     B
11.     B
12.     E
13.     C
14.     E
15.     A
16.     E
17.     B
18.     D
19.     D
20.     A
21.     A
22.     B
23.     C
24.     E
25.     C

II Bölmə

 

1) İnternet xidmətlərini təşkil edən təşkilat necə adlanır?

A) Web-server B) Provayder C) Kommutator

D) Wordl Widw Web E) Sistem administrator

 

2) III nəsil kompüerlərin meydana çıxması nə ilə bağlı idi?

A) Elektron lampalardan tranzistorlara (yarımkeçiricilərə) keçidlə

B) Tranzistorlardan inteqral sxemlərə keçidlə

C) İnteqral sxemlərdən mikroprosessorlara keçidlə

D) Tranzistorlardan böyük inteqral sxemlərə keçidlə

E) Monitorların əmələ gəlməsi ilə

 

3) Alqoritmin hər bir addımı dəqiq və birmənalı təyin olunması, icrasının müəyyən ardıcıllıqla aparılması onun hansı xassəsinə əsaslanır?

A) Kütləvilik, diskretlik B) Kütləvilik, müəyyənlik

C) Müəyyənlik, diskretlik D) Müəyyənlik, nəticəlilik

E) Kütlvilik, nəticəlilik

 

4) Göstərilən düymələr qrupu nə üçün istifadə olunur? (Excel)

A) Vərəqlərə keçidi təyin etmək üçün

B) Cari vərəqin bütün xanalarını qeyd etmək üçün

C) Cari vərəqin bütün xanalarını ləğv etmək üçün

D) Bütün iş vərəqlərini qeyd etmək üçün

E) Vərəqlərin qısayollarının görünüşünü təyinetmək üçün

 

5) 1 Gbayt nəyə bərabərdir?

A) 230 bayt    B) 230 bit    C) 1024 Kbayt

D) 220 bayt    E) 3000 bayt

 

6) Elektron təqdimat proqramında şablondan yeni təqdimat yaratmaq üçün hansı tabdan istifadə etmək lazımdır?

A) File B) İnsert C) Animations D) Slide Show E) Home

 

7) Verilənlər bazası hansı obyektsiz mövcud ola bilməz?

A) Modullarsız B) Sorğularsız C) Formalarsız

D) Cədvəllərsiz E) Makroslarsız

 

8) Qovluq pəncərəsində Details pane pəncərə sərhəddinin hansı tərəfində yerləşir?

A) Ortasında B) Yuxarısında C) Sağında

D) Solunda E) Aşağısında

 

9) Faylın mübadilə buferi vasitəsilə yerdəyişməsi üçün kontekst menyununhansı əmrindən istifadə olunur?

A) Open B) Send To C) Cut D) Copy E) Properties

 

10) Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?(Word 2010)

A) Copy, Cut, Paste bufer əmrləridir

B) Find aşağı açılmış düyməsinin eyni adlı əmri sənəddə sözün tapılması üçündür

C) Find aşağı açılmış düyməsinin Go To əmri başqa fayla keçid üçündür

D) Ctrl+End düymələr kombinasiyası krusorun yerini sənədin sonuna dəyişir

E) Font qrupu əmrləri ilə şriftin formatları dəyişdirilir.

 

11) Windows 7 əməliyyat sistemində pəncərələrlə iş zamanı aşağıdakı əməliyyatlardan hansılar mümkündür?

1) Yerdəyişmə 2) Bağlama 3) Transpone etmə

4) Böyütmə 5) İnversiya

A) 1, 5 B) 4,5 C) 1, 2, 4 D) 1, 3, 5 E) 2, 3

 

12) Sənədin tək və cüt səhifələrində fərqli Header and Footer (Sərlövhə) vermək üçün Lentin hansı tabı və qrupundan istifadə olunur?

A) Home və Paragraph

B) Review və Comments

C) İnsert və Header and Footer

D) Design və Page setup

E) Page Layout və Page setup

 

13) Abzasın sağ tərəfi düz, sol tərəfi çıxıntılı olubsa, onda hansı tərəf üzrə düzləndirmə aparılıb?

A) Sol tərəfə görə düzləndirmə

B) Sağ tərəfə görə düzləndirmə

C) Mərkəzə görə düzləndirmə

D) Hər tərəfdən bərabər düzləndirmə

E) Düzləndirmə aparılmayıb

 

14) Elektron poçt ünvanı user_name@int.glosnet.ru olarsa, bu ünvanın sahibinin adı nədir?

A) int.glosnet.ru B) glosnet.ru C) ru

D) user name E) int

 

15) Aşağıdakı məlumatda verilmiş və ASCİİ-də kodlaşdırılmış eyni simvolların sayını tapın:

0100001001000001010000101001101101011011

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

 

16) Alqoritm kompüterdə necə icra oluna bilər?

A) Proqramla B) Sxemlə C) Qrafik təsvirlə

D) Səslərlə E) Video təsvirlərlə

 

17) Y:=X+3

X:=30-Y

Y:=X-Y

alqoritmin fraqmentinin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 20 qiymətini almışdır. Bu alqoritmin fraqmentinin yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişəninin qiyməti neçə olmuşdur?

A) 2  B) 4    C) 8    D) 12    E) 16

 

18) Aşağıdakı cədvəldə B1 xanasının nəticəsini tapın:

A) 5   B) 19   C) 9   D) 14   E) 10

 

19) Aşağıdakılardan hansı kompüterin domen adı ola bilər?

A) info@tqdk.com B) www:.info.tqdk.com.index.html

C) info.tqdk.com D) http://info.tqdk:com.index.html

E) info:tqdk.com

 

20) www.adu.edu.az serverin ünvanıdırsa, ən yuxarı səviyyəli domenin adını müəyyən edin

A) adu B) edu C) edu.az D) www E) az

 

21) Əgər UNİCODE ilə yığılmış sənədin hər səhifəsində 16 sətir varsavə hər sətirdə 128 simvol yerləşirsə, onda 80 Kbayt həcmli sənədin neçə səhifəsi olar?

A) 32   B) 20   C) 24   D) 56   E) 40

 

22) Fərdi kompüterlər hansı nəsilə aiddir?

A) II B) V C) IV D) III E) I

 

23) Alqoritm məsələnin həlli prosesini, hər bir addımın sonlu zaman fasiləsi ilə yerinə yetirilməsi ardıcıllığı şəkilində ifadəetməlidir.Bu alqoritmin hansı xassəsini ifadə edir?

A) Kütləvilik B) Diskretlik C) Nəticəlilik

D) Nəticəlilik E) Dövrilik

 

24) a=10, b=8 olduqda, aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra y-in qiyməti neçəyə bərabər olar?

A) 10 B) 18 C) 2 D) 80 E) 100

 

25) BİOS harada yerləşir?

A) Xarici yaddaş qurğusunda

B) Disketdə

C) Daimi yaddaş qurğusunda

D) CD-ROM-da

E) Əməli yaddaş qurğusunda

 

Düz Cavblar

1.         B
2.         D
3.         C
4.         A
5.         A
6.         A
7.         D
8.         E
9.         C
10.     C
11.     C
12.     E
13.     B
14.     D
15.     B
16.     A
17.     A
18.     B
19.     C
20.     E
21.     E
22.     C
23.     B
24.     C
25.     C

III Bölmə

 

1) Elektron poçt xidmətlərindən istifadə aşağıdakı protokollardan hansından istifadəyə əsaslanır?

A) SMTR və HTTP    B) SMTP və POP3

C) POP3 və HTML    D) POP3 və HTTP     E) HTTP və HTML

 

2) Qovluqda mətn, qrafik və audio tipli informasiyalardan ibarət 20 Kbayt informasiya vardır. Əgər qovluqdan 5 Kbayt audio, 5632 bayt qrafik və 4608 bayt mətn tipli informasiya silinərsə, qovluqda nə qədər informasiya olar?

A) 5 bayt B) 15 Kbayt C) 10Kbayt

D) 5 Mbayt E) 5 Kbayt

 

3) Hansı doğrudur?

Kompüter……. istifadə oluna bilər

1. Prosessorsuz 2. Daimi yaddaşsız

3. Printersiz 4. CD ROM-suz

A) 1, 4   B) 1, 2   C) 3, 4   D) 2, 4   E) 1, 3

 

4) a=19, b=12 olduqda, aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra y-in qiyməti neçəyə bərabər olar?

A) 12 B) 19 C) 7 D) 31 E) 38

 

5) A.ağıda verilən elektron cədvəl fraqmentinə əsasən C14 xanasının nəticəsini tapın (Excel 2010)

A) 44   B) 29   C) 21   D) 14   E) 31

 

6) Verilənlər bazalarında formalar nə üçündür?

A) Baza verilənlərinin saxlanması üçün

B) Mürəkkəb proqram əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün

C) Bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün

D) Baza verilənlərin seçilməsi və onların emalı üçün

E) Emal olunmuş baz verilənlərini çap etmək üçün

 

7) Windows 7 əməliyyat sistemində multimedia sistemlərinin parametrlərini dəyişmək üçün proqram hansı qovluqda yerləşir?

A) Users Files B) Recycle Bin C) Network

D) Program Filse E) Control Panel

 

8) Seçilmiş mətn fraqmentində şriftin ölçüsünün dəyişdirilməsi hansı lent tabında həyata keçirilir?

(Word 2010)

A) Review B) Insert C) Page Layout

D) Home E) Design

 

9) Lentin hansı tabında müəyyən vaxta görə slaydları nümayiş etdirmək üçün intervalları sazlamaq olur?

(PowerPoint 2010)

A) Transitions B) Animations C) Insert

D) Design E) Review

 

10) Word 2010 mtn prosessorunda hazırlanmış sənəddə nə ola bilməz?

A) Mətnlər B) Düsturlar C) Cədvəllər

D) Rəsmlər E) Slaydlar

 

11) Əməliyyat sisteminin köməyi ilə həyata keçirilən funksiyalara aid olmayan variant hansıdır?

A) Tətbiqi proqramların icra edilməsi

B) Perferik qurğuların idarə edilməsi

C) Disklərdəki faylların idarə edilməsi

D) Kompüterin proqramları arasında əlaqə yaradılması

E) BİOS- Basic İmput/ Output System Setup işə salınması

 

12) Windows 7 əməliyyat sistemində silinən obyektlərin müvəqqəti yerlışdiyi qovluq necə adlanır?

A) Computer   B) Documents   C) Clipboard

D) Recycl Bin   E) Network

 

13) Insert lent tabının Text qrupunun Object aşağı açılan düyməsinin Text from File əmri nə üçündür ?

A) Baxılan faylın müəyyən hissəsini diskə ayrıca fayl komi yazıb saxlamaq

B) Cari sənədə bütöv fayllar yerləşdirmək

C) Faylı başqa qovluğa yerləşdirmək

D) Cari faylla əlaqəsi olan faylı ekrana çıxartmaqə

E) Cari fayla yeni rəsm obyektləri yerləşdirmək

 

14) Elektron cədvəldə xanalar diapazonu hansı işarənin köməyi ilə təsvir edilir? (Excel 2010)

A) !   B) ;   C) :    D) ,   E) ?

 

15) Verilmiş elektron cədvəl frqamentinə əsasən C14 xanasının nəticəsini tapın

A) 11   B) 6   C) 9   D) 27   E) 13

 

16) İnternet Explorer brauzeri hansı şirkətin məhsuludur?

A) Microsoft B) Windows C) Google

D) Adobe E) Sun Microsystems

 

17) Kompüterin yaddaşı hansı ölçü vahidi ilə ölçülür?

A) sm B) bit C) piksel D) bayt E) düym

 

18) Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassəsi deyil?

A) Diskretlik   B) Nəticəlilik   C) Dövrilik

D) Müəyyənlik   E) Kütləvilik

 

19) İnformasiyalar ……vasitəsilə qrafik şəkildə kompüterə daxil olur,……. yaddaşda emal olunur və uzun müddət ….. yaddaşda saxlanılır

A) Ana Plata, xarici, əməli

B) Printer, RAM, xarici

C) Prosessor, video, daxili

D) Skaner, registr, xarici

E) Plotter, registr, daimi

 

20) Elektron cədvəlin əsas komponenti hansıdır?

A) Sütun B) Sətir C) Vərəq D) Düstur E) Xana

 

21) Verilənlər bazasında (Fizika = 5 or İnformatika = 5) and Riyaziyyat = 5 sorğusuna hansı yazı cavab verir? (Access)

A) 1,3   B) 4   C) 2, 3   D) 1, 4   E) 2

 

22) Windows Explorer proqram pəncərəsinin sağ hissəsində nə əks olunur?

A) Seçilmiş qovluğun tərkibi B) Yalnız sistem faylları

C) Qovluqların ağacvari görnüşləri

D) MS Office proqramlarının siyajısı

E) Gizlədilmiş obyektlərin siyahısı

 

23) Təqdimatın nümayişini cari slayddan başlaması klaviaturanın hansı düyməsi ilə həyata keçirilir? (PowerPoint 2010)

A) Tab   B) F5   C) Alt+F5   D) Ctrl+F5   E) Shift+F5

 

24) Krusor cədvəlin son xanasında olarsa, cədvələ yeni sətrin əlavə olunması üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır? ( Word 2010)

 

25) Verilənlərin arxivləşdirilməsi, sistemin bərpası, Disklərin defraqmentasiyası hansı proqram qrupuna aiddir?

A) Xidməti (servis) proqramlarına

B) Tətbiqi proqramlara

C) Proqramlaşdırma sistemlərinə

D) Antivirus proqramlarına

E) Drayverlərə

 

Düz Cavablar

1.         B
2.         E
3.         C
4.         D
5.         B
6.         C
7.         E
8.         D
9.         A
10.      E
11.      E
12.      D
13.      B
14.      C
15.      A
16.      A
17.      D
18.      C
19.      D
20.      E
21.      B
22.      A
23.      E
24.      E
25.      A

Hazırlayan: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051)9224229

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

 

Dostlarla Paylaş ↓