Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

İnformatika Məsələləri və Cavabları (Niyaməddin Şahmarov)

İnformatika Məsələləri və Cavabları

 

1) 10+10=100 Bu bərabərlik hansı say sistemində doğrudur?

A) 2 B) 8 C) 16 D) 10 E) 6

 

2) UNICODE standartı üzrə hər simvol 16 bit yer tutur, 20 simvoldan ibarət mətnin həcmini tapın:

A) 10 bayt B) 20 bayt C) 40 bayt

D) 80 bayt E) 16 bayt

 

3) UNICODE sistemində yığılmış kitabda 1səhifədə 32 sətir,her sətirdə 64 simvol var. 80 Kbayt umumi həcmi olan kitabda neçe səhifə olar?

A) 32 B) 20 C) 40 D) 80 E) 120

 

4) Kitabın səhifəsində 32 sətr və hər sətirdə 64 simvol vardır.320 kbaytlıq faylda bu kitabın neçə səhifəsini yerləşdirmək olar?

A) 160 B) 200 C) 40 D) 150 E) 12

 

5) 40 simvoldan ibarət olan mətn yaddaşda 25 bayt yer tutur. Mətnin yazıldıgı əlifba neçə simvoldan ibarətdir?

A) 30 B) 28 C) 7 D) 5 E) 32

 

6) 32 simvollu əlifbada 100 bayt təşkil edən məlumat neçə simvoldur ? 

A) 32 B) 240 C) 800 D) 78 E) 160

 

7) X kod sistemində kodlaşdırılmış 1024 simvoldan ibarət informasiya diskdə 2 kB yer tutur.Bu kod sistemində bir simvolun neçə baytla kodlaşdırıldığını müəyyən edin. 

A)2  B) 4  C) 6  D) 8  E) 1024

 

8) Müəssisədə 32 işçi işləyir. Hər işçi haqqında 32 səhifədən ibarət şəxsi iş var. Hər səhifədə 32 sətirdən hər sətir 32 simvoldan ibarətdir. İşçilər haqqında ümumi məlumatı 1 floppi disketinə yazdiıqdan sonra boş qalan yerə neçə ədəd ağ qara şəkil yazmaq olar (1floppi disket=1,44 Mb, 1 ağ qara şəkil=120 kb qəbul etməli) :

A) 4 B) 5 C) 3 D) 6 E) 8

 

9) Bir işçi haqda məlumat 5120 simvoldur. Idarədə işçilərin sayı 6144 nəfərdir. Bütün işçleərin məlumatlrını saxlayan faylı 60% sixlaşdırsaq, faylın cari tutumu nəqəder olar?

A) 18 mb B) 12 mb C) 10 mb D) 8 mb E) 6 mb

 

10) Bir işçi haqqında məlumat həcmi 2048 simvoldan ibarət olan sətirdə yerləşib.Bütün 8192 sayda işçi haqqında məlumat minimum neçə 1 Mb həcmli disketlərdə yerləşə bilər?

A) 18 B) 8 C) 6 D) 16 E) 20

.

11) Printerin çap sureti saniyede 1Kbayt təşkil edir. əger hər vərəqdə hər bir sətrində 32 simvol olmaqla 48 sətir yerləşərsə, 50 vərəqin çapi uçun neşə saniye vaxt tələb olunar?

A) 75 B) 150 C) 50 D) 25 E) 100

 

12) ) Bir gigabayt-on onaltıda bir hissəsi neçə kilobayt-dır?

A) 230 B) 230-16 C) 216 D) 226 E) 226-1

 

13) Verilmiş electron cədvəl fraqmentinə əsasən C14 xanasının nəticəsini tapın

A)12 B) 6 C) 4 D) 26 E) 14

 

14) 3Kbayt 28 bayt+133 bayt + 800 bit cəmi neçə baytdır?

A) 3333  B) 3305  C) 3330  D) 4  E) 4033

 

15) Verilmiş elektron cədvəl fraqmentinə əsasən C12 xanasının nəticəsini tapın:

A) 2 B) 4 C) 3 D) 5 E) 6

 

16) Cədvəldə yaşı 45 ilə 60 arasında olanların siyahısını çıxartmaq üçün xanada yazılmış düsturda İF funksiyasının köməyi ilə hansıməntiqi ifadədən istifadə etmək lazımdır? (Excel 2010)

A) <=45 AND <60

B) < 45 AND > 60

C) > 45 OR > 60

D) > 45 OR < 60

E) >45 AND < 60

 

17) Verilmiş elektron cədvəl frqamentinə əsasən C12 xanasınınnəticəsini tapın (Excel 2010)

A) 4 B) 10.5 C) 3 D) 7 E) 6

 

18) Düstur sətrinə yazılmış =SUM (B2:B4) ifadəsi nəyi hesablayır?

A) B2 və B4 xanalarının cəmini

B) B2-dən B4-ə qədər olan xanaların sayını

C) B2-dən B4-ə qədər olan xanalarım cəmini

D) B2 və B4 xanalarının xülasəsini

E) B2-dən B4-ə qədər olan xanalardakı simvolların sayını

 

19) A, C, D hərfləri uyğun olaraq 11, 00, 01 ikilik ədədlərlə kodlaşdırılmışdır. CAD simvolları ardıcıllığı bu qayda ilə kodlaşdırılaraq 10-luq saysistemində yazılarsa hansı ədəd alınar?

A) 23  B) 14  C) 1101  D) 001101  E) 13

 

20) ) Y:=X-1

X:=Y+2

Y:=X+2

Alqoritminin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 10 qiymətini almışdır. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər Xdəyişənin qiyməti necə olmuşdur?

A) 2  B) 5  C) 7  D) 10  E) 11

 

21) Aşağıdakı alqoritmin nəticəsi olaraq x=14 olduqda y nəyə bərabər olacaqdır?

A)18  B) 9  C) 7  D) 4  E) 28

 

22) Verilmişelektron cədvəl fraqmentinə əsasən C14 xanasının nəticəsini tapın (Excel 2010)

A)2  B) 8  C) 18  D)4  E) 10

 

23) 100(2)+5(8)+A(16) ədədlərinin cəmi onluq say sistemində neçə olar?

A) 17  B) 115  C) 116  D) 105  E) 19

 

24) Aşağıdakı alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra a dəyişəni hansı qiyəti alacaq?

A) 4  B) 1  C) 2  D) 8  E) 6

 

25) 1 Gbayt nəyə bərabərdir?

A) 230 bayt  B) 230 bit  C) 1024 Kbayt

D) 220 bayt  E) 3000 bayt

 

 

Düz CAvablar

1 A
2 C
3 B
4 A
5 E
6 E
7 A
8 C
9 B
10 D
11 A
12 C
13 B
14 A
15 A
16 E
17 A
18 C
19 E
20 B
21 E
22 D
23 E
25 A
25 A

Hazırlayan: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051)9224229

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

 

 

Dostlarla Paylaş ↓