Bu saytı yaratmaqda məqsədim bildiklərimi, məndə olan testləri,məlumatları və dəyərli müəllimlərimizin bizə təqdim etdiklərin sizlərə çatdırmaqdı. *** Saytımızda ay ərzində aktiv olan istifadəçi bizdən hədiyyə qazanacaq!!! (Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə aiddir)

Paskal Dilinə aid Testlər və Cavabları -1

Paskal Dilinə aid Testlər və Cavabları -1

 

1) Pascal dili kim tərəfindən yaradılıb?

A) Bebbic   B) Corc Bul

C) Tim-Berners-Li   D) Niklaus Virt

 

2) Pasclda yeni proqram yaratmaq üçün…

A) File-Open   B) File-Print

C) File-Save   D) File- New

 

3) Pascalın əsas mətni hansı rəngdə olur?

A) Qırmızı   B) Sarı   C) Ağ   D) Göy

 

4) Rəngləri dəyişdirmək üçün…

A) Options-Envirament-Colors

B) Tools-Envirament-Colors

C) File- Envirament-Colors

D) Format- Envirament-Colors

 

5) Proqramı yaddaşda saxlamaq üçün hansı funksional klavişdən istifadə olunur?

A) F3   B) F2   C) F5   D) F12

 

6) CamplieSuccessufu: press and key….

A) Kompliyasıya uğurla keçdi: ixtiyari klavişə bas

B) Kompliyasiya dayandı: növbəti klavişə bas

C) Kompliyasiya oxunmur: imtina et

D) Kompliyasiya qarışdı: ixtiyari klavişə bas

 

7) Kompliyasiya olunmuş proqramı başlatmaq üçün hansı bəndi seçmək lazımdır?

A) Help   B) İnsert   C) Run   D) Sort

 

8) Ekrana rahat baxmaq üçün hansı klaviş kombinasiyalarından istifadə olunur?

A) Shift+ F5   B) Alt+F5

C) Ctrl+F5     D) Enter+F5

 

9) Mövcud proqramı açmaq üçün hansı klavişdən istifadə olunur?

A) Crtl   B)Shift   C) F3   D) F2

 

10) Paskal dilində yazılmış proqram hansı hissələrdən ibarət olur?

A) Verilənlərin təsviri, proqram gövdəsindəm

B) Başlıq və son

C) Başlıq və gövdə

D) Verilənlərin təsviri və çap

 

11) Pascalın gövdəsi hansı açar söz ilə başlayır?

A) İnsert   B) End   C) Begim   D) İf

 

12) Pascalda şərhlər hansı simvollar arasında yazılır?

A) ( )   B) (**), : :   C) (* *), { }   D) % %

 

13) Aşağıdakılardan hansı identifikator deyil?

A) salam246    B) salam$

C) 246salam   D) saLAM246

 

14) İdentifikator haqqında deyilənlərdan hansı yanlışdır?

A) Həm baş həmdə kiçik hərflərlə yazıla bilər

B) Yalnız hərflə başlamalıdır

C) Boşluq simvolu qoyula bilməz
D) Boşluq simvolu qoyula bilər

 

15) İdentifikatorlar neçə qrupa ayrılır?

A) 3   B) 2   C) 4   D) 6

 

16) Aşağıdakılardan hansı standart identifikator deyil?

A) ReadLn   B) WriteLn   C) Real   D) 123salam

 

17)Pascal dilində verilənlərin qabaqcadan təyin olunmuş neçə tipi var?

A) 4   B) 5   C) 6   D) 7

 

18) İnteger….

A) Həqiqə ədədlər üçün

B) Məntiqi kəmiyyətlər üçün

C) Ayrıca simvollar üçün

D) Tam ədədlər üçün

 

19) İnteger tipə aid dəyişənlər hansı aralıqda qiymət ala bilər?

A) 32768-32767   B) 323525-44545

C)65536-73245    D)65536-256

 

20)Tam ədədlər üzərində hansı əməliyyatları etmək olar? (Tam əhatəli cavabı seçin)

A) Vurma və bölmə

B) Toplama, çıxma, bölmə

C) Ekrana çıxartmaq, toplama, çıxma, vurma, bölmə

D) Toplama, bölmə və ekrana çıxartmaq

 

21) Verilənlərin həqiqi olduğunu göstərmək üçün hansı tipdən istifadə olunur?

A) Boolen   B) Char   C) İnteger   D) Real

 

22) Bollen tipli dəyişənlər neçə qiymət ala bilər?

A) 4   B) 2   C) 23   D) 65563

 

23) Real tipli dəyişəndə hansı əməliyyatları etmək olar?

A) Toplama, çıxma, vurma, bölmə və müqayisə etmək

B) Vurma, bölmə və müqayisə etmək

C) Toplama, çıxma və ekrana çıxartmaq

D) Yuvarlaqlaşdırmaq və müqayisə etmək

 

24) Char tipli dəyişənlər neçə simvoldan ibarət olur?

A)1   B) 2   C) 3    D) 4

 

25) Char tipli dəyişənlə hansı simvolla alınır?

A) Dırnaq   B) Mötərizə   C) Defis   D) Apastrof

 

26) mod ifadəsi nəyi bildirir?

A) Tam ədədlərin natamam hissəsini

B) Qalığın hesablanmasını

C) Bölmə

D) Vurma

 

27) Operatorlar neçə cür olur və hansılardır?

A) 2 cür- İcra olunmayan, icra olunan

B) 3 cür-icra olunmayan, icra olunan və fərdi

C) 2-cür-İcra olunan və gizli

D) 2-Fərdi və operativ

 

28) div və mod-un operandları ancaq nə ola bilər?

A) Həqiqi ədadlər     B) Tam ədədlər

C) Nataam ədədlər   D) Rum rəqəmləri

 

29) Mənimsətmə operatoru nəyi dəyişir?

A) Cavabı   B) Verilənin qiymətini

C) Əmri      D) Rəngi

 

30) X:=3….

A) X dəyişəni 5-ə vurulur

B) X dəyişəninə 5 mənimsədilir

C) X dəyişəni 5-ə bərabərləşdirilir

D) X dəyişəni 5-ə bölünür

 

31) Verilənləri ekrana çıxartmaq üçün hansı prosedurdan istifadə olunur?

A) Vrite   B) WriteLn   C) Read    D) Char

 

32)Hansı prosedur verilənləri ekrana çıxardır amma krusor növbəti sətrin başlanğıcına keçmir?

A) WriteLn   B) Write   C) RaedLN   D) Read

 

33) Seçim operatoru hansı sətr ilə başlanır?

A) Case of    B) İf    C) Then    D) Close

 

34) Length (St)…….

A) St sətrinin enini hesablayır

B) St sətrinin uzunluğunu hesablayır

C) St sətrinin pikselini hesablayır

D) St sətrini gizlədir

 

35) str….

A) Sətiri ədədə çevirir

B) Ədədi sətirə çevirir

C) Cədvəli mətnə çevirir

D) Mətni düstura çevirir

 

36) Faylın hansı qovluqda yerlədiyini bilmək üçün hansı prosedurdan istrifadə olunur?

A) Val   B) Assign   C) Pos   D) Reset

 

37) Abs (X)….

A) X-in mütləq qiyməti

B) X-in kvadratı

C) X-in tam hissəsi

D) X ədədinə ən yaxın tam ədəd

 

38) Sqrt….

A) X-in natural qiyməti

B) X-in müsbət kvadrat kökü

C) X-in natamam hissəsi

D) X-in yuvarlaqlaşdırılması

 

39) MkDir…..

A) Yeni cədvəl yaradır

B) Yeni operator yaradır

C) Yeni qovluq yaradır

D) Yeni abzas yaradır

 

40) RmDir…..

A) Faylın adını dəyişir

B) Qovluqu uzaqlaşdırır

C) Qovluqu açara salır

D) Qovluqun simgəsini dəyişir

 

Cavabları
1.  D
2.  D
3.  B
4.  A
5.  B
6.  A
7.  C
8.  B
9.  C
10.  A
11.  C
12.  C
13.  C
14.  C
15.  B
16.  D
17.  A
18.  D
19.  A
20.  C
21.  D
22.  B
23.  A
24.  A
25.  A
26.  B
27.  A
28.  B
29.  B
30.  B
31.  B
32.  B
33.  A
34.  B
35.  B
36.  B
37.  A
38.  B
39.  C
40.  B

Müəllif: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051) 922 42 29

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Dostlarla Paylaş ↓