İnformatika Qarışıq Testləri və Cavabları – 16.06.2019 (Niyaməddin Şahmarov) - www.YUSIF.az
*** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! *** Qarabağ Azərbaycandır! ***

İnformatika Qarışıq Testləri və Cavabları – 16.06.2019 (Niyaməddin Şahmarov)

İnformatika Qarışıq Testləri və Cavabları – 16.06.2019 (Niyaməddin Şahmarov)

 

1) Aşağıdakı alqoritm fraqmentinin icrasından sonra x və y dəyişənlərinin alacağı qiyməti müəyyən edin:

1.X:=5

2.Y:=9

3.gər X<Y isə, onda X:=4*Y+4 əks halda Y:=5*x

A)X=5, Y=9

B) X=40, Y=25

C) X=40, Y=9

D) X=5, Y=25

E) X=25, Y=9

 

2) Printerin çap sürəti saniyədə 2 Kbayt təşkil edir. Əgər vərəqdə hər bir sətirdə 32 simvol olmaqla 64 sətir yerləşərsə, 50 vərəqin çapı neçə saniyə vaxt tələb olunur?

A) 100 san  B) 45 san  C) 50 san

D) 65 san  E) 75 san

 

3) 480 bit/ san sürətlə işləyən modem 3600 baytlıq informasiyanı nəqədər vaxta ötürə bilər?

A) 60 dəqiqə    B) 1saniyə    C) 2/15 san

D) 64 san       E) 1 dəqiqəyə

 

4) Məntiqi sabitlər hansı qiymətləri alır?

A) Doğru və ya yalan              B) Doğru və ya düz

C) Mülahizə və konstant          D) Sadə və mürəkkəb

E) Konstantlar və dəyişənlər

 

5) 2 Mb neçə bitə bərabərdir?

A) 223    B) 224    C) 213    D) 233    E) 214

 

6) Ekranda görünən məlumatları buferə köçürtməküçün hansı düymədən istifadə olunur?

A) Print screen    B) Shift    C) Caps Lock

D) Enter              E) İnsert

 

7) MS Word 2010-da mətnin sətirdə düzlənməsini nizamlamaq əmrləri hansı lentdə yerləşir?

A) References       B) İnsert       C) Page Layout

D) Home               E) View

 

8) B5 xanasına şəkildəki kimi düztur daxil edilmişdir. Hesablamanın nəticəsi neçə olacaq?

A) 19      B) 4     C) 3     D) 20     E) 53

9) Əməliyyatın icrasından sonra E3 xanasına nə yazılacaq?

A) 120      B) 24     C) 6     D) 2     E) 1

10) Müxtəlif vərəqlərdə ünvanlaşdırma zamanı hansı simvoldan istifadə olunur?

A) !    B) #      C) %      D) =     E) $

 

11) Hansı proqram yüksək səviyyəli bədiitəsviri yaratmağa imkan verir?

A) Corel Painter            B) Photoshop       C) Corel Draw

D) Adobe Illustrator       E) Imaging

 

12) Kompüter qrafikasında ag-qara təsviri kodlaşdırmaq üçün minimum neçə rəqəm lazımdır?

A) 16       B) 8       C) 2      D) 1       E) 256

 

13) 512 x 512 nöqtədən ibaraət ağ-qara təsvir yaddaşda nə qədər yer tutar?

A) 32 Kbayt      B) 512 Kbayt      C) 128 Kbayt

D) 5 Kbayt        E) 18 Kbayt

 

14) Kortej nəyə deyilir?

A) Cədvəlin sütununa        B) Cədvəlin sətirinə

C) Cədvəlin adına              D) Atributa

E) Sütun başlığına

 

15) Verilənlər bazasında (Cəbr=3 or Tarix=4) and İnformatika = 4 sorğusuna hansə yazı cavab verir?

A) 1, 2     B) 3      C) 2, 4      D) 4      E) 3, 4

 

16) Makros nədir?

A) Əməliyyatlar toplusu       B) Cədvəl

C) Modullar çoxluğu            D) Xanalar ardıcıllığı

E) Simvollar qrupu

 

17) Elektron poçtxidmətlərindən istifadə aşağıdakı protokollardan hansına əsaslanır?

A) SMTR3, TPP       B) POR3, FTP

C) SMTP, POP3       D) HTTP, SMTP

E) POP3, TCP/IP

 

18) Aşağıdakılardan hansı doğru yazılmış İP ünvanıdır?

A) 255.193.64.1.1          B) 193.168.1.1

C) 0.0.168.1.1               D) 256.193.168.1

E) 193.168.0.1.1

 

19) Sistem faylını göstərir:

A) .pas       B) .bas     C) .c          D) .sys       E) syts

 

 

20) Şəkildə verilmiş düymələr hansı qrupa daxildir? (Excel)

A) İllustrations      B) Charts     C) Styles

D) Changes         E) Arrange

 

21) PowerPoint 2010 proqramında bir A4 formatlı səhifədə maksimum neçə slayd çap etmək olar?

A) 1      B) 2      C) 6     D) 9     E) 12

 

22) 32 x 32 ölçülü təsviri yadda saxlamaq üçün 512 bayt yaddaş lazımdırr .Təsvirin palitrası üçün rənglərin sayı nə qədər olmalıdır?

A) 16     B) 32    C) 48    D) 64    E) 8

 

23) Skaner 1 saniyədə kompüterə 4 kb informasiya daxil edir. Əger hər bir səhifədə 48 sətir, hər sətirdə isə 128 simvol olarsa, skaner 10 dəqiqəyə kompüterə neçə səhifə daxil edər?

A) 480     B) 400     C) 128     D) 640    E) 150

 

24) FAT 32 fayl sistemində klasterin ölçüsü nə qədər olur?

A) 4 Kbayt        B) 16 Kbayt      C) 32 Kbayt

D) 64 Kbayt      E)128 Kbayt

 

25) Cədvəldə qonşu dəmiryol stansiyaları arasında məsafə göstərilmişdir A və D stansiyaları arasında ən qısa yolun uzunluğunu müəyyən edin. Cədvəldə boş xanalar yolun birbaşa olmamasını bildirir.

A) 3      B) 6      C) 7     D) 8     E) 12

26)İş masasında olan simgələri hansı formada çeşidləmək olar?

A) Name, Print, İtem type, Data modified

B) Edit, Print, Name, İtem type

C) Select, Data modified, Name, Edit

D) Name, Size, Edit, Select

E) Name, Size, İtem type, Data modified

 

27) Bu işarənin funkasiyası aşağıdakılardan hansıdır?

A) Mətni rəngləmək

B) Mətnin fonunu rəngləmək

C) Mətnin yazılacağı solağı rəngləmək

D) Mətnin ölçüsünü böyütmək

E) Mətnin ölçüsünü kiçiltmək

 

28) Enter, Esc, Tab, Shift, Ctrl, Alt, Caps lock, İnsert, Delete, Backspace hansı klavişlər adlanır?

A) Funksional    B) Hərf-rəqəm

C) Yardımçı       D) Xidməti    E) Ötürücü

 

29) İnsert–Chart əmrini seçsək, işçi sahəyə nə əlavə etmiş oluruq? (Word)

A) Cədvəl       B) Diaqram     C) Şəkil     D) Simvol     E) Tre

 

30) Qovlu]un adına verilə bilməyən simvolları seçin:

A) -, =, /, *, “, !, ?, «, \

B) -, =, /, *, “, !, ?, (, )

C) *, \, :, <, >, ?, /, ǀ, “

D) *, /,\, &, ^, !, %, (, >

E) -, +, =, “. %, (, )

 

 

31) Şəkildə gördüyünüz proqramların düzüldüyü zolağ necə adlanır?

A) Sürətli müraciət paneli

B) İdarəetmə proqramları

C) Tez başlatma zolağı

D) Passiv proqramlar zolağı

E) Son baxılan proqramlar zolağı

 

32) Şəkilə əsasən printerdən neçə səhifə çıxacaq?

 

A) 16     B) 80     C) 4     D) 44     E) 11

 

33) Dünya hörümçək toru qısaca necə yazılır?

A) PPT      B) HTTP     C) FTB    D) WWW   E) İP

 

34) Fərdi kompüterlərin ən geniş yayılmış növü hansıdır?

A) Eniac       B) EHM     C) Masaüstü

D) Ovuciçi    E) Planşet

 

35) Baş menyunu açmaq üçün hansı düymədən itifadə olunur?

A)     B)     C)     D)     E)

 

36) Pəncərənin maksimum olduğunu bildirən işarə aşağıdakılardan hansıdır?

A)     B)      C)     D)     E)

 

37) Aşağıdakılardan hansı cədvəllərarası əlaqə deyil?

A) Birin-birə (One –to-One)

B) Birin çoxa (One-to-Many)

C) Çoxun sona (Many-to- End)

D)Çoxun birə (Many-to One )

E) Çoxun çoxa (Many- to- Many)

 

38) Aşağıdakılardan hansı səhvdir?

A) Accessdə sətir əvəzinə yazı termini işlədilir

B) Access 1 cədvəldə 2 gb məlumat saxlamaq olar

C) Bir cədvəldə iki eyni adlı sahə ola bilər

D) Acess microsoft office paketinə daxildir

E) Access bazasına daxil olan faylların əksəriyyəti cədvəllərdir

 

39) Aşağıdakılardan hansı rastr görüntülərlə işləmək üçün istifadə olunan proqramdır?

A) Paint     B) 3DMax    C) CorelDRAW

D) Inkscape    E) Mac Os

 

 

56) Şəkilə əsasən qovluqda hansı ölçüdə fayl yerləşir?

A) 15 Mb      B) 4 Mb     C) 21Mb

D) 23 Mb     E) 35.1 Mb

 

Düzgün Cavablar:
1.  C
2.  E
3.  E
4.  A
5.  B
6.  A
7.  C
8.  B
9.  B
10.  A
11.  B
12.  C
13.  A
14.  B
15.  D
16.  A
17.  C
18.  B
19.  D
20.  B
21.  D
22.  A
23.  B
24.  C
25.  A
26.  E
27.  A
28.  D
29.  B
30.  C
31.  C
32.  D
33.  D
34.  C
35.  B
36.  A
37.  C
38.  C
39.  A
40.  E

Müəllif: Niyaməddin Şahmarov

Əlaqə:( 051) 922 42 29

E-mail: niyameddinshahmarov86@gmail.com

Dostlarla Paylaş ↓