FONETKA BÖLMƏSİNƏ AİD TESTLƏR VƏ CAVABLARI

 

1.Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda q-ğ,k-y səs əvəzlənməsi baş vermir?

A)çiçək,moruq  B)ələk,qapaq

C)qapaq,külək  D)monoloq,şərik  E)kiçik,qatıq

2.Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda q-y,k-y səs əvəzlənməsi baş vermir?

A)türk,şəfəq  B)qoruq,ürək

C)çarlıq,Kəpənək  D)sümük,otaq  E)çiçək,yarpaq

3.Dilin üst damağa doğru qalxması və enməsinə görə saitlərin hansı növü var?

A)qapalı,dodaqlanmayan
B)qalın ,incə

C)dodaqlanan ,dodaqlanmayan

D)açıq,dodaqlanan

E)açıq,qapalı

4.Cümlədə bir sözün başqasına nisbətən qüvətli təlləfüzünə …..deyilir?

A)məntiqi vurğu   B)nida   C)heca vurğu

D)intonasiya   E)orfoepiya

5.Hansı sözdə uzun saitlə vurğu eyni hecaya düşür?

A)sonra  B)Amin  C)Namərd

D)razı    E)Füzuli

6.Sözlərdən birinin tərkibində uzun sait yoxdur

A)Nizə  B)sakit  C)Nazim

D)elan   E)Həyat

7.Hansı sözün tərkibində cingiltili Samit yoxdur?

A)Həftə   B)Xəstə   C)Şəfəq

D)Kəmənd   E)saxta

8.Hansı sözdə vurğu ilk hecanın üzərinə düşür?

A)Sakit  B)Avtobus  C)dünən

D)meşəlik  E)gəlmişdir

9.Sonundakı Cingiltili Samiti kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər cərgəsini müəyyənləşdirin.
A)Serviz Sənəd  B)bağ ,Ağac  C)Rəng qəlb

D)dağ ,həsəd  E)göy,palaz

10.Əvəlindəki cingiltili samiti kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər cərgəsini müəyyənləşdirin. A)Dayaq,mayak  B)barama ,Vəfa  C)Zaman ,Dələ

D)Zərf ,Rəssam  E)divan,Dərə

11.Hansı sözə saitlə başlayan Şəkilçi artırdıq q,ğ -ya keçmir.

A)yaxşılıq  B)qaynaq  C)qulaq

D)qonaq    E)şəfəq

12.Cərgələrdən birindəki bütün sözlərdə uzun təlləfüz olunan qapalı sait var.

A)daxili,xariçi ,gümüş   B)təsadüfən,xatirə,həqiqiət   C)nazik,kubok,aqibət

D)kuzə,ərazi,təcili,      E)xüsusi ,musiqi,təriqət

13.Fonetika haqqında fikirlərdən biri səhvdir.

A)Dilçilik elminin bir bölməsidir  B)Ahəng qanunu qalın saitlərin incə ,incə saitlırin isə qalın saitləri izləməsi qanunudur. C)Danışıq səsləri öyrənir    D)Heca və Vurğuya görə təhlil sözün yazlı formasına görə aparılır

E)Səslər sözün tələfüz qaydası əsasında aparılır

14.Sözlərin birinin tələfüz şəkili düzgün göstərilməyib

A)ideoloji [ideyaloji]  B)fəaliyyət[fa:liyət]

C)güzəştsiz[güzəşsiz]  D)itaətkar[ita:ətkar]  E)çilingər[çilingər]

15.Kök və Ərk sözləri Saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda nə üçün k samiti y samitinə keçmir?

A)Azərbaycan türk mənşəli olduğu ücün  B)tək hecalı olduğu üçün  C)iki samitin yanaşı gəldiyi üçün

D)samit səslə başladığı ücün   E)Söz sonundakı k [g]kimi tələfüz olunduğu üçün.

16.Pələng və Kitab dözlərinin sonundakı samitin kar və cingiltili olmasını necə müəyyən etmək olar?

A)saitlə baslayan şəkilci və ya söz artırmaqla  B)həmin sözlərə cəm şəkilcisi artırmaqla  C)dır xəbərlik şəkilcisi artırmaqla D)samitlə başlayan şəkilci artırmaqla  E)sözdə vurğunu yerin dəyişməklə

17.Tüfəng və palıd sözlərinin sonundakı samitin kar,və ya cingiltili olmasını necə müəyyən etmək olar?

A)Cəm şkilcisi artırmaqla  B)Saitlə baslayan şəkilci artırmaqla  C)dır xəbərlik şəkilcisi artırmaala

D)samitlə başlayan şəkilci artırmaqla  E)sözdə vurğunun yerin dəyişməklə

18.Saitlə başlanan şəkilci artırdıqda hansı sözdə k-y əvəzləmısi baş vermir?

A)dirək  B)çicək  C)idrak

D)ipək    E)malik

19.Tərkibində yalnız Qapalı olan sözləri göstərin .
A)qonaq   B)ürək   C)arzu

D)qapı     E)işıq

20.Dilçiliyin Danışıq Səslərdən Bəhs edən bölməsi necə adlanır?

A)Sintaksi   B)Fonetika   C)morfologiya

D)leksika     E)Söz yaradıcılığı

21.Sözdəki Hecaların Sayı necə müəyyənləşir?

A)Dodaqlanan saitlərin sayına görə  B)Samitlərin Sayına görə  C)saitlərin sayına görə

D)açıq saitlərin sayına görə        E)kar samitlərin sayına görə

22.Sonu eynicinsli qoşa saitli sözlər necə hecalı olur?

A)bir   B)iki   C)üç   D)dörd   E)fərqli

23.Hansı sözdə bir uzun sait var?

A)Mərdanə   B)Sabiranə   C)acizanı   D)Şairanə   E)adilanə
24.Hansı cərgədəki samit səslərin kar qarşılığı yoxdu?

A)m,n,r,l   B)m,c,z,y   C)m,q,d,y   D)m,v,j,b   E)m,b,r,l

25.Hansı danışıq səslərinin əmələ gəlməsində hava axını burun boşluğundan cıxır?

A)v,f   B)s,ş   C)p,b   D)l,r    E)n,m

26.Yazlışı ilə təllıfüzü fərqlənmiyən sözü tapın?

A)qüllə   B)Hətta   C)Mürəkkəb

D)Doqquz   E)tappıltı

27.Hansı sözdə ahəng qanunu gözlənilmişdir?

A)Səlahiyyət   B)süvari   C)məlahət

D)mirvari    E)çalışqan

28.Hansı sözdə [q]samitinin kar qarşılığı var

A)qaranquş   B)çıraq   C)ürək   D)kitab    E)bank

29.Hansı sözdə bitişdirici samit işlənib?
A)Səlimin   B)Körpülərin   C)Sənətin

D)körpünün   E)əlcəyin

30.Yazlışı ilə təlləfüzündə fərq olan sözlər cərgəsini göstərin

A)zəmi,misal,yaşamaq    B)ana,ailə ,Saat,    C)səadət ,sakit,misal

D)təkrar,meşə ,şair     E)müəllim,radio,dovğa

31.Hansı qoşasamitli sözün təlləfüzü yazlışından fərqlənir.

A)Tıqqıltı  B)sammit   C)Qüvvə   D)əlli   E)rəssam

32.Hansı sözdə kar samit cingiltili tələfüz olunur?

A)hoppanmaq   B)divar   C)işdən   D)kağız   E)qəzet

33.Hansı sözdəki bütün samitlər kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdir?

A)məhrəm   B)dərman   C)mənalı   D)Məcnun   E)harənlıq

34.Aşağdakı sözlərdən hansında iki müxtəlif sait bir uzun sait kimi tələfüz olunur?
A)ailə   B)şair   C)səadət   D)zəif   E)şüa

35.Sözlərin birində Səslərin sayı hərflərin sayından coxdur?

A)dostluq   B)ailə   C)həyat   D)sərbəst   E)müəllim

36.Aşağdakı sözlərin hansında hərflərin sayı səslərin sayından bir vahid azdır?

A)dəniz   B)dalğa   C)faiz

D)qayalıq   E)meydan

37.Sözlərin hansında ancaq dodaqlanmayan saitlər işlənib?

A)Murad   B)süzgəc

C)tabellik   D)dözüm   E)məhbubə

38.Hansı sözdə səs və hərflərin sayı bərabərdir?

A)bədii   B)biabır

C)bəxtsiz   D)bəraət   E)bəşəriyyət

39.Hansı sözdəki bütün cingiltili samitlərin kar qarşılığı yoxdur?

A)Məruzə   B)domino   C)limon   D)layihə   E)qüvvətli

40.Dovğa söznün fonetik təhlilindəki səhv fikri göstərin.

A)Tələffüzü ilə yazlışı fərqlənir   B)4 səs,5 hərf var    C)ikihecalıdır ,ahəng qanuna tabedir
D)3 samit ,2 sait səs vardır    E)vurğu ikinci hecaya düşür

 

Düz Cavabları:

1D
2A
3E
4A
5A
6E
7C
8C
9A
10C
11E
12E
13B
14D
15B
16A
17B
18C
19E
20B
21C
22A
23A
24A
25E
26A
27E
28E
29D
30E
31A
32A
33C
34C
35B
36C
37C
38D
39C
40D

Qeyd.2014-2015 Toplu sualları əsasında hazırlanıb.

Ayəddin Ələskərli
Abituryent Miq DQ hazırlığı.
Əlaqə nömrəsi O70 874 32 38

Dostlarla Paylaş ↓