Category – Dünya Görüşü

DünyaGörüşü-Testlər-1

TEST SUALLARI 1. Üzәrindә mixi xәtlә Assuriya padşahının adı yazılmış muncuq tapılmışdır: A) Qarabağda B) Naxçıvanda C) Xocalıda D) Qazaxda 2. “Azәrbaycan әlifbası vә Azәrbaycan dili günü” kimi qeyd olunur: A) 18 iyun B) 9 avqust C) 1 avqust D) 2 yanvar 3. “Ağıllı övladın anadan aldığı tәrbiyә ayın parlaq günәşdәn aldığı işıqdır” cümlәsindә hansı […]

DünyaGörüşü-Azərbaycan haqqindaMəlumat-1

DünyaGörüşü-Azərbaycan haqqindaMəlumat 1813-1828-ci ilə qədər Azərbaycan ərazisi təxminən 410 min kv.km idi. 1813-1828-ci illərdə Azərbaycan əraziləri: İran əsarəti altındakı Cənubi Azərbaycan – sahəsi təxminən 280 min kv.km. Rusiya əsarəti altındakı Şimali Azərbaycan – sahəsi təxminən 130 min kv.km 1918-ci ildə Rusiyanın təzyiqi ilə ermənilərə verilmiş İrəvan xanlığı – sahəsi 9 min kv.km. Rusiya əsarəti altındakı […]

DünyaGörüşü-Testlər-2

TEST SUALLARI 1. Turan ovalığı hansı türk dövlətlərinin ərazisində yerləşir? A)  Türkiyə, Azərbaycan B)  Türkmənistan, Özbəkistan C)  Tatarıstan, Başqırdıstan D)  Qazaxıstan, Çuvaş   2. Dil haqqında deyilən fikirlərdən biri düzgün deyil: A)  İctimai hadisədir. B)  Cəmiyyətdən kənarda formalaşa bilməz. C)  Yazılı dil şifahi dildən öncə yaranmışdır. D)  İnsanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir.   3. Şeirdə olan […]